KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN. i De Loods ei zijo Vrouw. No. 675. Dinsdag 5 Augustus 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. te HELDER. ADVERTENTIEN ii da| NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Ir. 'fi Vliegend Blaadje VOOR DEN per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 Van 16 regels 26 Centenelke regel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk deB DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zjjn. -g-e arti geii op S. i it da' het zyi TS1 IT uns HELDER, 5 Aug. 1879. Naar wij vernemen hebben de heeren mr. K. J. C. Stakman Bosse, P. Groen, P. J. Dninker, II. Bitter, J. W. Hattinga Raven, M. J. Manheim en K. C. van Vliet allen hunne benoe ming tot leden van den gemeenteraad aangenomen. De proefstoomtocht met het stoomschip Tromp, Zaterdag alhier in het bijzijn van een commissie van ingenieurs-werktuigkundigen gehou den, is mislukt. De condensors zijn gesprongen. De schade, die hierdoor ten laste van den fabrikant komt, wordt begroot op 12 a 14000 gulden. Blijkens bjj het departement van marine ontvangen berichtis Zr. Ms. schroefstoomschip Marnix, onder bevel van den kapt.-luit. ter zee G. C. C. Thierens, 7 Juli jl. in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop) aangekomen. Het stoomschip Celebes ver trok Zaterdag van Amsterdam naar Ned.-Indië. Het stoomschip Voorwaarts, 22 Juni van Amsterdam vertrokken arriveerde 1 Augustus te Batavia. Het stoomschip Madura vertrok 2 Augustus van Batavia naar Am sterdam. Het stoomschip Prinses Amalia, van Batavia, kwam gister morgen 8 uur te Amsterdam binnen. Eenverhaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 23). Later in den nacht, toen de maan reeds op was. kwam Nils, die in zijn hangmat den slaap niet had kunnen vatten, weer naar boven bij Salvé en trok hem met zich mee achter de hut, daar hij een bijzonder onderhoud met hem verlangde. „Wat ik gedaan zou hebben? heb je ge vraagd. Ik zal 't je vertellen," zeide hij na een oogenblik gewacht te hebben en zijn goedig gelaat scheen wel een getrouw beeld van al de ellende, die door het stellen dier mogelijkheid hem voor den geest was gekomen. „Ik zou het op den drempel van mijn huis bestorven zijn." Salve keek hem een oogenblik aan. Een Bevorderd: bij het corps mari niers, tot lnit.-kol, de kapt. Ie kl. F. A. Braam Houckgeesttot kapt. Ie kl., de kapts. 2e klasse P. S. C. A. Courier dit Dubekart en P. Span jaard; tot kapt. 2e kl., de luits. J. H. van Wely en C. J. Visseren tot le luit., de 2e laits. L. H. J. L. Vogelvanger en J. M. Kipping. Op pensioen gesteld, de kapitein ter zee K. F. R. Andrau, wegens langdurigen dienst f 3000 en de kapt. le kl. bij het korps mariniers, D. C. W. Sntherland, wegens in en door den dienst ontstane lichaamsgebreken, f 1850 's jaars. Naar wij vernemen is Zaterdag namiddag bij het dorp Callantsoog, de boerenplaats van den landman C. Baken door brand vernield. De oorzaak is ons onbekend, 't Is op merkelijk dat vroeger van twee broeders van Baken, ook hunne boer derijen een prooi der vlammen werden. De beide laatsten tengevolge van het inslaan van den bliksem. De Hoogen Raad heeft het cas satieberoep van v. Santen Kolff, door bet Hof te Amsterdam veroordeeld wegens moedwilligen doodslag, van de rol afgevoerd, daar de veroordeelde van zijn beroep heeft afgezien. De Willem Barendsz heeft, met uitzondering van twee of drie stormen en voortdurenden tegenwind, tot den 10 Juli goed, soms zeer fraai weêr wonderlijke bleekheid overtoog zijn gelaat bij het maanlicht. „Zie eens," zeide hij schertsend, terwijl hij zijn hand op Nils' schouder legde, „ik heb nooit een vrouw gehad, maar dat doet er niet toe, toch ben ik het op den drempel bestorven, datEn daarop sprak hij in één adem en met plotselinge verandering van stem„natuurlijk is 't maar een grap, begrijp je;" en toen verliet hij hem met een ruwen, gemaakten lach. Nils bleef waar hij was en bedacht zich, daar hij niet wist hoe hij het gesprokene moest opvatten, 't Kou zijn dat Salvé alleen maar een loopje met hem had willen nemen. Maar 't kon ook wezen, dat een andere meening de overhand kreeg. Die fluis terde hem in, dat hij een blik had geworpen in een wanhopige zielNils was ten diepste bewogen. XIII. Zij gingen langzaam in noordoostelijken koers voort, laugs de kust van Brazilië, lederen morgen, tegen het afloopen van de hondewacht, als de zon in al de pracht gehad. In de Barendszee had meu natuurlijk veel mist; 16 Juni werd de poolcirkel gepasseerd, hetgeen aan boord met een groot diner gevierd werd. Den 9n Juni was een der postduiven opgelaten, die eeuigen tijd aarzelde eer zij het schip verliet. Iedereen was gezond. Een der vermoedelijke daders van den diefstal in het magazijn van den heer van Loon is Zaterdag te Rotterdamen een tweede te Emmerik in hechtenis genomen. De eerstbedoelde heeft de domheid begaan te Rotterdam terug te komen, om zijne koffers, euz, af te halen, die hij op de gestoffeerde kamer, welke hy bewoonde, had achterge laten, en nog wel (naar men zegt) na vooraf zijne voormalige hospita per telegraaaf van zijne aanstaande komst bericht te zenden. Aldus moest hij wel in de val loopen. Men vond bij hem een retourbiljet op Emmerik, en dit leidde gemakke lijk tot het vermoeden, dat zich daar zyn kameraad bevond. Er werd naar Emmerik geseind, en het gevolg was, dat beiden thans, na een korte vreugd, aan de justitie zullen overgeleverd worden. Naar de N. R. Ct. verneemt, zyn van de uit het magazijn van den heer van Loon gestolen kostbaarheden ongeveer 300 stuks te Emmerik in beslag genomendie bij den daar aangehouden verdachte gevonden zyn. harer majesteit uit zee opsteeg, kwam er een verfrisschende koelte vau !aud af, ver vuld van den geur van duizende welriekende kruidenalbatrossen en zeemeeuwen zwier den om bet schip; vliegende visschen ver toonden zich in scholen de geheele natuur, de bezielde en de onbezielde, scheen voor dat oogenblik nieuwe veerkracht te hebben voor den arbeid en den levenslust, maar langzamerhand zou de wind warmer en stiller worden, om eindelijk geheel te gaan liggenzoodat vóór den middag de zeilen slap langs den mast zouden hangen. Zij zeilden ter nauwernood vijf knoopen in de wacht en de hitte was gedurende het grootste gedeelte van den dag onverdragelijk, even onverdragelijk schier als het humeur van den kapitein, dat geen teekenen van verbetering toonde en zich lucht gaf in een stelselmatig berispen van het volk, dat naar kapitein Beek zeide, tot onduldbare luiheid verviel. Juist in dien tijd gebeurden er vreemde dingen aan boord, die in verband gebracht met het humeur van den kapitein een on aangenaam gevoel wekten, dat er booze Een inspecteur van politie is naar Emmerik vertrokken, om den dief naar Rotterdam over te brengeu. Op de kamers, die de dieven te Rotterdam in de Kipstraat bewoonden, is in beslag genomen een koffer, inhoudeude, nevens eenige kleediug- stukken, verschillende ledige étuis, een dievenlantaarn en een raam van een zaag. Te Vollenhoven is door een visscher aangebracht het lijk van een man, wiens onderkleeren waren ge merkt L. W. Het lyk verkeerde in zoodauigen staat van ontbinding, dat het dadelyk begraven moest worden. Men veronderstelt, dat bet de Duitscke grasmaaier is, die een veertien dagen geleden vau den beurtman van Lem mer op Kampen, bij het eiland LTrk, overboord geslagen is. De aardappelziekte is in de laatste dagen ook op Walcheren ern stig toegenomen; de vroege soorten worden gerekend geheel verloren te zyu. In de latere soorten vertoonen zich eveneens sporen van de ziekte. De stoomtram Den Haag-Sche- veningen overreed Zondag een persoon wiens hoed was afgewaaid en die van den waggon sprong om zyn hoofd deksel te redden. De man was dade lijk dood. Heden (Diusdag) wordt llenri Polak Kerdyk door de Belgische gen darmerie van Brussel naar Roosendaal invloeden bezig waren, in wier macht èn het schip èn de kapitein stonden. Er waren duidelijk znehten gehoord beneden in het ruim tusschen de kolen, en de zeilmaker verzekerde, dat hij verscheiden nachten aan een een man van tusschendeks naar achteren had zien gaan langs dc recling van de verschansing: hij bleef stilstaan cu raakte met zijn hand het kompas aan cu verdween dan in het zog van 't schip. Een ander verklaarde, dat hij den Geest vau 't schip in dezelfde richting zich had zien bewegen en over boord springen met zijn pet en al, was hij niet grooter dan dc helft van een waterlaars; en als dc Geest van het schip het schip verlaat, dan beteckend dit volgens dc artikelen van het bijgeloof der zeelui, dat het schip gauw naar den kelder gaat. Het onverklaarbare geluid in het ruim hield aan en ging op een dag, toen het luik met latten beslagen werd in een soort van geklaag over, dat evenwel ophield, toen uit vrees voor een ontploffing van kolengns, de latten werden weggenomen. Den volgenden dag kwam de kok, die naar beneden was

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1