i De Loois ei zijl Vrouw. \o. 702. Vrijdag 7 November 1879. Zevende Jaargang. f Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. "'Kalender der Week. IEUWSTIJDUSGEN. 2™ FEUILLETON. MM m Ml 1 i 'I Vliegend Blaadje. e 'OVEMBER, Slachtmaand 30 dagen. Opgang der Zon 7 u. 12 m. Ondergang 4 u. 13 m. dag 9 ANDA6 10 SDAG 11 jksdag 12 ig iderdag 13 □i jdag 14 Nieuwe Maan. BRDAG 15 0 HELDER, 7 Nov. 1879. Z. M. heeft benoemd, tot lnit. 2e kl. de adelb. Ie kl. C. van n, P. J. L. de Gyselaar, G. F. de Brnyn, P. F. v. d. Velden JbrinkG. F. G. GobiusL. osenburgJ. M. W. Kuyl, G. rel, G. O. van Kuyk, J. D. v. yen, P. Scholten, W. D. H. baron Asbeck, E. F. T. Bik, J. Vos, G. J. A. FundterJ. H. v. d. rg, G. A. de Cocq, F. E. baron 0 ïlert, L. N. de Bruyne, J. Knyp, A. Eekhout, G. Jonckheer en n Voorthuysen; en voorts bepaald, t de adelborst le kl. W. Noordnyn eventneele bevordering in zijn ;enwoordige ancienneteit zal her- ild worden, indien door hem het amen voor den rang van luit. ter 2e kl. binnen den vastgestelden 5 rmijn met goed gevolg zal zgn af- ilegd. Het st. Conrad, van Amsterdam _„r Batavia, is 2 November Gibral- r voorbijgestoomd. Dezer dagen is uit de politie- smer der kazerne te Gent een ser- >ant-majoor uitgebroken, die voor krijgsraad verschijnen moest ader beschuldiging van schriftver- ilsching. De vluchteling had het lafond moeten doorboren en een antal dakpannen uitnemen. Toen hij den grond terecht kwam, werd ït ïn te ïnc n verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. UIT HET ENGELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. 8). XXII. Maar wat heb ik hem gedaan?" riep iij onstuimig uit en verborg het gelaat in e" [e dekens. „Wat heb ik hem gedaan herhaalde zij, ,wat kan hij toch meencn? wat kau hij »ij mogelijkheid denken?" vroeg zij zich :clvezij stond daar bijua als een stand geld, in gissiugen verdiept, totdat de ge- ig dachte, die zij altijd had pogen weg te dringen, weer boven kwam met volle, in- drukwekkende, ontegenzeggelijke klaarheid. „Hij wantrouwt mij fluisterde zij bij r" zich zelve, aan wanhoop ten prooi. „Hij heeft geen vertrouwen in mijen zij deed 'g haar hoofd haar schoon hoofd op haar n arm rusten, juist zooals haar kind deed als »1 't ontroostbaar weendemaar bij haar wil den geen tranen komen en het scheen haar toe, dat zij staarde in een afgrond van achterdocht en wantrouwen, waarin al Sal- Té's liefde voor haar op het punt stond te hij door den schildwacht vastgegrepen, doch bood tegenstand en de schild wacht riep om hulp. Een burger kwam toegesneld en hielp den schild wacht den vluchteling aanhouden, doch deze bracht hem zulke hevige slagen toe, dat de burger hem moest loslaten. De schildwacht kon den sergeant-majoor niet alleen in be dwang houden; hij hield den weg- looper zoolang hij kon bij zgn linnen broek vast, doch deze scheurde en de schildwacht stond met een stuk in zijne handen, terwijl de sergeant majoor het hazenpad koos, naar den Kortrijkschen steenweg liep, een herberg binnen snelde en zich daar op den zolder ging verbergen. Een uitgezonden wacht zocht hem te vergeefsch op. Kennissen van den sergeant-majoor hebben hem, naar men vermoedt, kleêren bezorgd; den volgenden dag was hg reeds te Rijssel. Op de Prinsengracht tusschen de Westermarkt en Leliegracht te Amsterdam is Dinsdagnamiddag om streeks 1 ure eeu vrouw aangerand door een stevigen kerel, die bespeurd had, dat de vrouw eenig geld, in een doek gewikkeld, bij zich had. Hij ontfutselde haar in een kort oogenblik het geld, waarop de vrouw, door schrik bevangen, een hevigen gil gaf, de dief aan den haai ging en in een bierkelder in de nabgheid de vlucht nam. Daar dacht hij eeni- gen tijd te vertoeven, om onopge merkt zijn prooi in veiligheid te brengen. Hierin had hij zich echter bedrogen, want kort nadat hij, alsof er niets gebeurd was, een borrel had genutttigd en een tweede had besteld werd hg door drie politieagenten gearresteerd. Eeu man, die den vluchteling had opgemerkt, maakte zijn verbljjf aan de politie bekend. Niet minder dan 145 dronk aards zijn Dinsdag door den kanton- verdwijnen. Zij hoorde niet langer het kraken van 't schip en het rumoer op het dek zij hoorde niets meer van het slingeren en het stooten van de zee op den boeg, al moest zij zich vaak met alle macht aan de kooi vasthouden. Alle krachten harer ziel waren nu ingenomen door dien eenen grooten angst, die zich van haar had meester gemaakt. Al haar trots was verdwenen. Haar eenige bron van moed was nu niets te doen of alles te doen om zijn liefde te behouden. Zij voelde zich tot elk offer in staat, in staat om zonder een zucht den last van zijn vermoedens haar gansche leven te dragen, als zij zijn liefde maar behouden mocht. Zij zelve had zijn wantrouwen ge wekt en op haar moest de straf neerkomen als zij niet door volhardende liefde zijn gezonden geestestoestand hem weer kon geven. Haar natuurlijk verstand gaf haar eens klaps in, hoe zij beginnen moest. Hij moest zien dat zij van haren kant het volste vertrouwen in hem had een onbepaald vertrouwen als dat van 't kind, dat daar voor haar oogen sliep. En met een flauwen glimlach om de lippen kleedde zij zich uit en ging naast den kleinen Gjcrt te bed liggen. Op dek had Salvé den nachtkijker noodig_ die beneden in de kajuit was. De man op rechter te 's-Hage tot boete of gevangenisstraf veroordeeld. Aan hun hoofd staat Theodorus Schiffel, die zijn vjjftigste veroordeeling wegens dronkenschap ontving. Weer deelt men eeu geval van aanrauding op den publieken weg te Amsterdam mede. Maandag avond, circa 8 uren, werd namelgk op de Prinsengracht over de Kruis straat een heer door een kerel aan gesproken en om een borrel verzocht. Na een weigerend antwoord te hebben gegeven, werd de heer aangegrepen en op den groud geworpen; terwijl de aanrander poogde hem zgn porte- monnaie uit den zak te halen, kwamen echter een paar slagersknechts aan snellen, die den straatroover vrij onzacht onder handen namen en hem aan het politiebureau op het Leidsche- plein afleverden. Sunderland, 2 Nov. Gedurende de laatste 24 uren heeft hier op de kust een zware NNO. storm gewoed vergezeld van sterke sneeuw- en hagelbuien en hemelhooge zee; ver scheidene schepen zijn gepasseerden nacht uit zee teruggekomen. Te 2 uur namiddag is de storm eenigszins af genomen. Barom 30.15. Tot dusverre zgn er nog geene zeerampen bekend. Quebec, 31 Oct. De storm, die 29 dezer in den Atlantischen Oce aan gewoed heeft, bracht aanzien lijke schade toe op de kust van New Brunswick, Nova Scotia en Prince Edwards Eiland. Verscheidene gebouwen, werven en bruggen zijn vernield en men schat het aantal visschersvaartuigen, die op strand gedreven zijn, op eeu honderdtal, met inbegrip van 70 schepen, die in Straat Canse gestraud zgn en totaal wrak werden. Er zgn veel menschen bg omgekomen. den uitkijk had zich verbeeld, dat hij voor eeu oogenblik een schijnsel van een vuur in de gaten had gekregen, en als dat waar was moesten zij naar Salvé's berekening op de hoogte van Jutland zijn. Zijn trots evenwel stond hem niet toe iemand te zen den om den kijker te halen en hij kon niet besluiten zelf te gaan. Eindelijk werd het bepaald noodzakelijk en hij liep haastig den trap af. Toen hij de deur van de kajuit openstiet stond hij voor een oogenblik verwonderd stil en zag om zich heen. Hij had ver wacht dat hij Elizabeth op zou vinden met het kind op den schoot, met beangstigden blik. In de plaats daarvan was alle3 rustig de lamp was bijna uit. Hij liep door en nam den kijker van den muur, en na een paar vergeefsehe pogingen gelukte het hem een lucifer aan te steken, niettegenstaande de vochtigheid; hij hield hem bij den baro meter. Hij bleef toen staan met dat lichtje in zijn handen en luisterde of zij sliep of niet. Onwillekeurig naderde hij de kooi en keek er in. „Elizabethfluisterde hij zacht als vreesde hij haar wakker te maken. „Ben je daar, Salvé?" was het antwoord met volmaakt kalme stem. „Ik dacht dat je in dezen storm wel op zoudt zijn met den jongen. Het schip rolt zoo; en ik ik ben niet beneden geweest Op den weg vau Joyeuse naar Valgorge zijn acht werklieden onder een brug, aan welker verwelf zg werkzaam waren en die instortte, gedeeltelijk gedood en gedeeltelijk zwaar gewond. De brug was 12 meter hoog en men had alle voor- zorgingsraaatregelen genomen om ongelukken te voorkomen. Te Maiutz wilde een familie zich aan een gans verkwikken. Men kwam te huis en vroeg verbaasd waar i9 de gans? De gans was gestolen. Men pruilde een beetje en ging, om zich te verzetten, na tafel een poosje naar de comedie. Deze ging vroeger uit dan gewoonlijk en men kwam dus eerder te huis dan verwacht werd. Nauwelijks was de deur geopend of de aangename geu ren van een heerlgk gebraad kwamen de thuis komenden in den neus. Men hield een huiszoeking en ja wel, de gans werd gevonden, heerlgk gebra den, in de kamer van het dienstmeisje en in gezelschap van twee landsver dedigers, 3 flesschen Liebfrauroilch en het dienstmeisje. Onder de Russische Israëlieten was het tot nog toe gebruikelijk kinderen, zoodra ze maar even de eerste kinderschoenen ontwassen waren, te laten trouwen. Huisvrou wen van twaalf jaren ouderdom en huisvaders van 15 jaren werden dan ook, in Polen allerminst, een zeld zaamheid. Het behoeft intusschen geen betoog, dat dit misbruik nood zakelijk tot lichamelijke achteruit gang der bevolking moest leiden, eu toe te juichen is dan ook het onlangs genomen besluit der regeering, waarbij voor het huwen van jonge mannen de leeftijd van minstens 20 jareu, en voor het huwen van meisjes, die van minstens 15 jaar als een vereisch- te wordt vastgesteld. om naar je om te zien," zeide hij. „Ik wist dat gij op dek waart, Salvo," antwoordde zij. „Het overige moeten wij aan God overlaten. Je hebt geen tijd ge had om beneden te komen, arme man," voegde zij er bij„je hebt het te druk gehad." „Elizabeth!" riep hij uit met een plot- selingen aanval van hartstochtelijk berouw en strekte zich onstuimig over de kooi heen om baar te omhelzen, in spijt van zijn natte kieereu. Op 't zelfde oogenblik hoorde men een vreeselijk gekraak, vergezeld door een heftig schudden van 't schip en luide kreten op het dek. Er was bepaald iets weggeslagen. Met dezelfde beweging, waarmee hij haar had willen omarmen, tilde hij haarjnu spoe dig uit de kooi en beval haar zich zelve en het kind aan te klceden en boven mm den trap vnn de kajuit te komen. Hij had die woorden ter nauwernood gesproken of het schip ging overzij en richtte zich niet weer op. „De voorsteng over boord, kapitein; het want hangtschreeuwde Nils Buvaageu naar beneden aan den trap. Salvé zag haar een oogenblik aan met een gelaat, waarop een zwijgend, verplette rend zelfverwijt te lezen stond en sprong op het dek. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1