't Vliegend Blaadje KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Dt LooJs en ziin Trom. No. 679. Dinsdag 19 Augustus 1879 Zevende Jaargang. abonnement Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. advertentien FEUILLETON. val i ti VOOR DEN 88L- 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per post 60 te HELDER. Van 15 regels 25 Centenelke regel meer 6 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. il Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VllIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bij de Uitgevers bezorgd zgn. Nieuwstijdingen. HELDER, 10 Aug. 1879. I— Onder het lossen der gebruike- jke saluutschoten, droeg Zaterdag- torgen de vice-admiraal van Rees IJine betrekking als directeur en K/immandant over aan zijn opvolger, A m vice-admiraal de Haes. Z. E. tm, vóór zijn vertrek een hartelijk S scheid van het ambtenaarspersoneel, ■ook van het gezamentlijke werkvolk In het etablissement, die hij allen Ito bemoedigend en vriendelijk woord Ipprak. Op het spoorwegstation, ld zich, in weerwil van een hevigen ■rtregen, een onafzienbare menigte langstellenden verzameldal de ajogere en subalterne marine-officie- v c. vele officieren der landmacht en idere autoriteiten dezer gemeente, p het perron hadden zich de ver engingen van het Metalen Kruis" I van het «Kruis voor Krjjgsver- llitingen" met hunne banieren 3 Behaard. Met allen wisselde de af- treden kommandant nog een vrien- lijk woord en handdruk van allen, nder onderscheid, nam hij een har- Üflk afscheid. De heer van Rees was bÖ er algemeen bemind en geacht en s" tker zal hij zich, bij de welverdiende ?an pst, die hij tegemoet gaat, nog dik- a™» Hls de algemeene belangstelling en "e chtingherinneren, die hem gedurende ®ujjn verblijf alhier, maar vooral dien orgen, is bewezen. Eenverhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET EXGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. ft- XXV. Salvé was niet zoo dom, dat hij hare be ding niet begreep. Hij werd ooit zeer >cd gevaar dat zij mooi was, zoo ais sij lar zat met haar hand op haar knie en lar fijngevormden voet bevallig van onder lar kleed deed uitkomen; maar het ge- lel dat alles bij hem overheersehte waa ch verontwaardiging hierover, dat zulk o gemeene Braziliaanache kale meid zich >n verbeelden in vergelijking te komen ct Elizabetb. Hij gooide ongeduldig zijn t^ar weg en ging den tuin in, zonder mge moeite te doen om zijn tegenzin te rbergen. Hij haatte alle vrouwen, sedert eene, op wie hij zijn hart had gesteld Er heeft zich hier een vereeni- ging gevormd, ten doel hebbende het bestaande tarief der houtvlotterjj en het opbrengen der ladingen zoodanig te verlagen, dat daaruit de hoop ontstaat, dat de hontschepen hier weer zullen binnenvallen. Ook het ballasten is belangrjjk verminderd. Zaterdag is door den kapt. eerstaanwezend-ingenieur alhier aan besteed het maken van een zeekee rend glacis voor het te bouwen fort aan den havenmond. Minste in schrijver was de heer J. J. Bekker, te Lent, voor f 143.900. Ds. Dyserinck, beroepen bij de doopsgezinde gemeente te Vlissingeu, houdt morgenavond zijn afscheidsrede. Een gewone Hollandsche kip, toebehoorende aan den heer L. A. Hartsinck alhier, heeft dezer dagen een zeldzaam groot ei gelegd. Het gewicht is niet minder dan 1 Hecto gram en gemeten in doorsnede over de lengte 8 en breedte 5 centimeters. Het st. Prinses Marie, van Batavia naar Amsterdam, arriveerde 16 Aug. te Port-Saïd en vertrok des nachts. Het st. Koning der Nederlanden vertrek 16 Ang. van Amsterdam naar Ned.-Indië. Het st. Celebes, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 16 Ang. van Napels. hem bedrogen bad en hij liep nn been en weer, van meer dan gewonen afkeer van de zwakke zexe vervuld. Hij was nog bezig met den tnin te door kruisen, toen Federigo terug kwam, verbit en zich op zijn geluk beroemend, met zijn mantel over zijn schouder en een zak onder den arm. „Bijaa driehonderd piastersschreeuwde hij, terwijl hij den tuin in allerlei sprongen rondhuppelde. Zijn zuster was op de sofa in slaap ge vallen, doch sprong bij dat bericht vol blijdschap overeind; en toen spreidden zij met kinderlijke vreugde het zilver op tafel uit en deelden het in driën. Toen Salvé bepaald weigerde iets meer dan zijn eigen eeuigen piaster terug te nemen, sprak er duidelijk iets dat naar nederige bewondering zweemde uit bet oog der senorita. Zij kon zich zulk een daad van zelfopoffering niet voorstellen, nl scheen zij dan ook een vaag gevoel te hebben dat er iets nobels in stak. Nn zich een oogenbiik bedacht te hebben, ztak zij baar hand uit en zeide: „Senor, geef mij dien piaster, dien gij Het stoomschip Oonrad, kapt. Visman, vertrok van Batavia naar Amsterdam 16 Aug. Een bjj het departement van Koloniën ontvangen telegram van den Gonverneur-Generaal v. Neerlandsch Indie, dd. 12 dezer, bevat de navol gende berichten omtrent den staat van zaken in Atjeh Na de vermeestering van 's vijands versterkingen in de XXVI Moekim keerde in die landstreek, zoowel als in de XXII Moekim, de gevluchte bevolking langzamerhand terug, hoe wel de te Selimoen (achter Gliëng) verzamelde hoofden haar dit met ge weld trachtten te beletten. Een deel der hoofden nestelde zich te Laratob in het gebergte op de grens van Pedir, en verzamelde daar een grooten voorraad wapens en levens middelen. De gouverneur heeft daarom een krijgsmacht over zee derwaarts gezonden, op wier verschijning de hoofden zijn gevlncht, waarna alle bergkampongs zich onderworpen heb ben met overgave van wapens en ammunitie. Sedert hebben de te Selimoen ver zamelde hoofdenzoomede Toekoe Aris van de V Moekims, een afge vaardigde naar den gouverneur ge zonden met brieven, waarin zjj hun verlangen naar beëindiging van den oorlog te kennen gaven en hunne onderwerping aanboden. in nw band hebt en ik zal u een anderen daarvoor in de plaats geven." Hij deed het, zij nam hem aan en kuste hem herhaalde malen. „Ik zal met dien ecnen morgenavond het spel wagen," riep zij verheugd en borg hem weg tusschen haar kleed. Zij bracht haar plan ten uitvoer en kwam atralend van geluk met eon zakvol piasters terug. Het scheen dat die familie slechts van het spel leefde. De zoon, 't is waar, stond in betrekking tot een of andere der staat- kundige partijen der stad, met het voor uitzicht op een aanstelling als officier bij een korps vrijwilligers, ais er een opstand zou plaats hebbenmaar dat bracht ondcr- tusschen geen duit in buis, en hoe zij het zouden aanleggen om er te komen, als het geluk hun den mg zou toedraaien, was niet gemakkelijk te bevroeden. 't Begon Salvé middelerwijl erg aan wal to vervelen. Het afgezonderde leven stond hem in 't eerst vrij wel aan, totdat de se norita begonnen was hem beleefdheden te bswijzen; maar nu zij blijkbaar alle dagen Een algemeen gerucht loopt te 's Hage, dat heden of morgen het nieuwe ministerie zal tot stand ko men. Het zal saamgesteld zijn Van Ljjnden, buitenlandHeemskerk, De Klerck, Taalman Kip, Beijen, Golt- stein, hoogleeraarModderman, Jnstitie. Financiën nog onbekend. Bjj positief vertrouwbare bronnen is echter nog niets bekend. Woensdagavond is bij een be woner van den Gondschen Singel te Rotterdam bezorgd en door de dienst meid in ontvangst genomen een oude wjjumand, die later bleek te bevatten een levend kind van het vrouwelijk geslacht, eenige dagen ond. Op den overweg van Schapen bosch tusschen den overweg van Leyduin en het station te Vogelen zang, is Vrijdagavond door trein 31, om 9.40 van Haarlem vertrekkende, een man overreden, die in die om streken gewoon was liedjes te venten. Hij zal gepoogd hebben nog over den weg te komen, toen juist de sneltrein aankwam. Het ljjk werd deerljjk ver minkt op den weg gevonden. De man was zeker onmiddelljjk dood. Donderdagavond, te 11 u., waren de reizigers, die zich per laatsten trein van den Oosterspoorweg naar Arasterdam begaven, in de nabjjheid der hoofdstad getuigen van een be treurenswaardig ongeval, nl. het om komen van den hoofdcondacteur. Aangezien het sein aan den Ringdjjk tbuis bleef alleen om zijnentwil, om zich voor hem op te schikken en alle kunstmid delen der koketterie aan hem ten koste te leggen, begon hij het onvcrdragelijk te vinden; en toen de Juno eindelijk waa uit gezeild, deelde bij op zekeren dag mede, dat hij van plan was naar de haven te gaan en naar een plaatsing om te zien. De senorita werd bleek, maar kreeg spoe dig hare zelf behecrscbing terug en schertste met hem over zijn voornemenen een oogenbiik later haalde haar broeder bcm over om zijn plan nog drie dagen uit te stcllou, totdat bij cou samenzijn van Fedc* rigo's vrienden zon hebben bijgewoond, dat op een avond in een van de lager gelegen voorsteden zon plaats hebben. Toen haar broeder dien avond als naar fewoonte was uitgegaan om tc spelen, ging e senorita in 't venster van de kamer zitten waar Salvé ook zat, welk venster hij uit moest, als bij naar de tuin wilde gaan. Zij bad bare weelderige lokken losgemaakt en met smachtenden blik deed zij haar don kere oogen op Salvé rusten, waarbij zjj zacbtkens iets in zich zelve mompelde of

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1