66S. Vrijdag 11 Juli 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week in. NIEUWSTIJDINGEN. Vliegend Blaadje. JULI, Hooimaand (31 dagen.) Opgang der Zon 3 u. 52 m. Ondergang 8 u. 15 m. Zondag 13 Maandag lé Dinsdag 15 Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Nieuwe Maan. Begin der Hondsdagen. ïiermis. Ieder die de werkzaamheden van den heer Basck heeft gezien, was verrukt en sprak met ingenomenheid, over hetgeen hij gezien had. Verrassende toeren uit de hoogere goochel kunst brachten 't publiek in verbazing en ^daaronder in de eerste plaats 't verschijnen en verdwijnen van personen in de Meta- morphosekast. De zingende engelenkopjes is een nummer op het programma, dat men gaarne tweemaal zou zien. Ook de wercld- ,tableaux zijn zeer schoon, maar wat de kroon op 't werk zet, is de waterval, onder 't aangebrachte lichteffect en de tablcaux vivants. j De directie Bamberg en Blaaser is met »eere opgetreden en heeft de goede gedachte, die men van haar had, ten volle bevestigd. Tot algemeene tevredenheid van 't publiek, dat in steeds grooter getal den schouwburg 'bezoekt, werden iederen avond de aange kondigde stukken afgespeeld. Wanneer ;de volgende avonden gelijk zijn aan de jToorganudcwaaraan we geen oogenblik twijfelen, dan mag deze directie haar goeden naam hier ter plaatse, als gevestigd be schouwen. k Zeer voldaan is men over de tooueelvoor- stellingen in de scbouwburgtent van de heeren Bouwmeester Co. De goed ge kozen stukken, benevens de verdienstelijke opvoering door den heer B. en zijn gezel schap lokken steeds meerdere toeschouwers. Zoowel in 't ernstige als in 't komische, zijn de respectieve artisten uitmuntend op hun plaats. We meenen te mogen gelooven, dat de ontvangen indrukken voldoende zijn, om een herhaald bezoek te veronderstellen. Die de werkzaamheden van de heer Henri Snoek, in 't lokaal Tivoli nog niet heeft gezien, raden we aan er kennis roede te maken; alleen 't zien der aangekondigde tableaux zal de moeite ruimschoots beloonen. De kolossale man, die wij op de kermis aanschouwden, schijnt een naneef van den welbekenden, voor een aantal eeuwen ge leefd hebbende Reus Goliath te zijn. Men durft zelfs beweren, dat dit jougmenseh van 21 jaren, zijn voorganger in kolossale vormen verre overtreft, 't Is wel de moeite waard een kijkje te nemen. HELDER, 11 Juli 1879. We herinneren den kiezers, dat dit jaar aan de beurt yan aftreding zijn ulsgemeenteraadsleden, de heeren K. J. C. Stakman Bosse, P. Groen, H. Bitter, J. W. Hattinga Raven, P. J. Duinker, en M. J. Manheimter wijl. ter vervanging van den heer HugeDholtz een nieuw lid moet gekozen worden. Zondag 13 Jnli a. s des avonds ten 11 uur, zal van Helder naar Alkmaar een extra-trein vertrekken. Bjj de dd. Artt. Schutterij al hier, is benoemd tot sergeant-majoor bjj de le komp.de heer Mulder, thans fourier. Gisterenmorgen strandde op de Razende Bol het Noorsche brikschip Grevel Jarlsberg, kapt. Wessel, met hout, vun Drammen naar Purmerend bestemd. Bij de aankomst der reddingboot op de plaats des onheils, wilde de equipage het schip niet verlaten, daar zjj hunne goederen niet wilden ach terlaten. Later is zij door een schuit van boord gehaald en hier aangebracht. De kapitein had reeds vroeger met een vlet het schip verlaten. Het schip is heden afgebracht. Men meldt aan het D. v. Z.-H. dat de vice-admiraal P. Avan Rees, directeur en kommandant der Marine alhier, den 15 Aug. a. s. in nonac tiviteit zou treden en vervangen wor den door den schout-bjj-nacht R. L. de Haes, thans te Hellevoetsluis, die aldaar dan zou geremplaceerd worden door den kapt. t. z. J. A. van de Velde. Door den konstabel-majoor J. Dekker, is voor een commissie te Hellevoetsluis met gunstigen uitslag examen afgelegd voor opper-konsta- bel bjj de marine. Bjj Zr. Ms. besluit van 6 dezer is aan den gepensioneerden opper stuurman in het vaste korps dek- eu onderofficieren J. T. Meijer, vergun ning verleend tot het bljjvcn dragen der uniform van zjjne qualiteit. Het stoomschip Voorwaarts, kapt. Aukes, van Amsterdamwiaar Batavia, vertrok van Southampton 9 Juli. De Krjjgsraad te 's Hertogen bosch heeft M. A. F., korporaal van het 5 reg. infanterie, vervallen ver klaard van den militairen stand en veroordeeld tot achttien maanden krniwagen8trafwegens misdaad tegen den dienst en de subordinatie, in tjjd van vrede gepleegd, door eenen meerdere iu rang te slaan, gepleegd onder verzachtende omstandigheden. Woensdagmorgen acht uur is bjj 't achteruitgaan van een trein, de heer IJ., onderwijzer te Heerenveen, aldaar onder den trein geraakt: hjj was onmiddellijk dood; volgens zeggen van anderen, zou hjj, door liet grjjpen van zijn hoed, die hem van het hoofd woei, onder den trein gekomen zjjn. Door de justitie wordt een on derzoek ingesteld naar den dood van een kindje, waarvan een ongehuwde dienstbode in de Beemster in het geheim moeder geworden is. Het kindje schjjnt op het erf begraven te zgn. De 52-jarige mijnwerker F. G. te St. Nicolas bjj Luik had na een klein erfdeel ontvangen te hebben verleden jaar den arbeid neergelegd en daarentegen betrekkingen aange knoopt met een 21-jarig meisje. Nu 't geld opraakte, ontstonden er ge schillen. Het einde was, dat F. G. het meisje en daarna zich zelven doodschoot. Bestaan vraagt Sempervirens er geen wetteljjke bepalingen ten aanzien van den verkoop vnu aardap pelen bjj de maat? Wjj mogen ons in een uitstekend metriek stelsel ver heugen. doch de aardappelenverkoo- pers schjjneu daarmede te mogen spot ten. Bjjna iu elke gemeente bestaat voor den verkoop, bjj kleinere hoe veelheden dnn het mud, een bjjzondere gewoonte; op de eene plaats berekent men 12 vjjf-kop op bet mud, op een andere 14 vjjf-kop, nog weer elders 20 vjjf-kop. In Utrecht verkoopt men bjj de opgelegde vjjfkop. een maat die geheel willekeurig is. Dat is toch een onhoudbare toestand, vooral met het oog op den werkenden stand, bjj wien de aardappelhoofdvoedsel uitmaakt en die men slechts al te dikwijls tot hoogen prjjs moet betalen, zonder eeuigen waarborg of zekerheid van de koop- en waardeverhouding. De verkoop van een ongeljjkvormige aardvrucht zooals de aardappel, die slechts al te goochelachtig gemeten kan worden, geschiedt het doelmatigst en eerljjkst bij het gewicht. De oorzaak van de ontploffing in de mjjuen van High Blantyre, die aan zoovele arbeiders het leven kostte, is thans opgehelderd. Drie der opge haalde ljjken hadden nameljjk pjjpen in den mond die klaarbljjkeljjk waren aangestoken geworden inet behulp van de Davy-lamp, die een vierde in de hand hield en te dien einde tegen het strenge verbod in was openge maakt. Waarschjjuljjk kwam onmid- delljjk daarop de vlam der lamp in aanraking met mjjngas, dat zich in de diepte bevond, tengevolge waarvan het onheil plaats had. Zonderling is het toch dat nog steeds de mjjnwerkers versmaden, op de wjjze die de weten schap aangeeft, gebruik to maken van de redmiddelen, die hun ten dienste staan. Moedermoord. Eenige dagen geleden werd een afschuwelijke mis daad gepleegd te Saint Sorlin. Zekere Virginie Goudet, weduwe Carrat, oud drie en zestig jarenwerd aldaar vermoord door haren zoon, Franfois Doyat. Het slachtoffer was tweemaal gehuwd geweest en had twee zonen uit haar eerste huweljjk. Francais Doyat, die te Lapeyrouse- Moruey gevestigd is, was komeu wer ken op een veld, in de nabjjheid der woning zjjner moeder. Deze laatste bevond zich aan de deur van haar huis, toen haar zoon voorbijging. Doyat, zijne moeder bemerkende, be- leedigde haar op de grofste manier, onder voorwendsel dat zjj zjju jongste broeder, die het vaderlijk huis bewoon de, gunstiger behandelde dan hjj be- haudeld was. De moeder wilde zich aan de beleedi- gingen van den ellendige onttrekken, doch werd door dezen laatste gevolgd tot op de achterplaats der woning, alwaar zjj door hem tweemaal met groote hevigheid, met het aangezicht tegen den grond werd geslagen. Toen de ongelukkige vrouw zich voor de tweede maal oprichtte zeide zjj >nog nooit heb ik zulk een slag ge kregen," en eenige stappeu verder gekomen verloor zjj het bewustzjjn. Dit woest tooneel greep plaats omtrent 11 ure in den voormiddag; de weduwe Carrat bleef van dit oogenblik af buiten kennis, en overleed ten 8 nre 's avonds aan een hersenberoerte. INGEZONDE N. SAMENSPRAAK. A. Wat wil G J. toch met dat schrijven over de verkiesing van Gemeenteraads leden B. Och! 't oude gezeur nis er leden ge kozen moeten worden. Er schijnt wel een gcheimziunige oppositie te zijn, die niet voor den dag durft komen. A. Er komt teo minste met al dat gezeur geen verandering hoegenaamd. De ver kiezingen en herkiezing van de meeste Raadsleden is en blijft altijd dcselfde. Maar wat wii men dan eigentlijk? B. Niets anders dan een kiesvcrecniging eu niemand schijnt deu moed te hebben of invloedrijk genoeg te zijn om 't ini tiatief te nemen. A. Laat G. J. 't dan zelf doen. B. Juist dat zon men mogen verwachten en te meer als hij van ieder „onwille keurig achting" te wachten is, zooals hij aan 't slot van sijn schrijven getuigt. A. En dan dan zon er wonder wat gebeuren in de gemeente. B. Natuntlijk groote voorden geen ge brek, een gescherm met woorden, als: kandel, scheepvaart, ontwikkeling, welvaart enz. enz. A. .En welke leden van deu Raad moesten dan plaats maken voor andere? En waarom B. Dat zou dan op de vergaderingen van de kieavereeniging besproken moeten worden en dan sou 't zeer spoedig blijken, dat er hitter weinig lui zijn, die niet konden en dus niet mochten oordeelen, veel minder veroordcelen. A. Waarom P B. Eenvoudig omdat ze nooit of teer telden eene Raadszitting bijwoonden, niettegen staande die zittingen publiek zijn cn altijd vroeg genoeg ter openbare kennis worden gebracht. A. Maar de verslagen in de plaataelijke bladen B. Als men daarop afgaan wil, sou men haast tot het besluit komen, dat een deel van de Raadsleden zwijger» en het andere deel jabroer» waren, die bet woord aan den Voorzitter laten. A. Dan moet men zich tel/ helpen co tel/ hooren wie er spreken en wal ze zeggen in de vergadering. B. Dao kan men ten minste oordeelen. A. En als de kiezers dan beter ter stem bus kwamen, dan soa dat nog wat eer voller verkiezing zijn, want nu is bet aantal stemmen waarmee iemand tot Raadslid gekozen wordt, soms bedroevend. A. B. HELDERSCHE MOPPEN. Ik werk als een os, eet als ecu pasrd en ben 's avonds zoo moe als een hond en toch kan ik niet alapen, dokter! Dokter. Dan moet jjj den vecarte eens raadplegen. O Geograaph. De blanken eten in de Oost veel minder dan de zwarten. Belangstellende. Hoe zoo? Geograapb. Omdat er meer zwarten zijn dan blanken. Waarom blnschte jij den brand niet met het water dat over het vuur hing. Mooie dingenje bent ook slim, dat was immers heet water.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1