xNlo. 694. Vrijdag 10 öctober 1879. Zevende .laargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. FEUILLETON. Ie Lools ei zlii Vrouw. 1» KUNSTVUURWERK. 'f Vliegend Blaadje OCTOBER, Wijnmaand 31 dagen. Opgang der Zon 6 u. 20 m. Ondergang 5 n. 9 m. JiDAG 12 lANDAG 13 fSDAG 14 densdag 15 Nieuwe Maan. mderdag 16 UDAG 17 TBRDAG 18 Nieuwstijdingen. HELDER, 10 Oct. 1879. Tot leeraar aan de Hoogere Bnr- rschool te Samarang, is benoemd l heer. Dr. J. Haver Droeze, leeraar in het Koninklijk Instituut voor de arine alhier. Den heer P. Dninker, aannemer bier, is voor f73,447 gegund de tvoering van het maken van een lis te Koudhoorn nabjj Apeldoorn. Het bestuur der Unie maakt ans in de Standaard hekend, dat i totale opbrengst van de jaarcol- cte voor de scholen met den bijbel geweest f 40.471.941 van 413 lokale mittees. In een bij het dep. van kolo- ën ontvangen telegram van den mv.-generaal van Ned. Indië van in 6 dezer wordt berichtdat in tjeh alles rustig is en datdeleger- ommandaut, die zich naar Atjeh ad begeven om een inspectie te ouden, den toestand gunstig gevon- sn heeft en weder te Batavia terug- ekeerd is. Te 's Hage is een Maandag- ouder een tjjdlang levend begraven eweest. Om wat nit te rnsten, was ij in een hnis in de Sophialaan, raarin hij werkzaam was, gekro- en onder een vernieuwd wordenden loer en had in zijn diepen slaap iet gemerkt, dat zijn kameraden et werk gedaan hadden en hem er mder hadden opgesloten. Toen hij Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET BNGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 1). XIX. Hij wandelde een lange poos de grachten ond in een toestand van sombere beslui- eloosheid; hij hield hier en daar stil om ijn oog over de schepen te laten gaan en och werd ieder keer dat hij dat deed zijn lik donkerder. Door zijn lang verkeer op ec kon hij uit het voorkomen van ieder chip met juistheid afleiden, voor welken ak van handel het in de vaart was. Het ene bracht koffie van Java aan, het vol- ende nllcrlei lading uit alle werelddeelen aar lag een ander dat suiker en rum uit ffest-Indiê aanvoerde, en een vierde dat, zien aan zijn vierkanten vorm en breed «htereinde, een walvischvaarder moest zijn, lan Spitsbergen weergekeerd. Hij dacht tan hun lange reizen en aan het onbedui- lendc en losbandige leven, dat daar aan Kiord geleid werd zou hij tot dat leven loeten terugkeerenP Het hing van Eliza- wakker werd, hadden de werklieden zich gelukkig nog niet verwijderd en werd hij nit zijn rustplaats, die zijn laatste had kunnen worden, gelukkig gered. Een Duitsch blad deelt mede, dat onze Koningin hoop geeft op een verbljjdende familie-gebeurtenis. Twee jongelieden te Mont-de- Marsan, logeerden bij hun oom, een oud-kommandantdaar ronden zij degens aan den munr hangen en gingen spelenderwijs daarmede duel- leeren. De een werd bjj dat spel in de borst ernstig gewond. Weder heeft er een vreeseljjke moord in Parjjs plaats gehad. Een apotheker, Lagrange genaamd, is met zijn dienstbode, Zelie Gaillot, ver moord in den kelder gevonden. Men verdenkt van dezen dubbelen moord een zekeren Arnold Walder, een leer ling van den apotheker, die bij hem in hnis woonde, doch die op den loop is. Na voltrekking van de misdaad is er oreral in huis gestolen. De vrouw van den apotheker was afwezig. In Brive (Corèse) is een land bouwer met zijn dochter, door een ander landbouwer met een geladen geweer aangevallen. De moordenaar doodde den vader; de dochter werd zwaar gewond en ook de vrouw, die ter hulp snelde, trachtte hjj nog met een schot te treffen, doch gelukkig vergeefs. Aan William Habson, die, naar men zich herinnert in Engeland uit de gevangenis ontslagen werd, waarin hij,ten onrechte wegens manslag ver oordeeld, reeds eenigen tijd had door gebracht, is door den Engelschen Minister van Binnenlandsche Zaken uit de Staatskas een schadeloosstelling van 1000 p. st. toegewezen. Te Liverpool is rechtsingang verleend tegen banketbakkers, die gelijk elders in den laatsten tijd zeer beth af en hij had niet veel hoop! Voor zijn ongednldigen aard was uitstel iets ondragelijks; en hij had half het plan gevormd om zijn lot maar in eens te laten beslissen. In weerwil van zijn gejaagdheid evenwel, kon hij nog bedaard denken en hij begreep dat, indien hij nog eenige kans zou hebben, hij wachten moest totdat de eerste verkeerde indruk tijd had gehad om voorhij te gaan. 't Was een grauwe, nevelige herfstdag geweest, maar 't was nu opgeklaard en het blauw vau deu hemel brak hier en daar door de wolkeu heen; en toen hij 's middags de brug overging had de zon de nevelen verjaagd en deed een stroom van schitterend licht op de vensterruiten van de huizen langs de gracht schijnen. Boven in Gar- vloit's huis stond Elizabeth aan het venster ook zij had dien dag behoefte gehad met hare gedachten alleen te wezen. Salve zag haar en hij stond voor een oogenhlik stil om haar te beschouwen, terwijl zij over bet vensterkozijn lennde. „Dat dierbare hoofd zat 't mijne zijn;" hartstochtelijk uitte hij die woorden en zonder er aan te denken, hardopeen oogen hlik later stond hij aan de deur van Gar- vloit'a buis. Elizabeth hoorde achter zich de deur van de kamer opengaanen toen zij daar Salvé dikwjjls geschiedde aan elk, die een bepaalde hoeveelheid lekkers bjj hen kocht, een lot in een loterjj present gaven. Den aangeklaagden hangt un een boete van 500 p. st. boven het hoofd. Zjj beweren, dat zjj niet geweten hebben, dat zij iets strafbaars bedreven. Sedert een tiental dagen was een koetsier uit Parjjs spoorloos met zjjn rjjtuig en paard verdwenenzjjn meester, die hem voor een eerljjk man kende, dacht dat hem een on geluk was overkomen. Inderdaad heeft men het ljjk van den koetsier, in een gevorderden staat van ont binding, uit de Seine opgehaald. De portemonnaie en de papieren van den koetsier waren verdwenen; men denkt dat de ongelukkige is aangevallen door eenige kwaaddoeners, die hem geplunderd en daarna in het water geworpen hebben. Tot nu toe heeft men niets vernomen van het rjjtuig of paard. De onlangs overleden graaf Georg Karolyi, een broeder van den voormaligen Oosteurjjkscheu gezant aan het Duitsche hof, moet een zoo aanzienlijk vermogen hebben nage laten, dat zjju erfgenamen alleen aan successierechten f 1.110.000 betalen. Onder zjjn nalatenschap is een ver zameling van meerschnimen pjjpen, die op f 11.000 wordt geschat. In het Napelsche wordt het steeds onveiliger. Enkele dagen ge leden werden weer 27 ongewapende reizigers op den landweg van Isernia naar Senafro door een bende van 13 roovers uitgeschud. Vjjf dagen te voren was op een sneltrein tusschen Brindisi en Bologne een aanslag ge daan, die ten doel had den trein te doen derailleeren, waarna ongetwjj- feld plundering der reizigers zon zjjn gevolgd. Gelukkig wist de baanwach ter, die door de boosdoeners gevan gen werd gehouden, te ontkomen en den trein tjjdig te waarschuwen. onverwacht voor haar zag staan, viel zij voor een oogenbiik op een stoel neer, maar stond reeds het volgende met vreesachtigen blik op, ais was hij eeo vijand dio haar verscheen. „Elizabeth!" begon hij vriendelijk, „zijt gij van plan mij weer de wereld in te stu ren. God alleen weet hoe ik dan terug zal keeren, als gij dat doet." Zij gaf geen antwoord, maar bleef hem aanstaren met ijskouden blik en doodsbleek; zij scheen vergeten te hebben adem te halen en slechts af te wachten of hij nog meer zou spreken. „"Wees mijn vrouw, Elizabethvroeg hij, „en ik zal weer een braaf mensch worden. Wat een ellendig schepsel ik zonder u ge worden ben, hebt gij van morgen voldoen de kunnen zien." „God is mijn getuige, Salvtantwoordde zij, terwijl de tranen baar in de oogen kwamen van aandoening, die zij poogde te beheerschen, „mijn hart heeft u altijd be hoord maar ik moet eerst volkomen naar waarheid weten, hoe ge over mij denkt." „Evenals ik over Gods' engelen denk, Elizabeth!" sprak hij uit den grond van zijn hart en poogde hare hand te ratten. „Weet ge dat ik vroeger zoo goed als verloofd was aan den jongen Beek?" vroeg zij blozend maar met open oog. „Ik was Nabjj New-York is een school, waar de onderwijzeressen een eigen aardig middel hebben uitgedacht om vrouweljjke leerlingen, die haar les niet kenuen, te straffen. Iedere man- neljjke leerling uumeljjk, die de ge maakte fonten verbetert, krijgt verlof de nalatige jonge dame te... kassen. Zóó onderwjjst men de jeugd Het ergste is nog, dat het middel volstrekt niet helpt. Een Indiaan, bjj zjjne stamge- nooten onder den naam «Snelle Loo- per" bekend, is te Winnepeg (Ma- nitoba, Noord - Amerika) ter dood gebracht. Volgens eigen bekentenis, door getnigen gestaafd, had hjj zjjne vrouw, zjjne kinderen en verdere hnisgeaooten doodgeslagen en ver volgens de ljjken verslonden. CORRESPONDENTIE. Aan het verzoek van K. kunnen wij niet voldoen. De oplossing van het Raadsel in ons vorig nommer is 53 voldoende oplossingen zijn ingekomen. Maandagmorgen ten 11 ure zal in bet Bureau, Spoorstraat, de trekking plaats hebben. Burgerlijke Stand Helder. Van 7 tot 10 Oct. 1879. ONDERTROUWD: E. Bakker, zeeman en W. de Rie. P. Janssen, bootsman en E. Roosloot. GETROUWD: A. J. de Jongh eu B. B. Giltjes. C. Landman en T. v. Bre- derode. J. Langhorst en N. Bruin. D. J. Bart en J. Kuiper. J. Delij en M. Muller. BEVALLENF. de Wendt geb. Hof man, D. E. M. P. Riesselman geb. Pceters, Z. M. M. Konijn geb. Roodt, D. J. C. Meerens geb. de la Fonteijne, D. N. Jonker geb. Korff, Z. A. B. M. Leijen geb. Ricke, D. H. R. Schram, geb. Aenee, Z. W. F. van Braam Houck- geest goh. v. d. Honert. Z. OVERLEDENT. Kruiff, 5 j. W. J. Kooreman, 25 j. toen mij zelve niet, maar dacht alleen aan dwaasheden en onzin, totdat ik mij gedwon gen zag dat alles te ontvluchten." „Je tante heeft mij alles daarvan verteld, Elizabeth Laat ons dat onderwerp niet wéér aanroeren." „En je koestert volstrekt geen wantrou wen meer jegens mij in je hart Want dat zou ik nooit, evenmin als nu, willen ver- drageu ik zou 't niet kunnen, verstaat ge?" sprak zij cn haar stem beefde eu zij trachtte hem als in het diepst van zijn ziel te lezen. „Wantrouwensprak hijcn op dat oogenhlik in elk geval wns hij ten volle overtuigd dat haar hart ten laatste nooit aan iemand anders behoord had dan aan hem. Een uitdrukking van onbeschrijfelijk ge luk overtoog haar gelaat hij knelde haar in zijn armen en zij stonden daar alsof zij elkander nooit weer zouden loslaten, waug tegen wang, zonder iets te zeggen, ja zonder aan iets tc denken. Hun omhelzing was min of meer zenuwachtig, alsof zij niet konden gelooven in de werkelijkheid van hun geluk en als hadden zij een instinct matige vrees, dat het hen weer begeven zou. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1