KLEINE COURANT HELDER. NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN Mei 1 Januari a. s, wordt Je niiis m ilt blad als volt: No. 716. Zaterdag 27 December 1879 Zevende Jaargang. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Kalender der Week. t Vliegend E laadje. VOOR DEN Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente 35 Cent. «3 franco per post60 Afzonderlijke nummers 1 Uitgevers: BERKHOUT Co. te Helder. Bureatu: SPOORSTRUT en ZUIDSTRA.tT. Alvertentiën Elke regel nsr 5 Grootere lette worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de iureaux bezorgd zijn. Per 3 maanden binnen de gemeente f0.50. ,3 franco per post 0.75. Afzonderlijke nommers 2 Cent. Beleefd vezoeken wij onzen geabouueer- den, bniten deze ge meente, het verschuldigde 4e kwar taal ud f 0.60, ons vóór li JASl'IRI 1880, te willen doen toekomen, daar na dien datnm met 10 cents ver hooging per post zal worden gedis poneerd. DE UITGEVERS. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Opgang der Zon 8 u. 12 m. Ondergang 3 u. 49 m. Zondag 28 Volle Maan. Maansver duistering. Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Donderdag 1 Nieuwjaarsdag. Vei/dag 2 Zaterdag 3 NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 27 December 1879. Twaalftal bij de Herv. gem. alhier: E. Coldewjjn, predikant te Giethoorn; G. van Dnjjl, te Broek in Waterland; M. Goeman te Hnins en Lions; dr. W. H. Kotters, te BarendrechtW. Mekking, te Zwulve L van 'tSant, te Akersloot; dr. W. Schuuring, te Berkhout; J. D. H.vnu Setten, te NoordscharwondeJ. C. van Slee, te RnmptL. Slotemaker, 's HeerenbergA. W. van Wjjk, te Krimpen a/d IJssel en Wjjt, te Beestenwaag. Het Engelsche barkschip »The Black Prince, kaptein Tyrrell, van Philadelphia naar Amsterdam bestemd, i» jl. Woensdag door mistig weder, i de Zuidergronden gestrand. Het )hip is geladen met tarwe. Drie eepbooten, de Hercnles, Simson en .msterdam, hebben krachtige pogin gen aangewend, om het schip uf te brengen, wuarbg een kabel met daar- aï^verBohdSh Anker" brak, men Icon het echter niet afbrengen. Sedert is Vy, wrak gedeeltelijk vol water, zowtu men vermoed, dat het schip totaal v.rlorex is. Een kleingedxslte der lading is door visschuiten hier aangebracht, terwijl ook een gedeelte is overboord gewor pen. In onderscheidene gemeenten van Friesland verkeert men niet weinig in verlegenheid, doordien de Commissaris des Konings heeft toe gestaan of ten minste niet belet, dat men het water laat afloopen. Daar door is het jjs gezakt en dientenge volge zijn de eenige bruikbare wegen in dit seizoen onbrnikbaar geworden. De berichtgever schrijft»'t Ljjht wel of wjj een beleg te gemoet gaan." Wanneer onvoorziene omstan digheden daarin geene verandering brengen, zullen de volgende zeeoffi cieren aan de derde expeditie met de «Willem Barents deelnemen, als: de luitenant ter zee le klasse H. Van Broekhuizen, kommandant, de luitenant ter zee le klasse A. F. J. Frackers en de luitenants ter zee 2e klasse L. A. H. Lamie en J. H. Cal- mejjer. Niet minder dan 163 personen, die anders te Deventer zonder arbeid zonden zjjn, worden thaus door het Gemeentebestuur door het slechten van de vestingwerken of met ander werk, aan den kost geholpen. De meesten hnnner zouden, indien zjj dit werk niet hadden, aan de grootste ellende en armoede ten prooi zjjn. De goederentrein, die Dinsdag morgen ten 6 nnr met circa zeventig ledige wagens uit Eindhoven vertrok, is even voorbij Deurne op een goede rentrein geloopendie van Yenlo kwam en uit een gelgk getal geladen wagens bestond. Er had een geweldige botsing De hoofdconducteur en de pak- meester van den Eindhovenschen trein werden terstond gedood, nog met hun schrjjfgereedschap in de hand en zoodanig tusschen de verpletterde bagagewagens geklemd, dat men hunne lijken uit de planken moest loszagen. De beide machinisten zjjn gewond; een hunner verkeert in bedenkelijken toestand. De overige conducteurs kwamen geheel vrij of met slechts lichte kwetsuren. De oorzaak van het ongeluk is alsnog onbekend. De trein van Eindhoven stopt alleen dan te Deurne, wanneer de trein van Venlo nog niet op het station te Deurne is aange komen. Het onderzoek zal nn moeten ophelderen, of verzuim gepleegd is door den telegrafist van Deurne doordien hjj niet tijdig gezorgd heeft dat de trein van Eindhoven bericht kreeg om te Deurne te stoppen, dan wel of de trein van Eindhoven door een of ander toeval niet remmen kon, omdat beide treinen in gewonen gang op elkander inreden. De weg is erg beschadigd, en men zal door een hulplijn in de communicatie moeten voorzien. Ruim 30 wagens zjjn vernield. De verongelukte hoofdcondncteur laat een weduwe met 7 kinderen na. Het «Vaderland" bevestigt het bericht, dat de Staat heeft aangeboden, de aandeelen in de Kanaalmaat schappij voor 32 pet. over te nemen. Het «N, v. d. D." voegt er bjj, dat de aandeelhouders dit bedrag echter op verre na niet netto zouden bekomen. Er znllen eerst nog be langrijke betalingen door de Maat schappij moeten geschieden. Bjj een hardrijderij op schaatsen vanwege de IJsvereeniging te Dockum, is de prijs (f130) behaald door Okke van den Berg, van Rjjperkerk; de premie (f50,) door J. de Vries van Docknm. Okke v. d. Berg heeft, dezen prijs inbegrepennu reeds f 695 dezen winter met hardrijden gewonnen. Een dame. die Zondagmorgen te 's Hertogenbosch getracht heeft door het in brand steken harer met petroleum begoten kleederen zich van het leven te berooven, is gisteren morgen aan de bekomen brandwonden overleden. Dinsdagnacht heeft men door het nitsnjjden van een glasruit zich den toegang verschaft tot de woning van den landbouwer Springhuizen, aan de Kerkloan onder de gemeente Rijswijk. Een kabinet, staande in de voorkamer, is opengebroken en daar uit ontvreemd f 1000 aan specie eu f 200 aan bankpapier. Een laadje waarin ongeveer f 800 aan gondgeld lag, heeft msn onaangeroerd gelaten. Als een bijzonderheid wordt nit Monnikendam gemeld, dat de geneesheer W. Kerbert en de heer Sistermans, stalhouder, van nit die plaats met paard en ar, over de Gond- zee, een bezoek aan het eiland Marken gebracht hebben. Naar men verneemt moet het circa 40 jaren geleden zgn, dat de eilandbewoners op deze wijze bezocht werden. Bjj gelegenheid van de feest viering van het 25jarig bestaan der IJsvereeniging «Thialf', te Heeren veen, is een hardrijderij op schaatsen gehonden, waaraan 120 rjjders deel namen. De prijs, een prachtig gouden remontoir horloge met dito ketting en vjjf-en-twintig gulden is gewonnen door Marten Castelein van Suawoude de premie, een zilveren remontoir horloge met dito ketting en een 1 Ogul- den-stnk, door Bote Duiker, te Hom- merts. De 2 laatste medodingers K. Bottema, te Oldeborn, en A. de Vries, te Sneek, ontvingen ieder 10 gulden. Het vuurwerk op het jjs was prachtig; de illuminatie versierde een groot deel der plaats. Zelden waren zooveel menschen aanwezig De burgemeester, Mr. H. W. de Blocq van Scheltinga, heeft voor zjjn huis een zeldzaam schoone jjspoort, versierd met beelden, aan het schaatsenrijden gewijd, op gericht. Twee muziekcorpsen lui sterden het feest op. De prjjsuitdeeling was geanimeerd. De arbeider I'. te Zevenhuizen, ging op schaatsen zjjno familie be zoeken, zijne vrouw met een klein knaapje op een slede voortschnivende. Onderweg ontdekten de ouders tot hun schrik, dat het kind wzs over leden. Om het wicht voor koude te bewaren was het ferm en warm toe gestopt, te dichtwant daardoor was 't gestikt! Een waarschuwend voor beeld Het jjs in den Amstel is zóó sterk dat er excercitiën op gehonden worden door de infanterie en de cavalleriede eerste doet het op schaatsen, de tweede, in troepen van 50 man, op paarden. De Haagsche politie heeft Ledigerf, op een zolderkamertje, lt lijk gevonden van een 80-jarige vron, die bljjkbaar van ellende was omp- komen. De ongelukkige lag op «n bos stroo, zonder eenige dekkif, terwjjl zich geen enkel stuk huisrtd op de onbewoonbare kamer bevol. De bnren verklaarden, dat zjj hir in de laatste dagen eeuig voe<hl hadden moeten brengen. Vroepr moet haar het aanbod zjjn gedut om in een weldadigheidsgesticht te worden opgenomen, doch zjj zouit geweigerd hebben. De Rotterdamsche Maasbode vr- meldt een dergeljjk treurig geil. Een geestelijke werd dezer dagen dor een 11-jarigen knaap bjj zjjne mooer geroependie te sterven lag. De priester volgde onmiddellijk met de H. Sacramenten en een gewjde kaars voor het geval dat deztbjj de zieke niet aanwezig mocht jjjn den jongen naar een ellendig lok in de Raamstraat, waar een ók- donker heerschte en geen vuur, elfs geen stookplaats aanwezig was. De gewjjde kaars ontstekende, blikt* de geesteljjke op een ontzettend schuw spel. De vrouw had tot eaige kleeding een rnwen zak, en zjj ratte op de met vodden bedekte pladten eener bedstede. Vier honden kgen de bewustelooss op het ljjf en schoAen haar zoodoende nog eeuige wantte De priester kon haar slechts het H. Oliesel toedienen, en onmiddlljjk daarna een briefje naar den direteur van het Ziekenhuis schrijven, "oen van daar een half nur later ïulp kwam, was de vrouw dood. Drie maanden geleden met den man,met wien zjj leefde, uit Delft gekauen, was zjj onlangs door hem verlteu, en nu sinds elf dagen ziek gewoden. Zjj had geen andere hnlp dan van haar kind, totdat de dood een linde maakte aan haar vreeselgk ljden Voor den knaap is dudeljjk zorg gedragen. Zaterdag zjju op de greni van Hazerswoude onder Alfen door den van Utrecht komenden middajtrein 16 schapen overreden, van weke 10 onmiddellgk gedood eu 6 vraselgk verminkt zgn. Men zegt dat tegen den eigenaar proces-verbaal is "opge maakt wegens onvoldoende bewaking. De commissie, die te 'i Hage werkzaam is om een eenvoidigen gedenksteen op het graf van Djnkler te plaatsen, beeft van 2. K. U. Prins Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, een aanzienlgke bijdrage ontvangen. Aan de vergelijkende tabellen, opgenomen in den uieuwsten Alma- nach de Gotha," zjjn de volgeuden opgaven ontleend In de rg der Enropeesche Staten wordt Nederland gerangschiktnaar de groote der bevolking, als de 13e: naar de oppervlakte, als de 19de; naar de dichtheid der bevolking, als de tweede. Alleen België is dichter bevolkt en en telt 186 inw. op 1 vk. kil.tegen 128 inwoners in Nederland. In de lijst betreffende de verhouding der geslachten, is aangegeven hoeveel vrouwen in elk der Europeesche landen worden aangetroffen op 1000 mannen. In die lgst staat Nederland met 1018 vrouwen tegen 1000 mannen bjjtia onderaan. Geheel onderaan staat Griekenland met slechts 906 vrouwen op de 1000 mannen. Het betrekke- ljjk grootste aantal vrouwen wordt gevonden in Waldeck, nameljjk 1130 op de 1000 mannen. De directie van den spoorweg Pargs-Lion-Middellandsche zee laat aan elk station den trein-beambtan warmen wjjn, bouillon of koffie geven, om hen beter in staat te stellen de streng» koude te trotseeren. Het in 't Pargsche hippodróme gegeven feest ten voordeele der over stroomden van Murcia en der armen van Parjji bracht aan entrees 200,000 francs op. De opbrengst der Verbena (bazar) bedroeg 100,000 francs; die van het blad Paris-Murcie zal onge veer 300,000 francs wezen. De aan vrage om nnmmers is zeer groot. Te Kempen (Belgisoh Limburg) had Vrjjdag 11. een moord plaats. De spoorwegbeambte Jansen, woon achtig aan den weg tusschen Kempen en Hols, was wegens het misbruik maken van sterken drank uit zjjne betrekking weggezonden. Niettemin bleef hjj een slaaf van den drank en leefde metzgne vrouw, die van goeden bnize was en zjjne 3 kinderen in oneenigheid. Vrijdag nu heeft hg met een zwaar stuk gzer zgne vrouw de hersenpan verbrgzeld. Jansen is aan de justitie overgeleverd. Graaf Husson de Champigny, vroeger luitenant bg een Frausch dragonderregement en ridder van het legioen van eer, die een poging tot moord had gedaan op zgn vrouw (deze was, zooals men zich herinne ren zal, met een stalknecht naar Brussel gevlucht,) is door het hof van assises van Brabant vrggesproken de jury sprak met algemeene stem men het «niet schuldig" uit. Op de kusten van Jutland hebben verschillende schipbreuken plaats gehad. In 24 uren zgn 11 zeilschepen en 2 stoombooten vergaan. Men hoopt het grootte; aeel van de goederen te kunnen redden. De koningin weduwe van Dene marken is ernstig ongesteld. Hare Majesteit is 85 jaar ond. De werkstaking nabg Mons, waarvan we onlangs melding maak ten, wint met den dag in uitgebreid heid. Het aantal onwillige mijnwer kers bedraagt thans ree,Is volgens «1'Organe" 15,000. De dames te Dnsseldorf houden nog al van een buurpraatje. Om haar dat eens voor goed af te leeren, meldde de Düsseldorfer Anzeiger" dezer dagen, dat drie vrouwen zoo lang op straat hadden staan babbelen, dat zg aan den trottoir waren vast gevroren, zoodat zg slechts door aanwending van een paar emmers kokend water bevrijd konden worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1