I fc? Se Loods ee m Vrouw. No. 700. Vrijdag 31 October 1879 Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. in lm^y'nm 10 't Vliegend Blaadije. NOVEMBER, Slachtmaand 30 dagen. Opgang der Zon 6 u. 42 m. Ondergang 4 u. 40 m. Zondag 2 Aller Zielen. Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag G Vrijdag 8 H. Willebrordus. Laatste Kwartier. Zaterdag 9 HELDER, 31 Oct. 1879. Aan daarvoor in het derde kwartaal in aanmerking gekomen mindere geëmploieerden en werklie den bij 's rijks marinewerf te Am sterdam zjjn uitgereikt28 zilveren medailles met daaraan verbonden gra- tifiaetie van f 50 voor 24 jaren, benevens 12 bronzen medailles voor 12 jaren jjverigeu en trouwen dienst. Ter belooning van 24 en 12 jarigen eerljjken en trouwen dienst, zjjn op 's rjjks marinewerf te Helle- voetslnis uitgereikt zes zilveren me- daljes met gratificatie van f 50en twee bronzen medailles, een en ander met daarbjj behoorend brevet en lint. De agent van de Liverpool Salvage Association bericht nit Aden het volgende: Door de stoomboot Neera, gechar terd om geborgen goederen van de stoomboot Overjjsel in te nemen, is te Aden aangebracht het volgende 84 blokken tin, 239 collis notemus- kaat, foelie en peper, 648 pakken tabak (overgepakt.) Bovengemelde goederen van de Somalië meer of minder beschadigd ontvangen. Door Fransche duikers zjjn geborgen en mede aan boord van de Neera gela den: 701 blokken tin, 3 collis foelie en 17 collis indigo. Voor beide partpen eischen de Somalis en Fran sche duikers bergloon. Door de dui kers der Salvage Association werden 16 collis indigo geborgen. Het ove rige is door de Somalis begraven en verborgen in de naburige dorpen of steden: Dahkatah, Alnleh, Marajjal en Makallah. Het wordt niet veilig beschouwd deze plaatsen te bezoeken, ten einde de goederen terug te vor geraj lag t met •tukt Een verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. uit het engelscii vertaald door J. SEPP. 46). XXII. „Jn, de Dogger kan er bij tijden erg leelijk uitzien, en misschien zal dat weer het geval wezen, eer wij er aan denken," eindigde hij en ging met zijn rug tegen .«Jen stut achter hem staan leunen om naar dreven er wolken langs de" volle maan. „Maar die oude viss .hen en de oude schepen, Nils vroeg de timmerman om ïem op zijn onderwerp terug te brengen. „Ja, dat is 't juist. Hier op de Doggers- ank komen zij grootcudeels bij malkaar en p een of twee plaatsen meer misschien in e wereld. Daardoor komt het dat hier altijd m soort van lijkachtig zand in het water en zooveel gedruisch en vreemde dingen, e niemand verklaren kan." Allen overviel een rilling toen hij dit idc, en zij zagen elkander zwijgend aan, .nt het scheen wel alsof het schip in het iddeu van zijn gang plotseling met een hok stilstond en het schuim van een hooge e ttortte over het dek. deren, zonder de tegenwoordigheid van een oorlogschip of gewapend geleide. Evenals by een vorige stran ding, hebben de Somalis zich het recht aangematigd het wrak aan een Fransche firma te verkoopen. De politieke resident te Aden, wien de sultan van Aloleh kort geleden een bezoek gebracht heeft, schijnt geneigd dc geldigheid van dezen verkoop te erkennen, evenals hij zulks gedaan heeft bij den verkoop van het wrak van de stoomboot Vortigern". De secretaris van de Salvage Association, die hier met de Neera van het wrak der Overysel is teruggekeerd, heeft tegen den verkoop geprotesteerd. De N. R. Ct. verneemt dat de Willem Barends gedurende de win termaanden aan 's llijks marinewerf te Amsterdam in bewaring zal wor den opgelegd, en dat by een volgende expeditie het kommando over dien bodem zal worden opgedragen aan den luit, t. z. Ie kl. H. vau Broek- huysen, die daartoe thaus den tocht als eerste officier heeft medegemaakt. Het st. Prins Hendrik, van Batavia ncar Amsterdam, is den 27 Oct. te Napels aangekomen en heeft des avonds de reis voortgezet. Nabij de ligplaats der Suez- booteu. te Amsterdam, is het lyk gevonden van een ketelmaker, die sedert eenige dagen vermist werd. Zaterdagavond is te Hellevoet- sluis een marinier, die op post stond voor het gebouw der marine-directie, door een onbekende oorzaak in de Marine-haven gevallen en ondanks de aaugeweude pogingen tot redding verdronken. Het lyk is Zondagoch tend opgevischt. De overledene stond bekend als een zeer oppassend militair. Op het strand van Westschou- wen is aangespoeld het lyk van een jongen, naar gissing ond 18 jaar. Het gelaat is onkenbaar; haar en handen zijn niet meer aanwezig. De kleeding bestaat in blauw buis, En- gelsch lederen of gryze broek en oude bottines. Een machinist te 's-Bosch sedert eenigen tyd zonder werk, heeft Maandagavond, in dronken toestand „Het schip hoort het," apr/k de timmer man onwillekeurig„het is een oude kast en heeft geen lust over het kerkhof te gaan." Die laatste woorden waren naar Elizabeth's oordeel zoo hinderlijk, dat zij opstond en beneden te bed ging. De zee werd dien nacht onstuimig en het schip begon te stampen met korte stoo- ten, alsof zij in zeer ondiep water waren, dat echter naar de aanwijzing van het diep lood niet het geval was. 's Morgens vond men den ankerketting door de kracht van de zwaar met zand gemengde golven op het dek geslingerd en daar met eenige re gelmatigheid neergelegd. Bij menigeen i 't volk stond het vist dat andere dan na- h.n'dên"öp ÏThlSI en dit was een waarschuwing. Nils schudde het hoofd en zeide niets. Den ganschen morgen bleven zij in een dikken zeedamp gehuld, die hen als een muur omsloot; maar tegen den middag boorde de zon met zwakken glans door dien nevel heen en tegen etenstijd zeilden zij onder helderen hemel en in een frissche groene kalme zee, aan alle kanten door schepen omringd. Het was een vroolijk gezicht en herin nerde Elicabeth aan de dagen barcr jeugd. Zij riep Salvé bij zich, om hem deelgenoot van haar vreugde te maken. Van alle schepen die in 't gezicht waren, was buiten kijf de Noordster het fraaiste, te huis komende, een pistoolschot op zijn vrouw gelost, dat gelukkig het doel miste, en onmiddellijk daarna zichzelf een kogel door het hoofd gejaagd. De weduwe blijft met drie zeer jeugdige kinderen achter. Uit Wyhe meldt men ons dd. 27 Oct.; In den afgeloopeu week was de stalhandel in rundvee in deze streken weder zeer weinig geanimeerd en ging 't vette en guste vee opnieuw in prys achteruit. Op de veemarkten bleef een groot gedeelte van 't aan gevoerde onverkocht. Alleen de dege lijke melkkoeien eu de neurende koeien waren prijshoudend en gingen 't vlugst van de hand, Naar vette varkens was veel vraag, zoowel voor *t buiteulaud als voor de hier bestaan de vleeschrookerijeu en worstmake- ryen ruw besteedde men van 45 tot 48 c. en schoon van 47 tot 50 c. per Kg. De signaalwachter, die de oor zaak was van de spoorwegramp tns- schen Mecheleu en Autwerpeu, by Neckerspoel, is in staat van beschul- diging gesteld. De spoorwegmaat schappij poogt met de belanghebbenden in zake de uit te betaleu schadever goedingen, tot eeu minnelijke schik king te geraken, ten einde processen te vermyden. De gewonden, die nog in het gastlmis verpleegd worden, zijn aan de betere hand. Te Charleroi (België) heeft het werkvolk den arbeid hervat. De socialisten sporen in aanplakbiljetten de werklieden aan te arbeiden, tot het tijdstip voor een algemeenen op stand is aangebroken. Aan het hötel van het Spaansche gezantschap te Parys is reeds voor de slachtoffers van Murcia ontvangen de som vau 118.683 fr. Koningin Isabelle komt onder de inschrijvers met 10.000 fr. voor, de hertog de Montpensier met 5000 fr. Van audere zijden zjjn nog 425.000 fr. naar Murcia gezonden. Officieel wordt medegedeeld, dat bij de overstroomiug in Murcia 1200 menschen omkwamen; de stoffelijke schade wordt berekeud op 25 millioen galden. In de provincie Almeria een Noorsche korvet, overal bekend langs de kust vau Noorwegen; zij was vaak in vroeger dagen het voorwerp van Elizabeth's opgetogenheid geweest. Dat schip praaide hen, terwijl het met volle zeilen naar het kanaal koers zette. Elizabcth herkende het op eens en riep met beslistheid: „Dat is dc Noordster wat is 't een prachtig schip, Salvé! Zie zij bergen de marszeilen; zij lijken wel een zwerm vogels daar boven op de rnas tusschen die mooie grootc zeilen. Heb je ooit zoo iets grootsch gezien als het beloop van dat schip? en hoe majestueus doorploegt 't de golvenAls zij zoo alle zeilen bijzet, dan kan ik mij voorstellen dat Tordenskjold zelf aan boord dnn vijand te achtervolgen. öalvé keek recnis voor zicu cn gal geen antwoord. Hij wist, al had Elizabeth er niet het flauwste vermoeden van, dat de luite nant Beek aan boord van de Noordster was als derde bevelvoerend officier op haar kruistocht in de Middellandschc zee, waar voor zij dat jaar was aangewezen en waar heen zij nn op weg was; een heirleger van onaangename gedachten werd door Eliza beth's onschuldige bewondering van dat schip in zijn geest gewekt. Als geen ander schip daartoe in staat den was, dan seilde de Noordster tegen d stroom op in de straat van Gibraltar," gij o—n rij voort. De Noordster bad sedert lang dc plaats ran de Najade ingenomen als baar lievelingascbip en rij sprak over die belden zjjn, eveneens door overstroom» meer duu 500 personen omgekom 'g> en de eigendommen vau talloos vel cn verloren gegaan, ter gezamenlji 1,1 waarde van ongeveer 25 millioen k® In do vorige week verloor e ^r' Russisch aristocraat to Ponente eu Uiviera by Genua, iu het speelhi Monte Carlo, 1.400.000 lires aan ''s roulette. Hjj weigerde daarna 1 de geschenk van den eigenaar der rc ie' lette aan te netnen, bestaande i 20.000 lires, opdat hg de tevugr 'jt zon kunnen aanvaarden. Des auder daags bevond men dat hjj zich cu zjjn hotel had opgehangen Dinsdagnacht 11. verbrand te Bern het groote logement Z de Krone. Reeds by 't begin van d ur brand was 't onmogelyk door cu deuren te ontvluchten. Ouders wit de pen kindereu uit de vensters j in sprongen hen dan na. Gelukkig cn de tuin van regen doorweekt, 'f veel ongelukken voorkwam. Een vrot wierp haar eene kind van de der m verdieping en sprong het na, metr; 'de ander kind in den arm. Zy bezeei 'en zich weinig. Twee mannen kwam 'de uit hooge vensters tamelyk onveij beneden. Een kind van 8 jaar v) brandde, alsmede een jongmensch Neufchatel. Op zjjn uoodgeschree ul' kou toch niemand helpen. Juist wi lw hjj uit de derde verdieping spring 'dc toen een rookwolk hem achtero JOi deed vallen. Slechts zjjn beer 'er vielen naderhand verkoold op tieu grond. den Op het raadhnis van een sta_ iu Hanover kwam eeu paar, dat 'je den echt wenschte te worden v lu houden. De noodige papieren wajBr" ovcrgelegd, de beide wettige getuig e" tegenwoordig; alles was in de b<4';n orde en de ambtenaar begon 't f9te muiier in te vullen, Hjj weut°r" zich tot den bruigom en vroeg»?de gjj Hendrik Schultze?" Deze a^Ü' woordde bevestigend. Maar toen0'" i i .1 Alf.. Kit li lut ueir uruigvw eu vrueg Hendrik Schultze?" Deze a^Ü' woordde bevestigend. Maar toeu n'" de bruid vroeg of zjj Anna Mu '•O was, kwam het uit, dat zjj niet An'cr maar Doretta Maller heette, en QIi> zuster van de bruid was meêgegra'8 Wjj hebben morgen bruiloft by aan huis, mjjnheer, en mjjn zu5ns iter daad met een zekeren trota. „Hoe zon 't je aanstaan over zulk schip bevel te hebben, Sa]Té?" vroejeen vast besloten hem wat op te wekke zij, met bot plan, alle pogingen in 't we- cn stellen om een antwoord te krijgen, t te „Dat zon boel wat anders zijn dan een oude kuip als de Apollo onder z*ulk hebben dn.tr behoeven wij niet oth te spreken," autwoorddc bij norsch: toet? te liot bij baar plotseling, alsof hij btvcr* aan het volk moest geven. eleu Elizabeth bleef waar zij was, gein al beteuterd. Wat kon er toch bij cn lijkbeid geweest zijn iu haar woordeiogc- bent had kunneu hclcedigen f cn heb dat was bij zonder twijfel; bet bleek n'f'gd toon, waarop bij zijn bevelen gaf, en d™ uitdrukking van zijn gelaat, terwijl b bij het roer stond met zijn band tc<,bcn zijn pijjekker. en zij voelde dat dband tot een vuist was gebald. Het was,cb to dwaas!de mogelijkheid, dat hij j^rrscli op een schip was! Dele onzekertd iu betrekking tot ieder woord dat zuprak werd nu eindelijk onverdragelijk encrwijl zij bet hoofd acbnddc, besloot sijat zij hot niet langer zou dulden, maar ca voor al hem zou zeggen, wat zij 9(1 b bart had, betaij dat tot eeu uitbörstingjdde of niet. Er bood zich evenwel gedurende Ifove- rigo van den namiddag geen gelogbeid aan om baar voornemen ten uitvoer leg. had nog zooveel te doen, dat zjj zelve niet kau komen. Daarom ben ik maar meegekomen om de zaak op het stadhuis voor haar in orde te maken. Te Wcenen is een 76-jarige vrouw gestorven, in de kamer waar- 1 in zy werd geboren. Nooit had ze ergens anders gewoond. Generaal Todlebeu is door den keizer van Rusland in den erfeljjken gravenstand verheven, als beloouing voor de buitengewone diensten, in de laatste 25 jaren aan Keizer en vaderland bewezen. De brief des Kei zers nnn den Generaal is gedagtee- kend van 5 Oct. jl., den dag, waar op het bombardement van Sebnsto- pol 25 jaar geleden begon. Op 21 Juni 1857 werd to Chigford, in Essex, een oude dame vermoord. Men had vermoeden op zekeren Gagdon, een jongman uit de bunrt, den zoon van een kleinen pachter. Maar hy was niet te vinden. Thans heeft hy zich als moordenaar 1 aangegevengewetenswroeging schijnt hem daartoe te hebben gedreven, llij is ter dood veroordeeld. Dover, 270ct. Door het schip Germania werd hier aangebracht de equipage van het Ned. brikschip Cato. kapt. Bakker, benerens diens vrouw. Het schip was met hont van Riga bestemd naaar Amsterdam eu werd den 21sten in de Noordzee door storm weder zoo lek, dnt men den 22sten dewijl het schip vol tvu- ter begon te loopen en men er niet tegen pompen kon, genoodzaakt was het te verlaten zjj werden naderhand aangetroffen door de Germania, welke hen voor de haven bracht, die zjj met hun eigene boot zjju binnen geroeid. Herniisand, 20 Oct. De zware storm, welke in de laatste dagen der vorige week alhier woedde, heeft op zee, en voornameljjk op do Finsche knst, waarop de wind stond, vele ongelukken veroorzaakt. De Zondag alhier aangekomen stoomboot Wasn heeft op de hoogte van Ronnskai niet minder dan negen schepen ge zien, op strand zittende; ook dreven vele ljjken rond. gen. Het scheen dit er slecht weer op handen was eu er moest veel zeil worden ingenomenen daarna liep bij voorbij dc hut een paar uur heen en weer met bet doel, soo els bet haar toeacheen, om haar te ver mijden. Het volk had blijkbaar ook den indruk, dat het zaak wat hem uit den weg te blijven, daar sij bem een kant dek vrij lieten en bij het gangspil op eeo hoopje atondeo to praten met oliejasaen aan cn 'zuidwesters op, voor leelijk weer toegerust; zij trierpeD van tijd tot tijd angstige Mik ken naar de iwsrte wolken, die alt dichte gevaarten van den horizon in lij kwamen aanjagen en reeds een gekreun aan het oude tuig boven hunne hoofden ontlokten. dat zij den nacht moesten tegengaan alleen met stormzeii. Niet dan op het laatste oogenblik was Salvé blijkbaar tot eeu besluit gekomen, want toen hij hen plotseling toeriep een paar reven in dc marszeilen te steken en het grootzeil vast te rankco, bad dc storm hen reeds bereikt. Hij sprong op hetzelfde oogenblik naar achteren en greep naar den scheepsroeper, terwijl hij kort en ruw Eli zabeth toevoegde, toen hij baar haastig voorbijliep, schier zonder haar aan te zien „Dat is geen weer om op dek te zitten, Elizabcth. Je dcedt heter, als je met het kind heneden te bed gingt." Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1