KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Mo. 698. Vrijdag 2lx October 1879. Zevende Jaargang. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Uitgevers BERKHOUT Co. te HtLDfR Advertentiën. Aan de Leden flerHerv. Kerk te HelËer. Dr. A. Ch. J. v. Maasdijk, DANKZEGGING Mflaiitt Militaire Bood, „Ontwaakt bij Tijds.'' „Helpt Elkander." „Vaderland en Oranje." 't Vliegend Blaadje. VOOR DEN ABONNEMENT per 3 maanden binnen de gemeente 35 Ct. 3 franco per poet 60 ADVERTENTIËN Van 15 regels 25 Centenelke regel meer 5 Centengrootere lettere worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VltlJDAGSMORGENS vóór 10 ure bjj de Uitgevers bezorgd zjjn. Bij dit blad behoort een Bijvoegsel, bevattende: Nieuwstijdingen, Feuil leton en Advertentiën. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 24 Oct. 1879. De uitslag der verkiezing van 10 leden voor het kiescollegie bjj de Herv. Gemeente alhier, is als volgt: Ingekomen 421 biljetten; van on waarde 2. Gekozen de heerenH. Daarnhouwer met 314, A. J. Leijer 310, C. Mejjers 310, L. Jelgersma 309, W. J. AÏaalsteed 309, A. Rijkers 308, P. Kindt 307, P. Verheij 304, P. Jonker 290 en G. E. Klooster huis met 289 stemmen. Verder bekwamen de hh. A. Klik 103, P. F. Marmelstein, P. Mejjnecke en P. Spruit ieder 102, D. K. Bakker, A. Govers en L. Kikkert ieder 101, J. Krijnen en J. Korver ieder 99, K. Pronk 96, J. C. de Buisonjé 22 stemmen. Te Haarlem hebben o. a. acte voor fraaie handwerken bekomen de iatues E. G. de Buisonjé, en E. Th. Luvembourg, van hier. - Onze lezers maken wij opmerk- taam op de enkele voorstelling door len beroemden heer Buatier de Kolta, n Tivoli te geven. In alle landen en >ok in de voornaamste plaatsen van ins land, trad de heer Buatier de lolta met zeer veel succes op en de [roote bladen roemen om strijd zijne mnstverrichtingen. In de zitting van den Raad lezer gemeente zijn met eenparige immen goedgekeurd de begrootingen oor 1880, voor de gemeente tot een ledrag van f 162,440.37; voor het ïurg. Armbestuur van f 9750. oor het Algemeen Weeshuis van 15.349.80 en voor de Art-Schntterjj »n f 1672.50. Tot regentes van het Algemeen Veeshuis werd gekozen Mevr. Bitter- an Dainine. Er werd tevens besloten tot in- rekking van het wachtgeld, indertijd erleend aan den eervol ontslagen il. ambtenaar C. de Boer, thans (y ferkzaam bjj den afslag vau zeevisch. Op 20 October strandde te Terschelling de Noord-Duitscheschoe- ier Julie, kapt. Piper, van Christi- nia, met een lading planken naar Talais. De bemanning is er met levensgevaar afgehaald door de red dingboot. Als de wind zoo bljjft, wordt een groot deel der lading ge borgen. Men is druk bezig met bergen. Als de kok niet overboord was ge sprongen nog eer de reddingboot bjj het schip was, zouden allen gered zjjn. Te Uitgeest is Maandagavond een huis afgebrand ten gevolge van het omvallen van een petroleumlamp. Van de inboedels der drie gezinnen, die het huis bewoonden, is bjjna niets gered en was niets verzekerd. (Zie verder do berichten in het Bijvoegsel). Burgerlijke Stand Helder. Van 21 tot 24 Oct. 1879. ONDERTROUWD: L. v. d. Meer, scheeps kok, en M. Kamp. L. Hartog, schilder, en E. H. v. d. Luur. B. Oudkerk, koopman, en H. van Tijn. GETROUWDP. Janssen en E. Roosloot. K. Bakker en A. Hoelandt. P. Rijper en A. Sjoukes. BEVALLEN D. Braat geb. Schaap D. M. C. Philips geb. Hin Z. M. G. Henning geb. dc Graaff D. G. Ran geb. Blomberg D. OVERLEDENJ. Pottcboom 43 j. J. Kamp 3 m. P. J. V. Teeken 5 m. B. Grun- wald 2 w. Den 26 OCTOBER, hopen f wjj door Gods goedheid te her- i denken, de 25-Jarige Echt- vereeniging van onzen waarden Zwager en Zoster: THOMAS KLINKSPOOR en GEERTRUIDA NUGTER. Namens Broeder, Zuster en Familie. T. J. HAMMERSMA. J. HAMMERSMA. geb. Nugter. C. NUGTER. N. NUGTER, geb. Wegman. C. J. REVIER. M. REVIER, geb. Snitzblaab. J. DE BRUIN. M. DE BRUIN, geb. Snitzklaab. 25-Jarige Echtvereeniging van onze geliefde Ouders:] F. KLINKSPOOll en G M. NUGTER. Amsterdam, 26 October 1879. Hnnne dankbare kinderen be- j huwd- en Klein-Kinderen. Ondertrouwd B. OUDKERK en K. VAN TIJN. Helder, 23 October 1879. Algemeene kennisgeving. Bevallen vau twee Meisjes, A. GRAAF, geliefde eebtgenoote van J. KOK. IJmuiden, 21 October 1879. Heden overleed, na een langdurig doch geduldig lijden, injjn Echtge noot, J. POTTEBOOM, in den onder- dom van 43 jaar. Wed. J. POTTEBOOM—Bohlen. Mede namens verdere Familie. Helder, 19 October 1879. Hartelijke Dankbetuiging aan alle Vrienden, die mjjn geliefden Echtgenoot J. POTTEBOOM, in zjjn leven hebben bjjgestaan en de laatste eer aau zjjn stoffelijk overschot heb ben bewezen. Wed. J. POTTEBOOM—Bohlen. De ondergeteekende betuigt langs dezen weg haren harteljjken dank aau de Onderofficiers-Vereenigiug Vaderland en Oranje," aan het Stafmuziekkorps der Koninkljjke Nederlandsche Marine en allen die hebben bjjgedragen tot het wel slagen der tooneelvoorstelling, door bovengenoemde Vereeniging ten hare voordeele gegeven op Zondag den 19 October 11. Helder, den 22 Oct. 1879. Wed. J. H. STRONK. PALMSTRAAT. ZONDAG 26 OCTOBER a.s., te 10 ure, D. V., Viering van het H. AvondmaalSpreker Predikant te Haarlem. voor bet H. Avondmaal door ge- noemden Predikant, Zondagavond 5 nre. Aldeeling Helder. VERSLAG der Afdeeling en van het »Te Huis voor Militairen," op Maandag den 21'" October 1879, des avonds ten 8 ure in het «Te Huis. Leden en Donateurs worden drin gend uitgenoodigd daarbij tegen woordig te zjjn. Namens het Bestuur, J. C. de BUISONJÉ, Pres. J. H. J. SCHMIDT. Secr. VEREENIGING Algemeene Vergadering op ZON DAG den 26 OCTOBER 1879, des namiddags tusschen 4 en 5 uur, in het lokaal «Tivoli." Een getrouwe opkomst wordt verwacht. HET BESTUUR. VERGADERING op ZONDAG a.s. des voormiddags ten 12 ure, gewone lokaal. Bespreking: Jaarfeest. Trouwe opkomst wordt verzocht. HET BESTUUR. MAANDAG den 27 OCTOBER a. s. Gewone Vergadering in het lokaal Tivoli. Punten van behandeling: Rekening en Verantwoording. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1