lat Da Loods en zijn ïrow. No. 689. Dinsdag 23 September 1879. Zevende Jaargan Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. Si FEUILLETON. t Vliegend Blaadje it. Beleefd verzoeten wij onzen geabonneer- den, buiten deze ge meente, het verschuldigde 3e kwar taal ad f 0.60, ons vóór 6 OCTOBER, te willen doen toekomen, daar na dien datum met 10 cents verhooging "1 per post zal worden gedisponeerd. DB UITGEVERS. HELDER, 23 Sept. 1879. Op last van den minister van oorlog zal het zeefront van het fort Erfprins in de stelling van den Hel der bewapend worden met de 12 kanonnen van 24 M., die sinds twee jaren nabjj den onlangs voltooiden verbindingsweg van het fort met den Helder liggen. Het in de batterij brengen dezer zware stukken, op vrij grooten afstand van de plaats, waar zjj thans gelegen zijn, vordert veel voorbereiding en tijd ter uitvoering. Hierom moet men dezen maatregel, die vóór de voltooiing van den ver- bingdingsweg moeilijk was uit te voeren, toejuichen. De oudervinding der laatste oorlogen, geeft toch grond Itot de verwachting, dat reeds vóór of zeker onmiddellijk na de oorlogs verklaring een vijandelijke vloot tot <de reede zal trachten door te dringen. Wil men dus het bewapenen der N kustbatterjjen uitstellen tot het tijd- I stip dat een oorlog dreigt uit te breken, dan zou men groot gevaar loopen hiermede te laat te komen. 1 Jl. Zondagavond is een matroos van een Russisch schip, liggende in 'H, de Binnenhaven alhier, door het galjoen in het water gevallen en j verdronken. Dronkenschap schijnt de IS, oorzaak te zjjn. Zijn ljjk is gisteren- nVpl Bvond opgevischt. H. B. K., oud-onderofficier van het !P- regiment grenadiers en jagers, gereeh- rteilligde tot het dragen van het Metalen 1 1 Kruis, wonende alhier, ontving dezer lagen door tnsschenkomst van den R en iat, f" verhaal nit Noorwegen, van JONAS LIE. VIT HET ENOEL8CH VERTAALD DOOE MF J. SEPP. J&I5). XVIII. ÏUllt Het was hem nog niet gelukt zich het heefHenkbeeld nit het hoofd te stellen dat Eli- iheth tegenwoordig in Amsterdam was, in icrwil van de zoo goed als zekere over- ing, dat zij reeds voor lang met den otigen Beek was getrouwd. Zijn geest 11. ivaalde altijd weer naar dit onderwerp af m bleef daarbij verwijlen, en hij begon den Ehipper te polsen of de handel met Holland itrbaarfill>,^"ei"i was en stelde zich in 't alge- jl omtrent alle bijzonderheden op de leegte. Hun onderhoud werd hoofdzakelijk kuogr11 oen soort van Engelach gehaspel gevoerd 11 hij vernam in alle gevallen dat het een SR Jt. oordeelige zaak was en een bedrijf dat hom en eenenmale zon passen. Het was avon- lurlijk, en dat was een aanbeveling; en >a levenswijze in zijn land, waarbij hij heer Commissaris van Politie, van Z. M. den Koning bij gelegenheid van het 50-jarig jubilé van het regiment grenadiers en jagers een geldelijke toelage. H. B. K., was bjj de oprichting van het keurkorps in 1829 daarbjj als volontair in dienst getreden. Naar de N. R. Ct. verneemt, is een wijziging gebracht in de opleiding van de scheepsklerken. De onlangs benoemden zjjn niet meer, zooals vroeger, geplaatst aan boord der ver schillende wachtschepen, maar allen aan boord van het wachtschip te Willemsoord, waar met 1 October a. s. een officier van administratie der 2e kl. ter hunner opleiding geplaatst wordt. Het st. Koning der Nederlanden, van Amsterdam naar Batavia, pas seerde den 19 Sept., Point de Galle. Het st. Celebes, den 2n Aug. van Amsterdam vertrokken, arriveerde den 14 Sept. te Batavia. Het st. Prins van Oranje, van Amsterdam naar Batavia, is 20 Sept. Oitavos en Kaap Roca gepasseerd. Men schrijft van Texel: Voor vele visschers is het tegen woordig een zeer slechte tijdde schelpenvisscherij is zoo goed als ver- loopen, terwijl hier het wiermaaien geëindigd is. Aangezien vele schuiten alleen voor die werkzaamheden zijn ingericht, kunnen ze wegens gemis van buns de vischvangst niet uitoefe nen en zijn dus tot werkeloosheid veroordeeld. Menigeen getroost zich dan ook de belangrijke onkosten, voor 't maken van een vischbnn gevorderd, omdat de visscherij altijd nog een goed middel van bestaan blijkt te zijn en hier meer en meer uitgeoefend wordt. Men meldt uit Haarlem dat jhr. van Tets voor de benoeming tot Commissaris des Konins heeft bedankt. Op de Staatsbegrooting zijn sommen uitgetrokken voor de verdie- onder niemand's bevelen zou staan en zijn eigen meester wezen zon, kwam juist met zijn karakter overeen'. Hij had meer dan genoeg geld om een of ander ond vaartuig te koopen, en zoo was het werkelijk beslotenhij zou zich een houtschip in eigendom aanschaffen en op Holland gaan varen. Hij begon nu ongeduldiger dan ooit naar land te zien en verlangde zoo de eerste streep van de Noorsche kust boven den horizon in 't oog te krijgen, alsof het iets was dat hij bijna niet durfde hopen te zul len beleven. Hij liep uren aaneen heen en weer en vloekte tnsschen zijne tanden op de oude knip met haar slappe zeilen en slin gerende beweging't was alsof zij dreven in plaats van te zeilenen de rusteloosheid en het ongeduld die hij blijken deed waren oorzaak dat men onder het volk begon te fluisteren, dat er aan dien Engelschman zeker een steekje loz was. Eindelijk werd de schemerachtige omtrek van Lindcsnaea in de verte zichtbaar en men dacht dat hij in alle zecen van het Zuiden geen met palmen begroeid voorgebergte had aan schouwd dat hiermede te vergelijken was; en de blijdschap die hij smaskte werd allceu maar getemperd door de vreea over hetgeen ping van het Noordzeekanaal bewesten de Noordzeeslnizen tot 8.50 meter onder A. P. en tusschen de sluizen en Amsterdam tot 7.70 meter. Ook zal in het volgend jaar een begin worden gemaakt met de verdieping van het gedeelte kanaal tusschen de straatwegbrug te Velzen en Amster dam. Men schrijft ons van Wieringen, van Zondag jl.Heden was er een buitengewone drukte in ons dorp een 30-tal adelborsten in een barkas, brachten een bezoek aan ons eiland van de landingplaats, (bjj de voorma lige quarantaine-inrichting.) togen eenigen per rjjtnig (boerenwagens), naar het heofddorp Hypolitushoef. Deze tocht ging vrjj voorspoedig, en na eenigen tijd aldaar vertoefd te hebben en de merkwaardigheden te hebben bezichtigd waarbij ook onze restaurants? niet werden vergeten, ging men op dezelfde rijtuigen weder terug. Kort na het vertrek, bezweek echter een der wagens onder den last en moest men te voet de afvaart- plaats bereiken. Na het vertrek der jongelni was het eiland weder eren stil als altjjd. De harddraverij is een week uitge steld en nu bepaald op Zondag 5 October a. s. Bij het kiescollege der H. G. te Deventer is een adres ingekomen van ongeveer 1600 manneljjke en vrouwelijke lidmaten, met verzoek om voor de bestaande vacature geen mo dernen predikant te beroepen, maar een van de Evangelische richting. Vele der onderteekenaren behooren tot de moderne richting. Zij hebben dit verzoek ondersteund, enkel omdat zg de inwilliging er van billjjken. Een commissie van 12 leden is be noemd, om in de eerstvolgende ver gadering vóór het opmaken van het twaalftal advies te geven van de op dit gros geplaatste personen, De rechtbank te Rotterdam heeft in de vorige week een wissel- hij aan wal omtrent Elizabeth zou vernemen. Zij werden een korte poo9 later door een loodsboot van Arendal gepraaid en hij kwam daar nog denzelfdcn avond even na het vallen van de duisternis aan en ging naar vrouw Gjers' bescheiden logement om or tot den volgenden morgen te blijven. Hen volgenden dag was het Zondag en toen hij naar het luiden der klokken luisterde en de inwoners der stad, klein en groot, met ingetogen tred in hun beste kleeren over straat zag gaan naar de kerk (de meesten herkende hij en daaronder Etizabeth's oude tante, die alleen haren weg ging met haar fezangboek en haar witten opgevouwen zak- oek in de hand,) maakte zich een onbe schrijfelijk gevoel van hem meester en zijn oogen werden vochtig, zoodat hji nauwelijks zien kon. Hier gingen dan voor zijn blik voorbij de zedigheid en reinheid waarin ook hij eens had geloofd, totdat aan het vertrouwen van zijn jeugd, toen ook hij nog bljjdc en vroom was als allen, een schok werd toegebracht: hij kon de beko ring geen weerstand bieden om zich bij den stroom te voegen en rertrouwde er op dat de verandering ia zijn voorkomen hem voor herkenning zou bewaron. Schier onmiddellijk naast hem wandelde wachter van den Hol. spoorweg, die voor de tweede maal terechtstond, omdat hjj zonder opzet gevaar voor een trein had doen ontstaan, tot 45 dagen celstraf veroordeeld en hem tevens voor altjjd de bevoegdheid ontzegd tot het bekleeden vau eeuige betrekking op Nederl. grondgebied. Het tooneel heeft andermaal een ernstig verlies geleden'door het plotseling overigden van den heer Kistemakerdiena de voorstelling in den schouwburg des heeren Gustave Prot en Zn.woarbjj bij nog harteljjk werdtoegejuichd, huiswaarts keerende, op Vjjzeigracht bjj de Baangracht door een beroerte werd getroffen. De klompemaker E., nit de Hoven bij Zntfen, heeft zich eerst een diepe wonde in de keel toege bracht en is daarop in het water gesprongen, waaruit weldra zjjn ljjk werd opgehaald. Omtrent het onderzoek der justitie te Maastricht naar een ge- pleegden manslag, verneemt men, dat zekere H., op den Akerweg aldaar, zjjn schoonzuster wegens mishandeling van zijn kind, dat bij haar inwoonde, een schop zou hebben gegeven, die haar dood ten gevolge heeft gehad. Twee beruchte stroopers W. en M uit Hollandsche Clinge, zjjn naar de gevangenis te Middelburg overge bracht, verdacht van op ambtenaren te hebben geschoten. In de Zaterdag gehouden crimi- neele zitting van het hof te Leeu warden is Johannes Lunenborg, oud 23 jaren, schuldig verklaard aan moedwilligeu doodslag. De aanleiding tot het driftig en ondoordacht hande len van besch. en zjju berouw aan nemende als verzachtende omstandig heden, veroordeelde het Hof hem tot 1 jaar celstraf. De vronw, die Donderdagavond te Rotterdam, door het in brand ge raken van een petroleumtoestel brand wonden bekwam, is Zaterdagmiddag een deftige familie hij wiat wel wie zij waren met een paar mooie dochters in een licht gewaad gekleed, die volwassen waren sedert hij ze voor 't laatst zag en een jongeren broeder, dien hij zich niet herin* nerdc. He vreemde, zwart gebaarde zeeman met zijn fijne lakenschc kleederen en zijn stevigen gouden horlogeketting scheen hun nieuwsgierigheid te wekken; terwijl hij van zijn kant bepeinsde boe zij hem ontvluch ten zonden, alsof zich plotseling een wolf in hun midden vertoond had, afs zij eenig denkbeeld kregen van het leven dat bij jaren lang geleid had, waarvan een halve dag reeds hen met meer afschuw vervuld zon hebben, dan zij zieh ooit hadden kun nen voorstellen. Zij zonden het niet kunnen verbeelden, al werd hun een beschrijving gegeven, en het verhaal van dat leren zou voor hun ooren te onrein wezen. Toen hij bedaard met den stroom mede den heuvel opging, scheen het hem toe of alle vroo- lijke huizen in lijn schoone geboorteplaats hem aanriepen om hem te vragen hoe 't mogelijk waa, dat een van de bemanning van „de Ster en de Strepen" het waagde naar de kerk te gaan ala ieder ander mensch en bij het binnentreden van het gebouw had hij al zijn zelf beheeraching noodighij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1