1 Vliegend Blaadje. Vrijdag 26 September 1879. Zevende jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. i\u. 690. a «tb SEPTEMBER, Herfstmaand, 30 dagen. Opgang der Zon 5 u. 88 m. Ondergang 5 u. 42 m. ZoSDAG 28 Maandag 29 Volle Maan. Dinsdag 30 OCTOBER, Wijnmaand 31 dagen. Woensdag 1 Donderdag 2 Vrijdag 3 Leidens ontzet. Zaterdag 4 Beleefd verzoeken 'wg onzen geabonneer- den, buiten deze ge meente, het verschuldigde 3e kwar taal ad f 0.60, ons vóór 6 OCTOBER, te willen doen toekomen, daar na dien datum met 10 cents verhooging per post zal worden gedisponeerd. DE UITGEVERS. HELDER, 26 Sept. 1879. Door de jury der Nationale Tentoonstelling te Arnhem werd de firma Keiler Bakker alhier bekroond met een diploma derden graad en de bronzen medaille voor hunne pyramide van Lindsay's Stoorapakking. Deze stoompakking is de eenige, welke voor elke machine afzonderlijk tot op een mM. nauwkeurig naar de maat van zuigerstang en werkbus wordt ver vaardigd en munt daardoor, behalve door hare deugd, bijzonder uit door gemak, snelheid en zuinigheid in het gebruik. In de laatste dagen zjjn ook hier weder belangrijke hoeveelheden Saksische aardappelen aangevoerd. Het st. Koningin Emma, van Batavia naar Amsterdam, vertrok 16 dezer naar Padang. Z. M. heeft benoemd tot direc teur en kommandant der marine te Amsterdam, den schout-bjj-nacht W. B. F. Escher; op zjjn verzoek als zoodanig ontslag verleend aan den schout-bjj-nacht J. van Gogh. De Loois ei zlii Vrouw. Een verhaal uit Noorwegen, van JONA8 LI®. UIT HET EKGELSCU VEKTAA1D DOOK J. SEPP. 38). XVIII. Vrouw Gjers was onuitputtelijk in 't vragen van verschooning, die zich grondde op de bewering dat zij alleen gezegd en geloofd had wat zij van ieder schepsel in de stad had gehoord; maar Salvé liet zich niet verbidden en nadat hij zijn kist met een touw over zijn mg had geslingerd, liep hij naar de kaai met het plan een boot te huren om hem naar zijns vaders woonplaats te brengen. Voor het oogenblik evenwel ging hij op zijn kist zitten en keek met onbestemden klik de haven langs. Het gevolg van zijn overwegingen was, dst hij zijn voornemen om Holland te gaan varen, opgaf. Hij huurde een boot naar Sandvigeu, maar toen zij onder weg waren, beval hij den Het schroefstoomschip 2e kl. Marniz, kommandant kapt.-luit. ter zee G. C. C. Thierens, zal, naar men verneemt, niet buiten dienst worden gesteld, doch aan 's rijks werf te Amsterdam de noodige voorzieningen en herstellingen ondergaan, om zoo spoedig mogeljjk weder voor den actieven dienst beschikbaar te wezen. De maatschappjj tot droogma king van een gedeelte der Zuiderzee, heeft zich dezer dagen tot den minister van waterstaat gewend met de ver klaring, dat zjj volhardt bjj hare aanvrage om gunning. In haar adres vestigt de Maatschap pij er de aandacht op: a. dat ter droogmaking van het znideljjk gedeelte der Zniderzee een voorschot van den Staat, in ld jaren, gevraagd wordt van 43 millioen, van welke echter in de eerste drie jaren slechts f300,000 f600,000 en f900,000 gevorderd zouden worden; b. dat zjj het graven van een ka naal door de Geldersche vallei bereid is te ondernemen op dezelfde gelde lijke voorwaarden als de Zuiderzee zaak c. dat tusschen beide ondernemin gen het nauwst verband bestaat, daar toch een aanzienljjk gedeelte van het gezegde kanaal een integreerend deel uitmaakt van de Zuiderzee-onderne- ming, nameljjk het gedeelte Ringvaart AmsterdamAmersfoort. Men schrijft aan het Utr. Dgbl. nit 's-Hage: sMet zekerheid kan ik u melden, dat het wetsontwerp tot betengeling van drankmisbruik spoedig na de behandeling van de begrooting zal worden ingediend. Het ontwerp zal slechts enkele be palingen bevatten. De voornaamste daarvan zullen de goedkeuring weg dragen van allen, die van het onder werp een studie hebben gemaakt. De Minister zal in de eerste plaats voor stellen, voortaan bjj de wet het beroep van sljjter onvereenigbaar te verklaren met de uitoefening van elk ander man, die de boot bestuurde, eensklaps van koen te veranderen en aan te leggen aan de helling aan den anderen kant van de haren. Hij moest Elizabeth's tante spreken. Zijn geest was dien ganschcn tijd door een gedachte ingenomen, die hem niet toestond het allerslechtste te gelooven. Toen hij bij de oude vrouw binnentrad, herkende zij hem dadelijk. „Hoe vaar je, Salvé?" vroeg zij, zeer kalm. „Je zijt een heelen tijd weg geweest bijna een halve eeuw." Zij bood hem een stoel aan, maar hij bleef staan en vroeg barsch; „Is het waar dat Elizabeth het huis van de Becks verliet alsen naar Holland ging?" „Wat bedoel je met dat „als?" vroeg zij bits, terwijl haar gelaat rood werd van kwaadheid. „Als men zegt," antwoordde Salvé met spottenden nadruk. „Als men het zegt, moet een gek ais jij het natuurlijk gelooven," antwoordde zij verachtelijk. „Ik begrijp niet wat je hier bij haar oude tante doet te komen om in lichtingen, als je zooveel andere vertrouwde vrienden in stad hebt. Haar hoe het zij. bedrijf en in de tweede plaats een niet onaanzienlijke vermeerdering voorstellen van de som, die de drank- verkooper als patent zal moeten be talen. De Minister schijnt niet voornemens in zjjn ontwerp een speciaal verbod op te nemen tegen het vervalschen van alcoholische dranken met zwavel zuur of andere schadelijke stoffen." Een telegram van 22 Sept. nit Tromsoe van sir Henry Gore Booth en kapitein Markham meldt o. a. dat zij met het Noorweegsche scheepje Ys Björn van Nova Zernbla door de Kara Zee terugkeerende, den lOden de Willem Barents ontmoet hadden. De Ys Björn was later weer noord waarts gestevend en op gemelden datum te Tromsoe teruggekeerd. Gister ontving het Hdbl. bericht, dat de Willem Barents te Hammer- fest (Noorwegen bij de Noordkaap) is binnengevallen en dat alles aan boord wel is. De gedenksteen is op Nassau-pant (Nova-Zembla) geplaatst en later is het schip in de nabijheid van Frans Jozefsland geweest, dat boven 80" NB. ligt. Uit Groningerland wordt aan de N. R. Ct. gemeld, dat de groote vaart met gewone zeilschepen op Oostzee, Middellandsche zee, enz. zoo danig vermindert, dat de gezagvoer ders harhaaldelijk aan hnnne echt- genooten en familiën schrijven, er geen kans meer op te zien, zich opnieuw als kapitein en stuurlieden te verbinden, zoodat zij tot het besluit moeten komen hun jarenlangen werk kring te verlaten en te beproeven op andere wgze hun brood te verdienen. In de laatste dagen zjjn volgens de Maasb. op verschillende plaatsen van Rotterdam personen aan getroffen, die den geeuwhonger had den. Men vond een vrouw in de Noor dermolenstraat, een man aan de Sleep- helling aan de overzijde, die in twee dagen niets gegeten hadden. Diepe armoede ten gevolge van gebrek aan werk was oorzaak. Door de hnlp zij kan je wat andera vertellen dan die allen, mijn jongen; en zij zou dat niet doen, als zij niet wist dat het meisje je nog bemint, trots al de jaren die je weg geweest zijt, God weet waar in de wereld rondzwervende. Het is waar dat zij het hnia van de Becks bij nacht verliet en 's morgens hier kwammaar het was jnist om uwentwil en om niemand anders, dat zij van den luitenant afstand deed. Me- vronw Beek zelve verschafte haar een plaats in Holland, omdat zij haar liever niet tot schoondochter had." Een glans van woeste vreugde overtoog voor eeu oogenblik Sslvé's trekken, maar zij hernamen schier onmiddellijk hun nit- drukking van droefgeestigheid. „Was zjj dan niet met Carl Beek ver loofd," vroeg hij. „Ja en neen," antwoordde de oude vrouw voorzichtig, daar zij geen haarbreedte van de waarheid wildi. afwijken. „Zij erkende zelve dat zij overgehaald was haar jawoord te geven, maar zij ontvluchtte het huis omdat zij hem niet wilde hebben. Zij ver telde mij met tranen in de oogen, dist zij berouw had, dat zij „neen" tegen je ge zegd had." van personen, door welke die onge- lukkigen gevonden werden, zjju zg voor het oogenblik uit hun nood gered. Uit onderscheiden Friesche gomeenten wordt gemeld, dat tegen den a. s. winter vereenigingen voor werkverschaffing worden opgericht. De nieuwe cursus der Theolo gische School te Kampen is geopend met 83 studenten. Naar het Rott. Nieuwsbl. ver neemt, is naar hfet huis van arrest te 's Hage overgebracht een vronw nit Indië, van beroep dienstbodedie verdacht wordt van kindermoord. Het lijkje zon in een kelder gevonden zijn, in verregaanden staat van ont binding, in doeken gewikkeld, welke sporen vertoonden van verbranding. De moeder zou bekend hebbendat het wicht geleefd heeft. Als een staaltje, hoe weinig waarde de huizen te Veere bezitten, diene dat Dinsdag aldaar in het openbaar werd verkocht een winkel huis en erf aan de Kade, groot 2 aren en 90 centiaren, voor de som van een honderd negentig gulden. Op den oosterspoorweg zjjn Dinsdag bjj Diemen acht schapen overreden, die waarschijnlijk over de sloot gesprongen waren. Kapitein en manschappen van de Noorsche bark jColombia," die onlangs met het Rotterdamsche stoom schip Caland te New-York aankwa men, beweren met nadruk dat hun schip den 4n Sept. bij hooge zee in botsing kwam met een zeemonster en bij die gelegenheid met zoo groote snelheid begon te zinken, dat ze nauwelijks den tijd hadden de red dingbooten uit te zetten. Onmiddel lijk na de aanvaring bemerkten zij, i volgens hun beweren, dat het water tot ver rondom het schip bloedrood was geklenrd. Een nauwkeuriger beschouwing van het zeemonster was tengevolge van de aan boord bij het snelle zinken ontstane verwarring onmogelijk. „Was bet zoo gesteld," antwoordde hij bitter. „Dat „ja" en „neen" beteekende dat de Becks hsar niet tot schoondochter begeerden en haar uit bun huis naar Hol- land lieten oprukkenen gij woudt dat ik geloofde dat het om mijnentwil was dat j zij heenging! „God weet," voegde hij er bedroefd bij, terwijl hij langzaam het hoofd schudde, „dat ik het gaarne zou willen gelooven, liever nog dan ik zeggen kan; maar ik kan niet, moeder Kristine. Gij zijt haar tante, eu wiit natuurlijk. „Ik vrees dat het een ongeluk is, Salvé viel zij hem met ernst in de derede, „dat je niet in staat sijt om een schepsel op de wereld te vertrouwenje zult altijd twijfelen, daar je altijd luistert naar de praatjes van de meuschen. Met de gedachten, waarvan je geeat nu vervuld is heb je iu eik geval niets meer in mijn huis te maken. Maar ik heb je nog één ding tc zeggen,*' be sloot zij en haar open, verstandig gelaat teckende vriendelijken ernst, die niet naliet indruk te maken. „Ik ken Elizabeth's ka- rak ter heel goed en daaromdoe geen moeite om haar te naderen en tracht niet haar hart tc winnen, zoolaug je uog een spoor van die twijfelingen in je geest hebt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1