'T VLIEGEND BLAADJE. KLEINE COURANT VOOR HELDER. NIEOWEDIEP EN TESSEL No. 1045. Dinsdag 20 Februari 1883. Elfde Jaargang. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Atooxmement per 3 maanden binnen de gemeente 50 Cent. 3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 Uitgevers: BERKHOUT Co. te Helder. BureauSPOORSTRAAT ea ZUIDSTRAAT. Advertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NIEUWSTIJDINGEN. HELDEH, 20 Febr. 1883. De adelborsten van liet Kon. instituut der Marine alhier, gaven Zaterdagavond hun jaarlijks assaut gevolgd door een bal, in hunne even rjjk als smaakvol versierde ontspan ningstaal. Het assaut gaf als ge woonlijk bewijzen van de geoefend heid en bedrevenheid van de leden der adelborsten-vereenigingen »01ym- pia" en »A.chilles", aan de scherm kunst en aan de gymnastiek gewijd. Nadat het assaut besloten was met een even vermakelijke als verrassende slotscène, volgde het bal dat zeer geanimeerd was en tot laat in den nacht duurde. Naar men verneemt, zal de nieuwbenoemde schout-bij-nacht W. Enslie met 1 Mei aanst. geplaatst worden als directeur en kommandant der marine te Amsterdam, in plaats van den daarvoor aangewezen schout bij-nacht jhr. M. M. Yan Reuselaar Bowier, die voor een andere directie in aanmerking zal komen. Op het verzoek van de Onder- officiers-vereeniging der zeemacht v. Speijk, te Amsterdam, aan den minister van marine om 1°. aan de gehuwde onderofficieren, zoo zij van het scheepsrantsoen geen gebruik maken, in plaats daarvan 't bepaalde voeddinggeld te doen uit betalen 2°. toe te staan dat gehuwde on derofficieren thuis geneeskundig kun nen worden verpleegd. 3e. ingeval van ziekte, aan een gehuwd onderofficier de uitbetaling van de hem/toekomende soldij aan hem zelf of zijne wettige echtge- noote geregeld te doen plaats hebben, ontving het bestuur der vereeniging van den Minister ten antwoord Dat punt 1 niet voor inwilliging vatbaar is, betreffende punt 2, dat, als er van de zijde van den com mandant of van den officier van ge zondheid des betrokken bodems tegen de behandeling in eigen woning van een ziek gewond onderofficier geene bezwaren bestaan, ér geen ministe- rieele voorschriften worden aange troffen die zoo iets bepaaldelijk ver bieden, en omtrent punt 3, dat er geen bezwaar bestaat, aan den ge huwden onderofficier, die thuis wordt behandeld, het hem toekomend trac- tement contant tegen re£u uit te beta- len.Wordt zulk een onderofficier echter in een ziekeninrichting of hospitaal verpleegd, en duurt de verpleging lang, dan kan hij zich per brief tot t Departement wenden, dat hem een soldijbrief kan uitreiken. Toen voor 14 dagen te Hoorn brand gealameerd werd, verliet om om dienst bij de brandspuit te doen, zekeren N. M.schoenmaker van beroep, zijne woning. Sedert dien nacht heeft men niets weder van dien man vernomen. Het was een stil bedaard en oppassend mensch. De ten ondersteboven in de Noordzee ontmoete visscherssehepen worden verondersteld te zijn de logger der heeren C. M. Yan der Toorn te Scheveningen en de schuit van den heer W. Dubbeldam te Katwjjk Aan den heer A. Maclaine Pont, Burgemeester van Alkmaar, werden bij een receptie ten Stadhuize, ter eere van zijn Zilveren ambtsfeest. fraaie geschenken aangeboden door de Leden van den Gemeenteraad, de gezamenlijke Gemeente-Ambtenaren en eene Commissie uit de burgerij. De geheele stad was met vlaggen ge tooid. Des avonds bracht de Liedertafel »Alkmaars Mannenkoor Arion" den Burgemeester een serenade. De verhouding der overledenen tot 1000 inwoners in een jaar is in December in de meeste groote gemeen ten van ons land zeer ongunstig ge weest. Zoo bedroeg zij te Amster dam 28.8, te Dordt 26.6, te 's Hage 28.3, te Groningen 33.2, te Haarlem 25.3, te 's Hertogenbosch 28.8, te Leeuwarden 26.3, te Leiden 31.9, te Rotterdam 34.7, en te Utrecht zelfs 36.8. Te Arnhem was de verhouding gunstig, nl. 19, en te Maastricht 20.8. Men schrijft uit Hoogcarspel. Een niet alledaagsch geval van rijken ouderzegen mocht een echtpaar in onze gemeente beleven. Vóór een paar dagen namelijk werd door iemand bij den ambtenaar van denJ burgerlijken stand aangifte gedaan van de geboorte van zijn negen tiende kind. Wat het feit nog be langwekkender maakt, is dat alle 19 volle breeders en zusters waren t 14 er van zijn nog in leven. Door de Arr,-Rechtbank te Breda is rechtsingang verleend, met bevel tot gevangenhouding en instructie tegen de spoorwegbeambten C. D. Jansen van Leeuwen en A. de Dren. als schuldig aan den onlangs bij een herberg aldaar gepleegden moord op twee personen, waarvan een spoedig bezweek. Da tweede, de timmerman Jansen, is in zooverre herstellende, dat hg getuigenis kan afleggen* De 21jarige arbeider W. H., te Langezwaag, die 30 Maart jl. tot 15 dagen celstraf werd veroordeeld, om dat hg iemand in den neus had ge beten, is door het Gerechtshof te Leeuwarden in hooger beroep tot 6 maanden celstraf veroordeeld, omdat hij in den nacht van 5 op 6 Dec. jl. van J. L. Heida, te Bovenknijpe, een stuk van het oor heeft gebeten. Te avond of morgen peuzelt deze Da- jakker nog eens een heel mensch op. Uit Akkerwoude meldt men Sedert den 7en dezer werd alhier vermist het hoofd der school, de heer J. Hij had in den avond van dien dag de zijnen verlaten, om zich bij een zijner bekenden te begeven, van waar hij zich later naar een herberg, had begeven, 't Was laat geworden doch de kastelein meende niet anders of ug had zijn bezoeker veilig langs een gedeelte van den weg huiswaarts geleid. Alle slooten en vaarten hier en in den omtrek werden afgevischt doch te vergeefs. Eindelijk is hij Yrijdagochtend dood op een land teruggevonden. De voorbijganger, die hem ontdekte, had den vorigen dag denzelfden weg passeerende, in de verte ook wel een voorwerp gezien, dat naar een mensch geleek, doch hij had het voor een vogelverschrikker aan gezien. De ongelukkige schijnt in den bewusten nacht door dé toen ge- heerscht hebbende koude te zijn be vangen geworden en alzoo den dood te hebben gevonden. Van vertrouwbare zijde ontving de Leeuw. Ct. het volgende uittreksel uit een brief van een officier té Atjeh, dd. 7 Januari 11. Het is hier tegenwoordig in Atjeh geen couleur de rose." Ik geloof, dat de toestand zelfs slechter is dan hij ooit is geweest. Zulke sterke benden als wij tegenwoordig aanhou dend tegenover ons hebben, waren vroeger onbekend. Van 1 Januari tot beden, dus in zes dagen, hebben wij bg verschillende ontmoetingen 52 dooden en gewonden gekregen. Yoor de nagelaten betrekkin der slachtoffers, die bij den brand van het Ringtheater te Weenen zijn omgekomen, is bij het onderstéunings- comité in 't geheel voorhanden 1.790.000 gulden. Yoor eenige weken ontsnapten twee personen uit de strafgevangenis te Lucca in Italië. Een van hen, Eugenio Fiocchi genaamd, dié wegens moord en diefstal in een kerk tot jaar dwangarbeid veroordeeld was, is dezer dagen dichtbij Florence, waar zijn moeder woonde, opnieuw, gevat, bijna ongeloofelijk luidt het ver haal van de wijze, waarop hij aan de gevangenis ontkomen is. Reeds zes jaren had hij gezeten, en was om zgn goed gedrag en bekwaam heid (hij had zelfs een medaille voor zijn werk verdiend op de laatste ten toonstelling te Milaan) tot opzichter der timmerlieden benoemd, toen het plan tot ontvluchten bg hem opkwam. Hg boorde een gat in den bodem zijner cel, en kwam zoo in de sou terrains van het gebouw, bestaande uit vijf groote, leege ruimten. In de laatste van deze begon hij met eigengemaakte werktuigen te graven, en groef elf maanden lang icderen nacht, tot de tunnel op het laatst 20 meter lang was. Deskundigen meenden, dat deze arbeid in niet minder dan twee jaar had kunnen volbracht worden, en toch kon Fiocchi er niet alle uren van den nacht voor ge bruiken. Twee uren werkte hij, daarna keerde hij twee uur in zgn cel terug, om uit te rusten van de bovenmenschelijke inspanning, en de nachtelijke ronde af te wachten. Toen hg een eind gegraven had, stuitte hij op water, maar hij liet zich Diet afschrikken, maakte zelf een pomp en verwgderde het water zoodoende ook had hij een wagentje vervaardigd, waarmee hij de uitge graven aarde wegreed, die langzamer hand een geheele kamer van het sousterrain vulde. Eindelijk bereikte hg de fonda menten van de gevangenis, groef er met veel moeite doorheen en moest toen nog van onder naar boven graven, om de straat te bereiken. Nu nog een ladder gemaakt, en eindelijk zag hg zich in vrijheid gesteld. Op het laatst had hij zgn geheim aan een makker verteld, die hem hielp en met hem vluchtte. Dit romantische verhaal, dat bg onderzoek geheel waar bevonden is, wekte bij al de toeschouwers deze twee gedachten hoe jammer, dat zooveel geest en lichaamskracht niet waardiger be- werd, en welk een zonderlinge gevangenis, waar noch de directie, noch de oppassers iets van dien lang- durigen arbeid bemerkten. Bij een gemaskerd ijsfeest te Quimper, in het Fransche departe ment Finisterre, dat men verleden week ondanks het ingevallen dooi- weder toch liet plaats hebben, is plotseling midden in de feestvreugde het ijs gebroken, waardoor 14 per sonen in het water vielen. De overige feestvierenden liepen in plaats van hulp te verleenen, allen in groote ontsteltenis naar den vasten grond, en de eerste poging tot red ding kwam veel te laater waren toen reeds vijftien minuten verloopen. De verongelukten waren jonge lieden van 16 tot 23 jaren, zoons en doch ters uit de eerste families der stad. Een Italiaansch blad verhaalt den tragischen dood van een tenor zanger, Ronconi, die te Sinigaglia op het tooneel door een beroerte ge troffen werd. Men zou de Faust geven, en de zaal was zeer vol. Bg het opgaan van het scherm zag men Ronconi, in de rol van Faust, in zijn lenning- stoel zittenmaar hg bracht geen noot uithij trachtte op te staan, doch viel weer neder, en het publiek, dat hem voor beschonken hield, be gon ongeduldig te worden. De regisseur kwam op het tooneel, deelde mede dat de tenor plotseling ongesteld geworden was, en verzocht eenige oogenblikken geduld. Het scherm viel, onder gesis, gefluit en andere teekenen van afkeuring der toeschouwers, maar de arme zanger had geen weet van zgn fiasco. Hg kwam niet meer tot bewustzijn en overleed eenige uren daarna. Te Weenen hebben ongeveer 1000 smeden het werk gestaakt. De werkstakers verlangen dat de werk tijd op tien uren per dag bepaald en het loon op minstens 10 gulden per week wordt vastgesteld. Men vermoedt niet, dat de werkstaking lang zal duren, daar enkele inrich tingen, zooals de tramway-maatschap- pij, reeds aan hun verlangen gevolg gegeven hebben. In de Russische stad Belgorod, in het gouverneme nt Charkow, stierf onlangs een millionair, die een som bestemd had voor huwbare meisjes, dochters van arme ouders, uit het gouvernement Charkow. De rente van dit kapitaal, dat 1000 roebels bedraagt, moet jaarlijks onder tien trouwlustige, fatsoenlijke meisjes bg loting verdeeld worden, onder voor waarde, dat de gelukkige winners zich verbinden onmiddellijk te trou wen. Deze loting had den 19 Janu ari voor de eerste maal plaats. 25 meisjes namen aan de loting deel. De tien gelukkigen, die elk 100 roe bel wonnen, waren bijna allen boe renmeisjes, welke tegelijk haar brui degom medegebracht hadden. Het geld kregen zij echter niet onmiddellijk uitbetaald. Men verlangde dat zij eerst zouden trouwen en overlegging van hun huwelijksakte konden zij de winst in ontvangst nemen. De volgende trekking heeft in September a. s. plaats. Aan het station Eydtkuhnen op de Russisch-Duitsche grens, gaan voordurend de Duitschland naar Rusland en omge keerd. De waggons die vol uit Duitsch land komen, worden door de doua nen streng onderzocht, maar zij die ledig terug gaan, worden bijna nooit nagezien. In de afgeloopen week kwam de chef der douanen op het idee om ook een ledige goederentrein te onderzoeken en vond toevallig de wanden van eenige waggons opgevuld met zijden stoffen, welker waarde op ongeveer 25000 roebels wordt geschat, en waarvoor ongeveer 3000 roebels in voerrecht had betaald moeten worden. De zijde werd in beslag genomen en het is twijfelachtig of de eige naar haar wel ooit zal reclameeren. Miss Leigh, bestuurster van een weeshuis te Parijs, deelt mede, dat gedurende 1876 1880 in Frank rijk niet minder dan 198 jongens en 40 meisjes onder de 15 jaar zich- zelven van kant gemaakt hebben dat van deze jeugdige zelfmoorde naars 200 geen 12 jaar oud waren, 21 tusschen 10 en 12, 6 zelfs 9 jaar. De jongste zelfmoordenaar telde slechts 7 jaren. Miss Leigh voegt bg deze opgave: »Men huivert bij de ge dachte, dat een kind zelf een einde maakt aan zgn leven. Hoeveel angst en vertwijfeling moeten niet vooraf gaan, voordat een kind zulk een wanhopigen stap doet. Een arbeiderswoning te Ramers- dorf, aan den Rgn, is vernield door een ontploffing vandynamietpatronen. De vrouw van den arbeider en een kind werden onmiddellijk gedoodde arbeider zelf werd levend onder het puin van daan gehaald, maar stierf weinige oogenblikken later. Het tweede kind, een meisje van 2lj% jaar, vond men ongedeerd, maar het schgnt haar gehoor verloren te hebben. Het ongeluk werd vermoedelijk veroor zaakt door het omverwerpen van een stapel patronen, die in de hut stond. Die patronen toch kunnen niet door warmte ontbranden (zelfs niet als men een brandende lucifer er tegenaan houdt), maar zij ontploffen zeer licht bij een schok of val. Bij de aanstaande kroning van den Czaar te Moskou (denkelijk op Zondag 27 Mei) zal het ook voor de toeschouwers recht feestelijk toegaan. In de stad worden 16 fonteinen op gericht, elk gevuld met 40,000 fles- schen bier. Op een veld bg Moskau zullen 85 ontzaglijk groote ronde ta fels worden geplaatst, waar men on der de eetgragen 900,000 malen eten zal uitdeelen en een millioen zakdoe ken, mét het beeld der godin van overvloed." De troon van den Czaar alleen kost pi* m. f 33,000. De vreem de gezanten huren al vast woningén. Keizer Wilhelm zal door zijn neef ver tegenwoordigd worden. Dublin, 17 Febr. James Carey, lid van den gemeenteraad en betrok ken in het complot dat zich den moord van verschillende personen ten doel stelde, heeft zgn makkers verraden. Hg heeft aan het hof medegedeeld, dat 250 Ieren bg het lot gekozen zgn en zich onder eede en op straffe des doods verbonden hebben, aan alle bevelen van het geheim genootschap te gehoorzamen* De voormalige onderkoning Cowper,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1883 | | pagina 1