KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Dt Loods BR 21 Vronw. \o. 677. Dinsdag 12 Augustus 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. ADVERTENTIËN NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 'EN Igehe, Prijzen Vliegend Blaadje j •-*» VOOR DEN a jow koopji On )RST. innei tfAN- ■klee- koop 'talen Prlj». :AAI, )OM- a 15 per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. >3 franco per post CO te II E L D E K. Van I5 regels 25 Centenelke rege* meer 5 Centengrootere letters wordeL naar plaatsruimte berekend. Advertentiëu moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bjj de Uitgevers bezorgd zjjn. nELDER, 12 Aug. 1879. Alhier is thans een torpedoboot aangekomenbestemd voor onze 1 ®elmarine, het eerste vaartuig van dien ^'"aard, dat in ons land en wel te Fjjen- Jp6r®oord is gemaakt. De boot, waarvan de beproeving eerlang zal plaats heb- ben, moet om te voldoen een vaart fnnni hebben van minstens 15 mjjlen. Deleden derschietclub»Willem vBO j-g]]" hielden Zondagmiddag in den ..tuin van Tivoli een ouderlingen wed- '0 rï'strjjd op de pistool, om een viertal prijzen. De 1' prijs werd behaald door den heer J. Breebaart, de 2" door len heer Mr. D. P. H. Aberson, do 3° door den heer F. H. de Goeij en de 4e door den heer D. Vroon van Hoolwerff, respectievelijk met 2118, 16 en 14 punten. De prjjzon waren door bestuursleden onderling voor dezen wedstrijd disponibel gesteld. Zaterdagavond ten 7 ure, kwam tnlhier binnen van Fejjenoord, bege- leid door het ramschip Stierde nieuw gebouwde rammonitor Matador, )l: onder bevel van den luit t. z. Ie kl. Lucardie. S. t dal het Het st. Prins van Oranje, van Batavia naar Amsterdam, passeerde dep Kaap St. Vincent 10 Aug. Ecnvcrhaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. I 25). UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SBPP. XIV. Nadat zij gedurende een uur huu weg hadden gezocht door nauwe stegen, kwamen I zij eindelijk in een voorstad, waar de huizen met tuinmuren begonnen af te wisselen; takken van cranjeboomcn hingen er over heen en vervulden met huu sterke geuren den stillen nacht. Zij moesten een plein oversteken naar de voorstad Mata Poreas rï cn op het glooiend terrein aan een van de j I kanten naast hen zagen zij een gebouw, dat cr uitzag als een fort, door een stcenen wal ingeslotenhet bracht Salvé's kameraad deerlijk in verwarring. Het was het cor- rectiehuis, waarvoor altijd een schildwacht op post stond. Zij kwamen daar evenwel voorbij zonder t aangehouden tc worden en toen zij nog i een half uur verder geloopen hadden, hield de Braziliaan eindelijk stil voor ecu tuin Door de directie der stoomvaart maatschappij »Nederlaud" was naar Aden geseind, om kapitein Hissink van de Prinses Marie" bij het pas- seeren van die plaats kennis te doen geven van de ongerustheid omtrent de Overysel, voor het geval dat hjj van eenigen dienst kon zijn. Volgens Zaterdag ontvangen telegram is de Prinses Marie" den 8 Augustus van Aden vertrokkende gezagvoerder had niets ontdekt en aangezien er van Aden een boot was uitgezonden, heeft hij de reis vervolgd. De »Liverpool Salvage Association" heeft het volgende telegram uit Aden, van 7 Angustus des ochtends, van haren agent ontvangen: De gouvernements-stoomboot Dag- mar vertrok hedeu van Aden naar Kaap Guardafui Maandag (4 Aug.) en men verwacht, dat de Dagrnar morgen (8 Aug.) hier terug zal komen met tijding van de op die plaats gestrande Nederlandsche stoomboot. Aan boord van de Overjjsel, 28 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, bevinden zich, behalve de gewone bemanning20 passagiers le klasse, 23 militairen en 131 dek passagiers (pelgrims die naar Mekka bestemd zijn. Bij koninklijk besluit van 7 dezer, muur, waarin een klein poortje was. Hij zag voorzichtig om zich henen en sprak vol opgewektheid: „Wij moeten hier overklimmcn en dan ziju wij veilig," Hij klom op Salvé's rug en zoo op den bovensten rand van den muur, trok Salvé naar boven naast zich, sprong toen naar beneden in den kleinen tuip cn begon over het gras te rollen, alsof hij zijn ver stand had verloren, terwijl hij juichte „Salvado! Salvado!" Daarop ijlde hij naar de kleine villa, die daar half door booraon overschaduwd te zien was en terwijl hij op bijzondere manier op de deur tikte, riep hij luide: „Paolina! Paolina Een vrouw in nachtgewaad, met een jeugdige maar vrij zware stem, opende van binnen het venster cn stak haar hoofd naar buiten. „Federigo!" sprak zij sidderend, cn daarop volgde in 't Spaansch een vlugge wisseling van vragen cn antwoorden, waar van Salvé niets verstond. Hij begreep al leen dat zij verbaasd was een vreemdeling in zijn gezelschap te zien cn dat hij die vrees bedaren deed door het woord „amigo," dat door een korte opheldering gevolgd werd. is de heel- en vroed mees ter A. N. Er- kelens eervol ontheven van het gezond heidsonderzoek van schepen voor Ter schelling en Vlieland, en met dat on derzoek voor deu Jtgd van 3 jaar belast A. Zandijk, heel- en vroedraeester te Schiermonnikoog. Zaterdag is te Harlingen een Keulsche aak aangekomen niet den telegraafkabel, die Vlieland met Ter schelling zal verbinden aan boord. Door de politie te Utrecht is Zaterdag een persoon in hechtenis genomen, die zich in het militair pas santenhuis had laten opoemeu, met het doel zich als soldaat bjj het Oost- Indisch leger te verbinden. Hy moet zich te Frankfort a/M. aan diefstal, gepaard met moord, hebben schuldig gemaakt. Een bestolen dief. Voor eenige dagen deed een 16-jarige jongen bjj de politie te Arnhem aangifte, dat hjj voor f 200 bestolen was. Bjj on derzoek bleek, dat de bestolene ook niet eerlijk aan het geld was geko men. Een paar dagen te voreu bad bjj zich in het huis vau deu slager D. te '8 Hertogenbosch laten insluiten en daar 's nachts f250 en eenige gouden en zilveren kostbaarheden medegenomen, 's Morgens vroeg was hjj naar Arnhem gegaau en werd Zij deed de deur open en viel Federigo om den hals, kuste hem op beide wangen cn suiktc luid. Daarop bood zij uaar lauds- gebruik Salvé hare wang aau co was cenigs- zins verbaasd toen hij haar bedoeling niet scheen te begrijpen en knikte alleenlijk toen hij half in 't Eugelsch, half in 't Spaansch zeide: „goeden avond, scnorita." Het scheen evenwel dat zij zich herinnerde, dat zij iii haar haast haar mantilla vergeten had en ijlings liep zij van hen heen. Zij keerde bijna onmiddellijk tot hen in dc zitkamer terug met brood, wijn, vruchten en een lamp op een presenteerblad; zij nam plaats in een houdiug, die belangstel ling teekendc; haar arm leunde op haars broeders schouder en zoo luisterde zij, ter wijl hij zijn avonturen vertelde en ziju verhaal van levendige gebaren vergezeld deed gaan. Federigo's verhaal scheen op liaur gelaat als in een helderen spiegel weerkaatst te worden. Bij een zeker punt werd haar gezicht bleek van toorn; hanr donkere oogen schoten vuur en zij maakte een onverwachte beweging met haar vuist iu dc lucht, alsof zij iemand een dolksteek wilde toebrengen. Toen trok zij haar hoofd terug met een zegevierenden, verachtelijkcn lach, waardoor hare verblindend witte tanden te voorschijn kwamen; cn Salvé leidde daar door een collega vau het res tant zijner buit beroofd. Iu den stoomkorenmolen »do Draak" aan de Noordvest te Schiedam, bleef Vrjjdag jl. de machine plotseling stilstaanmen spoedde zich naar de machinekamer en zag den stoker Ph.J. Rjjkuiter, vreeselijk verminkt en met verbrijzelde borat in het gat liggen, waar de kruk Tan de machine zjjn neergaande beweging inslaat. Daar de stoker alleen in de machiue was, vermoedt men, dat de kruk zijn kiel heeft gevat, waardoor hjj in liet gat viel en bjj bet weder neerslaan van de kruk deze met geweldige kracht op zjjn borst is nedergekomen. Een schoenmaker te Amsterdam bad den geheelen nacht gewerkt aan een paar bottines, die aan een goeden klant moesten geleverd worden. Hy bracht ze in den vroegen morgen weg, doch werd door slaap overmand, zette zich even te rnsten op een stoep en sliep in met de nieuwe bottines naast zich Wie beschrjjft echter zjju schrik, toen hij een uur later gewekt werd door een politiedienaar eu de laarzen verdwenen waren. De dienaar verzocht hem even meê naar het politie-bureau te gaaii, waar hem de bottines weder werden overgereikt. De schoenmaker was tijdens zjju slaapje van zjjn laarzen daaruit af dat haar broeder den ccu of ander in Montc Video, waarschijnlijk ter zelfverdediging had gedood cn dat hij be vreesd was, dat dc politic hier in Rio be richt daarvan gekregen had. Hij zat haar aan te staren. Zij was een lenige vrouw van een zacht uiterlijk, ja bevallig en volkomen ontwikkeldccn don kere schoouhcid van zuidelijke type, met eeu levendig gelaat cn donkere schitterende oogen. Eu toch was aan den anderen kaut de uitdrukking vau haar gelaatstrekken niet aangcuaam, naar Salvé's oordeel. Zij herin- nerue hem te zeer aan haar broeder 't was geen vrouwelijke uitdrukking; en verder stuitte hem de vrijmoodigbeid, waarmee zij herhaalde maleu hare oogeu op hem liet rusten. Hij kon niet zeggen hoe 't kwam, maar Elizabetk's diep, trouw, noorsch ge laat kwam toen zoo levendig iu zijn ge dachte, dat het hem toescheen dat hij 't wel had kunnen uatuekeuen De niet zeer vleicude uitdrukking, die deze vergelijking als vau zelf aan zijn ge laat gegeven had, terwijl hij haar aanzag, werd ongelukkig door Paolina opgemerkt, toen zij op het punt stond om hem haren dank aan te bicdon op de haar eigene hef tige wijze, voor hetgeen zij gehoord had dat hij voor haren broeder gedaan had. Zij hield

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1