De Loods ei ziio Vrouw. Dinsdag 18 November 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. HEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. 't Vliegend Blaadje. HELDER, 18 Nor. 1879. Vrijdag jl. heeft bjj het Gemeente- etunr plaats gehad de aanbesteding or de levering van schoolbehoeften. - r waren 4 biljetten ingekomen, als In H. A. Stadermann f 1950.J. C. Bnisonjé f 1709.32, Berkhout Co. 1645.en J. Vlieger f 1531.061. Naar de Amst. Ct. verneemt, illen de burgemeesters in Noord- eiland aan den afgetreden commis- ris des Konings mr. H. H. baron eëll een aandenken vereeren, als jjk van achting voor zijn persoon van erkenning zjjner verdiensten de betrekking, welke hij onlangs left neergelegd. De ramp, die in den jongsten orm de Texelsche mosselvloot ge- offen heeft, bljjkt helaas veel grooter zjjn, dan aanvankelijk vermoed erd. Van twee schuiten is het vrjj ker, dat de bemanning omgekomen terwijl het lot van anderen nog sheel onbekend is. Vele gezinnen orden door dit onheil in rouw en Dmmige in armoede gedompeld. Het Butal vaartuigen, dat schade beliep, zeer aanzienljjk. Het stoomschip Celebes, kapt. lakker, naar Amsterdam, arriveerde i Napels 15 Nor. en zette denzelfden sg de reis voort Uit IJmuiden wordt geschreven Na den vreeselijken storm van 12 lezer was de kust als bezaaid met rrakhout, dat, telkens met de getijden nedegevoerd, op een paar mijl af tands werd aangetroffen door de hier linnenkomende schepen. De sleepboot iimson deed Zaterdag een onderzoe- [ingstocht voorgaats en kwam met eel van dit wrakhont binnen. De lieuwsgierigheid was hoog gespan- leu, want men vreest hier voor het orgaan van het stoomschip Pallas Ier Kon. Ned. Stoombootmaatschappij Vroeger genaamd Holland). Wanneer len weet dat dit stoomschip vóór de Etna en Urania Kopenhagen ver liet en nog op zich laat wachten, terwjjl de beide laatste sedert een paar dagen binnen zijn en ook ten overvloede in den storm van 12 Nov., toe» de Etna uit nood te Nieuwediep binnenliep, de Pallas mede tusschen de buien aldaar is gezien geworden (zoo verbaalt men hier althans) dan bestaat voor het vermoeden helaas alle waarschijnlijkheiddeze waar schijnlijkheid kreeg bjj het onderzoek tusschen de wrakstukken meer grond, toen een deurljjst werd gezien van bruin geel geverfd hout, op wier ongeverfde zjjde (dus daar waar de ljjst was aangespjjkerd geweest) met groote letters in potlood werd gele zen Holland" (de Pallas heette vroeger aldus). Ook de overige stuk ken van beschot en deuren werden door de bootslieden alhier (die gedurig met de booten der Kon. Ned. Stb.- Maatsch. varen) herkend als afkomstig van een der stoombooten dier Maat schappij. Alle deskundigen beweren dat al het wrakhout van één stoom boot afkomstig is. Stukken van een of meer witte sloepen werden ook meegebracht, doch alles zonder merk bare teekenen. De stukken beschot waren aan de eene zjjde blauw en aan de andere zjjde bronskleurig geverfdzjj waren overigens zeer kort geslagen en onherkenbaar. God geve dat men zich met de Pallas heeft vergist. Uit het bovenstaande blijkt dus weder, dat het Nieuwediep met storm weder wel is te bereiken en Ymuiden niet. Had de Pallas, die voorgaats gezien is, evenals de Etna, koers naar onze haven gezet, zeer waar- 1 schjjnljjk had men dan weder een noodlottige schipbreuk voorkomen, en het mag als een geluk worden 1 aangemerkt dat de Urania behouden is. j Het stoomschip Nora, dat Woens dag van IJmuiden naar Londen ver- trok, is op het Nieuwezand, nabjj Schouwen gestrand. De bemanning Scn verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIÊ. UIT HET ENOELSCH VERTAALD DOOR J. SEPP. il). XXIII. Eindelijk, na een paar lange en ontzet lende uren, toen de duisternis inviel en de vorm van de duinen zwarter afstak tegen de sombere lucht, scheen het wel dat het schip geheel vast zat. De golven sloegen er nu minder dikwijls overheen, maar lieten een zwaar bezinksel van zand op het dek achter als zij tegen het schip gebroken werden, 't Was hoogst waarschijnlijk dat het in stukken geslagen zou worden plank voor plank, als zij den geheelen nacht zoo moesten blijven als zij nu waren, of anders zouden zij wellicht in het zand begraven worden. Aan den eencn kant van de ondiepte aan den kant waar zij menschen op den oever zagen liep een geul met een ster ken stroom, en zij bemerkten dat zij nog tot op zekere hoogte van geluk mochten spreken, dat zij niet rechtdoor daarin waren gespoeld, omdat in dat geval de brik on vermijdelijk had moeten zinken; aan den anderen kant was vaarbaar water, ofschoon hier en daar blinde klippen waren. Zij wisten dat de menschen op het strand hun seinen hadden gezien, maar tot hun groote teleurstelling zagen zij hoe op eens allen verdwenen. Daarop begon Salvé de hand aan het werk te slaan om wat planken saam te binden tot een vlot; het volk volgde zijn voorbeeld door alles bijeen te brengen wat zij vonden, dat maar drijven kon. Zijn plan was een poging te wagen om Elizabeth en hun kind aan land te brengen door ze stevig op het vlot vast te binden en ver trouwende op zijn ervarenheid in 't zwem men, hoopte hij het vlot naar 't strand te sturen met de lijn die hij er aan wilde vastbinden; de eenige vraag zou maar zijn, of hij in staat zou wezen het aan land te trekken tegen den sterken tegenstroom in van de golven die van het strand terug rolden, en die telkens ecu groot stuk droog strand achterlieten. Elizabeth zat ondertus- wist zich met haar eigen boot te redden en het strand te bereiken. Het schip behoort tot de ljjn, door de General Steam-navigationcompa- ny" van Amsterdam op Londen in gericht en had een lading suiker, kaas en andere goederen, benevens 3000 schapen, aan boord. Vrijdagavond kwamen teSche- veningen tien haringschuiten aan slechts enkele waren half vol, het meerendeel had met weinig of geen vangst de terngreis moeten aannemen door het verlies van netten en de schade aan het want. Een logger uit Vlaardingen en een schuit van Katwijk zouden in den laatsten storm zjjn vergaan. Den logger had men van verre zien zinken nabjj de Dog- gersbank, en van een Katwjjksche schuit een donker geverfden mast zien drijven. Met stormweder van 12 dezer had op de Zuiderzee nabij bet Gooi het volgende ongeluk plaats: De praamschipper Hartman sloeg met de moeilijke zee door den helmstok over boord. De vrouw van den schipper had de tegenwoordigheid van geest, om den zwaardlooper toe te werpen, dien de schipper in han den kreeg, doch terwijl de vrouw er mede bezig was om haar man te helpen, sloeg ook zjj met den helm stok in zee, met het ongelukkig ge volg dat zij verdronk. De schipper kwam na bjjna een balf uur in het water gesparteld te hebben, weder aau boord. De knecht was in het vooronder om droog goed aan te trekken, tijdens dat man en vrouw overboord sloegen. Tengevolge van den hevigen storm van Woensdag zjjn op de hoogte van de Oude Tong schipper van V., onder Oosterhout behoorende, diens vrouw, kind en knecht omge komen; alleen de vrouw is tot nog toe opgehaald. Naar men verneemt, zal het schea op de kajuitstrap en was schier niet in een toestand om zich te kunnen voor stellen wat er gebeurde. Terwijl Salvé met dezen arbeid bezig was, hoorde hij plotseling vreugdekreten om zich henen. Van achter een vooruitstekend duin verscheen een menigte mannen, die een groote boot met zich voerden. Zij hielden stil op een punt van het strand. Een aantal van hen nam in de boot plaats, en toen een golf aanrolde die tegen de boot brak, duwden de overigen haar vooruit en de terugvloeiende stroom droeg haar in zee, terwijl de mannen met alle kracht begon nen te roeien. De moedige kerels kenden blijkbaar het water, want zij stuurden in een wijden kring achter een reeks banken om, die als een zeehoofd de kracht der golven braken cn hielden toen recht op het wrak aau, aan welks lijkaut het water betrekkelijk stil was. „Komaan, kijkt maar vroolijk, vrienden schreeuwden zij, terwijl zij het wrak ter zijde kwamenen die opwekking was eigen lijk overbodig. Salvé droeg zijn bijna bewustelooze vrouw naar den kant van het wrak, waar zij haar aannamen en haar achter op den bodem waarborgfonds der Aruhemsche ten toonstelling ter grootte van f150.000, behalve de garantie van f 5000 der gemeente, tengevolge van den on- gunstigen fiuaucieelen afloop der zaak, voor ongeveer 60 pCt. moeten worden aangesproken. Vrijdagavond zjjn aan het eta blissement »Fjjenoord" weder een 15-tal werklieden ontslagen. Tegen het vallen van den avond zaten op de Looiersgracht te Amsterdam drie kinderen te spelen in een handkar, toen een baldadige knaap, die daar langs kwam, bjj wjj- ze van aardigheid de kar greep en voortduwde. De kleinen in de kar begonnen van angst te schreeuwen, hetgeen de aandacht trok van een dienaar van politie. Deze begaf zich daarheen, doch nauwelijks had de jongen zjjn nadering bespeurd, of hij liet de kar los en ging op de vlucht. De kar liep onbestuurd voort en kwam in de gracht terecht. Of schoon er onmiddellijk hulp bjj de hand was, kon er slechts een van de kleinen gered wordenvan de beide anderen, een 7 en 9jarig broer tje en zusje, waren de levensgeesten niet weder op te wekken. De gasverbruikers te Groningen komen op tegen de verhooging van den gasprjjs van 7 op 7Vf cent. De faecaliën en de baardasch zullen over 1880 vermoedelijk f 10.000 minder opbrengen dan dit jaar, en het ga9- halvecentje moet in dat tekort voor zien. De gasverbruikers vinden het onbillijk, dat zjj alleen moeten aan vullen, wat door alle belastingschul digen betaald moest worden. Te Vriezen veen is Donderdag een drie-jarig kind in een ketel met kokend water gevallen, met het ge volg, dat het Vrjjdag aan de brand wonden is overleden. Aan boord van een der trans atlantische stoomschepen, te huis be hoorende te Bremen, is onlangs brand ontstaan in kisten gevuld met zjjden van de boot neerlegdenmaar zij bleef overeind met uitgebreide armen zitten, tot dat haar kind van hand tot hand haar had bereikt en weer veilig in haar armen was toen wachtte zij vol angst of Salvé ook kwam. Bij sprong het allerlaatst in de boot, en toen viel zij in zwijm. Zij maakten de boot los en door de top» pen der golven gedragen hielden zij nu recht op het strand aan, waar een twin tigtal mannen in waterlaarzen en wollen buizen een keten hadden gevormd door elkander de hand te geven en zoo trokken zij de boot aan wal. Van alle kanten werden hun gelukwen- scben gebracht, en de man die aan 't roer had gezeten, riep uit, toen Salvé hem zwij gend de hand drukte: „'t Was een koen besluit, Noor, om zoo te sturen maar 't had er bijna op geloopen dat gij deu nacht op de bank hadt moeten doorbrengen." De uitnoodiging van hun redders om van de gastvrijheid gebruik te maken, die zij konden aanbieden, werd gretig aangeno men door dc uitgehongerde bemanning van het wraken zij volgden den stuurmau Ib Mathisen cn zijn makkers door de dui-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1