De Loods ei zijn vrouw. o. 707. Dinsdag 25 November 1879. Zevende Jaargauu. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. «r»! NIEUWSTIJDINGEN. 't Vliegend Blaadje. HELDER, 25 Nov. 1879. Door het kiescollegie der Herv. gemeente alhier ie uit het vroeger vermelde ze9tal predikanten beroepen de. Mjjeberg, van Parmerend. Het vervoeren der lading eteen- kolen naar hier van het in de vorige week by Falga geetrande echooner- echip Cornelia, ie door eenige voer lieden aangenomen tegen 80 pCt. der waarde. Beminnaren der zangknnet maken wij opmerkzaam op het jaar- lpkeche concert der zangschool van den heer Kuyk, op a.e. Donderdag avond. De uitvoeringen dezer echool zijn reede zoo gunetig bekend, dat we one geruat kunnen onthouden van aanbeveling tot het bijwonen daarvan. Aan het lokaal Tivoli en bjj den directeur ie gelegenheid tot h'. be komen van introductie. Ook herinneren we onzen lezers nog eens aan het concert der Tylolers, op morgenavond in Mueie Sacrum. De zang van Han9 Mungennest, de voordrachten op het hout- en stroo- inetrument en het glas-éuphonium, alsmede de koren, moeten zeer in teressant zijn. Het Zondagavond door het staimuziekkorps der marine gegeven eerste buitengewone winter-concert, heeft uitmuntend voldaau. Enkele nommers zelfs waren keurig. De opkomst van muziekliefhebbers had echter beter kunneu zijn. Het korps houde zich evenwel verzekerd, dat hoewel ook een klein, men toch een dankbaar publiek tegenover zich had. Zondag a. s. zal de vereeniging .Genoegen zjj ons doel," haar eerste buitengewone vergadering in Tivoli openen met een uitmuntend tooneel- stuk, hetwelk op vele plaatsen reeds met succes vertoond is. Belangstel lenden verwijzen wij naar achter staande annonce, waarin die verga dering uitvoerig beschreven wordt. FEUILLETON. op weg naar te zien. De buitenwereld Een verhaal uit Noorwegen, van JONA8 LIÉ. UIT HBT ENGKLSCII VERTAALD DOOR J. SEPP. 52). XXIII. "Een paar uur later was hij den zeekant om naar de brik algeraeene indrukdien de op hem maakte was in harmonie met zijn innerlijke gesteldheid. De wind floot over de verlaten zandheuvels en joeg het zand tu$8chcn de duinen in wolken op, die in dc verte als een door den storm geslingerde golf zich uitstrekten over het eenzame uit- getande strand. Over dat droefgeestige strand zwierven in kringen een paar zee meeuwen heen en weer om een paar oude, zwarte stukken van een wrak, die boven het zand uitstaken, terwijl aan den voet van dat strand de droevige ruimte van dc westelijke zee te zien was, zouder een zeil op haar looden watervlakte, die door allen Door den Minister vau Marine ziju eenige beperkende bepalingen ge maakt op het uitgaan der adelborsten le klasse, die zich aan boord der in de havens liggende schepen bevinden. Deze bepalingen zjjn vermoedelijk het gevolg van het treurig ongeval, dat onlangs met een dezer jongelieden alhier is voorgevallen (zelfmoord). Het Artillerie-Vrjjkorps hield jl. Zondag in Musis Sacrum eene bijeen komst tot uitreiking der prijzen, be haald bjj het jaarlyksch concours, ge houden op 12 October jl. De heeren Breebaart, Oterendorp, de Meijer, K. Kikkert en Bekkers waren de over winnaars en deden hunne keuze uit de prijzen, waarop de president, de heer Mr. Aberson met een gepast woord hun deze overhandigde. Ver volgens ging men over tot het schieten met pistool, waarvoor ook drie prijzen disponibel waren, welke behaald wer den door de hh. Breebaart met 22, J. Kikkert 21 en K. Kikkert met 19 punten. Hiermede was de eerste we- kelyksche winteroefening geopend. Omtrent het vergaan van het stoomschip sPallas" schrijft de Am- sterdamsche Courant het volgende »dat het stoomschip den vorigen dag bij de Zniderhaaks ontmoet was door een loods van het Nieuwediep, die aanbood de stoomboot, evenals met de Etna geschied was, aldaar binnnen te loodsen. De kapitein echter, te Ymuiden willende binnenkomen, had een loods voor die haven ge- wenscht, doch die was niet bij de hand." Meu ziet hieruit, het woedende element was door dezen snnggeren berichtgever in een wandelplaats her schapen zjj (de stoomboot) ontmoette een loods, die juist geen tjjd had en een ander, die wel zeer gewenscht was, had toevallig eenige bezigheden achter een groen boschje, en was daarom niet hij de hand! De »Pallas" evenwel, door den loods- kotter onderricht, dat geen loods overgezet kon worden, heeft op het vermeden werd. Eenzaamheid, schipbreuk, verlatenheid toonden zich aan alle kanten; en het scheen Salvé toe dat het niet anders was dan het beeld van zijn eigen leven. Hij was de eigenaar geweest van een brik en déér lag alles wat er van over was, in het zand bedolven. Het was hem gelukt Elizabeth de zijne te noemen, maar had hij daardoor iets aan zijn levensgeluk zien toegevoegd P Hij staarde op de overblijfselen van zijn brik, waartegen de gele golven gebroken werden, in een toestand van sombere afge trokkenheid, waaruit hij niet eerder gewekt werd dan toen Ib Mathisen met een paar van zijn eigen volk naderde, dat hem ge volgd was naar het strand, om te zien of zij nog iets van hun eigendom zouden kunnen vinden. Hij ging met hen zoeken, maar zonder veel gevoig; drie scheepskis ten en het kompas, ziedaar alles wat het werk van een uur loonde tusschcn stukken hopt cn bouten en stukkeu van 't want, die over den oever gestrooid lagen of op verren afstand in alle richtingen een spoor in 't zand hadden afgedrukt. Zij bleven dien dag in dat gehucht, door visschers bewoond, en toen Salvé zijn ver- sein om den kotter te volgen naar de veilige reede van Tessel, koers gezet naar Ymuiden. Roekeloosheid is dus gewis de oorzaak, niet het niet bjj de hand zjjn van een loods. Ook is de >Etna" niet den vorigen dag, maar wel denzelfden dag te Nieuwediep hinnengestoomd. Het stoomschip Voorwaarts, kapt. Aukes, van Amsterdam naar Batavia, is Vrydag te Napels aan gekomen, en denzelfden dag vertrok ken. Het stoomschip Conrad, kapt. Graadt van Roggen, van Amsterdam naar Batavia, is 21 November Aden gepasseerd. Het stoomschip Ko ningin Emma, kapt. Ordeman, ver trok Zaterdag van Amsterdam naar Batavia. Het at, Prins van Oranje, kapt. Berkelbach van den Sprenkel, vertrok van Batavia naar Amsterdam 22 November. *Hefc stoomschip zal Mar- seille aandoen. Op den Zeedijk te Arasterdam is 21 October jl. een matroos door een onbekende in een vechtpartij zoodanig met een parapluie in het oog getroffen, dat de man aan de gevolgen overleed. De onbekende is door de politie gevonden en iu hech tenis genomen. Hy heeft hekend. De vermoedelyke dader van den moord, op de dienstbode van den landbouwer Smookerk te Sleeuwjjk gepleegd, een voormalige knecht van genoemden landbouwer, zou, naar de Dordtsche Cfc." verneemt, in hauden der justitie zyn. Het door hem ge stolen bedrag aau bankpapier moet volgens opgave ongeveer f 30,000 bedragen. Door den commissaris van po litie te Venlo is in hechtenis genomen een jongeling uit Bochum, die te Yenlo bjj eeu molenaar werkzaam was eu beschuldigd wordt vau moord op een 14jarig meisje. Hy is aan de Duitsche politie overgeleverd. De vrouw, die gepasseerden Woensdagavond in haar wouing klaring voor de overheid had afgelegd en zijn volk had betaald wat hij hun schuldig was, waarmede het grootste deel van zijn geld dat bij gered had heenging, nam hij met Elizabeth passage naar Christiansand op een graanschip van Harboere. Hij was niet spraakzaam op reis, maar dacht aan zijn toekomst; het vooruitzicht was niet helder: hij wist dat er slechts ééne meening onder het volk bestond om trent zijn verlies van de brik, namelijk dat hij het alleen zijn eigen dwaasheid te wijten bad, en daar dit natuurlijk bekend zou worden was zijn kans om door een of an deren reeder tot kapitein aangesteld te worden, zeer klein. Elizabeth's populariteit in Tonsbcrg zou bcm misschien vau dienst kunnen ziju, maar hij zou liever vau gebrek omkomen dan door zulk een hulpmiddel een plaatsing te verschaffen; ja, in hun tegenwoordige omstandigheden zouden zij zelfs niet naar Tonsberg terugkeeren. Er bleef hem maar één weg open, als hij niet weer van meet aan wilde beginnen: hij wilde in het district van Arendal loods worden zonder aanstclliug. Niemand kende die kust beter dan hij; hij had dat plan altijd bij zich omgedragen, ja al sedert aau de Kruiskade te Rotterdam door haren man met een mes werd ver wond en daarop naar het stedelyk Ziekenhuis aan den Coolaiugel over gebracht, is aldaar overleden. De schipperskuecht B„ te Kam pen, die op 17 Augustus jl. eeu som vau f 1030 uit eeu in den IJsel aldaar liggend vaartuig van de wed. Boxem ontvreemdde, is tot acht jaren tuchthuisstraf veroordeeld. Zondagavond te lOVj unr ont dekte de vrouw van den machinist van het stoomgemaal in den Hout- rakpolder, staande aan het Noordzee kanaal, dat er brand was aan de zjjde van een der korenschelven van de heeren van der Beek. Onmiddellijk waren alle omwonenden bjj de hand, doch hoe vlug meu ook ter liulpe schoot, de vlammeu hlekeu nog vlug ger te zijn, want ongeveer te lP/g uur stonden 5 volgeladen korenschel- ven en 2 schelven met hoonen en erwten iu lichtelaaie vlam. Aan blusschen was geen denken. Aange wakkerd door een frissche koelte, die op deze vlakte vrjj hare werking kou doen, deelden de vlammen zich ook mede aan de-schuren, destallen en aan het pas verleden jaar nienw gebouwde heereuhuis, woning vau de heeren van der Beek. Met groote moeite eu soms met levensgevaar slaagde men er in de paarden en rytuigeu uit de stallen te halen. De schuur, waarin de landbouwgereed schappen, het koolzaad, de aardap pelen en een heele .scheepslading kolen geborgen waren, gaf weldra zulk een vlam, dat de brandende korenschelven daarbij slechts kaarsen geleken bjj daglicht. Alles is totaal verbrand. Een der yverigste blusschers, een schilder, die gedurende langen tjjd aau het huis dier heeren gewerkt had, werd, nadat de Burgemeester iu den vroegen morgen was aange komen, onder ge'.eide van twee politie dienaren in hechtenis gebracht. Er ziju vermoedens gerezen, dat deze het koren zou hebben aangestoken. - - - - -- - - den naeht toen hij de Jnno te Merdö binnenbracht j en daar of op een andere plek langs dc kust zou hij, zooals hij zeer droefgeestig bepeinsde, Elizabeth geheel voor zich zeiven hebben. Toen hij dit bcslnit aan Elizabeth mee deelde, gaf zij met opgewondenheid hare goedkeuring aan het plan en toen hij er verder bijvoegde, dat zij nu tevreden zou moeten zijn met de vrouw van een burger man te wezen, antwoordde zij ongevraagd: „Als hij maar Salvé Kristiansen heet, dAn vraag ik niets meer." XXIV. Zoo was het afgesproken; en ofschoon Elizabeth wel wat teleurgesteld was, toen zij hoorde dat zij haar lief huisje te Tons berg niet weer zou zien, toch liet zij zich geen enkel woord dienaangaande ontsnappen en Salvé ging zelf heen om hun zaken daar te regelen. Toen hij verkocht had hetgeen zij be zaten en zich eeu loodsboot had aangeschaft hielden zij nog een klein sommetje over om op nieuw hun buishouding te beginnen. Zij hadden Merdö tot hun toekomstige woonplaats gekozen. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1