De Loofls en zijn Vrouw. No. 699. Dinsdag 28 October 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. ;n: ne en ;re NIE U WSTIJDIN GEN. FEUILLETON. Burgerlijke Stand Helder. 't Vliegend Blaadje HELDER, 28 Oct. 1879. Voor een groote schare van belang- ellendeu, nam Dr. J. C.Pool, beroepen i Ilpendam, Zondagavond van de flerv. Gemeente alhier afscheid. Met eed wezen zien de leden dier gemeente en waardigen predikant vertrekken, ie gedurende de zeven jaren van ijn verblijf alhier veler achting en 'jriendschap had verworven. Kapitein de Boer, van de stoom leepboot Noordzee, rapporteert een ■rak gezien te hebben, drijvende van ijkduin O. t. Z. twee kabellengten fstand, in de witte tonnenlijn, om e Zuid van het oude Westgat. De Nederl. schepen Barsinger- iorn, kapt. v. d. Woude, van Hudiks- all, en Heemse, kapt. Visser, van jfiötka, alhier binnen, hebben zwaar tormweer doorgestaan en een ge- [eelte van den deklast verloren. De larsingerhorn verloor verschansing n zeilen en kreeg de kajuit vol water. Het st. Koning der Nederlan- len vertrok van Batavia naar Am- iterdam 25. Oct. Het st. Prins rau Oranje arriveerde te Batavia 25 )ct. van Amsterdam. Het st. Ko- ïingin Emmavan Batavia naar P Amsterdam, passeerde Kaap Tarifa 2G Oct. Het st. Madura, van Am- iterdam naar Batavia, arriveerde te lu*' Napels 25 Oct. en vertrok 26 Oct. Het st. Conrad, Zaterdagmorgen |om 10 u. van Amsterdam naar Batavia vertrokken, kwam eerst des avonds ten 9 ure in zee. Wij vernemen, dat Zr. Ms. stoomschip Marnix vermoedelijk be stemd zal worden om tot de Kaap- verdische eilanden deel uit te maken van de vaak genoemde oefeningsdi- peijvisie v. Galen, Zilveren Kruis en Alkmaar, en dat het schip daarna een reis zou doen naar Liberia, Suri name en Cura9ao. Terschelling 27 October. Het alhier in de Buitengronden vastge raakte Zweedsche barkschip Anna, kapt. Wallenius, is vlot en met be- Elï, :n- Ie DE tjj( c >2 Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 45). XXII. Elizabeth volvoerde baar plan om hem naar Amsterdam te vergezellenzij bracht daar een bezoek van een paar dagen aan de Garvloits en het genoegen van het uit* stapje werd haar alleen vergald door de verandering die er met Salvé had plaats gegrepen en waaraan zij zich nu moest trachten te gewennen, zooals iemand, die het zonlicht genoten heeft zich aan een minder schitterend licht gewent. Zij waren weer op weg naar huis en zeilden met een lichte bries voort onder een zachten blauwen hemel, de drukke on diepe Zuiderzee uit. Elizabeth zat met den kleinen Gjert op dek; zij zag er uit, bloei ende als een roos en deed aan den loods, hulp van een sleepbooot naar hier vertrokken. Het lijk van Hansen, afkomstig van het verongelukte schip Julieis gevonden. Het Vad. bevat een brief uit Atjeh, waarin het uitnemende resul taat geroemd wordt, dat met den tocht in de XXVI Moekims verkregen is. De generaal v. d. Heyden", zegt de schr.heeft het zoover gebracht, dat niemand meer met een klewang, het wapen, dat de Atjeher sints eeuwen ontbloot in de hand draagt en waarop hij trotsch is, op den grooten weg durft verschijnen. Vraagt men u, of de oorlog nu uit is, antwoord dan gerust; ja! Dat de offensieve oorlog het van de afwachtende houding gewonnen heeft, zal, dunkt me, nu wel beslist zjjn." Volgens een door Sempervirens onder voorbehoud opgenomen bericht zou er ergens te Haarlem een fabriek bestaan vanduinaardappelen. Daar wordeu Duitsche aardappelen van gelijke grootte uitgezocht, van alle klei gezuiverd, afgeborsteld, eenigs- zins bevochtigd en dan in droog duinzand rondgewenteld. Op deze wijze behandeld, leveren Duitsche aardappelen de meeste winst op. Zoo goedkoop als tegenwoordig het Schapenvleesch op Texel wordt verkocht, is het zeker in de laatste 20 jaren niet geweest. Het beste vleesch kost slechts 25 Ct. per half Kilogramterwijl men voor iets magerder 20 Ct besteed. Zondagmiddag kwam te Sche- veningen een vischbom met treurige tjjding binnen. Deze had, na den jongsten storm, gereedstaande de vleet in te halen een grondzee over het dek gekregenwelke het vaartuig geheel op zjjde wierp, ten gevolge waarvan één matroos en een zoontje van den stuurman, circa 14 jaren oud, in de golven zijn omgekomen en een derde schepeling door den val zjjn been gebroken heeft. De overige bemanning heeft vruchtelooze dien zij genoodzaakt waren geweest aan boord te nomen, allerlei belangstellende vragen aangaande de verschillende vlakke, zandige eilanden en steden, die zij nu en dan in 't gezicht kregen, terwijl Salvé van tijd tot tijd met heen en weer loopen op hield om te luisteren. Bij Terschelling is het vaarwater van de Zuiderzee naar de Noordzee als een nauwe straat door zwarte en roode boeien afgeba kend; en zelfs in dat kalme water was den geheelen weg over aan iederen kant van het schip een schuimende branding. „Wat moet het dan wel wezen," vroeg Elizabeth met een sonrt van angst, „bij een storm, als de volle zee naar binnen gejaagd wordt?" „Dat is een schouwspel, beter om niet te zien," antwoordde de loods. „Maar moet gij buiten zijn, storm of niet, loods „Het is mijn broodwinning," antwoordde hij kortaf. Salvé bleef staan luisteren toen het ge sprek deze wending nam. „Wij hebben in Noorwegen ook loodsen," zeide zij, „wij zijn niet bang voor een nat pak. Het is een schoon leven." pogingen aangewend tot redding der twee personen. Het kind worstelde, onder aanroep van zjjn vader, met den dood. Wat men tot redding van den knaap beproefde, niets baatte. De verdronken matroos is een Eg- monder en laat, zoo men zegt, een vrouw en vijf kinderen na. Ruim drie maanden geleden verzond de controleur van den waar borg te Utrecht, per expeditie Gend Loos, een doosje met 5 gouden ringen en een gouden slot, hetwelk door den geadresseerde niet werd ont vangen. Thans heeft de commissaris van politie, mr. Vernède, den dader, een der bedienden van van Gend Loos, te Utrecht in hechteuis en twee der gestolen ringen in beslaggenomen. Men leest in de Dordtsche Ct. Naar wjj vernemen, met betrekking j tot den verleden week te Dordt ge- pleegden moord, heeft de persoon vau j J. Speekenbrink, die in deu laten avond van dien dag zwaar verwond in de nabjjheid van de plaats van het i misdrijf is aangetroffen, en nauvan- keljjk beweerd heeft, dat de moord was gepleegd door een hem onbekend persoon, die ook hem daarna verwond had. Vrjjdag heeft hjj bjj zjjn verhoor in het Gast- of Ziekenhuis, aan de justitie volledig bekend, dat hjj zelf de dader van den moord is. V an andere zjjde vernemen wjj nog de volgende bijzonderheden Bjj het verhoor moet Speekenbriuk o, a. ver klaard hebben, dat hjj in den laten avond van 16 dezer met zjjn slacht offer naar het Boonepad is gegaau, met het opzetteljjk doet baar daar het leven te benemen. Na zich eerst te zamen, uit een ftesch met sterken drank te goed gedaan te hebben (welke flesch te geljjker tjjd met het moordtuig uit de sloot is opgehaald), heeft hij haar een diepe snede onder de kin toegebracht, waarop zjj ont vlucht is en hjj haar achtervolgde. Na haar gegrepen te hebben is er een worsteling ontstaan, waarbjj hjj wonden aan de rechterhand heeft bekomen. Hij bleef per slot echter overwinnaar en heeft haar beide hals slagaderen afgesneden, waardoor haar hoofd dns bjjna van den romp was gescheiden, en daarna in het water geworpen. Door bloedverlies uit de zelf bekomen wonden ontbrak hem de kracht om zich zelf den hals af te snjjden, zoodat hjj zich slechts een niet doodeljjke wonde daar ter plaatse heeft toegebracht. Nn werd de eenzaamheid hem te bang in de nabjjheid van het ljjk der verslageue en wierp hjj zjjn mes in de sloot, waarna hjj in allerjjl op de vlucht is gegaan, totdat hjj op den Paralelweg, door bloedverlies uitgeput, neerzeeg en daar door de politie werd opge nomen, die hem naar een herberg bjj het Bagjjnhof heeft vervoerd, om hem van daar naar het gasthuis te doen overbrengen. Het lijk der verslagene is onder toezicht der justitie ter aarde besteld. De Hollander merkte op koelen toon als antwoord op die opmerking alleen maar aan „In twee opeenvolgende jaren 't is nu drie jaar geleden verloren zij bier op op de hoogte van Ameland in 't geheel vijftig loodsen." „Toch is het een schoon leven zeide zij en Salvé zette zijn wandeling weer voort. Een paar avonden later stampte de Apollo over de Doggersbank hij maanlicht met ge reefde marszeilen. Elizabeth was nog niet naar beneden gegaan en zat met haar kind warm toegedekt op haar schoot, terwijl Salvé op het dek heen en weer liep en vau tijd tot tijd naar haar keek. Een beetje verder bij het grootluik zaten Nils Buvaagcn (dien Salvé weer te Ootterö ontmoet en overge haald had, bij hein dienst te nemen) en een paar van 't volk die niets te doen hadden, verdiept in 't vertellen van geschiedenisjes, terwijl de anderen om hen heen stonden te luisteren. Ook Elizabeth luisterde. Zij hadden dien dag een breede uitge strektheid dood water doorsneden en de timmerman wist verscheidene geheimzinnige voorvallen te dien opzichte te verhalen, waarvan hij naar zijn beweren ooggetuige Van 24 tot 28 Oct. 1879. ONDERTROUWD: J. H. vau Loon, schiemansmaat en F. Leijen. M. Holdcrikx, matroos en C. Spil. GETROUWD: E. Rakkeren E. de Bie. BEVALLEN: A. Noot geb. Kosscn, D. K. de Jong geb. Glazcr, Z. J. Rode geb. Kok, Z. A. F. Trap geb. Huijbcn, D. M. Fleur, geb. Maat, Z. OVERLEDEN: B. C. Visser. 7 m. J. M. Schreuder, 15 j. was geweest, lu volle zee zulk dood water tegen te komen, beduidde in den regel dat er iets op het punt stond te gebeuren. Gelijk alle landciijk bewoners van een fjord helde Nils Buvaagen zeer sterk over tot allerlei s>ort van bijgeloof, en opzijn vele reizen over dc Noordzee had hij meer dan eens ondervinding op het punt in kwestie opgedaan. Hij had tot nu toe een onafge broken stilzwijgen bewaard. „Hmmerkte hij nu op, en deed pein zend een trek aan zijn pijp. „Ik zou er een eed op durven docu, dat hier op dc Dog gersbank menigeen gebleven is. Waar wij uu zijn, ik zeg het jelui, is het om zoo te zeggen een oud kerkhof." Met dat woord verzonk bij weer tot zijn vorige stilte en begon met kracht aan zijn pijp te trekken hij nam een houding aau, alsof hij zonder er bij te denken meer ge zegd had dan hij eigenlijk had bedoeld. Maar nadat hij eenmaal aan zijn lust had toegegeven om te beginnen, was hij wel verplicht de nieuwsgierigheid die hij had opgewekt te voldoen, cn hij nam het woord dus weer op en begon op gedempten toon te fluisteren, nadat hij eerst behoedzaam had rondgekeken. „Weet jelui," vroeg hij geheimzinnig, „hoe de visschen, die oud zijn geworden, sterven Niet een van zijn gehoor was in staat op die onverwachte vraag een antwoord te geven. „Weet jelui het niet?" ging hij voort; er is ook niemand die het weet. Maar dit is zeker, dat er iederen dag zooveel dui zendtallen sterven, dat als er niets buiten gewoons plaats had, de gansche oppervlakte der zee met hun witte lijken bedekt moest wezen, dan moesten wij dagen lang door doode visschen heenzeilen. Het is een „mys terie" even als het een „mysterie" is wat er van de oude schepen in de wereld wordt." Uit zijn mond had dat woord „mysterie" een zeer geheimzinnigen en beteekenisvollen klank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1