De Loods eo zilo Vrouw. \o. 697. Dinsdag 21 October 1879 Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. a r 'f Vliegend Blaadje HELPER. 21 Oct. 1879, Op de Noorderhaaks is heden morgen het N.-Duitsche barkschip St. Jan" gestrand. De bemanning, 14 man) is door twee loodskotters lier aangebracht. Schip verloren. Het barkschip Antilope," kapt. B. J. Hnt, toebehoorende aan den ïeer N. Brantjes, vertrok van Nieu- vediep naar Lovisa, (Oostzee) op 13 iept. 11., en arriveerde hier terug 16 Oct., jus volbracht 't de reis in 33 dagen nog nooit werd door een zeilschip ran deze grootte de reis in zoo een corten tyd gedaan. Met zeer veel genoegen woon den we Zondagavond de uitvoering van de verecniging «Vaderland en Jranje," gegeven ten voordeele eener weduwe met 7 kinderen. Had ook rroeger de bekende liefdadigheid onzer plaatsgeuooteu bij een dergelijke uit- roering zich niet verloochend, ook deze vereenigiug mocht Zondagavond met zelfvoldoening op haar pogin gen terug zien. De ruime zaal van 'ivoli toch, was bijna te klein, om alle bezoekers te plaatsen. Over de opvoering der beide stukken, kunnen we kort zijn. Deze was in een woord voortreffelijkallen wedijverden in 1 degelijk spel, iets wat we trouwens vau deze vereenigiug altijd gewoon zjju. Het orchest onder leiding van den heer Schouten, kweet zich mede loffelijk en komt een woord van hulde voor de belanglooze medewerking, j toe. Zaterdagavond 11. had op den spoorweg HaarlemHelder, een ern stig ongeluk kunnen plaats hebben. De laatste trein naar hier derailleerde nl. bij Uitgeest. N a gezonden adsis- tentie uit Amsterdam kon de dienst den volgenden ochtend weder gere geld geschieden. Een goederenwugen ïad schade bekomende locomotief en tender lagen in het zand. Een achttal voormalige sche pelingen van het Engelsche stoom schip Torrington, gezagvoerder R. Chitham, varende voor de Rotter- Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. uit het engelsch vertaald door J. 8EPP. 44). XX. Deze brief kostte Elisabeth menigen traan. Zij zat 'savouds als zij te bed ging over hem heen gebogen en voelde zoo bitter pijnlijk dat zij de aanleiding geweest was, dat hij haar niet vertrouwen kon want zij begreep maar al te goed hetgeen tusschen de regels te lezen stond. „Als ik maar bij hem was," dacht zij en zij zou willen dat zij in staat was hem een antwoord te zenden maar zij had eigenlijk nooit geleerd hoe zij ecu brief moest schrijven en samenstellen. Met eenige moeite evenwel en na ver scheiden vergeefsche pogingen gelukte het haar twee regels bij elkaar te krijgen, die /zij zich% uit den katechismus herinnerde. damsche Lloyd, van Rotterdam naar Ned.-Indië, klagen in de N. R. Ct. bitter over de behandeling, die zij aan boord ondervonden. Zij waar schuwen alle zeelieden tegen het beestenleven aan boord van dat schip. De krijgsraad in het 4e milit. arrondissement heeft den milicien van het 7e reg. infanterie RudolfZwaab, van wiens avontuurlijke tochten te Amsterdam en omstreken onlangs melding is gemaakt, vervallen ver klaard van den militairen 9tand en veroordeeld tot 6 jaren tuchthuisstraf en zulks wegens: lo: eerste desertie in tijd van vredeopgevolgd van arrestatie2o. verwaarloozing van militaire kleeding; 3o. diefstal met braak in de aanhoorigheid van een bewoond huis4o. diefstal met hraak in een bewoond huis; 5o. diefstal in een bewoond huis, door middel vau inklimming, driemaal gepleegd; 6o. eenvoudigen diefstal. Te Brielle woedde Zondag een felle brand, ontstaan in een boeren schuur nabjj het kruitmagazijn. Alle spuiten werkten. Twee der torpedo booten beschermden het kruitmaga zijn, de overigen hielpen blusschen. Op één na de oudste ingezetene van Zwartsluis, de 93-jarige vrouw B., kwam dezer dagen op treurige wijze aan haar eind. Van de gewone middagwaudeling thuis komende en voor de koude een extra kooltje wil lende nemen, schijnt de ziel in half donker de test voor de stoof te hebben gezet, waardoor hare kleeren in brand geraakten en zij niet lang daarna aan vreeselijke brandwonden is be zweken. Door het zwellen der rivieren Miuido en Seguro is het dal van Murcia (Spanje) overstroomdde schade wordt op 30 millioen fres. geschat; men heeft verscheidene men- schenlevens te betreuren. Men heeft reeds 500 lijken gevonden.. In Montlu^on heeft zich een geheel huisgezin, uit vier leden be staande, door het onvoorzichtig ge bruik van kampernoeljes vergiftigd. „Aan mijn geliefden Salvé Kristiansen. Stel uw vertrouwen op God en na Hem voor alle anderen op mij, die belangstel in alles wat u aangaat, en heb vertrouwen in mij. Dat is de wensch van haar die u nooit vergeet, „Elisabeth Raklev, ia 't voorjaar, „Elisabeth Kristiansen". Zij vouwde den brief dicht en liet een van Garvloit's jongens het adres schrijven maar, opdat zij zeker kon wezen dat hij goed bezorgd was, bracht zij hem zelve naar het postkantoor. Salvé ontving hem op zekeren dag in de hoogste verbazing. Hij vermoedde van wie hij kwam en stelde de lezing uit, vreezende dat de inhoud een verbreking van hun ver loving zou zijn, door zijn eigen brief uit gelokt hij dacht aan dien eersten morgen in Amsterdam. Hoe verheugd was hij dus toen hij met den wezenlijken inhoud bekend werd het scheen hem dat hij de zaak nu zwart op wit had. Hij borg den brief zorg vuldig in zijn zakboek- weg, telkens nadat hij hem weer gelezen had en was vooreen In den nacht van 16 op 17 dezer heeft te Weenen een geweldige sneeuwstorm gewoed. De daken der huizen en de pleinen waren bedekt met een laag sneeuw van eenige duimen dikte. Uit den omtrek zijn dergelijke berichten ontvangen. In Gallicië, Rusland en de Alpenstreken is de winter begonnen. Ten zuiden der Alpen stond de thermometer op het vriespunt. De kqning der adverteerders in het Duitsche rijk zal wel zijn de koopman in modewaren Rudolf Her zog, te Berlijn, die jaarlijks 150,000 mark voor annonces uitgeeft. Men zal zich minder verwonderen over het feit, dat een zoo zeer gerenom meerde en gevestigde zaak geregeld blijft adverteeren, als men verneemt, dat Herzog in de 15 jaar, dat zijne zaak bestaat, gemeend heeft het eens een jaar zonder ad vertentiën te kun nen doen, maar dat de resultaten toen zóó slecht waren, dat hij zich haastte, weder tot zijn systeem van vlijtig adverteeren terug te keeren. Te Saratof, in de hoofdstad vau het Russische gouvernement van dien naam, heeft de politie een vrouw gevonden, die drie jaren lang in een kelder, geketeud, slecht gevoed en niet gekleed, opgesloten was gehou den door haar oom, die zich op die wijze van een erfenis wilde meester maken, hoewel hij buitendien zeer rijk was. De ongelukkige vrouw kon bijna niet meer spreken haar lichaam was geheel met wonden overdekt, 1 zoodat zij niet meer kon staan. Men j heeft haar in een hospitaal gebracht en den oom in hechtenis genomen te vergeefs bood hij 200.000 roebels aan, als men hem in vrijheid wilde laten. Te Laischcw, in het gouverne ment Kasan (Rusland,) heeft de vol gende ijselijke gebeurtenis in het gezin van een boer plaats gehad. De zoon van den ouden boer vierde zijn bruiloft. Naar landsgebruik [sloot de bruidsjonker, een eigen broeder van den jongen echtgenoot, na afloop van poos een ander man. Toch werd het hoog tijd dat het ijs begon op te mimen en dat hy in zijn werk afleiding voor zijn geest zou vinden hij was bang geworden om met zijn gedachten alleen te zijn. Zijn eerste reis wa3 naar Purmcrcnd en van daar naar Amsterdam, en zij besloten daar te trouwen en wel terstond, omdat hij maar vier dagen kon vertoeven terwijl de brik te Purmcrend geladen werd. Ter wille van de Garvloits, wien zij de onkosten van de bruiloft zooveel mogelijk wildeu bespa ren, stonden zij er op, denzelfden dag te trouwen waarop zij naar Purraercnd ver trokken. Den morgen waarop het huwelijk plaats had vertoonde Garvloit's huis zich in al zijn luister. Stellen kleeren van vroeger dagen, toen zij in beter omstandigheden verkeerden, werden voor die gelegenheid uit oude kisten te voorschijn gehaald; en Juffrouw Garvloit verscheen in een groen zijden kleed van stijf brocaat, met een massief gouden doekspeld en een rcusachti- gen vergulden kam, die als een stk van een kroon boven haar hoofd itstak. Gar den feestmaaltijd de jonggehuwden in een kamer op en begaf zich met de overige gasten, die allen min of meer beneveld waren, ter rust. Tegen 3 uur in den nacht brak in de woning brand uit en de ongelukkige bewoners sliepen zoo vast, dat zij allen levend verbrandden alleen de vader van den jongen echtgenoot werd gered, maar ligt ten gevolge van de bekomen brandwonden zeer gevaarlijk ziek. Aan de jonggehuwden was het nog gelukt, de deur hunner kamer open te stootenmaar zjj konden zich nit de vuurzee, die hen omringde, niet meer redden. Men vond na den brand hun lijken verkoold naast elk ander liggen. De instructie omtrent den be kenden diefstal aan het ministerie van financiën te Parijs is een nieuwe fase ingetreden. Sedert eenige dagen toch is meu een dame op hot spoor, die op verschillende plaatsen oude biljetten vau 100 franken inwisselde. Daar dit herhaaldelijk geschiedde trok het de aandacht van de politie, eu*is meu tot de overtuiging gekomen, dat zjj tot de gestolen baukbiljetten behoorden. De bewuste dame en haar man zjjn ondervraagd. De laatste moet een beambte zjju aan een inrich ting niet ver van het ministerie. CORRESPONDENTIE. Een ingezonden stukje over gevaarlijke honden op (de Oostslootstraat kunnen we wegens plaatsgebrek heden niet opnemen. vloit had ook zijn best gedaan, maar met al zijn inspanning had hij het niet verder kunnen brengen dan tot het hullen van zijn zwaarlijvige persoonlijkheid in een stuk vau zijns grootvaders staatsieklccding.en wel in een met goud galon bezet vest, dat hem veel te groot was en dat hem bijzonder lastig scheen tc wezen in dc streek van de knoopen. Een paar oude vrienden van de familie en de kinderen vergezelden het paar naar de kerk en ook de zoon van den schipper van Vlieland; over zijn bolle, fijne wangen biggelden een paar tranen van spijt, toen Garvloit de bruid met haar krans van mirten en langen witten slnier naar het altaar leidde. Elisabeth droeg dien dag een paar bijzonder mooie schoenen met zilveren gespen, die Salvé met blijde verrukking als dezelfden herkende, die hij haar voor jaren ten geschenke had gegeven. Juffrouw Garvloit had voor een klein feestmaal gezorgd, toen zij uit dc kerk te rugkwamen 't ging hier niet erg levendig toe, daar de Garvloits niet vroolijk gestemd waren bij het vooruitzicht Elizabeth tc zullen missen en zij, in weerwil van haar tegen woordig geluk, werkelijk met smart hun huis verliet. Een paar uur later waren zij op weg naar Purmerend eu nog later in den zoelcn avond stonden zij samen op het dek van de Apollo, terwijl bet schip door het breed e kanaal gesleept werd. De klokken luidden over Alkmaar toen zij daar voorbij gingen zij speelden een zoete, oude melodie uit vroeger dagen; en toen zij daar samen aan den kant van 't schip zwijgend stonden te luisteren naar de wisselende tonen, die vau den toren door de lucht boven hun hoofden trildeu, was het hun goed tc denken dat het hun huwelijks-feestakkoordcn waren. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1