KLEINE COURANT HELDER, NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Dfi Loé en ziii Vrouw. No. 667. Dinsdag 8 Juli 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. ADVERTENTIËN FEUILLETON. IX- NIEU W8TIJDINGEN. Vliegend Blaadje. VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 3 franco per post 60 Ct. Uitgevers BERKHOUT Co. te HELDE R. Van 15 regels25 Centen, eikeregel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Adyertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zijn De Kermis n. We hadden gelijk met te zeggen, dat de kermis nog wel iets belooft, hetgeen ieder zal toestemmen, die een wandeling langs 't kermisterrein wil maken of reeds gemaakt heeft. Wij hebben primo twee schouwburgen, 't Zijn beide nieuwe directiën, die hunne sporen hier ter plaatse nog moeten verdie nen en waarover derhalve nog geen grondig oordeel kan worden geveld. Toch koesteren we goede verwachtingen, en wel op grond dat de heeren Bamberg en Blaaser hier reeds als verdienstelijke acteurs bekend zijn. Ook de leden van hun gezelschap sijn oms grootendeels geen vreemdelingen, want we zagen hen menigmalen met lof werkzaam bij 't gezelschap van Judels Bouwmeester, 't Programma der beide eerst aangekondigde voorstellingen in de plaatselijke bladen, geeft ons een gunstig denkbeeld van het kermis- repertoire. De andere schouwburg, onder directie van de heeren Bouwmeester Co, zal 't, naar we meenen, ook niet aan bezoekers ontbre ken. De heer Bouwmeester is een acteur, die men gaarne op de plmJco» -1-1 tt*"" vroegere dagen kier gunstig bekend. Voor de opening vinden we 't stuk „Napoleon 1 of de strijd tegen Roem, Macht en Neder laag," een gelukkige keuze. De bekende liefhebberij voor 't tooneel, die onzen plaats- genooten wordt toegeschreven, doet ons ver moeden, dat 't beiden schouwburgen niet aan bezoekers zal ontbreken, 't Is in elk geval de moeite waard een kijkje te nemen. Onzen lezers een verklaring te geven van al de vreemde woorden, in de annonce van 't Cagliostro-Théatre voorkomende, daartoe zijn we niet in staat, maar dat doet ook minder tot de zaak; we kennen den heer E. Basch van vroeger en erkennen gaarne, dat hij de bezoekers van zijne tent altijd uitmuntend wist te amuseeren en op zijn gebied moeielijk overtroffen zal worden. Een bezoek te brengan aan den heer Basch zal o. i. tot de aangenaamste uitspanningen in de kermisweek gerekend mogen worden. 't Théatre van Spriet voldeed steeds uit muntend en we twijfelen niet of de directie heeft zich beijverd ook dit jaar «ets nieuws en verrassends te leveren. Yol|ens hetgeen we uit andere plaatsen vernonen hebben, moeten de bezoekers over de daar verrichte werkzaamheden meer dan vo.daan zijn ge weest. De Café's Chantant zijn i\ de laatste jaren op iedere kermis te vinden Ook hier heb ben we keus. In 't lokaal Tivoli zal de heer Heer Henri Snoek zich jjet zijn gezelschap laten hooren, zoowel op de matinée's als soirees. Een goede gelegenheid biedt de ruime zaal aan om zich op zijn gemak te plaatsen en de ernstige of luimige muzikale voordrachten aan te hooren. Ook 't grand Café Concert onder directie van N. Sörensen L. A. Hartsinck, in 't centrum der ker- geplaatst, belooft iets goeds en de directie heeft 't gewone gezelschap voor de kermisdagen nog versterkt met artistcn, die hun genre uitmunten. De voorliefde voor Cafés Chantant doet ons vermoeden, dat de directiën goede zaken zullen makan. De tentoonstelling van kunstphotographiën van Yan Munster is werkelijk een bezoek waardig, daar men in deze verzameling op zijn gemak kan bewonderen, wat in die kunst voortreffelijks woïdt geleverd. Oude bekenden troffen we op onze wan deling op nieuw aan. We merkten Dirk Yisser met zijne delicieuse gerookte Paling en gerenommeerde Purmerender Metworst, de beignets- en wafelenkraam van Koppen, de poffertjeskramen van Yan der Kam en de Wed. van Rijken en nog anderen op. Liefhebbers van dansen zullen zich uit muntend in Musis Sacrum kunnnn tot aan 't Heldersche plein voort te zetten, waar de heer Caarls in zijn net ingericht lokaal voor een goed muziekgezelschap heeft gezorgd. Zoekt men 't dichter bij, dan hebben de van Wijngaarden's, vader en zoon, in hunne respectieve lokalen gezorgd, dat men ruimschoots gelegenheid heeft dat vermaak te genieten. „Is dat alles?" vraagt misschien deze of gene, die niet met een beetje tevreden is. Neen, dat is niet alles; maar we zouden plaats te kort komen, wanneer we tot in alle bijzonderheden wilden afdalen, 't Best is zelf eens te gaan kijken en dan nauw keurig op te merken, wat we hier in ons verslag mochten vergeten hebben, 't Ver melde is genoeg om onzen lezers te bewijzen, dat we waarheid spraken, toen we in een vorig artikel vermeldden, dat zoowel vreem delingen als plaatsgenooten den moed nog niet laten zakken en in de Heldersche ker mis nog steeds vertrouwen hebben. Eenverlftal uit Noorwegen, vai JONAS LIË. UIT HF ENGELSCH VERTAALD DOOR V_ J. SEPP. Carl Beek was bij deze gelegenheid altijd in zijn volle kracht. Zijn verbruind gelaat en open zeemansvoorkomen en gezond uit zicht waren reeds op zichzelf voldoende om hem een witten voet bij de dames te geven. Maar, als ter verhooging van zijn aanspraken op haar belangstelling, was hij voor de meesten der jongeren onder haar een goede bekende, van zijn schooljongens- tijd af, toen hij gewoon was als cadet met verlof naar huis te komen en hij scheen in zeer bijzonderevertrouwelijke betrek king te staan met bijna allen of in elk geval in 't bezit te zijn van een of ander geheim, door deze of gene hem toevertrouwd, dat dan hun beiden slechts bekend was. Zij hadden allerlei soort van grapjes en uitdrukkingen uit vroegere dagen onthouden, die onverstaanbaar voor de overigen waren; en wat in het dagelijksch spraakgebruik „nesterijen" genoemd wordt, was misschien een eerste vereischte voor zijn samenspraken met haar, nu en dan afgewisseld door een enkelen gevoelvollen toon, zoo bij toeval als 't ware gesproken, om haar voor een korte poos een blik te doen slaan in de diepte van zijn karakter, waarvan zij mis schien geen vermoeden hadden dat hij iets bezat. Zij plaagden hem met zijn aanleg tot gezetheid en hii schertste mede en reide dat hij een te goed leventje had. HELDER, 8 Juli 1879. Bij de dd. artillerie-schutterij alhier is, ter vervanging van den heer Vuurpijl, benoemd tot adjudant-onder- officier de heer Bijvoetvroeger in gelijke betrekking bij het Nederland- sche leger. Tot de bezoekers daarbuiten, die 't meest kwamen, behoorde de familie van den post directeur Eorstberg, die behalve de ouders, uit een zoon bestond, een opgeschoten knaap, en hun dochter Marie, een meisje van achttien jaren ongeveer, met mooi haar, bedaarde manieren en een buitengewoon schrander gezichtje. Niemand zeide dat zij mooi wasen er lag een zekere niet te omschrijven harmonie en liefelijkheid niet alleen over haar misschien wel wat kleine figuur, maar over alles wat zij deed. Maar al ging zij dan niet voor mooi door, 't werd van alle kanten toegestemd dat zij zeer ontwikkeld was, en onder hare vrien dinnen was zij altijd de eenige die ver kozen werd om in vertrouwen genomen te worden, wanneer zij iets op haar hart hadden. Dat zij van haren kant nooit anderen iets toevertrouwde, was, merkwaardig genoeg, hare vriendinnen nooit in 't oog geloopen, wat dat betreft, zoo verbeeldden zij zich, was zij te eerlijk en te stemmig, om zelve hartszaken er op na te houden. Zij was de bijzondere vriendin van Carl Beck's zusters, met name van Mina, die ronduit verklaarde, dat zij haar boven al hare ken nissen voortrok en bij zich zelve dacht dat zij juist een geschikte partij was voor haar broeder. De eenige van de meisjes in hunnen kring met wie Carl Beek niet van der jeugd afbekend was geweest, was Forstberg en pas kort geleden had hij ontdekt dat het kalme meisje haar gezelschap overwaard was. Het hiuderde hem in stilte, dat als zij er bij was, het gesprek weer zoo ge makkelijk tot onbeduidendheden zon ver vallen haar geest was zoo helder en de gelijk en zij kon zoo heerlijk glimlachen bij alles waarmede zij instemde. En daarom: aan haar toonde hij altijd dc kloeke man nelijke zijde van zijn karakter en hij Beroepen tot predikant bij* de Hervormde gemeente alhier, de heer A. W. van Kluijve, predikant te St. Maarten en Valkoog. Den 21 Juni 11. ia door den koopman H. Stooker, alhier, volgens opgaaf, op de post gedaan een brief, geadresseerd aan den heer v. d. Griendt te 's Bosch, inhoudende een wissel groot f 1000, betaalbaar aan den heer v. d. Boogaart, te Amsterdam en een wissel, te Samarang getrokken, 7 Jan, 11.door en op de Nederl. bank, be taalbaar aan den heer W. C. M. v. Brugge alhierdeze brief is niet aan zijn adres bezorgd. Uit Haarlem meldt men ons: dat de directie Ed. Bamberg en Blaaser aldaar grooten opgang maakte met de opvoering van het geestig ker- misstuk »Het leven te Amsterdam". Djid&p"ocmir eisen avrnïtreivoi. Aldus kunnen wij bij de komst van dit gezelschap alhier op iets goeds rekenen. Door Z. M. den Koning zijn benoemdtot kapt.-luit. ter zeede luit. 1. kl. jhr. C. C. van der Wgck; en tot luit. ter zee 1. kl.de luit 2. kl. H. F. Verheggen. Pensioen ver leend: aan den kapt. ter zee E. F. von Cronenthall, met vergunning om de activiteits-uniform te blijven dra gen, f2100, wegens algeheel gemis van het gebruik van den linker voor arm, ten gevolge van een bekomen geschoten wond f250, en voor wer kelijk verblijf in milit. dienst in 's rijks overzeesche bezittingen en koloniën en tusschen de keerkringen, een verhoo ging van pensioen van f 600 's jaars Evenals bij gelegenheid van den dood van Prins Hendrik, is thans bepaald dat de oorlogschepen gedu rende den rouwtijd van drie maanden wegens het overlijden van den Prins van Oranjegeen top vlaggen zullen hijschen bij gelegenheid der verjaar dagen van vorstelijke personen in dien rouwtijd voorkomen. die Het stoomschip Koning der Nederlanden, kapt. Bruijns, van Bata via naar Amsterdamis 4 dezer 's morgens ten 8 ure te Napels aange komen en van daar ten 12 ure 'smidd. vertrokken; alles wel. Het stoomschip Voorwaarts kapt. Aukes, van Amsterdam naar Batavia, is 4 dezer 's nam. ten 3 ure te Napels aangekomen en van daar ten 7 ure vertrokken; alles wel. Uit IJmuiden wordt aan het Hdbl. onder dagteekening van 4 Juli geschreven Met den bouw van 40 arbeiders woningen is men hier dezer dagen begonnen; de heer Tamminga, de bouwmeester van het fraaie hotel Willem Barends, zal ze oprichten en daardoor het bewijs leveren, dat hij den minderen man ook doelmatig en cenpdknnn aril dn#m wnnm^-fen. Het is wel te denken, dat indien die ge bouwen aan de verwachting beant woorden, ze zeer spoedig zullen be- a—*** afii-trt al hooge huurprijzen, die hier geeiscnt worden, maar voor het overige ziet het er hier alles behalve aanmoedi gend uit voor lief hebbers van huizen bouw. Tal van flinke gebouwen staan onbewoond; men heeft blijkbaar de ontwikkelingskracht van IJmuiden overschataan het Willemsplein staan zeer geschikte huizen, die menige stad geen oneer zouden aandoenmaar al dat fraais kost natuurlijk geld en IJmuiden heeft geen bronnen van bestaan, anders dan die door de haven ontstaande srchepen komen en gaan doch big ven niet; daaruit volgt, dat IJmniden bestaat uit de noodige ambtenaren voor verschillende takken van dienst, scheepsagenten varens lieden en winkeliers. Een zakendrg- vende kern bestaat hier niet. Het is waarlijk te hopen, dat spoedig door den aanleg van een flink badhuis en een spoorweg hierin eenige verbetering kome. Onder de Indiscn berichten kon dat met zooveel fijnheid doenen de behaagzucht, die toch eigenlijk hieraan ten grondslag lag, bleef niet zonder uit werking. Zij had zich hem in haren geest altijd eenigszins voorgesteld als een Don- Juan en hij had nu den vleieuden indruk te weeg gebracht, dat zijn vluchtige en speelsche manieren, die hij zich tegenover jonge meisjes had aangewend en die hare bewondering voor hem nog al wat hadden gematigd, hieraan toegeschreven moesten worden, dat hij tot nu toe onder haar nie mand gevonden had, die de ernstige aan dacht van een man waardig was. Zij had dientengevolge hem een grootere plaats in hare gedachte ingeruimd dan zij zelve wel had willen bekennen en tallooze vertrouwe lijke mededeelingen, haar in dezen tijd gedaan, zouden als haar vriendinnen een klein beetje meer scherpzinnigheid bezeten hadden, in de allerlaatste plaats aan haar zijn geschonken. Marie Fortsberg's aandacht was spoedig door Elizabeth getrokken en toen zij haar geschiedenis kende, trachtte zij zeer vaak haar te helpen en haar te wijzen hoe een en ander gedaan moest worden. In 't eesrt vond zij haar vrij kort-af en moeilijk te genaken en kon niets dan „ja" of „neen" uit haar krijgen; ja, er was bijna iets be- leedigends in dc lompe manier, waarmee zij zich met een blos, door opvliegendheid te voorschijn geroepen, van hare mentor wilde afmaken, als zij nu en dan niet be greep wat deze bedoeld had en zij iets op hare eigene wijze wilde doen. Zij wilde in 't eerst de tallooze kleine diensten niet opmerken, door de ander haar op haar kalme en bescheiden wijze bewezenmaar zij werden eindelijk erkend met een blik die boete deed voor alle vroegere moedwil lige verblinding, en in weêrwil van haar afwijkend karakter en ongelijken maatechap- pelijken stand, gevoelden deze twee vrouwen dra, dat zij zoo al niet juist tot elkander getrokken, toch wedcrkecrig in elkander belang stelden. Op hetzelfde oogenblik waarop Elizabeth's oogen waren opengegaan voor de staatkuude, van wier spel het in huis niet vrij was, had zij ook dra ingezien dat van* alle meisjes, die daar kwamen Marie Forstberg degene was, die de meeste kansen had en die 't inderdaad ook het meest verdiende dc bruid te worden van den jongen luitenant; en ofschoon zij zich wijs trachtte te maken, dat z£, eenvoudig een zeer gelaten toeschouwster Was, scheen het toch wel dat zij iederen Zondag, als Marie Forstberg kwam, een onaangename gewaarwording ondervond, die in haar ziel in de afgeloopen week had wortel geschoten en die slechts na eenigen tijd kon worden uitgeroeid. Maar als zij dan ook was uit geroeid, hetgeen eindelijk altijd gelukte, voelde zij zich met dubbele kracht tot haar aangetrokkenen ofschoon haar saraenspre- kingen zeer natuurlijk alleen onderwerpen betroffen, zooals tafeldekken of eten op dragen, was zij er altijd op uit er iets in te laten vloeien betreffende den luitenant, ja alles waarvan zij wist dat het haar be langstelling gaande maakte of hem in hare vriendschap kou aanbevelen. Marie Forst berg kon soms niet nalaten haar helder blauwe oogen uitvorschend op haar te vestigen, om zich te verzekeren dat er niets dan mededeelzaamheid in school, maar Eliza beth zag er zoo argeloos uit, terwijl zij daar stond met opgestroopte mouwen, haren arbeid verdiept, dat zij zulke ge dachten uit haren geest terng drong. Bij dit buitenleven gevoelde Elizabeth, al had zij ook geen enkel oogenblik dat zij haar eigen noemen kon, zich in elk geval vrijer dan in de stad het geval was ge weest; en xij had zulke snelle vorderingen leest men: Het ramtorenschip Koning der Nederlanden zal, naar men wil, naar Soerabaga vertrekken, ten einde daar dienst te doen als wachtschip. Zegge nu nog iemand, dat de Nederlandsche schatkist berooid is, daar zij zich de weelde ban veroorloven, een kapitaal van twee millioen op Soerabaga' ree ten anker te leggen voor niets anders dan om het ochtend- en avondschot te lossen. Het tweede ramtorenschip gaat waarschijnlijk naar Singapore, om schoongemaakt te worden, waarmee allicht weer een 25 a 30 duizend gulden gemoeid zijn. Het nut dier schepen in Indië vat niemand, want dat steeds een gedeelte der bemanning in het hospitaal ligt, zal zeker niet nuttig genoemd kunnen onscnaaeigs geniaauLtj aljiao- neesche vijand kost ons 700 punt- granaten. De Indische Gids, maakt de opmerking, dat in den oorlog tegen Atjeh van 1020 Juli 1875 2300 p—o- - y 1- - iJiv Jvu vjjand drie dooden en gewonden ver oorzaakten. Wij missen de statistiek der ver schoten geweerpatronen en van de gesneuvelde en gewonde Atjehneezen. Als deze dezelfde verhouding aanwijst, dan is er heel wat munitie verschoten. Sedert 1 Januari 1878 tot op heden, dat is dus in anderhalfjaar, is er nog geen dag voorgekomen, waarop de hemel geheel wolkeloos was. De spaarbank van de Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen" depar tement Rotterdamplaatste hare waarden ook in aandeelen Afrikaansche en Rotterdamsche Handelsvereeni- gingen. Het blijkt nu dat door het schandaal Pincoffs, genoemde bank een verlies geleden heeft van f 120,000. Vrijdagnamiddag vond een der chefs van het magazijn van den heer Sinkel, woonachtig in de Nieuwstraat te Amsterdam, palende aan het maga- gemaakt onder mevrouw Beck's leiding, dat het toezicht van deze in velerlei dingen niet meer vereisoht werd. In een opzicht vooral was zij volmaakt: om te bedienen namelijk, hetgeen zij in 't eerst ais het moeielijkste van alles beschouwd had; en haar rijzige gestalte en haar gelast vol uitdrukking riepen des Zondags op veler gezicht een bewonderdenden blik, als zij, in de haar zoo goed passende gestreept katoenen jurk en met haar wit boezelaartje en met haar weeldcrigcn haardos, eenvoudig ongemaakt, hoi thee- of kpffiehlad naar buiten bracht, naar het prieel waar de gasten zaten. Zij voelde dat Carl Beek de oogen niet van haar afwendde zoolang z.j tegenwoordig was en zij scheen dat als hij thuiskwam, zijn blik het aller eerst haar zocht. Op honderderle, manieren, van geringe beduidendheid, deed hij haar de belangstelling bemerken, die hij in haar stelde; en telkens als er eene boodschap onthouden moest worden, zeide hij die nooit alleen tegen zijn zusters, maar ook togen haar. zijn aardige pleizierboot een lange, lichte, scherpe sloep, met een roode lijn langs haar witte boorden, en twee schuine masten - die hij kort geledon had laten bonwen, lag dikwijls een geheele week vastgemeerd in de baai aan den voet van het huis. Hij had bijzonder veel met zijn boot op, en als hij van huis was werd zij enkel eu alleen aan Elizabeth's zorg toe vertrouwd. Er was altijd een of ander dat nagezien moest worden, en als hij weer thuis kwam wilde hij gewoonlijk op een nagemaakt norechen toon haar aan een onderzoek onderwerpen, dat hij telkens een krijgsraad in 't klein noemde. Nu en dan kwam hij Zaterdaga liet pad op, wuivende met een brief, dicht met postzegels beplakt. Het was een van zijn vader voor zijne stiefmoeder; gewoonlijk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1