nre mi - De Loofls en zijn Vrouw. Vrijdag 8 Augustus 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. \o. 676. Kalender der Week. tl nieuwstijdingen. FEUILLETON. Vliegend Blaadje. H AUGUSTUS, Oogstmaand (31 dagen.) w Opgang der Zon 4 u. 32 m. Ondergang 7 u. 32 m. ^feosDAO 10 Laatste Kwartier, jl,Maandag 11 g [Dinsdag 12 Woensdag 13 p)0nderdag 14 Vrijdag 15 Maria Hemelvaart. Zaterdag 16 HELDER, 8 Ang. 1879. In de raadszitting, Dinsdagavond •ehouden, zijn goedgekenrd de geloofs- irieven der onlangs gekozen leden en erd besloten tot hunne toelating, e gemeonterekening over 1878 werd [oor B. en W. aangeboden, bevattende e volgende eindcijfersontvangsten 183659,63, uitgave f 16541,09'/,, «goed slot f 18618, 53'/,. Tot hulpon- •derwijzeres bij de gemeentescholen D0Dtverdbenoemd mejnff. A. H. D. Lefébre, en eervolontslag werd op verzoek ver- 17 Pll leend als hulponderwijzer aan den beer luUllijj p ja HolIssaije. Aan de PI. worilBfdeeling der Holl. Maatsch. van Land bouw werd, voor 't houden eener ten- r g'® toonstelling van paarden rund en wol- Jeeht ree, geschonken een bijdrage groot f 25. i vai Ingetrokken werd op zijn verzoek de renoeming van den heer T. Eekma, f, te Makkum, tot hulponderwijzer aan 1314e gemeentescholen. Den 16 Augustus a.s. zal alhier jfl worden aanbesteed het maken van een zeekeerend glacis voor het ont worpen fort op de Harssens; de ra ming bedraagt f 145,000. De ram monitor Matador, te Fijenoord gebouwd, zal deze week door den luit. ter zee le klasse M. J. C. Lucardie van Rotterdam langs den Nienwen Waterweg naar hier worden overgebracht. Het schip heeft een diepgang van 30 decimeters, een stoom- vermogen van 140 paardenkracht en Hl is gewapend met twee zware Krupp- |HI kanonnen van 28 cM. achterland. Het stoomschip Prins Hendrik, kapt. Braatvan Amsterdam naar i DAG ver- je teel prijs. f M raat het kind na, maar slaagde niet in hare pogingen. Zjj zonk zelve en werd levenloos nit het water gehaald. Het jongentje werd gered. Douma was naar de kerk en vond, terug- keerende, het lijk zjjner vrouw. Op de Jodenbrcestraat te Am sterdam hebben verleden week twee kooplieden in kersen uit handelsnijd zoo lnid tegen elkander gewedijverd in het uitventen hunner koopwaar, dat een hunner op een gegeven oogenblik bezocht werd met mond klem en met een krampachtig open- gesperden kaak het veld ruimen moest, zonder een kreet te kunnen slaken. Uit Ootmarsum wordt aan de N. R. Ct. gemeld In Lingen (Pruisen) had Zaterdag middag het volgend ongeluk plaats. Een boer, vergezeld van vrouw en kind, reed met wagen en paard over de rails, kort bij het station. De hekwachter, die verzuimd had deu afsluitingsboom te slniten, greep in allen haast het paard, doch te laat; een trein, van Emden komende, was te kort bijDe wagen geraakte onder den trein, en de boer, zjjn vrouw en kind, alsmede de hekwachter, werden gedood. De Duitsche vice-admiraal Batsch heeft zich Zaterdag in de gevangenis begeven, om de zes maanden vesting straf te ondergaan, waartoe hjj in de zaak van de «Grosse Kurfürst" ver oordeeld is. De dood van hertog Willem van Mccklenbnrg Schweriu wordt toege schreven aan de gevolgen van de wonden, die hjj den 9 Sept. 1870 bij het springen van de citadel van Laon heeft bekomen. Figaro" her innert bjj deze gelegenheid aan den heldenmoed van den artillerist Heu- riot, die destjjd9 de citadel in de lucht deed springen. Er werden bjj die gelegenheid 3 Pruisische officieren gedood en 12 gewond. Onder do laatsten behoorde o. a. hertog Willem. De Belgische stoomboot Lonis David, kapt. Broek, van Antwerpen naar de Middellandsche Zee, is op de hoogte van de kaap Onessant vergaan. Er zjjn 21 man verdronken, waaronder 20 Belgen, met inbegrip van den kapitein en den 1° machinist. Deze laatste is een Engelschman. 7 personen zijn gered, te wetende 1' stuurman, de 2' en 3' machinist, 2 stokers en 2 matrozen. Een ernstig ongeluk heeft in den nacht van 29 op 30 Jnli in de East India Docks te Londen plaats gehad. Het grootste gedeelte van de Import Docks stortte plotseling in en vernielde al de hydraulische kranen, terwijl de kaaimunr in het water viel. De daardoor ontstane schade be draagt bjjna een en eenkwart millioen. Te Louden is een jongmensch van goede familie, G. Mniuwaring, ter dood veroordeeld, omdat hjj een politieagent heeft gedood. Hjj was namelijk in gezelschap van een vrouw van verdachte zeden, in een rjjtuig, door dien politieagent tegengehouden, omdat zij beiden dronken waren en de voorbijgangers gevaar liepen. Daar over verstoord, doodde hij den agent met een revolverschot. Er zjjn een aantal personen gearresteerd, die betrokken waren in een complot, dat het voornemen koes terde een aanslag op het leven van den Koning van Italië te plegen. Aftoubladet, een te Stockholm verschjjnend blad, deelde in het num mer van 31 Juli jl. het bericht mede, dat de expeditie onder Nordenskjöld de Behringstraat gelukkig is doorge gaan. Te Agcn heeft een zekere land bouwer Duberuard, die siutseenigen tijd in ongenoegen met zjjn vrouw leefde, haar op een oogenblik dat zjj water putte, onder water gehouden, met het gevolg, dat zjj stikte. Zelf is hjj daarop in huis gevlucht en heeft zich daar opgehangen. De helft van het dorp Chase- nois, bjj Schlestadt in den Elzas, is door brand verwoest; 150 huizen liggen in de asch1800 menschen bevinden zich zonder dak en zjjn aan de ellende prijs gegeven. y 3 Eenverbaal uit Noorwegen, van UX-4 JONAS LIË. mi het engelsch vertaald door RAI J-sepp. T i 24)- )TA XIV* [EN Salvé, die gelijk de meeste zeelui vrij goed i Engelsch sprak, voelde zich meer en meer tot den Spanjaard aangetrokken, dien hij H een onderhoudendenverstandigen kameraad lijervond. a ecn lichte bries na deu middag gleden i zij eindelijk uitree het nauwe kanaal in, dat naar Rio de Janeiro voert: een van de be- koorlijkste kanalen ter wereld, met hooge rste bergen van graniet aan iederen oever, waar- van r®eds een in 't vuurroode licht van de avondzon schitterde, terwijl de andere in de eea schaduw gehuld als een donker violette s*recp zich teekendc tegen het helderblauw van de lucht. Aan de eene zijde, aan den Batavia, is 5 Augustus te Port Said aangekomen en dienzelfden dag ver trokken. Het stoomschip Prins van Oranje, van Batavia naar Amsterdam, is 4 dezer te Napels gearriveerd en vertrok den volgenden dag. Omtrent het nieuwe ministerie verneemt men, dat daarin zullen zit ting nemen: Mr. J. Heemskerk Az. biunenl. zaken, mr. C. Th. baron v. Lijnden v. Sanden- burg justitie, mr. W. baron v. Golt- stein, koloniën, gen.-majoor H. J. R. Beyen, oorlog. W. F. v. Erp Taalman Kip, marine, jbr. mr. P. J. A. M. v. d. Does de Willebois buitenl. zakenmet groote waarschijnlijkheid jhr. G. J. G. Klerck (oud-minister van oorlog) wa terstaat, handel- en njjverheid, terwijl nog wordt onderhandeld met jhr. mr. H. J. v. d. Heim, omtrent financiën. Volgens telegraphisch bericht is by Kaap Guardafui (Oostel. puut van Afrika tusschen den Indischen Oceaan en de zee van Bab-el-Mandeb, gelegen, op 11° 49' N.B. en 51° 20'O.L.) een Nederlandsche stoomboot gestrand. Bijzonderheden ontbreken. Het stoomschip Overijsel, kaptein Kramers, vertrok van Batavia naar Rotterdam deu 28sten Juni, en tot heden werd niets van gemeld stoom schip vernomen. Dewijl de reis van Batavia tot Aden door de Overijssel gewoonlijk binnen de twintig dagen volbracht werd, bestaat er reden te vermoeden, dat bovengemeld bericht betrekking beeft op de Overijsel. De reederjj van het stoomschip Overyssel, heeft haren agent te Aden gelast, om naar gemelde Kaap te gaan onderzoeken, welke boot aldaar ge strand is. Een Engelsch e gou vernemen fcs- stoomer is van Aden naar Guardafui vertrokken om de aldaar gestrande Hollandsche stoomboot op te sporen. De vrouw van Freerk Douma, arbeider te Beerta, is Zondag ver dronken. Haar zoontje baadde in het Beesterdiep, waagde zich wat veel en zonk. De moeder zag dit en sprong voet van den Suikerbrood-heuvel hadden zij het fort Praja, aan den anderen kant het fort Santa-Cruz, cn recht voor hen op het hoogste punt van de haven, den slanken seintoren, die de nadering van alle schepen aankondigt, als zij aan den iugaug van 't kanaal verschijnen. De aanblik was zoo prachtig, dat Salvé onder zijn verzachtende invloed schier spijt gevoelde van zijn besluit om van boord weg te loopen. Dat gevoel van spijt duurde even wel niet langer dan de pracht, waardoor het gewekt was. Het zachte licht stierf weg op de heuvels en daarmede het zachter gevoel, dat zijn hart was binnengeslopen. De nacht streek neer op de buitenwereld en daarmee keerden de bittere gedachten terug, die da gen geleden zich in zijn geest woning had den gemaakt. 't Was hem ingevallen dat de Braziliaan wel in staat zou zijn om hem te helpen bij 't volvoeren van zijn plan, als zij in de ba- ven gekomen zouden zijn cn hij had daarom gezorgd dat hij gelegenheid had om hem aan zich te verplichten door hem verschil lende kleine diensten te bewijzen. Hij leende hem nu kleeren, opdat hij plaats kon nemen onder de overige zeelui, toen zij voor de overheid gemonsterd werden, die onmiddel lijk nadat het schip de haven was binnen gezeild, aan boord kwam en zoo ontsnapte het aan hun aandacht, dat er een te veel was boven het getal, door deu kapitein aangegeven. De havenloods evenwel een slimme Mulat met een panamahoed met een rooden veêr op 't hoofd was scherper van blik en bemerkte dra aan den toon van ver bittering, waarmee het gezang bij het gang spil andermaal gezongen werd, toen zij het schip voor anker legden in het Ilha-das- Cobras bassin, dat er ontevredenheid aan boord heersebte en het leed geen twijfel of men was het aan een wenk van hem verplicht dat er reeds dienzelfden avond ronselaars op de kaai op hen wachtten, dicht bij dc ligplaats van hun schip. Kapitein Beek was ontevreden op zich zeiven en op zijn volk. In een warm kli maat was hij altijd prikkelbaar en nu hij 't er voor moest houden dat zijn gezag verzwakt was, was hij een volslagen tiran geworden. Het vooruitzicht van nog een reis te moeten doen onder zijn bevelen was meer dan vcrscheidenen van het volk konden verdragen en velen maakten aanstaltc om het schip te verlaten, zoodra zij het deel van hun gage dat de kapitein zou goed achten hun te geven, zouden hebben ontvangen, zooals gewoonlijk icta wordt uitgereikt als een schip in een haven ligt. Salvó evenwel wachtte hier niet op en den tweeden nacht reeds waren hij en de Braziliaan verdwenen. Er werd een scherp onderzoek ingesteld met behulp van de havenpolitie, in 't bij zonder in 't huis van een bekenden ronse laar, dien men met het scheepsvolk had zien spreken. Maar hij gaf zoo volkomen vrijheid om zijn huis te doorzoeken en toonde zulk ecu zuiver geweten in deze zaak, dat de politie erkennen moest dat zij ditmaal het spoor bijster was geweest. De kapitein vertrouwde hierop de wacht bij nacht slechts aan diegenen onder het scheepsvolk toe, op wie hij rekenen kon, ging iederen avond van den wal af liggen en weigerde beslist elk verlof om aan den wal te gaan. Hij had niet meer gekregen dan hij verdiende, merkte hij schamper aan, voor zijn hulp aan dien roodgerokten dief, die ter belooning zijn besten mau had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1