No. 682. Vrijdag 29 Augustus 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. N IE W STIJ DIK GEN. 't Vliegend Blaadje. 3 A AUGUSTUS, Oogstmaand (31 dagen.) Opgang der Zon 5 u. 8 m. Ondergang 6 u. 45 m. Josdao 31 Volle Maan. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. £aa*dag )lnsdag 2 ifOBSSDAO 3 Donderdag 4 Vrijdag 5 Zaterdag 6 Groote Paardenmarkt Alkmaar. te HELDER, 29 Aug. 1879. In de zitting Tan den gemeen teraad alhier, gehouden op jl. Dinsdag, ia de gemeenterekening over het dienst jaar 1878 goedgekeurd en vastgesteld. De ontvangsten bedragen f 183659.63, de uitgaven f165041.091/,; het goed ■lot is alzoo f 18618.531/,. De inschrijving voor het wa- terkeerencl glacis, aan te leggen op de Harssens bij den havenmond alhier, laagste inschrijver Becker, te Lent, ia voorloopig door den nieuwen minister van oorlog aangehouden, tot Z.Exc. de bijzonderheden van het plan voor dit werk persoonlijk zal hebben kun- nen nagaan, Woensdag arriveerde alhier de oefeningsdivisie, bestaande uit Zr. Ms. schepen Van Galen en Zilveren Kruis, onder kommando van den schout-bjj- nacht Escher. Op de reis, die anders zeer voorspoedig was, zjjn twee man over boord geslagen en verdronken. De laatste sloeg even voor het bin nenkomen, ter hoogte van Kijkdnin, nit het wan en daar het schip een 9 mjjls vaart had, was redding onmo gelijk. Uit de verte kon men nog geruimen tijd den ongelukkige, een zeer oppassend matroos, zien zwem men. Dit treurig geval maakte op allo schepelingen een diepen indrnk en stilde eenigsins de vrengde over het wederzien van de veilige haven en het vaderland. Blijkens een bij het dep. van marine ingekomen bericht, 1 Juli jl., is het schroefetoomschip Alkmaar, kapt.-lnit. ter zee G. Doorman, den 26 Jnni in de Congorivier aangeko men en zou den 1 Juli naar St. Paul de Loanda vertrekken. Het stoomschip Prinses Marie, kapt. Hissink, van Batavia naar Am sterdam, passeerde Kaap Roca den 27sten Augustus. Het stoomschip Koning der Nederlanden, van Amsterdam naar Batavia, is 25 dezer Kaap Tarifa voorbg gestoomd. Door het aanhoudende storm weder ligt de geheele visschersvloot werkeloos in onze haven. Van een Scheveninger bom, van de haring-vis- scherjj komende, is in de vorige week door den bliksem de mast van onder tot boven gespleten. De conducteur der artillerie 1* kl. J. G. Overing, alhier, viert 2 September a. a. zjjn 50-jarig jubilé als militair. Overing is ruim 47 jaren onder-officier geweest, en dos ongetwjjfeld een der oudste in dienst zjjnde onder-officieren. In 1832 werd hjj met het «Metalen Kruis" begiftigd, wegens deelname aan de onlusten in Dr. J. C. Pool, predikant alhier, heeft een beroep ontvangen, bjj de Herv. Gemeente te Ilpendam. De jongelingen P. Bitter en A. van Veen zjjn toegelaten tot de Hoogere Burgerschool te Haarlem. De jongeling G. A. Feekes tot die te Amsterdam. Allen zjjn leerlingen van den heer Hissink alhier. Het bjj Terschelling gestrande Eng. fregatschip Montgommeryshire, kapt. Nelson. van Rnngoon met rjjst naar Bremen bestemd, is, na onge- loofeljjke inspanning, gepaard met veel gevaar, door de sleepbooten Her cules, Assistent en Amsterdam, al- bracht en behouden op de reede van 't Vlie gesleept. De stand van het schip was zeer gevaarljjktwee malen reeds was het verlaten, omdat alle inspanning vruchteloos bleek. Jl. Dinsdag is het schip met hevig weer over de gronden geslagen, waarna door genoemde stoomschepen dit succes is mogeljjk geworden. Van de lading zjjn 600 balen op Terschelling en 't Vlie ge- horgen 1500 balen werden over boord geworpen. Het schip maakt weinig water, maar heeft veel geleden. Volgens de N. Gr. Ct. moet de Minister van Marine, tengevolge van een val, het bed houden en is hij ernstig ongesteld. De kapitein S., van het 8 reg. infanterie, schjjnt door een noodlottig toeval in de gracht om het fort te Westervoort gevallen te zjjn. Dins dagavond is zjjn ljjk opgevischt. In de Zuiderzee, in het gezicht van Enkhuizen, is gezonken het schip, bevaren door P. Otter, geladen met steenkolen. Er schjjnt een aanvang gemaakt te znllen worden met de opruiming van de oude koperen centen althans den 17 September zal aan het dep. van financiën te 's Qage worden overgegaan tot den verkoop van een hoeveelheid van 175,000 stuks dier muntstukken, bestemd tot versmelting en thans op verschillende rjjkskantoren aanwezig. Uit Winschoten wordt aan de N. R. Ct. gemeld: De heer Dirk Mnlder, effectenhan delaar alhier, heeft zich heden gesteld in staat van faillissementnaar men zegt met een passief van l1/, millioen. De verslagenheid en ergenis, vooral bjj de mindere klasse, is groot, daar zeer velen nit die klasse hunne zunr verdiende penningen hem toevertrouw den en daarvoor 41/, pet. rente ge noten. Aan de omstreeks 800 schnld- eischers is volgens de Prov. Gron. Ct. 55 pCt. onder guarantie van zjjne familie aangeboden. Men zegt dat er een passief is van meer dan een millioen, terwjjl 't actief wordt geraamd op 600.000. Toen de landbouwer N. H. te Onstwedde en zjjne echtgenoote Zon dag ontwaakten, vonden zjj hun kindje van twaalf weken dood tnsschen hen inliggen. In den laatsten tjjd krjjgt Vol lenhoven een treurige bekendheid, wegens de misdaden, aldaar gepleegd. Dinsdagavond werd de 19-jarige Her- manus Vis door eenige zijner stad- genooten mishandeld, zoodat hjj ter zjjner verdediging gebruik moest maken van een mes, waarmede hg een van zjjn aanvallers, Reint Jong man, een gevaarljjke wonde toebracht. Vis is door de rjjkspolitie in arrest genomen en naar Zwolle overgebracht. Reeds meermalen was hjj veroordeeld. Te Arnhem gebeurde Maandag ochtend een droevig ongeluk. Bjj het openen van een naar de straatzjjde uitslaand blind aan de woning van den heer Hupkes, in de Trompetsteeg, geraakte dit door het stooten nit een niet al te vast zittend scharnier, met het noodlottig gevolg, dat het blind op het hoofd van zekereu voorbjjko- menden smidsknechtHoogenkarap genaamd, nederviel, die oogenblikke- ljjk een ljjk was. De overledene had den leeftijd van 20 jaren bereikt en was de kostwinner van zjjn moeder, een weduwe. Een persoon die dezer dagen uit de gevangenis te Arnhem werd ontslagenhad vóór dien tjjd met een kameraad afspraak gemaakt, dat hjj na zjjn ontslag voor den ander zou fonrageeren. De ontslagene hield zjjn woord en duwde door een gat in een traliewerk, den gevangen broeder ta bak enz. toe. De handeling werd door een bewaker opgemerkt, ten gevolge waarvan de man waarschjjnljjk op nieuw voor inbraak terecht zal staan. Intusschen zal het wel niet zijn voor diefstal met braak, daar, inaf- wjjking van de gewoonte der dieven, deze iets kwam brengen, in plaats van rooven. In hoeverre braak met deze bedoeling strafbaar is, zal de rechter uitmaken. Te Dordrecht ia Dinsdagavond een hevige brand ontstaan op de zol ders van het entrepot der Nederland- sche Handelmaatschappij, in de TVjjn- straat. Alle spuiten werden in werking gebracht, om te trachten de belendende huizen te beveiligen. Te ongeveer 10 uur was men den brand meester. Slechts een belendend huis heeft veel schade geleden. De zolder waar de brand ontstond, was gevuld met thee, tabak en spiritus. Bjj de Handelmaatschappjj werd van hare agenten te Dordrecht bericht ontvangen «In 't uitgebrand entrepót waren geen Maatschappjj-goederen opgeslagen." Bjj het blusschen zjjn drie personen van een ladder gevallen, waardoor er twee inwendig zwaar zjjn gekneusd. Naar men zegt is een hunner reeds overleden. Aan een te Groningen ontvan gen particulieren brief van Atchin van een zeer vertrouwd persoon, die geheel op de hoogte der zaken is, ontleend de Pr. Gr. Ct. het volgende «Met de operatiën in do XXVI Moekim gaat het uitstekend. De te genstand is zoo goed als gebroken. Het grootste gedeelte der bevolking is gevlucht en heeft alles prjjs gege ven. Dns zal het hier spoedig gedaan zjjn." In de Bloemstraat te Amsterdam heeft een man zjjn vrouw, moeder van zes kinderenzoodanig mishandeld, dat zjj verwond naar het gasthnis moest worden gebracht. Dinsdagnamiddag had op den nieuwen Vlissingschen rjjweg een vreeselijke misdaad plaats. Een te Middelburg wonend huisvader deed met zjjne vrouw een wandeling op weg, toen laatstgenoemde, een weinig verlangende nit te rusten, door haar man werd aangegrepen en geworgd. Nadat hjj zich van haar dood verzekerd had, begaf hjj zich naar het politie bureau en gaf van het voorgevalleno kennis. De politie ging onmiddelljjk □aar de aangewezen plaats, vond het ljjk en bracht den moordenaar naar het huis van bewaring over. De aanleiding tot de misdaad schjjnt te moeten gezocht worden in den minder zedeljjken levenswandel van de vrouw. De moordenaar is genaamd N. Du- burq, van beroep sjouwer en 32 jaren oud. De vrouw was 27 jaren. Uit hunne echtverbintenis is een 5-jarig meisje in leven. De man is, na 3 maanden gevan genisstraf ondergaan te hebben, den 18 dezer nit de gevangenis ontslagen en heeft Zaterdagavond een diefstal van een paar bottines gepleegd. Hjj werd Dinsdagavond, met het ljjk ge confronteerd. Den 23 Ang. is een trein van den Oostenrjjkschen Staatsspoorweg, geladen met petroleum en kleine goederen, bjj het station te Pest, nit het spoor geraakt. De vonken van de locomotief staken de petroleum in brand, en acht wagens werden door het vuur verteerd. Verlies van men- schenlevens heeft men niet te be treuren. Uit Havre wordt gemeld, dat vier mannen in een visscherschuit, met bjjzonder slecht weder in zee ge stoken zjjnde, verdronken zjjn. Een daarvan was vader van vjjf kinderen en de eenige steun van zjjn vader en moeder. De Saksische houtvester Gastel, een 82-jarig grjjsaard, deelt aan de Leipz. Zeit. het volgende mede: «Ik wil het middel niet met mjj mede in het graf nemen, dat ik reeds sedert 50 jaar aanwend om menschen en dieren te vrjjwaren tegen den ver- schrikkeljjken dood door hondsdolheid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1