KLEINE COÜEANT HELDER, NIEUWEDIEP EN OMSTREKEN 1 Januari a. s, norit Wis vao Hit ïlafl als rolil: !Mo. 717. Dinsdag 30 December 1879. Zevende Jaargang. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Oudejaarsavond. 1 Vliegend Blaadje. VOOR DEN ADonnemejt per 3 maanden binnen de gemeente 35 Cent. >3 franco per post 60 Afzouderliike nummers 1 Uitgevers: BERKHOUT Co. te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advertentiën Grootere lelt» worden naar plaatsruimte berekend. Advertcntiën rooeteruiterlijk des DINfeDAGfe- en VRIJDAG8MÖR6ENS voor 10 uur aan de lureaux bezorgd zijn. Per 3 maanden binn» (ie gemeente f0.50. 3 fraiP per post ,0.75. Afzonderlijke ommers 2 Cent. Is er één avond iu 'tjaar, wa»p men onwillekeurig tot nadenken udt gestemd, 't is wel de oudejaavsa.d- Een geheel levensjaar, een tijRrk van 365 dagen werd ons weege- schonken, waarin we konden w*en en streven tot nut en zegen vi»ns en de onzen, tot heil der Maatsctpij - Zou de vraag dan niet bij otrprij zen Hebben we gedaan i( rve konden doen Gelukkig nog, fineer we er naar gestreefd hebben,moe ten we met de hand op 'Urt er kennen: dat we meer hadde»unuen doen. Hoeveel plannen maden we bij 'tbegin van 'tjaar, drnu ten einde spoedt en hoe einig er van zijn verwezenlijkt 1 D»r waren er met ons, die ook metmoed en vertrouwen 'tjaar iutradeoen die we tot onze smart nu moet" missen. Menige vriend, vriendin bloedver want riep ons 't woord» Veel heil en zegen 1" toe bij den anvang van 1879 en nu ligt hj'M zij reeds in den koelen schoot i( aarde. Op dezen avond wijden we^aarne eenige oogcnblikken aan de Irinnering van hen, die ons zijn ra>rgegaan naar 't oord der eeuwige Pst. Maar nog vele dierbaren mochtsi we behouden in den kring onzer bloedverwanten en vriendenen i>"> rondom ons vereenigd te zien <p den laatsten avond des jaars is een waar genot, een genot, dat op andere avonden niet zóó gewaardeerd wordt als juist 'm. Voldeed 'tjaar 1879 aan de ver- htingen, die men er van gekoes- had 't Antwoord zal wel bij Teen 1 't Bracht ons win- koude in de zomerdagenmeer egen dan zonneschijn en daardoor keek de landman meermalen met een bedroefd oog naar zijne akkers en eldeu, die hem, ondanks zjjne vlijt _ekwaamheid, slechts een uiterst «Uuralen oogst schonken. r In deze omstandigheid kan men -st recht inzien, dal de verbeterde idelen van verkeer eei. zegen T00r ïenschdoni zijn in plaat» van cen p. want, zyu vele dingt. -der dan gewoonlijk, t zon et mtigc omstandigheden, redenen ankbaarheid. 't Koninklijk Huis bracht 1879 sid en blijdschap. Gaf t huweljjk nings aanleiding tot vreugde- 't afsterven van Z. K. li- lendrik en Z. K. H. den prins anje dompelde Nederland iu I. 1 en nijverheid verkeeren nog een gedruktcn toestand. Ziet 't er daardoor voor onze kooplieden en industriëelen niet rooskleurig nit, voor den werkman, die in gewone tijden met zjjn gezin moeielijk kan rondkomen, geeft die toestand, wan neer hij lang aanhoudt, redenen tot ernstige bezorgdheid. Iu andere landen is 't niet beter, maar dikwijls veel erger nog. Herinneren we ons slechts Spanje, Silezië, Hongarije, enz. Was 't weder in den zomer ruw, een bijzonder vroeg invallende winter vergrootte den nood der behoeftigen. Reeds in 't begin van December waren wateren en stroomen met een ijskorst overdekt en viel de sneeuw hier en daar in groote massa's op de aarde. Nog houdt de winter aan; wie weet tot wanneer 1 Ook de plaats onzer inwoning ge voelde den druk der omstandigheden. Verbetering heeft 1879 niet gebracht. Velen onzer plaatsgenooten vestigden zich elders, maar sommigen vonden ook daar niet, wat ze gehoopt en verlangd hadden. Een verminderd getal inwoners en verhoogde belasting stemmen niet tot opgewektheid. Toch zullen de zaken er niet beter op worden, wanneer we den moed laten zinken. Geen toestand, en dat is een troost, bljjft bestendig. Gaan we de geschiedenis der staten na, zien we op vroegere tijden terug, dan wordt 't ons duidelijk, dat door deze of gene crisis bloei door achter uitgang wordt gevolgd, maar we zien dan ook meermalen later de voorspoeds- zon weder door de wolkon breken. Niet neerslachtig derhalve, maar met frisschen moed 't nieuwe jaar inge treden Met verstand en overleg partij trekken vun de hulpmiddelen die we vinden, kan alleen leiden tot verbetering. Daar zjjn er reeds die ons goed voorgaan, getuige de uit breiding van onze visscherjj. God helpt die zich zelf weet te helpen is een spreekwoord, waarvan 't practiscb nut reeds herhaaldelijk is gebleken. Eu nu vrienden, tde dt> wijzer van de klok 't gewichtige twaalfde uur nadert, zet dan alle zorgen des levens eens oen oogenblik op zij, bedroeft u niet over hetgeen ge moet missen, maar verheugt u over hetgeen ge hebt behouden. Wanneer de laatste klolcalug gevallen ia en ge elkander den heildronk toebrengt niet de woorden Vel zegen in 't pas begonnen jaar!" rustia" oude jaar met zjjn deficit lok'1 treedt opgeruimd 't nieuwe in. 't Vlioaei. roePen U' Iezers T,in ^ou Blaadje, dien heilwensch Schenke 'tj voorspoed, nieuwe 1880 u vrede en gewektheid. Moge'ensmoed en op- ■t nieuwe jaar u aaioordeel, dat schoots 't tekort van zgngt, ruim- dekkeu. "tganger Beleefd vezoeken wjj onzen geabonneer- den, buiten deze ge meente, het verschuldigde 4e kwar taal ad f 0.00, ons vóór 6 JANUARI 1880, te willen doen toekomen, daar na dien datum met 10 cents ver hooging per post zal worden gedis poneerd. DE UITGEVERS. NIEUWSTIJ DINGEN. HELDER, 30 December 1879. Het oefenings-escader, onder bevel vau den kapt. ter zee J. W. Binkes, is den 24 December te Ma dera aangekomen. Aan boord was alles wel. Met genoegen vestigen we de aandacht onzer lezers op de aange kondigde opvoering van 't tooneelstuk Janus Tulp," door de rederijkers kamer Olympia, op Vrijdag a. s. Afgaande op onze herrinnering aan vroegere publieke voorstellingen, ver wachten we een avond van kunst genot, welke verwachting haar grond vindt in den bekenden goeden naam van de leden van Olympiaals rederjjkers en op de gelukkige keuze van bovengenoemd tooneelstuk. Voegen we er nu nog bp, dat de opbrengst zal strekken tot leniging van deu nood van behoeftigen in onze ge meente, dan hebben we reden om te gelooven dat, bjj de bekende liefda digheid van on/.e plaatsgenooten, de zaal van Tivoli Vrijdagavond stamp vol zal zjjn. Den 31 dezer zal het huwe lijksgeschenk der stad Amsterdam aan HH. MM. den koning en de koningin worden aangeboden. Ten gevolge van het voort durend vriezend weder is door den min. van oorlog aan de verschillende kommandanten der korpsen een aanschrijving gericht, om op eerste aauvraag de noodige assistentie te verleenen bjj onze rivieren. Ten ge volge van dien worden bjj het bat, mineurs en sappeurs de telegraaf bri gades en bnskruitkarren iu gereed heid gebracht, om op de eerste aan vraag hnlp te verleenen. De directiën der verschillende spoorwegmaatschappijen zjjn door den Minister vau Waterstaat, Handel en Njjverheid nitgenoodigd, om bjj even- tneelen watersnood voor het vervoer van personen en goedereu direct gereed te kannen zjjn, de vereischte maatregelen daartoe in tyds vaat te stellen. Bjj koninkljjk besluit van 23 dezer, is aan vrouwe N. C. van der Plas, weduwe van deu officier vau gezondheid le klasse J. W. C. von Kömer, op grond dat haar echtgenoot aan de onmiddellijke gevolgen van gevorderde dienstverrichtingen binnen één jaar overleden is, een pensioen toegelegd ten bedrage van f 600. 's jaars. Het treurige feit doet zich weder voor, dat de cellulaire gevan genis te Amsterdam vol is. Uit Hoogcarspel schrijft tn: Voor eenige dagen had iemd aan den Zwuagdijk, onder deze - meente, »gasten." Toen 't midd- mual zou worden opgedragen, kk één der aanwezigen naar buiten) zag daar een zeer armoedig man allerlei vreemde grimassen "r- ken, totdat de man eindeljjk neeri. Men begaf zich naar buiten en merkte dat de arme man den geen honger had en hem dus zoo spo<{ mogeljjk wat voedsel moest wori toegediend. Maar hoe hem te genakf Verwoed beet hjj zelfs in stroohaln, die op deu weg lagen. Doch i van 't gezelschap wist raad en s hem met een tang een paar sna brood toe, die in een oogwenk slonaen waren en hem zoo verkw hadden, dat hjj iets rustiger «1 en met smaak een potje warme s van de gastvrouw kon nuttigen. laatste knapte hem eerst terdeeg) en stemde hem o! zoo dankh. vooral toen elk der gasten wat v hem afzonderde, de een een guh. de ander twee kwartjes, enz. i harteljjke woorden afscheid nemu en hen dankende voor hunne men- lievendlieid, ging hjj regel rt naar een kroeg, die een paar hut verder stond, om die na geruit tgd in zwaar beschonken toes4 te verlaten De reeders te Schevenin hebben dezer dagen als naar gewoe met hun visschers afgerekend; r het algemeen is men zeer tevra over de uitkomsten, die de har- visscherjj dit jaar heeft opgelet. De gelukkigste reeders hebben >r ca. f 13,000 aan den wal; zjj, ti het 't minst meeliep, hebben h nog rir f 5000 besomd. De uitgaaf van het Vol'Jap dat te Utrecht geruimen tjjd V scheen, zelfs dagelijks, is ges! De drukkerjj moet heden gesln zjjn- Daardoor zjjn op nienw ede werklieden plotseling zonder bd Het eerste nommer is vere nen vau de Israëliet, Nederlamh orgaau, gewijd aan de bevordering» Joodsche belangen. vlam geraakt en dat een vonk (van een sigaar of lncifer b. v.) voldoende is om in een oogenblik het geheele voorwerp in vlam te zettey. Men hoordo daarvan onlangs nog een voorbeeld van een dame, wier arm band eensklaps geheel in brand stond, doordien er een gloeiend luciferskopje tegen aan was gesprongen. De conducteur B., gestationneerd te Rotterdam, is Vrijdagavond te 6 unr aan het station Roermond afge wacht door den officier van justitie en vier maréchansées, welke hem in verzekerde bewaring brachten, wegens een tot nog toe onbekende reden. Door den trein, die Vrijdag avond te 61/, nnr te Veuloo moest aankomen, zjjn te Boxtel twee ar beiders overredenzjj bleven op de plaats dood. Dientengevolge kwam de trein 51/* nur te laat aan. Door mevroaw Van der Hoop, onlangs te Amsterdam overleden, is u de armen jjy hoofdstad f12 000 gelegateerd. De belangrgke ver verza meling schildergen, bjj haar in vrncht- gebrnikkomt nu tevens aan de gemeente. Aan de stations van den Oos terspoorweg tnsschen Zutfen en Am sterdam bevonden zich Donderdag 1460 volgeladen wagens met goederen nit het buitenland en de Noordelijke provinciën, alleen voor Amsterdam bestemd. Daarvan bevonden zich op het goederenstation aan het Fnuen te Amsterdam 900 wagens, die nog gelost moesten worden. Bjj znlk een belangrijken overvoer kan natuurljjk van tjjdige aflevering der goederen geen sprake zjjn. Een paar jaren geleden woonde er in de na'ojjheid van Drachten, op het zoogenaamde Zwartveen, een doi- velbauner. In die hoedanigheid heeft hjj der ljjdende menschheid vele en gewichtige diensten bewezen menig een weet er vau te spreken, hoe de man duivelen uitwierp, geesten be zwoer en tooverheksen onschadelijk maakte. Vond men in het kussen van een ziek kind eenen krans van veeren, dadeljjk richtte men zjjne De Amsterd. Ct. bericht A- schreden naar het Zwartveen om zjj van t Januari af, geregtwTV^Tjiliiys ce„ee drank van dau wacbti- tweede blad zal geven, ter gerfelder bespreking o. a. van de gewiclügste commerciëele en economische vaug. stukken, die door den drauf der omstandigheden aan de orde meten komen. ge- In het S. v. d. D. word waarschnwd tegen een gevaar^,.,, handel, die tegenwoordig op gSjQte schaal gedreven wordt. Er wqj.,, namelijk in de meeste galaiitsüe- wiukcl8 verkocht broches, oorknoppen, armbanden, portemonnaies, penhou ders,kammen,enz., vervaardigd van na gemaakt steen (kleurlichtbloedkonud). De stof, waaruit die voorwerpen vervaardigd zjjn, is schietkatoen jen duivelbanner te halen. De ra» echter nog meer dan geesten bewerenhjj was ook veearts. E ook op dat g»bied was hjj een erste baas. kuaP hg dat ll het zieke tier n'et e*11* behoefde t zien. Toonde men hem slechts en weinig haar van 't kranke Rchep- ,1, d*n was 't voldoende. De profeet >n daaruit de ziekte wel opmaken 1 ank zjj de toenemende verlichting beschaving, gaan deze en soort elijke dingen zachtkens aan nit de wereld. Het geloof aan heksen en poken, aan geestenbezweerders en wonderdokters vermindert bjj den ag. Geheel verdwenen is het echter PSB weinig bereid. Door deze bereidi^ is misschien weggenomen de bekenle Te Drieeum zat een moeder, eigenschap van schietkatoenzelfonWmet het jongste kind op den schoot brandbaarheidzeer zeker is hsten de vader, met eenig huiseljjk werk echter, dat de stof nog zeer licht iibjj de kachel, toen hun ondste, een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1879 | | pagina 1