Vliegend Blaadje: Be Loois ei zlii Vrouw. Dinsdag 9 December 1879 Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. ÏIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. \o. 711. HELDER, 9 Dec. 1879. We vestigen de aandacht van t lezers op het aangekondigde te geven door de heeren '.keroth, Joseph Dado en de Groot, CS muzikale wereld met roem be- Tegen een billijk gestelde ie, nog billijker, wanneer men e rondgaande 1 jjsten teekent, kan zich de gelegenheid verschaffen een genotrijken avond. Daartoe door het bestuur uit- ^odigd, woonden wij het concours jl. Zondag door de schietclub em Teil" gehouden. Uit do e opkomst bleek, dat het bestuur fen geest der leden had gehandeld, n prijzen waren beschikbaar ge- l; 8 voor pistool en 1 voor ge- Overwinnaars waren voor pis- Ïj de heeren J. Korporaal, L. Tho- I J. v. d. Ven, D. v. Hoolwerff, Willigen, J. Breebaart, J. Bar- ;ld en P. J. Lupgens, en voor eer de heer V. de Wit. a afloop van den wedslrijd werden prijzen met een gepaste toespraak r den president uitgereikt. Hij ankte de leden voor hun trouwe omst, sprak in 't bijzonder eeuige orden tot de afgevaardigden van het JU,- ijhorps, die door hunne tegenwoor- lid het bewijs gaven van de goede eIj ^standhouding die er tusscheu beide Veenigingen bestaat, i jüp voorstel van 't bestuur werd heer T. Mooy, onder luid applaus f tr leden, tot eerelid benoemd, die 1 |or dit bewijs van waardeering zijn nk betuigde. l)e president sloot dit concours, i zeker bjj allen den indruk heeft Itergelaten dat het bestuur in goede \den is en alle mogelijke moeite t om «Willem Teil" steeds in ii en ledental te doen toenemen. De «Burgerkring Harmonie" rde gisterenavond op de bovenzaal >- den Heer Caarls op feestelijke ze zijn tienjarig bestaan. r, 3A sn verhaal uit Noorwegen, van JONAS Ll£. UIT HST ZKGELSCH VERTAALD DOOR J. SBPP. Zij noemde hem een armzalige lafaard, e zich niet ontzag haar en alles wat zij im vereenigd golden, voor ellendige vlei- aan de eerste de beste te verkoopen. ij had zich zelf zoo ver weggegooid door ijn onbesuisde vriendschap, vervolgde zij, iet een beweging als of zij iets van zich kudde dat zij diep verachtte, dat er iets aan hem gebleven was dat voor een •uw met een greintje trouw en eer, de iite van 't oprapen waard was. Toen haar man zich op de sofa wierp en klagelijken toon uitriep dat hij een el- ïg man was, herhaalde zij dat laatste rd tot tweemalen toe op onbeschrijfelijk thtelijken toon. n maneen manwas je maar een geweest, dan hadt je mijn liefde nog Een marinier, Zondagavond 11. de gracht om 's rijks werf willende oversteken, geraakte in het slop, dat eiken morgen opengemaakt wordt, en verdronk. Kort daarna werd zyn lijk opgehaald. Het stoomschip Prins Hen drik" is Zaterdagmorgen ten 9 n. van de Rietlanden vertrokken en kwam eerst Zondagmorgen ten 9.25 uur in zee. Deze gebeurtenis vermeldt het Hbl." van Maandag als een goede tyding" Het st. Prinses Marie, vertrok van Batavia naar Amsterdam den 6n December. Het st. Koning der Nederlanden, kwam gisteren te IJmuiden binnen. Aan de koninklijke maatschappij de Schelde te Vlissingen zal de ver vaardiging worden opgedragen van vier torpedobooten, ten behoeve van het departement van marine. De Koninklijke Nederlaudsche Stoombootmaatschappij heeft aan de kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen, onder directie van den heer vau der Made, de levering van een boot besteld, gelijk aan die, waar van de vervaardiging onlangs aan den heer Laing te Sunderland is Uit Enkhuizeu wordt gemeld: De Zuiderzee is door de streng invallende vorst plotseling in een vaste ysvlakte veranderd, en alzoo alle handel en visscherij gestremd. Van een der drie vischschuiten, die in de nabijheid van de Ven in het ijs bekneld raakten, zijn de man schappen door de edele en kloeke daad van een landman, die zich niet zonder levensgevaar op het ijs waagde, gered en in zijn woning liefderijk verpleegd. Twee Enkhuizer schuiten mochten nog bytjjds de haven bereiken, de andere liggen aan het Nieuwediep, van waar tien visschers reeds huis waarts zjjn gekeerd. in alle gevallen een overblijfsel daarvan maar nu en zij blies het licht uit, „is alles tusschen ons uitgedoofd als die lamp. Toen ging zij de kamer uit, Beek bleef waar hij was, verpletterd en verstomd door dien plotselingen slag, die zijn huiselijk geluk had getroffen, en onder den invloed van de aangrijpende gedachte dat zij in vollen ernst meende wat zij zeide. Zij bleef den geheelen nacht in de kamer bij haar kind opzitten en hij gevoelde, dat hij haar niet zou durven storen. In weerwil van den strijd, dien het zijn fierheid kostte, was hij een paar dagen later schier nederig in zijn houding tegenover haar en beleed met warmte en uit het diepst van zijn hart dat hij ongelijk had gehad. Hij poogde zelfs haar tc toonen dat hij zich geheel anders tegenover de dames wilde gedragen en bracht het werkelijk zoo ver, dat zij vergeten scheen te zijn, dat er iets tusschen heu was voorgevallen en zij was weder dezelfde in haar omgang met hem als te voren dat wil zeggen, afgemeten vriendelijk, zooals zij 't in de laatste jaren geweest was. 't Kwam van haren kant nooit tot cene De werkplaatsen van de heeren L* J. Enthoven Co. in den Haag, waarin gewoonlijk meer dan 700 werklieden arbeid vinden, zjjn Za terdag, bij gemis aan werk, tijdelijk gesloten, met uitzondering van één der ateliers, de groote gieterij, waarin nog slechts 60 werklieden worden beziggehouden. Na 1 Januari zullen op de Kweekschool voor de Zeevaart te Leiden geen jongens meer beneden de 14 jaar en 6 maanden tot een verbintenis bij de zeemacht toegelaten worden. Te Haarlem heeft zich een heer door middel van een revolverschot doodgeschoten. Den revolver had hij een paar dagen geleden op een val- schen naam en adres te Amster dam gekocht. Het st. Koningin Emma, kapt. Ordemau, van Amsterdam naar Ba tavia, arriveerde te Napels 6 Dec. en vertrok denzelfden dag. Te Leiden is een geheele hand wagen met Sinterklaasgebak gestolen. De knecht eener koekbakster op de Haarlemmerstraat had een paar kisten met dit gebak, tot vervoer bestemd, op den wagen geladen, en liet het voertuig eenige oogenblikken onbe heerd voor den winkel staan, waarop de dief de kaus schoon vond, om den beladen wagen mede te nemen. De ledige wagen is teruggevonden. Okke Van den Berg van Rijpe- kerk, de prgswinner bjj verschillende hardrijderijen op schaatsen in den vorigen winter, heeft nu weder een eersten prijs behaald bij een hardrij derij te Grouw in Friesland. Een huisvader, die zich met een kraampje voor ververschingen op de schaatsen baan der Karnemelkshaven te Rotterdam had geplaatst, is Zater dagavond door het jjs gezakt en verdronken. Men leest in de Arnh. Ct. Terwjjl tal van kinderen op St.- Nicolaas een feest door de ouders formeelc verzoening: zij bad te duidelijk gezien dat hij 't karakter bad van een drijvende wolk, en dat gelijk die voor een oogenblik schittert, bij zich liet opwinden door toejuiching en vleierij en hij was te zelfzuchtig, dat een waaraehtig ernstige liefde bij hem wortel kon schieten, laat staan dat zij tot een geheele levcnsveran- deering de aanleiding kon worden. Met zijn denkbeelden en zijn goed hart zou hij iedere vrouw goed behandeld hebben, ook indien zij zich niet zoo onmisbaar voor hem had gemaakt als zij het had gedaan; haar gave van zich goed in de wereld voor te doeu was, zij gevoelde het, het anker voor haar veiligheid deze toch deed hem tegen haar opzien, en zijn ijdelheid 'eischte dat zij iets moest wezen, waarop hij trotsch kon zijn maar zij was wel genoodzaakt aan zich zelve te bekennen dat zij blind was geweest door hare liefde voor hem, dat zijn karakter veel te wenschen overliet aan standvastigheid en trouw, ja, aan iedere hoedanigheid, waarvan zij eens het aanwezig zijn bij hem zich zelve had opgedrongen. Zij kende het ge heim van dezen man, die zoo uitnemend was in de oogen der wereld: namelijk dat hij alles miste wat den man verheft. wordt bereid, elk naar rang of stand, had Vrijdagnacht omstreeks 12 ure in de Willemstraat te Arnhem een voorval plaats, dat de verontwaardi ging van velen stellig zal opwekken. Een meisje toch van naauwelyks zes jaren, werd door een bezoeker van een tapperijtje aldaar, op verzoek van de tapster, tevens stiefmoeder, bij de hand medegesleurd en bjjna naakt, op bloote voetjes, in de barre koude en ijzige sneeuw op straat gezet. Gelukkig waren juist twee agenten van politie in de nabijheid, die, afgaande op het geschreeuw der kleine, deze menschonteerende mis handeling wisten te beletten. Onlangs geraakten de bewoners van het Londeusche werkhuis in Worshipstreet niet weinig in angst bij het hooren van het aanhoudend gelui der braudklok van de inrichting. Toch was, bij onderzoek, nergens in het huis onraad te bespeuren. Men keek thans naar boven om te zien wie dat helsche leven maakte en jawel daar zaten twee vrouwelijke verpleeg den vau het gesticht, 17 en 19 jaar oud, op het dak, spottend met deu angst van de sukkels die door het gelui dat zjj voor haar pleizier maak ten, zoo ontsteld waren. Men gebood haar thans omlaag te komenuit- jouwingen waren het antwoord. Toen door de woedende beambten van het gesticht pogingen werden aangewend om met een ladder het dak te be stijgen, werden die pogingen door de rappe handen van de dames ver hinderd. Ten slotte werd een middel te baat genomen dat capitulatie ten gevolge had de brandspuit werd gehaald en een koud waterstraal op haar gericht, waarna de ondeugende schepsels eindelijk om genade smeek ten en het dak verlieten. Te Saint- Denis heeft een meisje van 14 jaar zich van het leven beroofd. Zij ging met veel ambitie op school, las veel en wilde onderwjjzeres wordeu. Haar vader, een bakker, vertelde haar, dat hjj Hij leefde en bewoog zich voor haar van nu af aan als ecu bezoedeld ideaal, waaraan zij gekluisterd was tot aau het eind van haar leven. Het bittere der teleurstelling ve.rtc*rde ,iaar. hart en dit was WC1 het pijnlijkst, dat zij het alleen voor zich zelve moest houden en niemaud had om in ver trouwen te nemen. Haar leven was een woestenij geworden en op hetzelfde oogen blik waarop haar echtgenoot een schitte renden speech afstak, die aan alle kanten der tafel een storm van toejuichingen lokte, scheen het haar toe, dat zij niets hoorde dan holle klanken. Zij verzekerde haren ouders altijd, als zij zich niet konden begrijpen hoe 't kwam dat zij er zoo bleek uitzag, dat zij volmaakt gelukkig was; en zij hadden geen reden om iets anders te denken, want het scheen dat Jzij in ieder opzicht het voorwerp van een liefderijke zorg was. Het eenige, dat haar thans nog in werkelijkheid aan het leven bond was haar zoontje Fre- derick; maar zij voedde hem op met de meest mogelijke gestrengheid, want zij ver beeldde zich dat zij bemerkt had dat hij iets van 't karakter zijns vaders had over geërfd. Zij bad altijd haar levendige belangstel-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1