KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Ie Loois ei zijl Tren. Dinsdag 26 Augustus 1879. Zevende Jaargang. ABONNEMENT Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. te II F. I. D E II. ADVERTENTIËN NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Vliegend Blaadje. VOOR DEN )er 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct, 3 franco per post 60 Van 15 regels 25 Centeneikeregel meer 5 Centengrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlgk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 ure bg de Uitgevers bezorgd zgn. HELDER, 26 Aug. 1879. Wjj maken onzen lezers opmerk zaam op de gelegenheid tot het be- loeken van het Circus Oscar Carré, op de kermis te Alkmaar. Na afloop Ier voorstelling op heden avond rcrtrekt ten half twaalf ure een extra irein van Alkmaar naar Helder. Naar wg vernemen, zal Don- Ierdagavond, na afloop der exercitie, iet muziekkorps der Schutterij, in len voortuin van Tivoli, eenige ïommers uitvoeren. De generaal-majoor Pfeiffer Szommandant van de 2e divisie te Haarlem, is Zondag 24 dezer alhier aangekomen en beeft gisteren het 4e pat. van het 7e reg. inf. geiuspecteerd. I Men schrjjft uit Vlieland 25 Augustus. a* Van het gestrande schip »Mont- ;omershire" ziju er circa 5000 balen rijst geborgen. De kapitein kan nog maar niet besluiten een accoord te maken tot afbrenging van het schip, dat in een gevaarlijke positie blijft. IBjj gunstig weder is er kans om het vlot te krijgen. Het stoomschip Madura, van Batavia naar Amsterdam, is 23 Aug. te Aden aangekomen en heeft de reis voortgezet. Eenverbaal uit Noorwegen, van JONAS LlE. 29). UIT BET KNGKLSCH VERTAALD DOOH J. SEPP. XV. ,Help, Yankee! zij voeren hier gemecne «treken uit; de kleine deur aan de rechter hand," schreeuwde hij met veel tegenwoor digheid van geest, en op hetzelfde oogenblik werd de deur achter hem dichtgesmeten. Een doek werd hem over den mond gebonden hij werd opgetild en met kracht op den grond neergesmskt, waarna zijn handen en voeten gebonden werden; toen werd hij in een donkere kamer daarnaast binnengescho- ven, waarvan de toegang door een blinde kleerenkaat verborgen scheen te zijn, waar van de grendel werd afgeschoven om hem door te laten. „Hm sprak de Y ankee bedaard hij sich zeiven, „ik ben niet van plan zijn inzette verliezen, als het kan," en hij ging dien- De Europeesche passagiers, de gezagvoerder, eerste stuurman, docter en eerste machinist van het veron gelukte stoomschip Overjjsel zullen voor rekening der reederjj per stoom schip Madura, hetwelk 5 Augustus van Padang vertrok en ongeveer 22 Augustus te Aden verwacht wordt naar Nederland vervoerd worden. Voor de overige bemanning zorgt het Ned. consulaat te Aden. De Liverpool Salvage Associa- tion" heeft van haren agent het vol gende telegram ontvangen »De geborgen lading van den Over- ijael is volgens rapport onbeschadigd. De Sultan verleent alleen hulp voor zooveel het bewaren en afleveren der uit het wrak geborgen lading betreft. De agent heeft een bevoegd persoon afgezonden om het schip te onderzoe ken en raadt aan om zijn rapport af te wachten. Inmiddels zal hij den eisch van den Sultan toestaan en maatregelen nemen om de geborgen lading naar Aden te brengen." Uit Vlissingen wordt ons gemeld, dat de eerste stuurman van de mailboot Prinses Marie door den directeur is ontslagen. Men brengt dit in verband met het raadselachtig lek, dat voor eenige dagen in dat schip is ontdekt. Op den Oosterspoorweg, tus- schen Hilversum en Utrecht, is Don derdagavond, door den laatsten trein tengevolge heen, om de politie te zoeken, bij wie hij niets op den kerfstok had. Salvé hield zich overtuigd dat hij de stem van de scnorita had hooren fluisteren in de bnitenstc zaal; en niet lang daarna hoorde hij de klink in de kleerenkast op lichten en stond zij met licht voor hem. Zij zag hem boos aan en stortte hem wat olie uit de lamp op het gezicht, terwijl zij verachtelijk glimlachte. Maar de uitdruk king van haar gelaat veranderde daarop tot die van een tijgerin, die naar wraak dorst, maar gedwongen wordt de bevredi ging van haar woede uit te stellen; zij ijlde weer heen, nadat zij de klink achter zich had neergedrukt. Salvo lag stevig gebonden met zijn handen op den rug. Maar zijn lenigheid als van een kat stelde hem toevallig in staat zijn in een scheede besloten mes uit zijn borst zak te wringen, en toen kostte het hem niet veel moeite zich van zijn banden te bevrijden. Hij stond nu met zijn mes in de hand te luisteren. Weldra hoorde hij de stem van den Amerikaan met de politie; zij schenen te zoeken. Hij riep hun toe, en het volgende van Utrecht naar Amsterdum, een spoorwegwerker, die voor zijne vrouw, welke wachteres is, dienst deed, over reden, tengevolge waarvan hem beide beenen en de rechterarm werden ver brijzeld. Een 23-jarig dienstmeisje te Deventer, betrapt op diefstal ten na- deele harer meesteres en naar het bureau van politie vervoerd, heeft zich Zaterdagavond aldaar, met [be hulp van haar in stukken gescheurd en aan elkander geknoopt voorschoot, door ophanging van het leven be roofd. Zjj was niet langer aan haar zelve overgelaten dan noodig was om van vrij korten afstand hare meesteres te doen ontbieden tot[ het geven van inlichtingen, toen men haar reeds levenloos vond. Onmiddellijk ingeroe pen hulp mocht niet baten. De heer G. M., onlangs benoemd tot hoofdonderwijzer aan een der openbare scholen te Veendam, en sedert weinige dagen gehuwd, miste Vrijdagmorgen zjjne vrouw, en toen hij met eenige anderen aan het zoeken ging, vond hij slechts haar ljjk. Zjj was in een welbak geraakt en jam merlijk verdronken. Twee dochters, oud 15 en 22 jaar, van den heer P. Hoehée, scheeps timmerman, wiens werf en woonhuis gelegen zijn aan het einde der Lange Lijnbaan te Dordt, zouden zich ten oogenblik was hij vrij. „Hjj is een van ons volk hij behoort tot de Sterren en Strepen." sprak de Ame rikaan, terwijl hij [de band op Salvé lag, wien het, naarmate hij meer verlangde die vervloekte stad te verlaten, te minder schelen kon op welke wijze dat geschieddehij bood dus geen tegenstand. „Ge zijt er niet mooier op geworden, mijn jongen," sprak zijn redder spottend, toen hij de lamp bij zijn gezicht hield. „Ik zou wel een woord met den berber- gier willen spreken, eer ik ga," zeido Salvé. „En daar hebben wij niet den minsten zin aan," antwoordde de Amerikaan die, het bleek nu, bootsman op dat sehip was op een hoogen toon van gezag. „Wij gaan geen grappen beginnen met de politie. Daarenboven, nu ik eens dit bertje van je gage in handen heb, ben ik niet van plan de kans te loopen het weer te verliezen." De Yankees sloten een dichten kring om hun gevangene, en er stond niets anders op, dan hen te volgen werwaarts hij geleid werd. Een blik op den hootsman echter deed hem verstaan dat die kwestie van de gage tussclien hen zou worden uitgemaakt ongeveer half tien uur begeven aan boord van een aakschip, in de nabjj- heid van die werf liggende en dat Zaterdagochtend vroeg vertrekken zon. Het schijnt dat de plank, die zjj met dat doel hebben moeten passeeren en die met het ondereind rustte op den kant van een tegen den wal liggende schuit, niet ver genoeg op het aak schip heeft gelegen, hetgeen wellicht ten gevolge der duisternis door haar niet is opgemerkt, althansnadat schippers, die in de nabjjheid lagen, een plons in het water gehoord, en zich daarop naar de plaats begeven hadden, bleek, dat de plank in het water lag en tevens dat de beide vorenbedoelde meisjes niet te vinden waren. Terstond is al het mogelijke gedaan, om de meisjes uit het water op te halen, hetwelk dan ook met het jongste gelukt is, echter niet dan nadat zjj reeds een ljjk was, zoodat alle moeite, die werd aangewend om de levensgeesten weder op te wekken, vruchteloos is geblevenhet oudste meisje is eerst ongeveer twee uren later opgevischt. Door den heer J. Schjjff, heel en verloskundige, die al spoedig ter plaatste aanwezig was, is de dood geconstateerd. Te Maastricht heeft een man van bjjna 59 jaren dienst genomen naar de Oost en is te Harderwjjk reeds gekleed en ingeljjfd. De aan sis zij aan boord waren. XVI. De „Sterren en Strepen" lag op de ree en had de vlag der Vereenigde Staten aan de gaffel. Het was een groot, zwart en tot op de waterlijn goed onderhonden schip, met een bemanning van twee en dertig koppen; en Salvé was zoo ingenomen met deu aanblik diea het bood, dat hij toen zij langs boord kwamen, zich zeiven in stilte geluk wcnschte, met het buitenkansje dat hij op dat schip een kooi zou bebbeu. Zij waren daarenboven zoo vriendelijk om hem een kooi te wijzen in een afzonderlijke hnt beneden. Maar tot zijn groote verontwaar diging werd zoodra hij daar binnen was, de deur aan den buitenkant gegrendeld en toen hij beproefde baar open te trappen, werd hem beduid dat hij gedurende den korten tijd, dien zij nog te Hio zouden toeven, in verzekerde bewaring moest blijven, opdat zij zeker van hem zouden zijn. De hitte was daar beneden ondragelijk; en tot overmaat van ellende hoorde hij onophou delijk steunen en zuchten in het ruim naast hem, alsof het vol zieken was. Het was de gemeenste behandeling, die hij ooit had ondergaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1