N De LodDs ei zijn Trraw. No. 691. Dinsdag 30 September 1879. Zevende Jaargang Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. 16 FEUILLETON. 't Vliegend Blaadje Beleefd verzoeken wij onzen geabonneer- den, buiten deze ge- j, het verschuldigde 3e kwar taal ad f 0.60, ons vóór 6 OCTOBER, lei te willen doen toekomen, daar na [meente >ei v dien datnm met 10 cents verhooging t per post zal worden gedisponeerd. DE UITGEVERS. tb HELDER, 30 Sept. 1879. Met '8 Konings machtiging is 9(1 de heer Leendert Amons erkend en 7; toegelaten als vice-consul van Dene- 7( marken te Helder. 1( De HoogEerwaarde Heer P. M. Snickers, bisschop van Haarlem, heeft 75benoemd tot kapelaan in deze gemeente 53de Eerw. Heer P. Bots, vroeger als Kg zoodanig te Voorburg. 5 Onze plaatsgenoot, den heer G. 7! philipse, machinist le kl. in het vaste K corps bij de Kon. Ned. Marine en 9' als zeodanig gedetacheerd aan boord ~ran Zr. Ms. st. Frans Naerebout", j j is door Z. M. den Koning benoemd 'J tot Broeder der orde van den Ned. Leeuw. Deze hooge onderscheiding s een waardige erkenning voor vroe- fere verdiensten. Genoemde heer toch verd eervol vermeld bjj de Krijgsver- richtingen tegen Boni in 1859 en ft muntte bijzonder nit bjj de gevaarljjke Vocht der .Medusa" in de straat van !r Bimoneski op 11 Juli 1863. De majoor-bottelier bjj de Kon. Ned. Marine G. Driessen, heeft jl. Zondag aan boord van Zr. Ms. stoom schip »van Galen" de gouden medaille voor 36-jarigen trouwen dienst ont vangen. In het Schulpengat alhier is III opgevischt de grootste helft van een boegspriet, zeker behoord hebbende ji*aan een groot schip; dezelve is uit wier dikke balken aan elkander ge 23 |Een verhaal uit Noorwegen, JONAS LIÊ. J. SEPP. I ]S9). i. XIX. Schipper Garvleit, in wiens huiselijken JUkring Elisabeth wu opgenomen, woonde te ^^msterdam in een van de kuisen met veel ^Verdiepingen, met groene vensterluiken, Sauwe deuren en goed geschuurde koperen loppers, zooals dat in Holland is, aan een rukke gracht die op het dok uitkomt, /-yiet. water voor het huis, met al zijn ver- ^schillende bruggen en schepen en schuiten, C. lie allerlei ladingen van de zeeschepen uit iet dok tot in hot hart van de stad ver- 'oerden. Juffrouw Garvloit had vier jonge kin lij leren cu was niet heel sterk, zoodat Eli- labeth's krachtig gezond gestel haar een onverwacht geluk van hooge waarde in Lis was: z'j was volkomen bereid de nu en dan voorkomende feilen in haar werk Hen haar humeur door de vingers te zien, jter wille van de hulp, die zij op elk ge- Ried van de huisbonding bood. koppeld en schijnt nog niet lnng in zee te hebben rondgedreven, daar het ijzer hier en daar nog blank en het hout volstrekt niet aangegroeid is. Kapt. Bos, vau het Ned. kof schip Aafke Catharina", is in de Noordzee over boord geslagen en verdronkenhet schip is te Marstrand binnengeloopen. Het st. Voorwaarts, van Bata via naar Amsterdam, arriveerde 26 September te Port-Said, en vertrok den volgenden dag. Het st. Prinses Marie vertrok 26 September van Amsterdam naar Batavia. Het st. Koning der Nederlanden arriveerde te Batavia 27 Sept. van Amsterdam. Het st. Prins Hendrik vertrok van Batavia naar Amsterdam den 26n September. De dépêche, door kapitein de Bruyne van de Willem Barents nit Hammeriest aan het hoofdcomitté voorde Noordpoolexpeditie gezonden, is gedagteekend 24 September 12.30 De inhoud nit het Engelsch ver taald is als volgt: >Hier aangekomen, alles wel, In September voortdurend stormachtig weder. De steen op Nassau geplaatst. In do Karazee en het Noorden van Nova-Zembla veel ijs. Geen gelegen heid om IJshaven te bereiken. Frans- Jozefsland bereikt. Clintock ingeslo ten door jjs. Terugkomende oosteljjk van 55 lengte naar het jjs. Ys-Björn te Matotschin gelaten. Alles wel. Bruyne." Onze wakkere Poolvaarders hebben dus met hnn notedop in de hoog- Noordeljjke IJszee een land bereikt, dat nog nooit op geljjke wjjze, op zettelijk bezocht is. De Oostenrjjksche expeditie onder Weyprecht, die Kei- zer-Frans-Jozefsland in 1873 ontdekte, dreef er, in het ijs gekneld, heen, Elizabeth had altijd een vrij zelfstandig karakter gehad; en hier waar zij inderdaad het toezicht over ai les had, had haar nei ging tot zelf beheerzching zich tot een aan merkelijke hoogte ontwikkeld. De kracht en dc beslistheid waarmede zij haar oordeel over alles uitsprak, scheen jufftouw Garvloit (al zeide zij niets) geheel in tegenspraak met haar afhankelijke positie; ja de dagen, waarin zij kribbig van humeur waa en dit waren juist de dagen waarop zij met koortsaebtigen haast haar werk verrichtte ging zij soms zoo ver, dat zij de bevelen van haar meesteres ten cenenmale als niet gegeven beschouwde. In 't algemeen was haar humeur zeer afwisselendden eenen dag was sij luidruchtig en rende met de kinderen de trsppen op cn af, aisof zij weer de frissche lucht van Torungen tijdens een storm had ingeademdden andere was zij zoo droefgeestig en stil, dat men dacht dat zij zeker wel het heimwee naar huis had. Zij had vele aanbidders, zoowel onder jong als oud, daar haar rroolijkheid dc eersten en haar ernst de laatsteu aantrok. Onder de eersten waren twee jonge hceren, vrienden des hnizes en verwanten van Gar vloit de een was een vlugge, jonge klerk op een van de grooto kantoren in de stad, die zich nog al als een heer aan stelde; en de andere was de zoon vau een schipper van Vlieland, met blond haar cn zonder te kunnen sturen of koersen. De Engelsche kapitein Markham dien de Barents in Matotschin (de straat tusschen de twee deelen van Nova-Zembla) verliet en die 22 Sept. met de Ys-Björn Tromsoë binnen kwam, trachtte ook F. J. land te bereiken, doch kwam niet verder dan 78° 24' NB. Hjj volgde den 45sten meridiaan O. L., maar de Barents, die den 55sten koos, bereikte het doel en kwam veilig terng. Mac Clintock is een eiland, dat vlak voor F. J. Land ligt op 80° NB. Voor onze zeelui is dat een ware triomf. Kapt. Markham heeft er het comitté per telegraaf mede gelnk gewenscht. Ten aanzien van de werken tot verbinding van het eiland Ameland aan den vasten wal verneemt de N, R. Ct. dat het gedeelte van den dam, van den vasten wal af, dat in 1878 reeds ter lengte van 800 meter tot de hoogte van volzee was opge werkt, is verbreed en. tot 850 meter van den zeedjjk tot dat peil verhoogd. Verder is de dam op verscheidene plaatsen ter wederzijden gedeeltelijk overslaagd en ter gezameljjke lengte van ongeveer 400Ó meter, door het maken van nieuwe bermen, verbeterd en verbreed. Ook is tusschen den dam en de Kooiplaats op Ameland een 25tal greppels gegraveu, ter lengte van 250 a 400 meter, 't geen aan vankelijk goede uitkomsten schijnt op te leveren. Het Handelsblad kan nu met zekerheid mededeelen, dat bjj de firma John Elder te Glasgow, een derde stoomschip is besteld voor de stoom vaartmaatschappij Zeeland. Het schip zal den naam voeren vau Koningin Emma en volkomen geljjk zijn aan de schepen Prinses Marie en Prinses Elisabet Het zal reeds in het volgend voorjaar gereed moeten zjjn, om in de lijn te komen, zoodra het reisseizoen weer begint. Den 17n September 11. is na mens de Synode der Christ. Geref. Kerk aan den minister van Biuuen- landsche Zaken, in een bijzondere audieutie, een adres overhandigd waarin, naar aanleiding van de ver volging van een schatter te Edam, wegens het niet opkomen ter exaercitie op een Zondag, 's ministers bescher ming wordt gevraagd tegen »de grove miskenningdie leden der kerk hebben te verduren, van »de vol komen vrjjheid om zijne godsdienstige meeningen te beljjdenwelke in art. 164 der Grondwet aan «ieder is gewaarborgd". Adressante verzoekt den minister: sten spoedigste te willen trachten de schutterijwet in overeenstemming te brengen met art. 164 en 165 der grondwet." En tevens »om, zoolang de schutterywet nog niet gewjjzigd is, de godsdienst vrjj heid ook der Christ. Geref. schutters langs een of anderen weg te hand haven, zoodat de hangende vervolging gestaakt en nieuwe voorkomen worde." Van dit adres is aan Z. M. den Koning en aan de leden der Eerste en Tweede Kamer een afdruk gezonden- Een der medeplichtigen in den beruchten juweelendiefstal, onlangs te Rotterdam gepleegd, verscheen verle den Dinsdag voor de rechtbank te Rotterdam, om te worden gehoord op een verzoek van de Dnitscbe re geering tot uitlevering wegens daar gepleegde misdryven. Die uitlevering zal echter niet kannen geschieden, dan na de beëindiging der zaak, waarvoor hjj nu preventief gevangen zit. Eenige der voornaamste slagers te Leiden maken bekend dat zjj, te beginnen met 1 Oct., de prjjzen van het rnndvleesch met 10 ct. per KG. znllen verlagen. hoogroode gelaatskleur. Zij kwamen gere geld iederon Zondag, waren razend jalocrsch op elkander, trachtten elkander de loef af te steken wanneer er zich maar een gele genheid aanbood, en waren beiden ten volle overtuigd dat hun neiging niet beantwoord werd. Zij gevoelden, dat zij hemelsbreed verschilde van de andere exemplaren van 't vrouwelijk geslacht onder hun kennissen, die nu cn dan hnn onbeduidende attenties in genade hadden aangenomen. Er was van tijd tot tijd iets gebiedends in Elizabeth's bonding, dat hen zich klein deed gevoelen in hare tegenwoordigheid; cn hoe weinig zij ook de eonvenancea in acht nam bij de wijze waarop zij gewoon was tot hen te spreken, toch hadden zij spoedig bemerkt, dat waar zij de grenslijn verkoos te trekken hun het punt was aangewezen, waarop geschreven wastot hiertoe en niet verder. Juffrouw Garvloit viel baar somtijds lastig over de weinige beleefdheid, waar mede zij den jongen kle"tk bejegende. Eli zabeth was gowoou te antwoorden, dat bij haar verveelde; en juffrouw Garvloit be- I weerde dat een jong meisje tact genoeg moest hebben om dat niet te doen blijken. Het ontbrak Elizahcth evenwel met aan tact, maar zij had geen zin om haar ge voelens te verbergen eu het scheen haar een bepaalde dwaasheid, dat iemand zou voorgeven dat ieta hem aangenaam was. als 't hem in werkelijkheid tegenstond. In den loop vau den tweeden herfst, waarin zij bij de Garvloit'a in dienst was, bracht de schipper bij sijn terugkeer van een uitstapje naar Noorwegen het bericht mede dat luitenant Bock verloofd was met de dochter van Eorstberg, den postdirecteur van Arendal, en hij had vele boodschappen voor Elizabeth van de aanstaande bruid. Zij zonden in 't voorjaar trouwen. Elizabeth was gelukkig bij deze tijding, want vaak had het denkbeeld haar zeer terneergedrukt dat Carl Beek om hareutwil ongelukkig zou zijn. Zoo oordeelde z.j naar aanleiding van haar eigen gevoel voor Sulvd en toen zij dien avond tegen bedtijd alleen bij haar venster zat en bij het kaiine maan licht den blik wierp over de gracht eu de schepen, scheen het liuar dat de uaglaus van een feestavond zijn gloed over hareu geest deed schijnen. Zij had uit de woorden van haar vriendin bemerkt, dat zij niets wist vau hetgeen er tusschen baar en Carl 'Beek was voorgevallen; eu ofschoon het een opluchting was te denkeu dat hij zijn teleurstelling zich niet erg had aangetrokken toch tooudc de glimlach, die een oog, i,blik om haar lippen speelde, terzelfder tijd dat zij zijn liefde vroeger op hare juiste waarde geschat had. Eu toen de schaduw vau het vensterraam, dat door de maan beschenen werd, langzaam zich teekende op de zolde-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1