Vliegend Blaadje. IS 713. Dinsdag 16 December 1879. Zevende Jaargang. *<dk$ «9 i va Éi Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. nieuwstijdingen. at iat. feuilleton. IE. >PÜ Be Loods ei ffii Vroiw. 11 *0 SELDER, 16 Dec. 1879. Blijkens een bij het departement an marine ontvangen telegram is de lefenings-dmsie, ouder bevel van den ;apt. ter zee J. W. Binkes. den 12n te lezer 's middags ten 4 ure Dungeness jepasseerd. Aan boord was alles wel. Wegens de afschaffing der lijf- traffen bij de zeemacht moeten voor 5 daarvoor in de plaats getreden .raffeu, aan boord van de verschil- ende oorlogsbodems provoosten wor- leu gemaakt. Het stoomschip Priuses Marie, lapt. Hissink, van Batavia naar tmsterdam, is 13 December Point Ie Galle gepasseerd. Bij den burgemeester van A le erdam is reeds ingekomen een som f6000 aan buitengewone giften 'oo» de behoeftigen der gemeente. Een arbeider van de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij is te tmsterdam in hechteuis genomen regens diefstal. De man had zich lQen zakje met gouden ringen toe jy [eëigend. Een Urker visschersschuit, ge- oerd door schipper J. Post, die in |y |e laatste weken gebezigd werd ter In ichelvisch- en kabeljauwvangst te 'ïorderney, is in de Noordzee omge- 1- lagen; de vijf opvarenden zijn ver- Ironkeu. Tusscheu Gouda en 's Hage HJ :jjn door den Rijnspoorweg drie scha al len overreden, die over het ijs op len spoorweg waren gekomen. In het voorjaar verdween een [lerk der gemeente Rheden, tevens ririeveugaarder te Steeg, Kleiubout [euaamd, hem toevertrouwde gelden nedenemende. Hij begaf zich naar enz, Imerika. Voor het leven daar miste lij echter de vereischte energie en jpge- 136. Iepen uats- laar, n in ogste VAN 1 Jr. len verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HST ENGELSCU VERTAALD DOOR J. SEPP. 7). XXVI. Gjert's avontuur met Beck's kleinzoon Ld hem voor dien dag tot een ander man '«naakt en verlichtte voor een tijd lang le taak van zijn vrouw aanmerkelijk maar sij paste wel op, dat zij hem niet liet be nekeu dat zij hem andera dan gewoonlijk rod. En toch: toen zij hem hielp om zijn ooujas uit te trekken, bemerkte hij dat laar hand beefde. Zijn aandacht werd even- rel >p dat oogenblik afgeleid doordien llenr; zich in de deur vertoonde en er leer edremmeld uitzag, vol gevoel van ichuld terwijl zijn broek nog over zijn iloote eenen was opgebondenhij had de tinnen roes, waarin de garnalen waren, in hjn had. Op di oogenblik kwam Gjert ook binnen «net eenic huishoudelijke benoodigdbeden, die zijn vier in Arendal had gekocht, cn nadat hij en droef kijkenden „broekeman" Toor zijn ienst geprest had, nam hij hem werklast. Dezer dagen nu keerde hij terug en maakte zich aan een moord aanslag schuldig op den burgemeester van Rheden, mr. Brantsen van Rhe- deroord. De hoog bejaarde burgemeester, die ondanks zijne jaren dagelijks nog met ijver zijne werkzaamheden ver richt op 't gemeentehuis, wandelde Donderdagnamiddag ongeveer half vier van het secretairie naar zijne woning. Op weg derwaarts werd hy plotseling door drie revolverschoten getroffen. Gelukkig echter zyn de wonden niet van gevaarlijken aard. Althans voor het oogenblik is men daaromtrent gerust en bestaat er hoop, dat de waardige man weder geheel herstellen zal. De aanleidiug tot de daad weet men nietmaar wel is algemeen bekend, dat Kleinhoufc, toen hij nog in zijne vroegere betrekking was, groote verplichting had aan den heer Brantsen. De misdadiger was aanvankelijk niet te ontdekken. Ziju lijk werd later gevonden hy had zich zelf voor 't hoofd geschoten. Des nachts werd het naar het lijkenhuis gebracht. De 6e lijst van de Figaro," die van Donderdagavond, brengt het bedrag der voor de Parijsche armen bjj dat blad ingekomen giften op fr. 577,647 94 Daarvau is reeds fr. 213.000 uitgedeelder zijn 113 000 behoeftigeu, namen 43.000 geziunen uitmakende en de verdeeliug heeft zoo plaats gehad, dat ieder gezin gemiddeld op 5 franks gesteld werd- De helft werd verstrekt in bons voor brood, 1/i in bons voor hout, en nog 1/4 in bons voor vleesch. Behalve de verwarmingslokalen zullen ook bra- sero's in de open lucht geplaatst worden, dat zijn gelegenheden op straat voor den gaanden en komenden man om handen en voeten te warmen mede naar de boot, die beneden aan de kust lag, om hem te helpen het overige naar boven te dragen. Hij had zijn moeder slechts in haast een kus gegeven, toen hij met een oogopslag gezien had dat alles ditmaal in orde was. Als het anders was bleef hij altijd bij baar en gaf haar door wenk en houding zooveel steun als bij geven kon. Hij had van zijn prille jeugd af zooveel gezien en begrepen van bet on gelukkige liarer verhouding tot zijn vader, dat hij zich zelf als haar vriend en steun had opgeworpen, al bleef hij ook tegelijker tijd zijn vader onderdanig. Als Gjert aan boord was had Elizabeth eenige zekerheid dat Salvé in alle gevallen niet al terockc loos zou ziju, en Gjert zorgde er altijd voor dat zij uit de verschillende plaatsen, die zij aandeden, eenige tijding van heu kreeg door andere loodsen of door visschcrs van Merdö. Als de jongen niet met zijn vader mede was zond zij hem nu en dan naar Arendal om naar hem uit te zien. DitmAal duurde het vertoef van den loods in zijn huis vrij lang en al dien tijd had er geen enkel huiselijk krakeel plaats. Werkelijk, voor elk paar dat zoo lang reeds getrouwd was als zij zou zulk ccn on verstoorde vrede onder alle omstandigheden opmerkelijk geweest zijn. De kleine Hecrik had zich zelf mogen verheugen in zijns vaders gezelschap op een van zijn tochten Onder de belangrijke giften, die bjj de gemeenteadministratie voor de armen te Parijs zijn ingekomen, behoort o. a. een van 150.000 franken van de gebroeders Rothschild, die bovendien ook de inschrijving van de Figaro" krachtig steunden, aan welk blad een der heeren Rothschild fr. 25.000 zond Te Stuttgart is in den nacht van den 8 dezer de circns Herzog ge heel afgebraud. Twee meu9chen zeven paarden, twee herten en een paar kostbare schoolpaarden ziju daarby omgekomen, terwijl de geheele garderobe en al de fraaie tuigen en zadels verbraud zijn. De wild ge worden paarden vluchtten naar alle richtingen, maar de mee9te zijn in den loop van den nacht opgevangen en in de Kouinklijke stallen, de veeartsenijschool, of bij particulieren onder dak gebracht. In een der wolpakhuizen in de dokkeu te Loudeu ziju 5 man, die op een hijschtoestel van de bovenste verdieping neerdaalden, door het breken van de ketting daarvan op een hoogte vau 50 voet naar beneden gevallen. Een van hen was terstond dood, twee andereu stierven na weinige oogenblikken en ook voor de beide laatst en is geen hoop op herstel. Een Engelsche stoomboot, die met steenkolen geladen, onlangs Li- verpool verlaten had, is iu een storm omgeslagen. Men had de booten gereed en vier daarvan werden uit gezet, maar drie sloegen terstond om 6 man van de 25 verloren het leveu. De ééne volgepropte boot bleef 24 uren tegen de zee worstelen en ont moette toen gelukkig een Noorweegsch schip. Kapitein John Blair van de stoomboot Thales, 11 December te Antwerpen aangekomen, van Brazilië en La Plata, verhaalt de volgende redding bewerkstelligd te hebben op de hoogte der Baai van Biscaye: Ik vertrok uit Buenos-Ayres en laatst uit Bahia den 14den November; den 28sten Nov. voeren wij Madera voorbij, dan 29steu werden wij door zeer slecht weder aangetast; met N. W. wind, den 4deu December, hadden wy tegen een geweldigen storm te worstelen en een geweldige zee deed ons schip hevig stampen en slingeren, waardoor veel water op het dek kwam en groote schade veroorzaakt werd. Te middernacht bemerkten wjj langs bakboordzijde noodsignalen. Wij deden stoppen om te weten wat er gaaude was en hoorden duidelijk wanhopende hulpkreten de zee was zoo schrikkelijk en stond zoo hol, dat wij het niet dorsten wagen een boot uit te zenden. Te 1 uur 's mor gens was de zee nog altyd eveu onstuimig en daar er bjj na geen mogelijkheid was, de schipbreukelin gen ter hulp te komen, riep ik eenige vrijwilligers op om de redding te beproeven. De eerste, de derde en vierde stuurman en twee mutrozen boden zich daartoe aan, lieten een bootte wateren wierpen een reddings boei in zee: ua vier uren werkeus waren wij zoo gelukkig vijf mannen en een kajnitsjongeu te redden, welke ons verklaarden de epuipage uit te maken vau het schip Jean, van Duinkerken, gaande vau Port Bouco naar Grauiville, geladen met zouthet schip was gansch wrak geslagen en zonk weinige oogen blikken na de redding der beman ning. Wij hadden het geluk ze te behouden en wel te Southampton aan land te zetten, op Zondag 7 Dec. In berichten uit AspinwaU (landengte van Panama), van 29 Nov. wordt gemeld, dat van 20 tot om garnalen te zoeken cn ven groot deel ran Salvé's tijd was sedert in beslag ge nomen met bet optuigen van een brikje voor zijn verrukteu jongen. Het eenige punt waaromtrent een on schadelijk klein verschil zich openbaarde was de kwestie van Gjert's onderwijs. Zij waren nog al tamelijk welgestelde lieden in huu stand. Alsof liet deukbeeld plotse ling bij haar was opgekomen, vroeg zijn moeder op zekeren dag, waarom zij hem niet in Arendal ter school zouden laten gaan hij kon bij haar tante in huis koineu, zeide zij. Maar zijn vader wilde niets daarvau hooren en stapte kort en bondig van bet onderwerp af door de mededeeliug dat hij, als Gjert oud genoeg was, het plan had hem naar Tergesen's takclzolder in Yroengen te zenden, om daar het optuigen te leeren. Zijn moeder kon evenwel niet zoo ge makkelijk afscheid nemen van het eerzuchtig plan, in haren geest ontworpen en het gaf eeu paar dagen later aanleiding tot bet heftigste tooneel, dat nog ooit de kracht van baar voornemens op de proef had ge steld, maar dat de gelukkigste gevolgen hebben zon. Een oorlogschip was onlangs te Arendal aangekomen, teruggekeerd van een kruis tocht met jonge officieren in de Middel- landsche Zee, en Gjert mocht met een van de andere loodsen oversteken om dat schip te zien Afgescheiden van het opzien dat gewekt werd door zijn hooge tuigaadje, door de blinkende, koperen proppen, die uit de ge schutpoorten naar buiten staken, do menigte matrozen en het schel geluid van liet fluitje en 't roffelen van de trom aan boord, be- standdeelen van de discipline aan boord vau een oorlogschip, was de nieuwsgie righeid nog meer gaande gemaakt door sommige geruchten, omtrent zijn kruistocht in omloop: hij heette namelijk een straf- tocht geweest te zijn; en onder Gjert's vrienden, ja werkelijk onder de geheele bevolking vau de haven was dat schip zoozeer het voorwerp van ontzag, dat telkens als het flnitje gehoord werd, een duister vermoeden werd gewekt, dat een nieuwe strafoefening zou plaats vinden en een paar booten die op zulk een oogenblik in de nabijheid lagen verwijderden zich tot op meer passenden afstand. De waarheid van dit alles was dat er zich één driftige offi cier aan bóord bevond, die bij het volk zeer gebaat was en die het ongeluk had om voor de geeseling juist iemand uit te pikken, dien hij als hij beter was ingelicht geweest, liever ongemoeid bad gelatenden man namelijk die de deuntjes aangaf. Het gevolg was geweest dat er van dat oogen blik af altijd een geheimzinnig lied, maar volkomen duidelijk iu zijn zinspeling, aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1