De Loofls ei ziii Vroui. Vrijdag 19 September 1879. Zevende Jaargam Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. INIo. 688. 'fc Vliegend Blaadje. (li?. o. 11 SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 u. 45 m. Ondergang 5 u. 58 m. Zondag 21 Maandag 22 Eerste Kwartier. Dinsdag 23 Gelijkheid v. dag en nacht. Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Zaterdag 27 Groote Verzoendag. HELDER, 19 Sept. 1879. Ds. Bach, van Lutkewierum, heeft het beroep naar de Herv. Gemeente alhier aangenomen. Naar wij vernemen zal een nieuw eskader worden geformeerd, bestaande nit de stoomschepen van Galen, Alkmaar en Martiix. De be stemming is nog niet bekendverder meent men, dat de kapt. t/z. Binkes het eskader zal kommandeeren. Het stoomschip Zilveren Ernis zal van nieuwe ketels worden voorzien en voorloopig op 's rijks werf alhier in conservatie komen. Het zal den 15n October a. s. 25 jaren zijn geleden, dat de eerste adelborsten alhier aankwamen, om hunne opleiding tot zeeofficier te ontvangen. Vele hier aanwezige zee-officieren hebben het voornemen opgevat, dien dag niet onopgemerkt te laten voor bijgaan. Reeds werd een vergadering bijeengeroepen om de mogelijkheid te bespreken, eener feestelijke herden king van de opening der lessen alhier, en om de kameraden en ond-kame- raden nog eens weder samen te brengen. Woensdagnacht heeft de voor het gebouw der Marine-Cantine ge plaatste schildwacht, door het uit- snjjden van een ruit in dat gebouw, een flesch jenever ontvreemd, daar van eens ferm .geproefd", en is ver volgens, zjjn wapens en post in den steek latende, een beetje gaan wan- Sm 131| ar XX PEI •OM Eenverbaal uit Noorwegen, van JONAS LIE. 35). UIT uzt bngelscu vzbtaa1d doob J. SEPP. 3C DC XVII. Salvé's aandacht werd juist op datoogen- blik van hem afgeleid. Hij had twee men- schen bij het venster achter zijn rug Noorsch hooren spreken, en 't gevolg was dat het hart hem tegen de keel bonsde 't was zoo lang geleden sedert hij zijn moedertaal -j bad gehoordHet waren twee lui van de bemanning van een boutschip, en een van de twee, hoogrood en opgewonden, hield een lofrede op een van de meisjes in de andere zaal. „Ha!" barstte de tweede uit, een Tons- r>ö'f rSef> >de badt de mooie Elizabeth moeten zien in „de 8ter" te Amaterdam. Haar dat was niet iemand voor jon om meé te dan- in, vriendje," Salvé's belangstelling was terstond gaande delen. Zjjn genoegen* dnnrde echter kort; men bracht hem spoedig achter slot. Het st. Prins van Oranje, van Amsterdam naar Batavia, vertrok van Southampton 1G September. Het stoomschip Conrad, van Batavia naar Amsterdam, is 17 Sep tember van Suez vertrokken. Het st. Prinses Amalia, van Amsterdam naar Batavia, arriveerde te Port-Said en vertrok 17 Sept. Het st. Madura is 17 Sept. te IJmniden binnengekomen. De ketelscheepmaker op 's rijks werf te Amsterdam A. van Hoek, de scheepstimmerman op 's rjjks werf te Willemsoord .1. Zoetelief en de par ticuliere scheepstimmerman J. de Bas, zjjn gesteld ter beschikking van den Gouv.-Geueraal van Ned.-Iudië, om te worden geplaatst bij een der marine-etablissementen daar te lande, als vice-kommandeur voor het vak van scheepsbouw. Eerstdaags zal aan H. M. de Koningin het geschenk der ingezetenen van Nederlandsch-Indië worden aan geboden. Het bestaat uit een prachtig halssnoer van paarlen. Het is gesloten in een koffertje, waarop de woorden alnsnlinde, aan Koningin Emma" gegrift zijn. Door den minister van marine is bepaald, dat aan het eventueel op te richten weduwenfonds voor onder officieren bjj de marine en bij de mariniers ook znllen knnnen deelne men de onderofficieren bij de marine, die niet tot het vaBte korps behooren. Na onvermoeiden jjver van de Haarlemsche justitie, is het eindelijk gelukt Willem Joosten tot bekente nis te krengen. Dinsdagnamiddag te half twee ure heeft hjj zjjn misdaad aan den heer Bechter-commissaris beleden en verklaard, in den nacht van 14 op 15 Juli jl. de gemeente veldwachter van Bloemendaal A. van der Lijke, na een hevige worsteling, te hebben vermoord met het mes, gemaakt. Hij luisterde met ingespannen aandacht naar 't geen volgen zou. „En waarom niet vroeg de andere, een beetje op de teenen getrapt. „Wel, in de eerste plaats dansen zij daar niet cn in de tweede plaats zou je bootsman moeten zijn, om in dat kwartier het hof te maken, weet je. Ik zag haar verloden voor- jaar toen wij daar met de Galatea lagen; zij sprak met den kapitein, want zij ia uit Noorwegen en een trotsch ding is ze ook, met haar op het hoofd alsof het een gou den kroon is en zoo onberispelijk gekleed dat je in baar gezelschap zenuwachtig wordt." Salvé zat in gedachten verzonken en was voor het overige van den avond moer in zich zelf gekeerd dan met de wellevendheid tegenover zijn vriend strookte. De gedachte dat het Elizabeth kon zijn was hem door het boofd gevaren en hij kon haar niet van zich afzetten, ofschoon hij hoe meer hij na dacht des te vaster tot de overtniging kwam, dat zij lang geleden met den jongen Beek getrouwd was. Eijn geest was in oproer en een onstuimig verlangeu maakte zich nu van hem meester om naar Arcndal t« gaan en zich zekerheid te verschaffen hoe de zaken nu stonden. dat later in zjjn tnin begraven is gevonden. De moord is door hem zonder medeplichtigen geschiedna zjjn be kentenis was hjj zeer kalm. Men deelt aan de Arnh. Ct. mededat een infanteristin de kazerne gekomen, zjjn bed in orde willende brengen, een kind van on geveer drie maanden onder de dekens vond. Hjj bracht zjjn vondst naar het politie-bnrean, waar de vrouw werd ontboden, die men meende voor de moeder te mogen honden. Deze nam dan ook het kindje met zich, begeleid van een belangstellende menigte, die, naar het scheen, dezen uitslag had voorzien. Dinsdagavond werd zekere J., aan den Eu3ebius buitensingel te Arnhem, door oen ander persoon met een mes zoodanig aan den hals ver wond, dat de dood zeer spoedig daarop volgde. Minneujjd schijnt de oorzaak van de misdaad te zijn. De dader heeft zich Woensdagnacht te 1 uur vrjj- willig in arrest begeven. Onder Overschie heeft de politie dezer dagen een persoon aangebonden, dien men vermoedt, dat de dader is van de onlangs op de Delftsche ker mis aan een meisje gepleegde gru weldaad. Reeds is de verdachte meer malen bjj de justitie in verhoor ge weest, doch hij bleef steeds ontkennen. Niettemin is gehlekeu, dat hjj op den bewusten dag de kermis te Delft bezocht heeft, en is door de eigenares van de poffertjeskraam en den carous- selhonder herkend als de man, met wien men het meisje in gezelschap gezien heeft. De vrouw van den beurtschip per J. W., van Meppel op Groningen, is Dinsdag op eerstgenoemde plaats zoodanig door schrik bevangen, wegens I een losgeraakteu pinkstier, die langs een poffertjeskraam naar de markt werd geleid en met zjjn kop door de glas ruiten stiet, dat zij reeds 's avonds na hevige toevallen is overleden Toen het oogeublik kwam om weg te gaan was Federigo dronken en Salvé was wel verplicht zijn ontroostharen vriend in het dniater te begeleiden over den langen smitlen dijk langs het dok, waar aan beide zijden water was; Federigo hield zich den geheelen weg over ann zijn arm vast en leunde zwaar op hem. Toen zij op liet midden van den dijk waren zag Salvé dat Federigo plotseling een behendige beweging maakte en op het zelfde oogenblik ontving hij een stomp op de hoogte van zijn hart met znlk een kracht, dat hij twee of drie pas achteruit vloog. Tegelijkertijd hoorde hij Federigo zeggen met een stem, die van wraakzucht trilde: „Neem dat voor Faolina, hond Het voorwerp van Federigo's hegeerlijk heid, den gordel roet geld, had Salvé gered hij gooide zijn aanrander nu met een slag tegen den grond, die hem over den wal in zee deed rollen. „Help! help!" schreeuwde hij uit het water, „Je znlt hulp hebben," antwoordde Salvé schamper, „om den wille van je kostelijke vriendschap. Maar geef eerst je mes op;" hij maakte daarop een knoop in zijn zak- haar man, die jnist van de reis terug kwam, met twee gehuwde dochters en familie-betrekkingen in diepe smart achterlatende. Een persoon, die dikwjjls mis bruik maakte van sterken drank, heeft zich te Deventer opgehaugen. Ook daar heerscht het bjjgeloof, dat men zoo iemand niet mag pogen te redden, voordat de politie er bjj is: de man bleef haDgen, totdat een agent gehaald was. Te Marseille heeft een dienst bode genaamd Engénie Pradurot, nit haat tegen haar meester, omdat hjj haar niet vergnnd had met zjjn veertienjarige dochter naar een skating-rink te gaan, zich zolve en het jonge meisje om het leven ge bracht. Men vond dit briefje bij haarGjj znlt uw dochter niet langer in uw bezit hebben, ik neem haar mee uaar een betere wereld." Uit den trein van Bremen naar Ulm sprong eenige dogen geleden een soldaat, die in arrest genomen was en onder geleide van een sergeant naar Ulm werd overgebracht. Hij kwam ongedeerd op den grond, maar werd weldra getroffen door een kogel uit het geweer van den sergeant. Deze dacht echter misgeschoten te hebben en deed eveneens den ge- vnarljjken sprong nit den trein, waarbjj ook hjj geen letsel bekwam. H jj loste toen nog een schot op den vluchte ling, die ditmaal zoo getroffen werd, dat hjj uederviel en weldra overleed. Heden zal het nieuwe Engelsche torenschip Agamemnon te Chatham van stapel loopen. Het vaartuig is wel niet van de grootte en liet weer standsvermogen der Inflexible, maar zal zich niettemin op zee geducht kunnen doen gelden, vooral daar de beide torens niet zooals bjj de Inflexible in de lengteas maar op cenigen afstnnd zjjn geplaatst, waardoor het bcstrjjk- baar veld in sommige gevallen, bjj gevechten, eenigszins grooter kan worden gemaakt. Met betrekking tot het laden der stukken zjjn rnaatre- dock, om hem daarmee te kunnen bereiken. „Jij en je uil van een zuster," mompelde hij terwijl hij daarmede hezig was. „hebt mij een paar dingen geleerd. Ik zou juist gehad hebben wat ik verdiende als ik ver moord en geplunderd was geworden, nadat ik zoo dwaas tien geweest om ook maar een oogenblik jou of iemand andera te ver trouwen." „Eu kom er na maar uit." Toen hij Federigo's gedaante weer tegen den kant zag opkruipen zeide hij verachtelijk „En nu, eindelijk scheiden wij van elkaar. Vaarwel, oude, trouwe vriend!" Daarmede ging hij zijns weegs en hoorde hoe de |Braziliaan in donker stond te schreeu wen en te stampen van woede daar op den dijk achter hem. XVIII. Schier onmiddellijk bood zich de gelegen heid aan om passage naar huis te nemen, en wei met dcu reeds gcuoeraden Tonsber- ger; Salvé maakte er gretig gebruik van, er op rekenende dat hij wel door con van de loodshooten, die te Arendal thuis be hoorden, verder zou worden medegenomen. Met een eigenaardig gevoel van weemoed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1