De Lools ei ziji fron. No. 686. Vrijdag 12 September 1879. Zevende .Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 't Vliegend Blaadje. SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 n. 33 m. Ondergang 6 u. 15 m. Zondag 14 Maandag 15 Dinsdag 16 Nieuwe Maan. Woensdag 17 Donderdag 18 Israël. Nieuwjaar. Vrijdag 19 Zaterdag 20 HELDER, 12 Sept. 1879. De Jongelings-vereeniging >Nut en Genoegen" zal binnenkort een buitengewone voorstelling geven ten voordeele van een weduwe met zes hulpbehoevende kinderen. Genoemde vereeniging gaf vroeger reeds meer malen blijkeu van liefdadigheidszin, die steeds door het publiek onder steund werden. Moge zij ook nn voor haar edel doel hnlp vindenEen lgst zal weldra het publiek ter deelneming worden aangeboden. Als een bijzonderheid van vlugge zeereizen, vermelden wjj het volgende Het sehip sChristophorns," kapt. C. Dninker, 2 September 11. van hier vertrokken, is 4 Sept. Elseneur ge passeerd en 9 Sept. te Snndswal aan gekomen. De kapt.-luit. t. z. H. Dyserinck wordt eervol ontheven van hetjbevel over het schroefstoomschip van Galen en vervangen door den kapt.-luit. t.z. A. J. Visser. Zr. Ms. schroefstoomschip Alk maar, kommandant kapt.-luit- ter zee G. Doorman, is Woensdag alhier van Banana aangekomen. De monitors Krokodil, komm. luit. t/z. 1" kl. J. H. Commjjs, en Adder, komm. luit. t/z. 1® kl. C. ten Bosch, zjjn Dinsdagnamiddag alhier in de haven gekomen, om een gedeelte der zeemiliciens van de Evertsen over te nemen. De oefeningen aan boord van het Eenverliaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. uit het xngzlscn vertaald door J. 8BPP. 33). XVL 't Was volstrekt niet nit ecnige achting voor hem, dat Salvé aijn partij had opge nomen. Hij beschouwde hom als een valsch aard, een verrader en ala iemand geheel zooder beginselen; hij deed of sprak niets of het bleek van deze kenmerken doortrokken te zjjn. Maar hij hielp hem nit kracht van dien kameraadschappelijken geest, dieonder deze verworpelingen zjjn onschendbare wetten heeft; en wat meer zegt, er bestond tns- sehen hen iets dat op persoonlijke vriend schap geleek. Federigo was bepaald een belangwekkende persoonlijkheid. Hij kon meer of min over schier ieder onderwerp sproken en hij was verrold van allerlei theoriën, dis hij, al> zij sunen dc wacht hadden, meedeelde en waarnaar Salvé altijd met groote begeerte luiaterde. Er was, zoo beweerde hij, te midden van andere opmer- gepantserü materieel zullen waar schijnlijk duren tot 24 Oct., waarna de zeemiliciens weder aan boord van de Evertsen terugkomen om van daar met groot verlof te vertrekken. Aan »Het Nieaws van den Dag" dat zooveel jammerklachten uitte over de vele houtschepen, die den laatsten tijd in deze haven binnenvielen, kan nen wij nit goede bron mededeelen, dat de meeste van die schepen be stemd waren naar Harlingen, Zwolle Kampen, enz. Allen losten hnnne ladingen hier, omdat, minst genomen, de kosten even billijk ziju als te Am sterdam. Die toestand, welke het Nieuws v. d. Dag" beweert, die voor Amsterdam ongezond is, is niets an ders dan een natnurljjk gevolg der omstandigheid, dat men hier ge makkelijker binnenkomt, en bij onstui mig weer vooral liever onze veilige haren kiest. De jammertoon van dat blad is bovendien, tegenover dit mis schien tgdelijk voordeel dezer haven, van zeer kleingeestigen aard. De vischkotter »N. &A." heeft in publieke veiling opgebracht de som van f745.Koopers de heeren Gebrs. Klein, alhier. Het st. Conrad, van Batavia naar Amsterdamvertrok 9 dezer van Aden. Benoemd bij het marine-eta blissement. op OnrnBt. Tot 1° opziener voor het vak van scheepsbouw P. J. Fejjtot kommandeur voor het vak van scheepsbouw, C. L. J. P. Holman. Overgeplaatst: Bij het marine-eta blissement te Soerabaja, de komman- deur voor het vak vau scheepsbouw bij het marine-etablissement op Onrust J. P. J. van den Berg en de kom mandeur voor het vak van scheeps bouw bjj de bosch-exploitatie te Parengan B. L. de Brujjn. Te Leiden zal de prijs van het gas van f 0.08 op f 0.07 per kubieke meter gebracht worden. En te Helder? kingen en op den toon van iemand van gezag, volstrekt niet zoo iets als men ge woonlijk godsdienst noemde, volstrekt geen wezen als God. Znlko denkbeelden waren goed voor de domme lni en buitendien hadden die denkbeelden in ieder land hun bijzonderen vorm van geloof, dien de knappe lni en de priesters voor hnn doel aanwendden. In betrekking daarop vertelde hij allerlei geschiedenissen vsn bedriegerijen door de priesters in Brazilië gepleegd en hij kende vele aardige anepdoten omtrent de geloofsovertuigingen vsn het ongeluk kige kleine ras, wier land sij juist op dat oogenblik voorhij zeilden. Hij verklaarde zich in een woord voer bet recht van den sterkste, en voor piasters; voor vrouwen en vrijheid, als de voornaamste dingen in hot leven. -Welke andere God dan Salvé, vroeg bij eens geestig, had den Ier Jbelet den ongelnkkigen Spanjaard daar beneden in 't ruim het ieren te benemen Of wat andere God dan Vrees hield den bootsman terug om Salvé met een handspaak op het dek neer te vellen Ofschoon Salvc den spreker verachtte, toch maakten fijne rede- nceringen geen geringen indruk op hem. Welke God, vroeg hij zichzelren, zon hem bewaren, als hjj niet voor zichzelven zorgde onder al die scharken, die hem omringden Dinsdagmorgen is aan de Korte Kade te Charlois gevonden, het ljjk van een man, met het bovengedeelte in een sloot en met de beenen op den wal liggende, met een revolver, waarin zich nog vier kogels bevonden, naast zich; bij onderzoek bleek ook, dat een schot recht door het voorhoofd was gegaan. Toen Dinsdagavond ten 6 nre de Belgische Ioodskottcr No. 6 het nit zee komende Engelsch stoomschip Resolute op de hoogte van Blanken berg van een loods wilde voorzien, sloeg de jol, waarin zich de loods eu 2 matrozen bevonden, om. Na onge veer een half uur tijds gelukte het de bemanning van den kotter de drie mannen, die zich aan de kiel der jol hadden weten rast te klampen, van een wissen dood te redden. Aan boord van de Resolnte nam men oogenschjjnljjk weinig of geen notitie van dit gerat en stoomde rustig naar binnen. Omtrent den moord, in den nacht tusschen Zondag en Maandag tuschen Saameer en Bergum gepleegd, wordt het volgende uit Tj ie tjerks te ra- deel gemeld; Een jongeling, die bjj zijne moeder, een weduwe, inwoonde, voor haar den kost verdiende en haar liefderjjk ver zorgde, vertoefde in gezelschap van een paar timmermansknechts in een kroeg onder Suameer. Zjj ontmoetten daar eenige koedrijvers" en kregen met deze een woordentwist. Toen zjj de herberg verlieten, werden zjj door de koedrijvers," die reeds vroe ger waren heengegaan, aan den weg opgewacht en aangevallen. De tim merlieden namen de vlncht, maar Jan Hanses aanvaardde den strijd, verde digde zich eu ontving aan den hals waarschijnlijk met een dolkmes een zoo groote wonde, dat zjj spoedig den dood ten gevolge had. De timmerlieden zjjn door den Bur gemeester in verhoor genomen. De En ala er zulk een toeziende Macht in de wereld waa, dacht hij vol bitterheid, dan zou een groot deel van zijn leven geheel anders aijn geweest. Zulke gesprekken maakten altijd dat hij sich zeer ongelukkig gevoelde. „Wat denk je," vroeg hij plotseling op een avond toen sij samen de wacht hadden eu allerlei tot het onderwerp van hun ge sprek hadden gehad, „dat je zuster van plan waa met mij te doen, Federigo, als ik niet waa ontsnapt?" Tot heden hadden zij vermeden dit tee- dere onderwerp aan te roeren, en Federigo antwoordde ontwijkend: „Ik weet het niet, dat verzeker ik je. Zij heeft soms dolle plannen." „Ja maar wat denk je f Ik weet dat je de band niet in de zaak hebt gehad." „Hmik zou het liever niet zeggen," antwoordde Federigo, wien blijkbaar een steen van 't hart was gevallen, maar met een eigsnaardigen glimlach, alsof rijn ver beelding niet zonder innerlijke vroolijkhcid in het gebied der mogelijkheden ronddwaalde. „Zij heeft eeas een aap, die haar gebeten had, langzaam met kokend water doodge brand. Maar haar geestige invallen waren zonder einde." Salvé voelde een rilling door rijn leden, vermoedelijke daders zjjn reeds gerat en gerankeljjk naar Leeuwarden ge transporteerd. Te Mnntendam heeft een 59 jarige vader aangifte gedaan van de geboorte van zjjn 23e kind. Na moet hjj het tot het 25e zien te brengen. De burgemeester van Vlissingen, de heer A. Smit, heeft voor zijne rekening, dnizend hektoliters sraake- ljjke aardappelen, voor zeer matigen prjje weten aan te koopen, ten einde die in den aanstaanden winter, aan minvermogende inwoners, naargelang hunner behoefte, weder tegen inkoops- prjjs over te doen. Deze maatregel wordt te Vlissingen algemeen zeer gewaardeerd. Te Sneek werden dezer dagen bij een familie de verschillende huis- genooten achtereenvolgens ongesteld, zonder dat men de oorzaak kon gissen. Eindeljjk bleek bjj onderzoek van den regenbak, dat het water in vrjj erge mate vergiftigd was, tengevolge van een looden dakgoot. Dit geval van loodvergiftiging moge anderen tot waarschuwing strekken. Sedert eenige dagen begint het tnrftransport nit de noordeljjke reen- derjjen belangrjjk te vermeerderen. De vrees dat er over 't geheel weinig droge turf zon komen, bljjkt over dreven te z|jn geweest; de laatste weken hebben gunstig gewerkt en de schipperjj die een onvoordeelig seizoen heeft gehad, begint met kracht aan het transporteeren der brandstof. Dat de prijzen duurder zjjn dan andere jaren, bljjkt nn reeds genoegzaam; 't verschilt meer dan fl op de 1000 stuks. De Cunard-maatschappjj heeft i hare gelnksster zien ondergaan. Zjj kan zich beroemen, dat zjj gedurende de 39 jaren van haar bestaan geen enkel schip verloren had. Dit is nit. Zaterdag strande op Lizard een van hare stoomschepen, de Brest. Passa giers en bemanning kwamen er af. De revolutie in Afghanistan, die met den moord van het Britsch gezantschap begon, breidt zich nit. Het fanatisme, dat tegenwoordig ge durende den vasteutjjd der Kamadan bjjzonder ontvlambaar is, beheerscht het geheele land. l ijding nit Kaboel wordt niet meer ontvangenvan het lot van den Emir weet men niets. Dc vrouw van een landbouwer uit Rundorf, die ter markt te Keulen kunstboter had verkocht, voorgerende dat het zuivere boter was nit melk en iets n|i zijn L'i-Iii' w.inr,- -huwde den ander dat hij maar beter deed rijn ver beelding niet rerdsr dos vrijen teugel te vierenen bij haastte rich daarom balf in scherts en half bjj: wij se van troost er bij te voegen j „De ariue Antonio Varcz aal er voor bloeden, dat rij gedwongen werd hem te huwen, wees daar niet bang voer. Ja, zij is rijk en gelukkig," eindigde bjj met een zncht, ais benijdde bij haar; en daarmede stapten zij van dit onderwerp af. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1