714. V rijdag 19 December 1879. Zevende Jaargang. Uitgevers BERKHOUT Co. Helder. Kalender der Week. NIEUWSTIJDINGEN. FEUILLETON. De Loois ei ziji Vrouw. I 'i l 't Vliegend Blaadje. w- DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Opgang der Zon 8 u. 10 m. Ondergang 3 u. 45 ra. Ion dag 21 Baandag 22 Kortste dag. Begin van den winter. Dinsdag 23 Vobxsdag 24 „Jonderdag 25 Kerstmis. vrij dag 26 Stephanus. Katbrdag 27 Zondag 28 December Maansverduistering. HELDER, 19 Dec. 1879. In de Dinsdag jl. gehouden Volksbijeeukomst van de Maatschappij *tot Nut van 't Algemeen trad dien i avond als spreker op de Heer H. J. [Helderman, met het onderwerp Het water in de Natuur". Na er vooraf op gewezen te hebben, hoe noodza- Ikelijk het is zich steeds van zuiver i water te bedienen, lichtte hij zjjn I onderwerp i iet verschillende chemische proeven t >e, die door het nog al vrjj talrjjk opgekomen publiek, we gens hare verrassende uitkomsten met "j groote belangstelling werden gevolgd. De president, de heer T. Mooy, leidde deze eerste bjjeenkomst voor mannen met een gepast woord in. Naar wjj vernemen zal door de op i ;ongel. vereeniging Vooruitgang" p Vrijdag 26 Dec. (2e kersdag) een openbare zanguitvoering worden ge geven in de Westerkerk, tegen zeer lage entree, ten voordeele van de Diaconie der Her7. gemeente. Op last van den minister van marine zullen aan de schepelingen onzer marine wollen handschoenen worden verstrekt. Het stoomschip Prins Oranje, kapt. B. van den Sprenkel, van Batavia naar Amsterdam, arri veerde te Port Said 15 December en vertrok denzelfden dag. f en verhaal uit Noorwegen, van JONAS LIË. UIT HST E.VGKLSCH VERTAALD DOOB J. SEPP. XXVI. Ais hij maar een goed stuk kleiner was eest," zeide zijn vader droogjes om zijn ,.u te voltooien, terwijl hij opstond en zijn kaart boven op het kastje in den hoek I neerlegde. Toen begon Gjert, het woord tot zijn °noeder richtende, zijn beweren te staven 1CAOor een vergelijking van de hoogte boven "jen waterspiegel van den romp van den ichoener en van de korvet, en door haar te verzékeren dat dc wimpel aan den top van I zijn mast niet hooger reikte dan de groote ra van het oorlogschipenz., maar zijn vader viel hem in de rede met de vraag „Wat voor een liedje zong je daar?" „O, 't was het liedje aangaande den straf- tocht." „Was het dan werkelijk een straf tocht P" vroeg de loods en sloeg een vorsch enden Uit IJmuiden wordt geschreven: Na een paar dagen dooiweder is de wintervorst met vernieuwde kracht opgetreden. De waterweg langs het Noordzeekanaal, gedurende eenige tjjd door de stoombooten met geweld bruikbaar gemaakt, is door den winteradem weder in boeien geslagen. In de laatste dagen was hier weinig scheepvaartbeweging, 't zal das te bezien staan of de eerstkomende stoomboot de baan weder zal breken. IJmuiden ligt nu weder even afgezonderd als in den beginne. Amsterdamsche en spoorbooten varen natuurlijk niet meer en de omnibus- dienst, die ten vorigen jare in de gemeenschap met den spoorweg voorzag, is reeds in dit voorjaar opgeheven. Van wege de vereeniging Volksouderwjjs, afdeeling Harlingen, zal eiken dag aan 50 kinderen dei- de gemeenteschool wurme spijs ver strekt wordendaar deze school door ongeveer 300 leerlingen bezocht wordt, zoo kunnen zjj eens in de week van de gelegenheid gebruik maken. Het gemeentebestuur heeft gratis een lokaal tot dat einde in gebruik gegeven, niet alleen omdat het daardoor een getrouw schoolbe zoek in de hand werkt, maar ook omdat 50 arme 'nderen daardoor in de gelegenheid :jju, om eens in de week ten minsis warm eten te bekomen. Te Amsterdam heeft een glazen maker kosteloos glas en stopverw beschikbaar gesteld voor armen, die gebroken rniten hebben. Op de Baangracht bjj de gas fabriek te Amsterdam zjjn Dinsdag namiddag twee knaapjes, broertjes van 8 en rnim 9 jaar, door het verraderljjke ijs gezakt. Een werd spoedig gered en naar de woning der ouders in de Reguliersdwarsstraat gebracht. Het andere werd eenigen blik op zijn zoon. Hij aohonk niet gemak kelijk geloof aan zulke praatjes. 'i Was boogst vleiend voor Gjert's eigen- liefde, door zijn vader op zulk een toon van belangstelling aangesproken te worden. Dit was eigenlijk betgeen hij al dien tijd verlangd bad bun te kunnen vertellen en bij barstte nu met de vurigste overtuiging uit: „Werkelijk waar, vader! Sommigen zeg gen zes, anderen negen; maar datdieailcn gegeeseld zijn, zoodat zij ter nauwernood er bet leven afbrachten en in de Middel landsche zee in boeien gesloten zijn ge weest, is even zeker alsalsToen keek bij driftig rond of er niets was te vinden dat behoorlijk kracht kon bijzetten aan zijn woorden, en toen zicb geen tref fender beeld aanbood moest hij eindelijk wel tevreden zijn met deze min of meer lamme vergelijking: „even zeker als dat de koekoek daar boven op de klok staat." Deze mededeeling bad ten gevolge dat zijn moeder ging zitten met baar bord op haar schoot, terwijl zij schuchter den blik liet gaan van haar zoon naar baar man. Er was evenwel niets in het uiterlijk van den laatste dat baar bezorgdheid recht vaardigde. „Van wien beb je dit gehoord Gjert?' tjjd later dood onder de ijsschotsen opgehaald. Te Barsingerhorn heeft een brand gewoed bij het raadhuis. De brand bleef bjj één perceel, een hnis met stal en hooiberg van den heer G. Kater; de onmiddellijk daaraan- grenzende onderwijzerswoning en het raadhuis bleken weldra buiten gevaar. Het geheele gebouw benevens zeven schapen en eenige kippen zijn ver nield. Het pand was verzekerd, maar niet 't geen zich daarin bevond. Okke Van den Berg van Rjjpe- kerk, die onlangs te Groningen het onderspit moest deiven, is weder in zijn eer hersteld. Op een Maandag te Groningen gehonden hardrijderij op schaatsen, waar 39 mededingers waren, heeft hg weder den prjjs behaald. In de omstreken van Leiden heerscht een ziekte onder de schapen, waaraan veel dezer dieren sterven. Sommige boeren slachten ze bij groote partjjen, om al te veel schade te voorkomen; daardoor worden er dageljjks veel vachten ingevoerd. Uit Meppel schrijft men, dat met baanvegen nog al een enkele stuiver wordt verdiendmen klaagt echter over het al te groot aantal van die lieden, en zelfs hoorde men iemand, die de reis van Assen naar Meppel over de Drentsche hoofdvaart had afgelegd, verzekeren, de reis goedkooper per spoor te kunnen doen. Het aantal baanvegers op dat trajekt (ongeveer negen oren gaans) werd door hem op bjj na 200 geschat. Te Lunteren is een kind van 2'/z jaar, door de moeder alleen gelaten, op vreeseljjke wgze in den kinderstoel verbrand. Te Beverwjjk heeft een felle braud gewoed in de stallen en berg plaatsen van graan enz. van den landbouwer Thijs Burger. Rnim een nur verliep er, eer de brandspuit water gaf tengevolge van den verwjj- vroeg zij. „Ven wien ik het boordeVan iedereen." Maar als bedacht hij zich dat in dit ongeloovig huis „iedereen" evenveel gezag hebbend gold als „niemand," vervolgde bij „Van Frederick Beek. Hij had zelf een van dc matrozen gesproken, die op de officierssloep paste bij den steiger, terwijl zijn chef aan den wal waa; en dat was niet het eenige dat hij hoorde, maar bij vernam nog een menigte andere wonderlijke dingen daaromtrent." Hij zag blijkbaar met welgevallen rond, verzekerd dat bij hen ditmaal in elk geval overtuigd had. „Die matroos schijnt een geloofwaardige kerel geweest te zijn merkte zijn vader met onverholen ironie op, die evenwel de aandacht van zijn zoon ontgingterwijl zijn moeder hem aaozag ccnigszins bevreesd dat hij, terwijl hij daar zat te praten, een gek figuur zou maken. „Wel, wat vertelde bij hem verder?" „O, een menigte zaken." „Laat ons ze ook eens hooren." „Hij zeide dat zij daar ginds znlk een orkaan gehad hadden, dat zij door een groote stad voertn die weg waa geslagen en nu daar midd« in de cee dreef, terwijl midden in die stad een geestelijke lag te bidden vervolgens dat zij zoo dicht langs den derden afstand van'de plaats van den brand en van de gekorst. Drie paarden, twee kalveren en een groote voor raad ongedorscht graan verbrandden. Het gebouw is verzekerd, maar van het vee en den aanwezigen voorraad niets. De krnitmolen te Honfleur is in de lucht gesprongen. De directeur werd gedood en twee werklieden werden zwaar gewond. In de schacht der zoutgroef Wilhelmsglück, bjj Hall, in Wurtem- berg, is laatsteden Zaterdag brand ontstaan, met het gevolg, dat eenige werklieden omkwamen en de overige gewond werden. Volgens een mededeeling, voor komende in de >Norddeutsche AU- gemeine Zeituug" is de nood te Berljjn nog nooit zoo hoog gestegen als thans door den vroeg ingevallen zwureu winter. Uit Stockholm wordt de dd. 13 dezer gemeld, dat professor Nor- denskjöld met zjjn expeditie in Oct. jl. te Yokohama en op 14 te Kobe is aangekomenvan waar bjj op 18 laaraanvolgende is vertrokken nat Nangasaki. In elk dier steden zjjt de officieren van zjju schip persoouljjk onthaald. Via Suez hoopt hjj spoelig Europa te hebben bereikt. Door roovers zjjn in Epirns 2 Engelscheu gevangen genomen. Een som vau 4800 galden wordt als los geld geëischt. Rondom Güns, in Hongarjje, moesten in den laatsteu tjjd twaalf achtereenvolgende malen vrouwen worden in hechtenis genomen, ver dacht van de misdaad hunne mannen door arsenicum te hebben vergiftigd Berichten uit Afghanistan bren gen de Engelsche Regeering de niet zeer bemoedigende tijding, dat er nieuwe versterkingen zullen noodig zjjn. De onder-Koning van Engelsch- Indië heeft maar rast, in afwachting 1 I wal waren gevaren toen rij de straat van Gibraltar inliepen dat zij met het eind van den boegspriet een palmboom aan boord hadden gehaald met een geheele uegerfamilie daarin, die zij later weer aan wal hadden gezet." Gjert had nog mededeeling willen doen van een ander belangrijk voorval, als hi' niet door het lachen van zijn ouders in zijn vaart gestuit was. „De „broekcraan" lachte ook omdat hij de anderen zag lachen en had dientengevolge Gjert's verpletterenden blik te doorstaan, die op eens in zijn schelp kroop. „Misschien gelooft gij niet dat het waar is „Weet je wat het beteekent „ienuad iets op de mouw spelden" P Die jongeu in de boot heeft jelui wat moois op de mouw gespeld? zeide zijn vader en ging weer bij tafel zitten. Gjert ging voert gedurende den maaltijd met alles te vertellen en hield niet op toei^ hij afgeloopen was, terwijl zijn moeder di kamer in- en uitliep en zijn vader bij hf raam ging zitten, deels om te luistere** deels om naar het weer te kijken. Hij - beschreef alles wat hij gezien had met zulke levendige kleuren, met name alles wat be trekking had op de officieren en de cadetten dat zijn moeder ging zitten om te luisteren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1