le Loods 60 ziin Vrouw. Vrijdag 5 September 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. i\o. 684. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. Vliegend Blaadje. 1 1 SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 u. 20 m. Ondergang 6 u. 33 m. Zondag 7 Maandag 8 V. Maan. Maria Geboorte. PUfSDAG 9 Woensdag 10 Donderdag 11 "trijdao 12 Zaterdag 13 HELDER, 5 Sept. 1879. In de Dinsdag gehouden zitting van den gemeenteraad alhier, hebben de nieuwbenoemde raadsledende beeren Stakman Bosse, Hattinga Raven, Bitter, Duiuker, Manheim en v. Vliet de gevorderde eeden afgelegd en zitting genomen. Door den Voor zitter gelukgewenscht, werd daarbij gewezen op den min gunstigen toe stand der gemeente-financiën. De wensch werd daarbij geuit, dat de pogingen, bij de Hooge Regeering aantewenden in 't belang der gemeente, met goed gevolg mogen worden be kroond. De beer P. Groen, welke mede in deze zitting zou worden beëedigd, was door treurige familie-omstandig heden afwezig. Aan den matroos le kl. bjj de Kon. Ned. Mariue, Nico Ricbard, werd gisteren namiddag ten 2 ure, op 's rjjks werf, in tegenwoordigheid van de ekwipagiën van Zr. Ms. schepen en het gedeelte mariniers, uitgereikt de Militaire Willemsorde 4e kl., voor zjjn moedig gedrag bjj de operatiën in het Ghigensche, in Mei van het vorige jaar. Genoemde matroos heeft den luit. t. z. le kl. H. M. la Chapelle, die bij een landing bjj Pedir, door Atsjinezen werd omsingeld en zeker zou zjjn afgemaakt, nit de handen der woeste- stelingen gered. Hjj doodde drie der aanvallers. Ruim tweehonderd leerlingen derHerv. Zondagsschool alhier, maak ten 11. Dinsdag het reisje per spoor naar Alkmaar mêe. Na een wande ling door de stad, bereikte men weldra het Doelen veld," waar alles gereed was, om de feestvierenden te ontvan gen. Na behoorlijk voorzien te zjjn van spjjs en drank maakten de kinderen gretig en onvermoeid gebruik van de rnime gelegenheid tot deelneming aan verschillende spelen. Een uitstapje naar het vriendelijke Heilo beviel hnn eveneens nitstekend. Na een poosje toevens, werd de terugtocht naar Alkmaar aanvaard, en in het Doelenveld werden nog een paar uurtjes etende, drinkende en spelende, heel prettig doorgebracht. Omstreeks negen nar trok de stoet zingend en jubelend naar het station >twee aau twee en de rest in troepjes." Wel wat laat, maar tevreden en goedsmoeds kwamen de feestgenooten te huis. Door prachtig weer begunstigd, is dit feest alzoo naar wensch geslaagd en zal bjj de kinderen nog lang in herinnering bljjven en hunne ouders opwekken om de school door hunne medewerking te stennen. In den loop dezer week hebben, behalve het in ons vorige nummer meegedeelde drenkeling-bericht, nog twee geljjke gevallen plaats gehad. Aan de Binnenhaven viel nameljjk een kind in het water eu werd nog bjjtjjds door een torpcdist gered. Op dienzelfden dag viel een kindje in het Heldersche kanaal en schoot onder een vaartuigeen marinier sprong te water en had ook de voldoening het kind te redden. In beide gevallen sprongen de edele redders gekleed te water. Het stoomschip Koning der Nederlanden, kapt. Brujjns van Am sterdam naar Batavia, is 2 September te Port Saïd aangekomen en heeft de reis voortgezet. Het stoomschip Prinses Amalia, kapt. Fabritius, van Amsterdam naar Batavia, vertrok 2 September van Southampton. Naar men verneemt, bestaat bij het departement van marine het voornemen, om bjj genoegzame deel neming, een weduwen-fonds op te richten voor de machinisten, de dek en onderofficieren in het vaste korps en de onderofficieren van de mariniers. Volgers een bericht van de directie der Stoomvaartmaatschappij de Rotterdamsche Lloyd" is de brie venmail aan boord van het op den 15n Juli jl. bjj Guardafni gestrande stoomschip Overijsel niet gered kun nen worden en alzoo als verloren te beschouwen. Iemand, die verlangd heeft on bekend te blijven, heeft aan de maat schappij van weldadigheid te Frede- riksoord gelegateerd f2000. Zondagavond heeft een diefstal plaats gehad in de schuit van de wed. Hoogeveen, gelegen aan de Turfmarkt te Alkmaar. Bij aiwezigheid der eige nares en van den schippersknecht heeft de dief zich toegang weten te verschaf fen door een luik uaar hut voorouder en uit de gesloten linnenkast en chiffon nière de sommen van f 65 eu f 10, benevens eenige gouden en zilveren voorwerpen ontvreemd. De politie doet nasporingcu om den dief in han den te krijgen. Te Beverwjjk is Zaterdagmiddag een jongentje en Maandagmiddag een meisje in de haven gevallen en jam merlijk verdronkeu. Op reis van Goes naar Schiedam wilden twee man van de bemanning der Goessche stoomboot Admiraal de Ruijter, een vat garancine, dat om gevallen was, weder op zjjn plaats brengen. Door het slingereu van de boot gelukte dit echter niet, en door een zware zee rolde het vat in het water, de beide mannen medesleepende, die spoedig in de diepte verdwenen en jammerljjk verdronken. Zondagmiddag zjjn te Vlaardin- gen twee meisjes, een 7, het andere 11 jaar oud, aau een eenzamen weg onder het spelen in de sloot geraakt. Een landbouwer, die eenige oogen- blikken daarna daar voorbjj kwam, j zag een meisje nog spartelen en haalde t Eenverhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGEL8CH VERTAALD DOOR J. SEPP. 31). XVI. Toen dezelfde order den volgenden dag op dcnzelfdcn tijd gegeven werd, bracht hij die zoo spoedig hij maar kon, ten uit voer cn ijlde daarop naar de kajuit, waar de anderen reeds aan 't eten warentwee man hadden samen een nap voor hnn soep i en hun verdere spijzen. Hn ging naast den Ier zitten en zag dat aezc etfn nap voor zich alleen had. „Schuif de nap hierheen," begon hij on verschillig. De Ier zag hem eenvoudig met koele minachting aan. Hij was blijkbaar verbaasd over ziju onbeschaamdheid maar at bedaard voort. „Leven om leven, Ier," schreeuwde hij, terwijl hij overeind sprong en den ander toen hij ook opstond, een slag in 't gezicht gaf, die hem terug deed tuimelen op de bank tegen den muur. Een woedend gevecht vloeide daaruit voort. De Ier sprong op als een bloedende os en greep een marlspijker, die aan een balk hing en bracht Salvé daarmede een diepe wond in zijn wang toe, waarvan bij voor zijn geheele leven een litteeken be hield. Daarop trokken zij hun messen en Salvé's bedaardheid en behendigheid ver schaften hem dra de overhand over zijn razenden loggen tegenstander. Zijn bewe gingen waren als van een stalen veer en bleek en glimlachend deelde hij iedcren stoot met zulk een welberekend effect uit, dat de zaak hiermede afliep dat de Ier vreeselijk bloedend en Bchier buiten bewust zijn de nauwe deur uittuimelde om zich voor erger te vrijwaren. Er waren niet weinigen innig verheugd dat de geduchte Ier kans had verslagen tc worden en aan dit gevoel van vreugde dankte Salvé het, dat het hem vrij gelaten werd om het met hem alleen af te maken. Hij stak nu zijn mes in de tafel naast zijn nap en vroeg, terwijl hij rondkeek: „Is er nog iemand, die mij mijn eten zou willen onthouden Niemand gaf antwoord. „Omdat ik nu toch bezig ben," ging hij voort zonder acht te slaan op het bloed, dat hem langs zijn gezicht cn over zijn handen liep, „zal ik deze zaak eens voor goed afmaken. Het rantsoen van twee dagen komt mij toe. Goed. De twee volgende dagen zal ik een nap alleen nemen. Dan kan ik zien wat die Ier of een ander daar tegen heeft." De Ier moest de geheele week met wond koorts in zijn hangmat blijven en Salvé had voor 't eerst de achting van 't volk gewonnen. Hij gevoelde te gelijkertijd dat hij een wanhopige kamp begonnen was en dat indien hij eenige veiligheid wilde ge nieten in dit gezelschap van woestelingen, hij zelf het spel in handen moest nemen en zich eindelijk zoo gevreesd maken, als de Ier 'geweest was. Dienovereenkomstig werd hij, zonder te wachten tot hij werd uitgedaagd, in koelen bloede de aanvaller en oefende recht naar het hem behaagde. Degeen die behalve den Ier het meest het spoedig uit het water. Niet wetende, dat nog eeu meisje in de sloot lag, spoedde hjj zich met het jongste geheel bewustelooze kind huis waarts. Daar kwam het spoedig weder tot bewustzjjn, maar deelde toen tot ieders groote ontsteltenis mede, dat het andere kind ook in de sloot wa9 gevallen. Men spoedde zich weer terug naar de sloot en vond daar weldra het lgkje van het 11 jarige meisje, zijnde een eenig kind. Eenigen tjjd geleden werd de sergeant-majoor W. F. G. Vejjgen, te Dordrecht, benoemd tot fort wachter onder Zatfen. Eenige dagen geleden meldde hjj aan zjjne vrouw en 5 kinderen dat alles in gereedheid was, zoodat zjj met haar kinderen kon overkomendoch hoe groot was hunne ontsteltenis door de tijding, Diusdag per telegram hnn geworden, dat haar echtgenoot dood op het fort was gevonden. Bjj testamentaire beschikking is door den heer P. van Leeuwen, in leven pakschipper van Delft op Am sterdam, het Oude-Maunen- en Vrou wenhuis, staande onder administratie van de.diakonie der Ned. herv. gem. te Delft, tot zjjn uuiverseelen erfge naam gemaakt. Te Gouda is de bejaarde humane geneesheer, de heer P. Wilde, op straat dood neergevallen. In het stationsgebouw te En schede is een pastoor uit Epe, de Heer Schmitz, plotseling doodgebleven. Door den trein die gistermorgen om 7.50 uit 's Hage vertrok is nabjj het Station aldaar een heer overreden. Het ljjk is herkend als dat vau den heer P. A. R.gep. luit.-kol. der ar tillerie, te 's Gravenhage woonachtig. Men schrjjft dezen zelfmoord toe aan vertwijfeling, aangezien de onge lukkige aan zware hoofdpijnen en slapeloosheid ljjdende was. Volgeus Figaro" heeft te La Ilochesur-Yong het volgeud ongeluk plaats gehad. Drie arbeiders, met name Larne, Legeai en Gréau waren te vreezen was, was een breedgeschouderde Mulat, die een klein systeem van roof er op na hield tegen iedereen, die ougelukkig genoeg voor hem, door geen der partijen gesteund werd; en Salvé zelf was genood zaakt op een avond het met hem aan te binden, daar zijn hangmat was weggenomen, terwijl die van den Mulat daarvoor in de plaats hing. Hij had hem in ouderacheideue gevechten gadegeslagen en had zijn eigen aardige taktiek leeren kennen; het gevolg vau zijn waarnemingen was de overtuiging geweest, dat de man volstrekt de kracht niet bezat, die bij gaarne anderen wijs maakte, dat hij had. Op deze staatkunde bouwende, had hij twist met hem gezocht naar aanleiding vau 't gebeurde met de hangmat, en met een even bcslissenden uitslag. De Mulat verheugde zich in 't bezit van den naAm Januarius en dienover eenkomstig verzocht Salvé herfi zich wel te willen herinneren, dat hem nog iets toekwam voor de elf andere maanden van 'tjaar. Hij was van nature een keffer en scheen niet de minste begeerte te hebben om later den strijd nog eens te hervatten, hetgeen niet het geval was met den Ier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1