De LooQs en zijn Vrouw. ,\o. 678. V rijdag 15 Augustus 1879. Zevende Jaargang. a 4b Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. nieuwstijdingen. feuilleton. ïewoi Ot valiti toot bii voor efl| 'FBI ?roo| DE} 'f5 e: 'I Vliegend Blaadje g VI DEE Vl| 6} TS Uzei AUGUSTUS, Oogstmaand (31 dagen.) Opgang der Zon 4 u. 45 m. Ondergang 7 n. 20 m. Zondag 17 Nieuwe maan. Maasdag IS Hartjesdag. Diksdag 19 Einde der Hondsdagen. TVoensdag 20 Alkmaarscbc kermis. Donderdag 21 Vrijdag 22 Zaterdag 23 HELDER, 15 Aug. 1879. De uitslag der verkiezing van een lid voor de Prov. Staten in het hoofdkiesdistrict Helder, is als volgt: Uitgebrachte stemmen: Helder284 Texel41 Terschelling22 347 van onwaarde 3 :ich 1 de! be- geldige stemmen 344 volstrekte meerderheid 173 hiervan zijn uitgebracht op de heeren Dr. R. Boomsma 267Mr. M. Biich- ner 58; D. Redeker 18; en A. Kaan Jz. 1 stem. De heer Boomsma is alzoo gekozen. Het stoomschip Celebes, kapt. I Bakker, van Amsterdam naar Batavia, [passeerde Gibraltar den llden Ang. Het stoomschip Prins Hendrik, kapt. Braat. van Amsterdam naar Batavia, is 12 Augustus van Aden vertrokken. Een commissie, bestaande nit de hh. A. J. Voorduin, majoor, H. T. Schalken, kapt. der genie, en F. G. H. Scherer, kapt. der artillerie, is belast met het bezichtigen van de pantsering der batterijen te Antwer pen, door den fabrikant Grüson, te Maagdenborg, onlangs geleverd en tot het doen van voorstellen betrek kelijk de pantseringen, bij onze kust- forten aan te brengen. Hiertoe zal zij vooraf te Maagdenburg en Essen Eenverbaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT BET EXGELSCll VERTAALD DOOR J. SE PP. I 56). XIV. De senorita was den geheelen morgen I nit met de oude mulattin om buishoude- I lijke boodschappen te doen, zeidc Fedcrigo, I en om zich op de hoogte te stellen of men J nog ijverig bezig was hen op te sporen, j Toen zij terugkwam vermeed zij zich recht- I streeks tot Sa hé te wenden; hij be- merkte dat zij harca hroeder een som gelds overhandigdedit had het gnnstig gevolg dat zijn gelaat een vriendelijker trek aan* nam, dan het dien morgen getoond had. i „Wat heb je mijn zuster gedaan vroeg Fedcrigo eens op een dag, lachende; „je f zijt bij haar niet bijzonder in de gunst; I rij gevaarlijk," ging hij ernstig voorten I voegde er toen bij, als doelde hij op mo gelijkheden, „zoolang als je in dit huis vertoeft zijt ge in elk geval veilig. Maar pas op; I je zijt gewaarschuwd." het pantsermateriaal van Grüson en Krupp moeten onderzoeken. Door het Belgisch gouvernement is ver gunning gegeven tot bezichtiging der vestingwerken door de commissie. De minister van oorlog heeft bepaald, dat de scherpschutters van de infanterie alhier gedurende de win termaanden worden gedetacheerd bij het garnizoen te Naarden, ten einde later te kunnen worden geoefend op groote afstanden. De proef met den nieuw ge- bonwden rammonitor Draakin tegenwoordigheid van den inspectenr van den stoomvaartdienst, den chef van het materieel, een commissie van officieren en de fabrikanten, alhier gehouden, heeft uitstekend in alle opzichten voldaan. Het schip loopt gemiddeld 8'/s mjjl. Aan de Boompjes te Rotterdam is van een daar op stroom liggend Rijnschip een 2'/s jarig jongentje over boord gevallen; door den stroom medegesleept en verdronken. Zaterdagavond kwam een vrouw in een slachterswinkel te Amsterdam en bestelde vier pond ossenvleesch, hetwelk ze bij gebreke van een bood schappenmand, in een pan liet wer pen, welke zjj in baren voorschoot had geplaatst. Ongelukkig had dc vrouw haar knipje thnis op tafel laten liggen en kwam zij met den slachter overeen de pan met vleesch zoolang onder een bank te zetten, totdat ze haar geld had gehaald. Hieraan uit voering gegeven hebbende, verdween zij en kwam niet weder. Zondag zeide des slachters vrouw tot haren man gjj moogt wel eens naar dien pan zien, want het vleesch zal misschien bederven maar wie beschrijft 's mans verwondering, de pan stond er wel, maar de bodem was verdwenen in den voorschoot der vrouw, natnurljjk met het vleesch. Te Breda barstte Zondagavond, ruim 11 uur, een hevige brand uit Het gedwongen verblijf in 't huis begon Federigo dra te vervelen en in weerwil van de pogingen, doorzijn zuster in 'twerk gesteld om hem daarvan af te brengen, begou hij 's avonds uit te gaan, kwam dan laat thuis, zwaarmoedig gestemd en prikkel baar en uit de woorden die hij zich bij toeval ontvallen liet, bleek dat hij al zijn geld met spelen verloren had. Den tweeden morgen na zijn komst in dat huis had Salvé ontdekt dat er geld gebrek was; en toen hij broeder en zuster had hooren twisten, terwijl beiden in een slechte luim waren, oordeelde hij bet eerste oogenblik dat daartoe geschikt was het voor nemem te volvoeren dat hij had opgevat: hij gaf Federigo al zijn geld dat hij bezat, met uitzondering van een enkelen zilveren piaster, met de woorden„dat het niet meer dan billijk was dat hij voor zijn logies en zijn kost betaalde." Hoewel het geld eerst van dc hand werd gewezen, werd het toch aangenomen en 's avonds ging Federigo weer uit terwijl zijn zuster thuis bleef. Zij en Salvé konden door onbekendheid met elkanders taal te zamen geen druk gesprek voeren en Salvé was tamelijk in genomen met dien scheidsmuur tusscbcn hen, daar bet hem meer op zijn gemak in <le stallen van dén huurkoetsier Van Opstal, in het Bleekstraatje; 8 paarden, rjjtuigen en al de aanwezige fourage zijn een prooi der vlammen geworden. Oorzaak onbekend. Maandagmorgen, bjj het lossen van de Prinses (maatschappij Zeeland) te VlissiDgeu werd opgemerkt, dat er ongeveer twee voet water in het schip waswaardoor een groote menigte vrachtgoederen beschadigd zijn alleen van het expeditiekantoor Brnsch en Rothensteiu, werd voor een waarde van achtendertig duizend mark geweigerd in ontvangst te nemen. Na het uitpompen van het water, heeft men nergens een lek ontdekt, zoodat men op dit oogenblik nog in het onzekere verkeert, hoe dit water in het schip is gekomen. Dinsdagmorgen is een man, toen hjj nit den wagen der gevan genen in het Paleis van Justitie te Amsterdam, waar hjj terecht moest staan, zon worden geleid, aan zijne geleiders ontsnapt, op den loop ge gaan, in het water der Prinsengracht gesprongen en ouder een zolderschuit gedoken. Hij is nog levend weer op het droge gebracht. Zooals reeds vermeld is, heeft mej. P. J. Van de Voordt, overleden te Beuggen op 23 Juli jl.het Alge- moeu Armbestuur dier gemeente tot algeheele erfgenaam benoemd. Ilaar nalatenschap wordt op ongeveer f 250,000 begroot. Hare erfgenamen bij versterf, waaronder eenige, die in zeer behoeftige omstandigheden ver- keeren, hebben zich tot deu Koning gewend, met verzoek de machtiging tot aanvaarding dezer nalatenschap aan het Algemeen Armbestuur niet te verleenen, daar dat bestuur ruim schoots uit zjjn tegenwoordige inkom sten in de behoeften voor de armen aldaar kan voorzien, Uit IJsland wordt gemeldt, dat aldaar den 28sten Mei jl., in het Zuid westen van het eiland een vulkanische deed zijn. Zij had evenwel den laatstcn tijd hem meermalen met een zekere belang- stelling aangekeken cn bij onderscheidene gelegenheden hem door middel van haren hroeder vragen gedaan. De kring van baar denkbeelden was blijkbaar niet uitgebreid, daar haar vragen altijd weer op hetzelfde onderwerp betrekking hadden namelijk hoe de vrouwen hij hem te lande waren zoodat hij weldra door het herhaalde hooren alle Spaanschc uitdrukkingen kende, die daarmee in verhand stonden. Zij zaten dien avond te zamen huiten in de veranda en toen zij achter zijn rug langs ging, terwijl bij achterover in zijn stoel leunde, streek zij als hij toeval met bare hand losjes door zijn haar. Als het dc electriciteit van kattenhaar bezeten had, zou het een regen van vonken hebben uit gestroomd; zóo woedend was hij bij dat bewijs van haar toenemende vriendelijk heid. Toen Federigo thuis kwam smeet hij zijn hoed nijdig op een stoel neer en dronk in een slok een glas rum leeg, dat op tafel stond. Hij had den sierlijken mantel niet meer om, dien bij droeg toen hij nitging. „Ik heb al je geld verdobbeld!" riep hij Salvé in 't Engelsch toe, als bekommerde hij zich ni^t meer om verdere stilzwijgend uitbarsting is voorgekomen. Zeker blad maakt er opmerkzaam op, dat ook de Etna op denzelfden datum begon te werken. Onlangs is tc Digne een belang rijke diefstal gepleegd in de kazerne der gendarmerie. Al het geld, dat zich in de brandkast beTond, onge veer 2.000 fr. in gond, is verdwe nen. Tot nn toe heeft men de dieven niet ontdekt. Voor eenigentjjd werd in Frank fort een brievenbesteller door twee individu's nangevnllen en van zjjn brieven van waarde beroofd. Men vond den brievenbesteller met wonden overdekt bewusteloos liggen. Dank zij dc zorgvuldige behandeling, slaagde men er in den man in het leven to houden cn zulke aanwjjzingen te krjj- gen, dat men do misdadigers op het spoor kwam. Een hunner werd gevat. Wel gelakte het hem te ontkomen, maar de justitie slaagde er in hem op nieuw meester te worden. Op den anderen werd weken lang door de gendarmerie en zelfs door de gewone troepen jacht gemaakt, altijd zonder resultaat, totdat hjj te Utrecht gevonden is. Hjj wilde nl. dienst nemen bjj het Ned.-Ind. leger en werd in het passantenhuis opgenomen; van daar schreef hjj aan zjjn broeder te Stuttgart. De justitie aldaar, ver nemende dat er een brief uit Utrecht aan zjjn broeder aan het postkautoor was, kwam nn op zjjn spoor en seinde onmiddellijk om hem gevangen te ne men. Hij had den naam Metzger uaugenomen, doch hjj heet Frenlieb. Reeds is hjj aan de Pruisische justitie overgeleverd. Een telegraphische dépêche meldt, dat het Spaansche stoomschip Gongora, regelmatig dienst doende tnsschen Antwerpen en Spanje, op de kusten van Portugal is gezonken, ten gevolge eener aanvaring; het schip is totaal verloren, slechts dc helft der manschappen is gered. heid; daarop maakte hij met een onaange- namen lach een paar opmerkingen tegen zijn zuater, die te oordeelen naar de uit drukking van haar gelaat, terstond begrepen had hoe de zaken stonden. „Daar heb je mijn laataten piaster,"zeidc Salvé en wierp dien toe. „Beproef er je geluk mede." „Hij ia gelukkig in de liefde," zeidc Paolina, met tranen in de oogen cn met een naïvc opwelling van bijgeloof„hij ia verloofd." Toen haar broeder, die den piaster op zijn wijsvinger halancccren liet, lachend voor Salvé haar woorden vertaald had, ant woordde deze bita, terwijl hij de aenorita ongeduldig aankeek „Ik ben niet verloofd, en zal 't nooit worden." „Ongelukkig in de liefde barstte zij vroolijk uit, „en dan de laatste piaster Wij winnen morgen honderd, twee honderd, Fedcrigo!" Het was duidelijk een overtuiging, die zij met geheel haar ziel was toegedaan zij haalde een mandoline te voorschijn cn begon terwijl zij zich zelve accompagneerde, te dansencn toen zij daarmede bezig was, rustten hare oogen met een bijzondere uit drukking op Salvé.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1