Vrijdag 21 November 1879. Zevende Jaargam Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEU WSTÏJDCS G EN. 301ste Staats-Lolerij. Vliegend Blaadje, NOVEMBER, Slachtmaand 30 dagen. Opgang der Zon 7 u. 26 m. Ondergang 3 u. 58 m. ondag 23 [aandag 24 )ixsdag 25 tobnsdag 26 )ondeedag 27 'rijdag 28 Volle Maan. aterdag 29 HELDER, 21 Not. 1879. - Dinsdag jl. is bij Falga, op een lur afstand van Kijkduin, gestrand Ie Nederl. schoener Cornelia, kapt. liefljjn, van New-Castle, met steen den naar Harlingen. Het volk is ;ered. Men is bezig den inventaris ergen. Het schip zal vermoede- weg zijn. - De Visseherij-Maatschappjj ,den leider" alhier heeft weder twee lieuwe schuiten laten bouwen. n.L: Ie Helder no. V" en Helder uo. VI". )eze Maatscnappij mag zich voort- lurend in een gewenschten bloei ver lengen. Aan de staturen van de hier vestigen Visscherij-Maatschappij Triton" is bereids de Koninklijke joedkeuring verleend. - Het schroefstoomschip Marnix, ;haus nog liggende te Amsterdam, wordt in de volgende week te den Helder verwacht, om met de gereed liggende andere schepen deel uit te maken van het eskader, dat waar schijnlijk 10 December a. s. zee zal kiezen. In den nacht van Woensdag op Donderdag is een matroos le kl. van Zr. Ms. wachtschip alhier, achter de school van den heer Daaruhouwer in het Helders, kanaal gevallen. Eerst een nur later is het gelukt zijn lijk op te halen. Aan onze lezers kunnen we mededeelen, dat 't gezelschap onder derectie van de heeren Bamberg Blaaser, 't voornemen heeft, op Dinsdag 2 December, in 't lokaal Tivoli, op te voeren, 't drama sMillionairofGaleiboef." De herhaalde opvoering van dit stuk, dat den bijval van 't publiek zoo ruimschoots ver wierf, benevens, de goede naam die bovengenoemde directie reeds heeft verkregen, doen ons een volle zaal vermoeden, te meer omdat we hier nog niets van dien aard dezen winter gehad hebben. Het st. Koning der Nederlanden, van Batavia naar Amsterdam, arri veerde te Port Said 19 Nov. en zou den 20n Nov. de reis voortgezetten. De stoomschepen der Maat schappij .Nederland" zullen, over eenkomstig het postcontract met de Nederlandsche regeering in 1880 iedere 14 dagen zoowel van Batavia als van Amsterdam vertrekken. Op de thuisreizen van Batavia zal Pinang niet meer worden aangedaan. De proef, in dit jaar op verzoek van belanghebbende exporteurs van Su- matra-tabak genomen, heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. Daar om is besloten de thuisreis van Ba tavia in den regel rechtstreeks te doen, hetgeen zeker ten voordeele zal strekken van den vluggen aan voer van brieven met de Nederl. mail. Men bericht aan het Hbl. Onder Heemskerk is aangespoeld het journaal van het stoomschip Pal- las, bijgehouden tot 11 November, zoomede een ladetafel met zeevaart kundige instrumenten en boeken. Er blijft dan ook thans bijna geen twijfel meer over, of het Ned. stoomschip Pallas, van Kroonstad naar Amster dam bestemd, dat 9 Nov. van Kopen hagen vertrok, is in den storm, die in het laatst der vorige week op de Hollandsche kust woedde, verongelukt. De Pallas was een der grootste stoom- booten van de Kon. Ned. Stoom bootmaatschappij, gebouwd in 1871. Uit Egmond aan Zee wordt later nog bericht, dat aldaar in beschadig den staat is aangespoeld een op doek geverfde schilderij, voorstellende een stoomschip onder stoom, waaronder in witte letters: »SS. Pallas kapt. I. J. Muntendam." Het stoomschip was, naar ter Amsterdamsche Beurs werd gezegd, verzekerd voor f900.000; bovendien loopt f 400.000 op de lading. De lading van het stoomschip bestaat uit ongeveer 1900 ton granen, boekweit, meel, enz. Het is opmerkelijk, dat tot dusver geen lijken zijn aangespoeld van de 28 man, die op de Pallas zijn ge weest. Te Texel zijn de zeilen en een deel van den inventaris aangebracht van de schuit van schipper P. Duin- ker, die voor eenige dagen op het Enkhuizer zand schipbreuk leed. Men heeft te vergeefs getracht het vaar tuig te lichtenhet is in het Krab bersgat gezonken. Van de opvarenden is nog niets vernomen, zoodat alle hoop, dat ze gered zijn, vervlogen is. Brouwershaven, 19 November Het stoomschip Alverton, van Kroon stad met een lading rogge naar Rot terdam bestemd, is op het Nieuwe Zand gestrand; men heeft in den afgeloopen nacht een gedeelte der lading over boord geworpen en thans is men bezig in vaartuigen welke zich bjj de strandingsplaats bevinden, te lossen. Heden avond hoopt men het schip vlot te krijgen. Aangaande het bij Ballum gestrande schip Andreas, kapt. Voget van Stettin naar Dokknm, wordt nader bericht, dat men druk bezig was de lading te bergen; het schip was echter reeds vol water en werd als verloren beschouwd. De redding van de equipage geschiedde door de be manning van de reddingbooten van Ballum en Nes, die, niettegenstaande de holle zee en groote duisternis, er in mocht slagen, de opvarenden, bestaande uit drie mannen en een vronw, welke reeds in het want de vlucht hadden genomen, behouden te Ballum binnen te brengen. Het voornemen bestaat om met het stoomschip Koning der Neder landen, van de stoomvaartmaatschap pij Nederland, dat bestemd is om op 3 Januari van Amsterdam te ver trekken, een transport onderofficieren en mindere schepelingen van de ma rine, bestaande uit 100 man, naar Oost-Indië te doen vervoeren. Volgens een te 's-Gravenhage ontvangen telegram uit Indië is de zeeofficier Koolemans Beijnen, de koene noordpoolvaarder, laatstelijk dienende bij de Indische zeemacht, overleden. In de gemeente Sleeuwjjk is, naar men meldt, Dinsdag een ont zettende misdaad begaan. Terwijl een landbouwer met zijn knecht op de beestenmarkt te Gorinchem was, is er door een paar brutale kerels ingebroken. De meid, die alleen thuis was en waarschjjuljjk gerucht ge maakt heeft, is door de booswichten met messteken vermoord. Daarna hebben zij alles doorzocht en open gebroken en zich verwijderd, een waarde van enkele dnizenden medene mende. De daders zijn onbekend maar de justitie stelt alles in het werk om hen op te sporen en heeft reeds een plaatseljjk onderzoek inge steld. Dezer dagen is melding gemaakt van een muiterij aan boord van het En- gelsche schip Coringa, van New-York naar Antwerpen bestemd en in laatst genoemde haven binnengekomen. Het hof der admiraliteit heeft bevolen dat Cutting wegens manslag naar de Engelsche rechtbank zal verwezen worden. Kearney, O'Conell en Rodsted zjjn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en 5 p. st. boete. Cheshire en Phee zijn vrijgesproken. De gezagvoerder van de Coringa moet 10 p. st. in de kosten betalen; de overige kosten worden door den Staat gedragen. De heer S., notaris te Gro ningen, is in de afgeloopen week het slachtoffer geworden van een geslepen oplichter. Iemand, die voor gaf te Zuidbroek te wonen, wenschte door den notaris het hem toebehoo- rende winkelhuis en eenig land te doen verkoopen. Nadat alles afge sproken was, wenschte hij als voor schot een som van f 400. Bereid willig werd door den notaris daaraan voldaan. Spoedig echter bleek, dat hij met een oplichter te doe gehad had, want te Zuidbroek .jnde nie mand, die den naam droeg, door den bedrieger opgegeven. De vrouw van den nachtwaker Bruis, te 's-Hage werd moeder van twee meisjes en een jongen. De moederende drie kinderen zijn wel varend. Cuxhaven, 16 Nov. Bij het overzetten van den loods aan boord van 't Ned. stoomschip Medea, aan den mond van de Elbe, sloeg de loods boot, waarin zich 7 personen bevon den, omver en verdronken allen. Tusschen 25 en 28 November wordt door de sterrekundigen het verschijnsel van een buitengewoon groote menigte zoogenaamde vallende sterren verwacht. De aarde komt dan namelijk zeer dicht bjj de loopbaan van de komeet van Biela, op een oogenblik, dat de komeet zelve kor telings dit punt heeft verlaten. Het zelfde gebeurde in den nacht van 27 Nov. 1872. Een jong, deftig Duitsch echt paar was Zondag op reis naar Am sterdam, via Lochem en Zutpheu, doch moest te Zutphen de reis sta ken, daar mevrouw tusschen Lochem en Zutphen een kleintje ter we reld bracht. Met de kleine in een mand gepakt, begaven de echtelieden zich te Zntphen naar een vroedvrouw, die dadelijk voor inkwartiering zorgde. Te Bownmore in Schotland zijn dertien personen verdronken, die Vrijdagavond op een kleine boot een pieiziertochtje van Bownmore naar de paardenmarkt te Port Char- lotte wilden maken. De boot is ge zonken, doordien zij te zwaar beladen was. Donderdag jl. is te Beanvais, in Frankrijk, een man wegens zware misdrijven onthoofd, Het hoofd van den geëxecuteerde werd onmiddelljjk afgestaan aan zes geneeskundigen, waaronder twoe uit Parijs, om te onderzoeken of met de onthoofding terstond alle leren en gevoel had opgehouden. In dit opzicht was de uitslag zoo bevredigend mogelijk, maar het onderzoek der hersenen leidde tot het eenstemmig oordeel van alle zes deskundigen, dat de jnstitie een ongelukkigen ontoerekeubaren krunkzinnige had ter dood laten bren gen. Welk een beteekenisvol bericht, zoo schrijft men aan het Weekblad van het Recht", bjj de aanstaande dicnssiën over het Wetboek van Strafrecht. Een indrukwekkende waarschuwing. 5e klasse. 5e lijst. No. 7301 f5000. No. 109 f1000 Nos. 1499 5191 5544 83296 f 400. Nos. 971 3214 9237 9975 f 200. Nos. 7342 9373 11687 17958 11077 f100. 6e lijst. No. 9075 f15.000. Nos. 7541 8829 12909 14119 20062 f 1000. Nos. 11682 12710 17203 19222 19250 20007 f400. Nos. 8179 9831 11758 133S6f200. Nos. 3054 8706 13972 14110 15178 15888 17065 18175 18391 19610 f 100. 7e lijst. Nos. 1259 5725 9878 10295 20528 elk f1000. Nos. 16413 17502 18006 19060 elk f400. Nos. 99 12415 13689 14547 15379 18531 elk f 200. Nos. S6 1866 2753 4723 4775 6612 7245 8961 11032 13493 15762 17141 19318 20133 elk f 100. Wegens plaatsgebrek zijn toe genood zaakt eenige adeertentiên en 't Feuilleton, te laten liggen tot het volgende nommer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1