INo. 696. Vrijdag 17 October 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEU WSTIJ DINGEN. FEUILLETON. De Looils en zilt Vrouw. Vliegend Blaadje OCTOBER, Wijnmaand 31 dagen. Opgang der Zon 6 u. 32 m. Ondergang 5 u. m. Zondag 19 Maandag 20 Dinsdag 21 wobn8dag 22 Eerste Kwartier. Donderdag 23 Vrijdag 24 Zaterdag 25 HELDER, 17 Oct. 1879. Het fregat Evertsen zal, naar men verneemt, buiten dienst worden gesteld, en wel tegen half November aanstaande. Te Haarlem hebben Maandag jl. met gunstig gevolg examen afge legd voor hulponderwijzeres, de dames C. M. W. Klint en N. Lastdrager, van hier. Den officier van gezondheid bjj de Marine D. Matak Fontein, die van hier vertrekt, werd eergisteren door de gehuwde onderofficieren van Z. M. zeemacht, als bljjk van erkentelijkheid en waardeering, een fraai zilveren inktstel, met toepasselijke inscriptie, aangeboden. Wjj maken onze lezers nog maals opmerkzaam op de Zondag a s. door de vereeniging «Vaderland en Oranje" te geven voorstelling voor een hnlpbehoevende wednwe met zeven kinderen. We knnnen er thans nog bijvoegen, dat bedoelde voor stelling ook belangeloos zal worden opgeluisterd door het stafmuziek- korps der Marine. De netto opbrengst van de door het Jongelings-Collegie «Nut en Ge noegen" gegeven tooneelvoorstelling, ten voordeele van de weduwe van Riel en hare kinderen, bedraagt de som van f 210.08. De commissarissen van het vaderlandsche fonds tot aanmoediging van 's lands zeedienst een fonds dat over twee jaren een eeuw zal hebben bestaan hebben ook aan de Regeering hun gevoelen kenbaar gemaakt over de middelen tot op beuring der zeevaart. Zij ontkennen niet het groot be lang van goed zeevaartkundig onder was, dat in de adressen der reederijen op den voorgrond wordt gemeld, maar daargelaten of dat onderwijs van regeeringswege behoort te worden gegeven, gelooven zij, dat daarnaast een ander middel op den voorgrond moet treden. Men moet namelijk de vooruitzichten van den bekwamen Een verhaal nit Noorwegen, van JONAS LIÈ. -"UIT BBTikSZLSCH vzrtaald door J. SEPP. XX. Salvé cn Bizabeth volgden den stroom en werlen midcgcsleept door de nationale opgewonlcnheH, die aich meester had ge maakt v* dc menigte, die sieh, komende en gaand., 0p het voorplein bewoog, waar een orkest het treffende volkslied speelde „Wien Neèandsch bloed door de aderen vloeit." Eindelijk frinden rij voor het doek. Het stelde den jogen luitenant van zeventien jaren voor in €t gewichtige oogenhlik op de kanonneeiboo. Elizabeth s.)nj zwijgend met gevouwen handen voor t, schilderij die haar boeide, terwijl Salvé T00r het gedrang be veiligde. „Zie," sprak zijpn keerde zich naar Salvé om, zonder dat zij ,0gtans baar oogen van de schilderij afhield, Belgische kapitein noodigt hem uit zich ,Tcr geven. Er blijft hem geen keus er ju te veel die hem omsingelen. Maar ziet.jj „jet dat er een denkbeeld in zijn geest,p^omt j Qjj knnt het op zijn gelaat lezen w„t een aj„i jongmeosch is hij, met zij mooje uniform. zijn epauletten en zijn kort IWMrd voegde zij er op sachteren bij, terwijl stuurman verbeteren, door voor den rang van gezagvoerder een examen in te voeren. Daardoor zal ook onze vloot vertrouwen inboezemen aan den handel. Voor den zeekrijgsraad aan boord van het wachtschip te Helle- voetsluis stond Zaterdag 11. een jeug dig schepeling terecht, die binnen weinige maanden tweemaal gedeser teerd was. Ditmaal werd hij afgestraft met 60 Blagen met de laarzen en voorts veroordeeld tot kromslniting in de boeien gedurende eenige weken. De Salvage Association te Liverpool bericht nader omtrent de Overjjsel. De mousson verandert en het weer zal nu gunstiger worden om bjj het wrak te kunnen komen. De Secretaris is 2 October te Aden aangekomen en heeft een onderhoud gehad met den Sultandie op de strandingplaats geweest was. De in boorlingen, door geen wetten gebon den, gingen voort met straffeloos op schandelijke wijze te plunderen. De duikers, voorzien van de noodige werktuigen, zouden vergezeld van den Sultan, die zich aan boord van de Dagmar bevondonmiddellijk naar het wrak vertrekken en men hoopte binnen kort gunstiger berichten om trent de berging te knnnen mede- deelen. Een zeer vreeselijk geval is te Groningen voorgekomen. De heer Korteweg, vroeger leeraar aan de Militaire Academie, thans lid eener effectenfirma, en de vroegere tooneel- speelster mej. Elise Baart, sedert een jaar gehuwd, zijn Dinsdagochtend dood in bed gevonden. Voor het bed stonden twee glazen. Men vermoedt dat zjj vergif hebben ingenomen. Het Hdbl. verneemt dienaangaande nog de volgende bijzonderheden: Nadat de heer Korteweg nog in persoon Maandagmorgen een brief aan het postkantoor had bezorgd, waar hjj ineenzakte, doch spoedig weer bijkwam, begaf hij zich naar zijne woning in de Harderwjjkerstrant, boven den winkelier Aarts, waar hij en zjjne vrouw gemeubeleerde kamers bewonen. Om elf unr des voormid dags deelde hij den huisbaas mede, dat hij en zjjne vrouw zich onge steld gevoelden en naar bed wenschten te gaan, zoodat zij voor niemand te spreken wilden zijn. Toen de hnisbaas om twee uur naar boven ging om eten te brengen, vond hjj de deur geslotenlater herhaalde hjj zjjn be zoek om 8 uur avonds en vond toen de deur open, de echtgenooten in nachtgewaad te bed eu dood. De doctoren Sormani en Folkersma en baar kinderlijk enthousiasme van voorheen voor znlk een uiterlijk weer ontwaakte. Haar laatste woorden gingen Salvé als een dolk door het hart. Zij had dus nog hetzelfde verlangen naar dat alles! cn hij stond achter haar, bleek van verkropte boosheid, terwijl zij voortging de schilderij te bewonderen cn voor hem verstaanbaar hare gedachten uit te spreken. j,Arme flinke kerel! maar hij geeft zich Hooit OVCT dat kan men r.iotiLij zal aanstonds naar beneden gaan," zeide zij met gedempte stem, en onwillekeurig vouw de zij hare handen weer te samen alsof zij in gedachte met hem ging; „en vliegt met Belgen en al de lucht in, Salvé," ging zij voort, terwijl zij met een wonderlijk bezielden blik en vochtige oogen hem aan- «g- Hij gaf geen antwoord, en in de veron derstelling dat hij even als zij zelve ver diept was in het tafree! waar zij voor stonden, keerde zij zich weer met haar ge laat naar de schilderij. Maar terwijl zij daar stond, nadat zij weer aan haar gevoe lens lucht had gegeven met een glimlach op het gelaat bij de gedachte dat zij één kende die tot zulk een daad ovenzecr in staat zou geweest zijn als van Spejk cn zij bedoelde hem die achter baar stond was dc schilderij het voorwerp van zijn tegenzin geworden, en hij had van Spejk wel een schot door zijn hart kunnen jagen, ter wille van zijn nniform. Den gznschen weg over naar huis was hij stil en ernstig en het duurde tot lsat in den namiddag, eer hij sgn vroolijkheid ten volle terug had. de officier vnn justitie waren spoedig aanwezig, doch konden slechts den dood constateeren. Op de tafel ston den twee wijnglazen, waarin eenige druppels cyankalium; tevens werd een brief gevonden aan dr. Feringa, door beiden onderteekend, waarin zjj mededeelden dat levenszatheid oorzaak van hun dood was. Ook twee tele grammen werden gereed gevonden aan wederzjjdsche familie. Geld was ruimschoots voorhanden. De heer B. J. Korteweg leed in de laatste dagen aan vlagen van zwaarmoedigheid, die dikwjjls in de vreeseljjkste drift ontaardden. Aan leiding daartoe schijnt te hebben gegeven de zeer gespannen verhou ding, waarin hij tot zjjn compagnon, den heer Broese (wijnhandelaar en kassier) stond. Die gespannen ver houding had reeds eenige malen aanleiding tot heftige tooneelen ge geven, waarvan in den morgen van Maandag 11., den dag wanrop de zelfmoorden zjjn geschied, eeu her haling plaats vond, waarbjj naar algemeen wordt verzekerd de beide compagnons zelfs tot dadeljjbheden zjjn overgegaan. Hoe het zjj, het staat vast dat de heer Korteweg reeds Zaterdag 11. een poging tot zelfmoord heeft beproefd, hetgeen door zjjne echtgenoote werd ontdekt, die toen het plan beeft verhinderd. Eenige personen, die Korteweg Zaterdag en Zondag hebben gesproken, zeggen dat hjj in zeer opgewonden toestand ver keerde, gevolg waarschjjnljjk van de plannen waarvan hjj vol was. Het is niet onwaarschjjnljjk dat zjjne Echtgenoote Elize Baart, hem niet kunnende afbrengen van zjjno plannen om de hand aan zichzelveu te slaan, besloot om met haren man te sterven. Beide namen toen cyancalium in, vermengd met wjjn. Alvorens dit te doen schreven zjj een paar telegrammen en een brief aan dr. F. Feringa (den schrijver van Democratie en Wetenschap), hun vriend, waarin deze (zjj het dan ook niet op formeljjke wjjze) benoemd werd tot uitvoerder hunner wilsbe schikkingen. Het telegram aan den vader van den heer Korteweg was geteekend door Elize Baartdat aan mevrouw de wed. Baart te Middel burg door Korteweg, bevattende dit bericht: «Elize zeer gevaarljjk ziek, overkomst is wenschelijk". De brief aan dr. Feringa begint aldus: «Schrik niet." Tien minuten pauzedaarmede te kennen gevende, dat de heer F. tien minuten moest wachten om van den schrik te bekomen. Daarna volgt, dat beide echtgenooten het leven Daar dit zijn laatste reis in 't jaar was, werd hun huwelijk in 't volgende voorjaar bepaalden toen hij afscheid nam, had hij het droeve voorgevoel, dat hem een treurige winter wachtte. Voor de ontwikkeling van zijn ziekelijken geestestoestand kon zonder twijfel geen omstandigheid gunstiger wezen dan de ge dwongen werkeloosheid, waartoe hij met vele anderen veroordeeld was in de lange, waarin Ui ija —tl belet—3 voor dc scheepvaart is. Voor zijn ruste- loozen, bedrijvigen aard was zulk een ledig heid is geen geval bijzonder geschikt, maar in zijn tegenwoordige omstandigheden was zij bepaald een ramp. „Als zij hier maar waszuchtte hij meer dan eens, als kreet hij om hulp tegen zich zelven en tegen de gedachten, die, hij wist bet zelf, schandelijk waren, maar die hij desniettemin zich niet nit bet hoofd kon zetten. Hij dacht er dikwijls aan om haar te schrijven, maar hij was bang dat bij haar iets zou zeggen, waarvan hij later spgtzou hebben, zoodat hij het den eenen dag na den anderen uitstelde, totdat hij zich einde lijk niet meer bedwingen kon. Zijn brief luidde aldus; „Aan mejuffrouw Elizabeth Raklev. De Apollo ligt met een menigte andere schepen in de Selvig Sond en het ijs is bijna eeu voet dik cn zal dit jaar laat ver dwenen zijn naar aller voorspelling; bij wordt bewaakt door een bootsman, die aan boord is en ik beb een bergplaats voor zijn tuig gebuurd op Fettelsen's takelzolder. moede zjjn en dat zij de nirwana gaan dediachtig worden". De brief is met juistheid geschreven en draagt de handteekening van beide echtge nooten. Ruim f8000 aan waarde (effecten en geld) is in de woning van de overledenen gevonden. Zjj leefden zeer gelukkig, maar zeer zonderling. Zjj bewoonden twee kleine kamers en ontvingen voor 80 gld. in de maand, alles wat zjj aan eten en drinken noodig hadden. Koffie, thee, ontbijt, dit alles werd hun voor 20 gulden in de maand door hunne hospita verschaft; zjj praepareerden niets zelven, alles werd hun gereed gemaakt voorgezet. De loopbaan van beide echtgenooten is bekend. Hjj was vroeger zee-officier, later leeraar aan de militaire academie te Breda. Hjj was indertjjd no. l.op de voordracht voor leeraar aan de H.B. School voor meisjes te Gronin gen, maar een onvoorzichtig couran ten geschrjjf, daags vóór de benoeming, deed de meening tegen hem keeren en de 2e op de voordracht werd be noemd met een meerderheid van één stem. Hjj was toen reeds verloofd met Elize Baart. Hjj vestigde zich te Groningen en associeerde zich met den heer J. Pik, effectenhandelaar te Groningen. Deze compagnons harmo nieerden niet, zooals werd gewenscht en do heer Korteweg trad uit het verbond. Daarna associeerde hg zich met den beer Broese. De levensloop van mej. Baart, de ieerlinge van Mina Kruseman, is te goed bekend om hier nog te worden medegedeeld. Als actrice wist zjj beter te boeien dan als schrjjfster. De heer Korteweg was een warm voorstander van de belangen vau den werkenden stand. De Groninger Werklieden-ver- eeniging verliest in hem een ijverig woordvoerder, wiens gemis in de vele winteravondvergaderingen zal wor den gevoeld. Gepasseerde jaar gaf de heer Korteweg in die Vereeniging een volledigen cursus over de «Élements of Sooial Science"; hjj was een vurig bewonderaar van Multatuli en daarbjj een geleerd man. Geen wonder, dat zjjne lezingen altjjd een groot publiek trokken. Het is inderdaad te betreu ren, dat die beide echtgenooten heb ben gemeend de wereld te moeten vaarwel zeggen, terwjjl beider talen ten toch zooveel goeds hadden kunnen tot stand brengen. Hjj was 29, zjj 24 jaren oud. Op cenigen afstand van Assen is een vrouw, die aan den drank ver slaafd was, plotseling doodgebleven. Zjj is letterljjk in den jenever gestikt. Maar wat zijn schipper betreft, wisn gij gelijk gij in Amsterdam gezegd bobt, uw rijke en eerste liefde hebt gegeven, zéé onwankelbaar, dat geen maebt ter wereld, welke ook, baar kan sehokken hij heeft hierover veel en vaak nagedacht en zou gaarne weer zee kiezen en u weerzien voor dat zijn kabeltros geheel stuk geschavield is. Het schijnt wel dat hij nog maar met een psar garens houdt, die reeds half zijn dooiyoaleteu. Maar ala ik u weer kon zien dan zou bij weer zoo sterk worden dat hii tegen iederen stroom bestand wasen gij moet mij mijn gebrek aan kracht vergeven, als gij denkt aan de laatste vijf jaren van mijn leven; maar ik zou niet gaarne zeggen dat bet nw schuld is noch mij zelven voor beter willen doen doorgaan dan ik ben, want ik stel vertrouwen in u, Elizabeth indien ik al niet het vroegere vertrouwen op mij zelven heb; ik kan niet helpen dat ik bet mis. Als gij dezen brief leest, Elizabeth, vergeet dan den armen zeeman niet, die hier is ingevroren cn denk aan hem tot wij elkander weer ontmoeten, waar voor ik de helft en meer van mijn harte- bloed zou willen geven, als 't helpen kon, daar ik hier door ongeduld verteerd word zéé verlang ik u weer te zien. En nu, uit den grond mijns harten: vaarwel, cn God zegenc u. Ik vertrouw u en hoop op u tot aan mijn jongsten snik, gebeurc wit wil. Vaarwel, dierbaarst meisje, roet den innigsten liefdegroet van Sazvi Kristiassrr. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1