Je Loods en zijn Vrouw. No. 701. Dinsdag U November 1879. Zevende Jaargaiu 'I Vliegend Blaadje. Uitg-evex-s BERKHOUT Co. Helder. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 4 Nov. 1879. Zestal bjj de Herv. Gemeente alhier: de Vries te Oudorp, Mijsberg te Purmerend, Hagen te Mijdrecht, Claassen te Egmond-binnen, de Holl te Bedijkte Schermer en Koch te Middelburg. Omtrent het barkschip Boni, kapt. Babé, (en niet kapt. Metas, zooals door sommige bladen is ge meld,) voor ruim 40 dagen van hier naar Hernosand vertrokken, zonder dat eenig bericht werd vernomen, maakt men zich zeer ongerust. Aan boord van Zr. Ms. stoom schip van Galen, liggende op's Rijks werf alhier, heeft zich Zondagmor gen een der onlangs bevorderde adelborsten le klasse, naar men ver moedt, door een pistoolschot van het leven beroofd. 't Jongelings-Collegie »Nnt en i Genoegen" vierde Zondag jl., in Tivoli op feestelijke wjjze zijn 7-jarig be staan. Een zeer gevarieerd programma, hield de leden en geintroduceerden tot zeer laat in genoegelijke stem ming bjj een. Twee tooneelstukjes vooral werden tot groot genoegen der aanwezigen opgevoerd en er komt aan Flip, in »de gewaande Baron," een woord van lof toe, voor zijne juiste opvatting der rol. Het st. Koningin Emma kwam Zondagmorgen te IJmuiden binnen. Het st. Madnra, van Amster dam naar Batavia, vertrok van Snez den 2n November. Bij den Rotterdamschen Gemeen teraad is ingekomen een adres van het bestuur der aldaar gevestigde af- deeling van het werkliedenverbond, houdende verzoek om den aanleg van het droogdok aan ingezetenen op te 4Aragen. Vrijdagavond is door den trein, 7 u. 20 m. uit Leiden vertrekt, FEUILLETON. q verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. XXII. ülizabeth zag dat hij gelijk had en ging; *r er lag een uitdrukking van smartvolle bazing op haar gelaat, toen zij nog een enblik stil stond en hem nakeek. Z<5<5 hij nog nooit tegen haar gesproken. Iet volk had verondersteld dat hij na- rlijk zich haasten zou voor den wind af houden en niet de oude brik zou dwin- i in zulk een nacht als zij verwachtten j den wind op te zeilen, en daarom be- lonnen zij onder zwijgend protest zijn «velen te gehoorzamen en borgtakels op zetten op de voddige zeilen die zij voer- De oude blokken kraakten en zucht- r «en in de toenemende duisternis boven het geraas van de hagelbui uit eu het schip lag op zij en stampte door de hooge golven met snel opeenvolgende stooten, die het vermoeden wettigden, dat het weldra in stukken geslagen zou worden. nabij Zwammerdam een man overre den en onmiddellijk gedood. Een Marker visscher, die naar Zwartsluis geweest was om turf te halen, is op de hoogte van Emmel- oord (Schokland) bij het uitzetten van de fok over boord geslagen en verdronken. Te Hellevoetsluis heeft Vrijdag avond een hevige brand gewoed in het gebouw vau den logementhouder van Oudheusden in de Peperstraat. De keuken, die zich in het achterste gedeelte van de tweede verdieping bevond, alsmede de geheele bovenste verdieping, zijn geheel uitgebrand. In de onderste verdieping, waar een bedden- en manufactuurwinkel wordt uitgeoefend, is door de groote massa water, met de stoomspuit der marine in het brandend gebouw geworpen, alles beschadigd. De brand was zoo plotseling en hevig uitgebarsten, dat een der logés, even op de bovenver dieping vertoevende, den trap niet meer kon afkomen en over het dak in de aangrenzende woning moest overklimmeu. Van de bagage der logés is dus niets gered kunnen wor den; ook van die van den schout bij-nacht, die er voorloopig verblgf hield, is niets overgebleven. Uit Maarsen wordt als een bij zonderheid gemeldt, dat zich aldaar zeven pereouen bevinden, die te zamen 622 jaren tellen en dus, door elkander, ieder ongeveer 90 jaar ond zgnon getwijfeld een groot getal zeer be jaarde lieden voor een betrekkelijk kleine gemeente. Bjj de politie te Derenter is door een hotelhouder aangifte gedaan van een diefstal van geld, ten bedrage vau f 800 en van een gouden horloge welke in den afgeloopen nacht door een reiziger ten zjjnen huize zou zjjn gepleegd. Aan het etablissement Fejjen- oord zjjn, wegens slapte in de werk- Nils Buvaagen stoud met eeu kameraad somber zwijgend aan het roer en toen het licht van het kompas bij toeval op Salvé's gelaat viel, terwijl hij in hun nabijheid tc lij heen en weer liep, kon hij zien dat hij doodsbleek was. Hij had iets wilien zeggen, maar het scheen niet raadzaam. „De marsschoot is gesprongenriep men van voren, „het marszeil kan wel stukslaan „Het is een oude kast, kapitein, de stengen houden het niet lang meer uit," waagde Nils op te merken. „Ik zal je toonen, dat ik die oude kuip kan laten zeilen," mompelde Salvé tusschen zijn tanden, terwijl hij deed alsof hij niet had gehoord wat Nils had gezegd, „Houd wat af Nils zij moet meer vaart hebben en zoo weer over stag gaan," klonk zijn antwoord beslist. „Klaar om te wenden Nils zuchtte; zulk zeilen was onverant woordelijk, en niet een vau het volk of hij was dezelfde moening toegedaan. Door de duisternis en het verblindend rollen der golven hoorde men bij tusschen- poozen „Vier de voorschoten in lij het roer los ach ter brassen los voorbrassen en nu en dan was er een langere tusschenpoos omdat een van de touwen aan den fokke- mast blijkbaar onklaar was en het hoogst zaamheden, weder een 24tal werklie den ontslagen. De toestand van den man, die, te Dordrecht een vrouw vermoordde, is gevaarlijk. In den nacht van Woensdag op Donderdag ontstond er brand in een groote boerpschuur aan het Aduarder diep (prov. Groningen). Alles werd door het vuur vernield ook zeven koeien kwamen in de vlammen om. De bewoners werden nog bijtijds door hun heemhond ge wekt. Dit trouwe dier toch, in de brandende schuur opgesloten, sprong, door benauwdheid gedreven, door een der schuurraarapjes en blafte en huilde toen zoo lang, dat zjjn meester ontwaakte en nog juist den tjjd had, zich met de zjjneu te redden. Naar aan de Maasbode uit goede bron wordt medegedeeld, heeft een commissionair te Rotterdam voor Pincoffs te Nieuw-York, in Fries land 50 prachtige kalveren doen aaukoopen, welke per stoomboot naar Nieuw-York zijn verzonden. Pincoffs moet het plan hebben een Hollandsche veefokkerij op tc rich ten. Hij wordt dus veehandelaar. Gaat het met de kalveren goed, dan zou hjj, volgens het blad, voorne mens zijn een partjj gebiologeerde ezels uit Rotterdam te ontbieden. De Vesuvius heeft in den nacht van 31 Oct. weder stroomen lava uitgeworpen. Volgens Syrische bladen ligt de hoogbejaarde Abd-el-Kader op sterven. De aardbol is tegenwoordig overdekt met 320,000 kilometers spoorweg; 120,000 personenrijtuigen en 1,500,000 goederenwagens bewe gen er zich op, getrokken door 70,000 locomotieven. 4 millioen men- schen vertrouwen zich dagelijks aan de stoomkracht toe; 40millioen cen tenaars goederen worden per dag vervoerd, en het zesde gedeelte van 't raoeielijk ging de raas aan te brassen, ter wijl het zeil met een zwaar geraas boven hun hoofden wapperde en den geheelen mast beven deed. Een van 't volk moest op gevaar van zijn leven in het oude want klimmen en op de onvaste ra in donker naar het touw zoeken en het kiaren, ter wijl de witte kuiven van de golven niet ver onder zijn voeten uiteenspatten. „Scherp aan achter scherp aan voor hoorde men toen weer. „Haal den kluiver schoot aanmaar nauwelijks was de klui ver stijf aangehaald en vastgemaakt, of hij schoot weer los en hing tegen den kluiver- leider, waar hij wild hecu eu weer wap perde totdat hij langzamerhand aan flarden was gescheurd. De zeilen kwamen vol over dezen boeg, maar zij waren er niet beter aan toe dan te voren, daar de zee met zulk een kracht over hen heen sloeg dat het dek, van 't middenschip naar voretf, niet dan met de grootste moeite en het hoogste gevaar te begaan was. Het volk begon te denken, dat de kapitein zijn verstand had verloren; en inderdaad Salvé was dien nacht zich zelf niet. Hij zeilde op die zorgelooze ma nier voort, eenvoudig om toe te geven aan een luim van zijn karakter, die nog meer geprikkeld werd door de bewustheid van zijn eigen dwaasheid. Elizabcth vergiste handelsverkeer der geheele wereld staat op de rekening van inkomsten der spoorwegen. De aanleg van al deze spoorwegen heeft 40milliarden guldens gekost, waarvan 3/5 ten las te van Europa alleeu zijn gekomen. Men beweert, dat omstreeks het midden dezer maand pogingen zullen worden aangewend om het gezonken Pruisische oorlogschip de Grosser Kurfürst, weder vlotte maken. Naar het schijnt zijn de genomen maatregelen van dien aard, dat er hoop op een guustigen uitslag bestaat, indien het weder slechts meewerkt. Een pas gebouwde ijzeren brug over de Oise, te Alaiucourt, is met de anuexeu (trottoirs, zijbalken enz.) over een lengte van 15 meters iuge- stort, op het oogenblik dat er een zwaar beladen veewagen over reed. Behalve het verlies van materieel heeft men ook nog den dood te betreuren van.... 15 koeien. Een gevaarlijke lek kern jj mogen de champignous wel geuoemd worden; want te Camy, in het departemeut du Lot, is wederom een huisgezin van vijf personen, na het gebruik van giftige champignons, overleden. Eu dit feit staat niet op zich zelf. De Lyonsche bladeu berichten, dat door dezelfde oorzaak een agent in assurantiën, benevens zijn vrouw, dochter en dienstmaagd, te Saint- Clément les Places, vergiftigd zijn. Eeu dame, die op deze lekkerujj ge- noodigd was, deelde hetzelfde lot. INGEZONDEN. Nu en dan wordt geklaagd, over de on gepaste aardigheid, die de adelborsten van het Instituut zich veroorloven, om wanneer zij zich, tusschen de lessen, védr het ge bouw ophouden, met rustige voorbijgangers lnide den spot te drijven. Jbngelieden, bij welken men ecnige opvoeding en be schaving veronderstelt, moesten zich, meent men geene handelingen veroorlooven, die men hier van de straatjeugd in ruime mate heeft te verdragen. v. S. zich zeer als om zich zclven te recht vaardigen drong hij zich dat op als zij meende dat hij aan boord van zijn armza lige brik iets toegaf aan een officier van de vloot, wien ook. Zij zou zien, dat hij ook iemand was die goed kruisen kon en hij had niet eens een Noordster noodig; hij zou hetzelfde heldenfeit met een oude lekke schuit verrichten. Van tijd tot tijd als de kok, die was gaan zien of Elizabeth ook iets noodig had, den trap van de kajuit opkwam, vroeg Salvé hoe zij het maakte en telkens hoorde hij, dat zij nog opzat en zich niet eens had ontkleed. De laatste maal had de goed hartige kok er bijgevoegd „'t Was wel eens erg noodig dat zij u zag, kapiteinzij is dit soort van dingen niet gewoon." Hij gaf geen antwoord, maar trok zijn gezicht verachtelijk samen, hetgeen de ander niet zien kon, en vervolgde zijn waggelen den gang aau den lijkant, tnsschen de lan taren en het roer. Elizabeth was ondertusschcn ten prooi geweest aan de meest afwijkende gedachten. Toen zij niet haar kind naar boneden ging had zij een droef gevoel, dat een groote smart over haar gekomen was of komen zou, en zij bad een poos terneergezeten schier zonder de macht om te denken. Hij had j 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1