Advertentiën. Tan den goederentrein benevens vijf passagiers in den mailtrein werden gedood. Ten huize van een juwelier in de galérie Montpensier van 't Palais Royal is Zondag een moord gepleegd, gevolgd door een aanzienlijken dief stal. De vermoorde is de keukenmeid van den juweliermen vond haar dood bij de trap naar de eerste ver dieping liggen, en voor een bedrag van ruim 50,000 frs. aan voorwer pen van waarde gestolen. Blijkbaar waren de dieven goed op de hoogte, want zij hebben het kostbaarste ge nomen wat zij krijgen konden. De deur droeg geen sporen van met geweld geopend te zijn. Ver moedelijk zgn de dieven te gelijk met de keukenmeid, de eerste der huisgenooten die terugkeerde, binnen gedrongen en hebben zg haar na een hevige worsteling doodgeslagen. De vermoedelijke dader van den moord, ten huize van den ju welier in het Palais Royal te Parijs, is de minnaar van het slachtoffer de keukenmeid. De politie moet hem op het spoor zijn. Het bedrag der ontvreemde kostbaarheden is niet 100,000 francs, zooals eerst gemeend werd, maar 43.000 francs. Uit Parijs is door den rechter van instructie naar Nederland ver zouden het signalement van een per soon, die verdacht wordt den juwelier Prescot vermoord en een aantal edel gesteenten medegenomen te hebben. Men vermoedt dat hij zich naar Neder land begeven heeft. Bij gelegenheid der terechtstel ling van Brady zgn te Dublin bij duizenden biljetten verspreid met de namen en adressen der gezworenen, die hem hadden schuldig bevonden. In een onderschrift werd ieder er tegen gewaarschuwd met deze lieden te verkeeren en aangespoord op hen te verhalen het onschuldig vergoten bloed Kansas City, in den Staat Mis souri, werd in den namiddag van 13 dfi7.ftr 3_xi_. geduchte verwoestingen aanrichtte, want de schade, in de stad geleden, mag op driekwart millioen gulden worden geschat. Daarenboven hebben zes personen daarbij het leven ver loren. Ruim een vijftigtal gebouwen is omvergeworpen en stellig meer dan 200 zijn erg beschadigd. Over een terrein, ter breedte van 300 me ter en ter lengte van ongeveer een vijftal kilometer, heeft die hoos de afgelegde baan door verschrikkelijke verwoestingen geteekend. De storm, die haar vergezel heeft in de omringende landstreek over een uitgestrektheid van ruim 24 kilometer insgelijks groote schade aangerichtde dorpen vooral, die in de richting lagen van den storm, hebben er zeer veel door geleden. In den avond van dienzelfden dag ontstond een hoos in 't zuidelijk ge deelte van genoemden Staat. Zij trok over Webb City, dat zij schier ge heel verwoestte, en richtte bijna even groote schade aan te Orenogo. Ook hierbij hebben verscheiden personen het leven verloreu. Ooggetuigen verhalen, dat de beide vermelde luchtverschijnselen de ge daante hadden van een donkerkleu- rigen trechter, gevormd door een wolkgevaarte, dat met razende snel heid in 't rond werd gedreven. Purmebend, 15 Mei. Aangev. 672 Koeien, handel stug prijshoudend, 174 vette Kalve ren f0.70 a 0.90, handel ving, 148 nucht. dito f 8 a 20, handel matig, 1830 Schapen en Lammeren, Schapen prijshoudeud, Lam meren duur, 56 vette Varkens f 0.40 a 0.60 per P., 406 Biggen f 5 a 11, handel stug, Kip-eieren f3.40 a 4, Eeud-eieren f3.75 per 100, Boter per P. f 1.25 a 1.45. Kleine kaas f 40Middelbare f 35 aan gevoerd 135 stapels. V isscherij-Berichten. 17 Mei vm. 14 blazers en vletten met 20 tot 100 roggen, per stuk 46 tot 32 ct. 40 korders met 40 tot 70 tongen, per st. 50 tot 60 ct.110 tot 280 kleine en mid delbare tongen, p. st. 15 a 25 ct.Nam. 25 korders met 30 tongen, p. st. 60 ct. 60 tot 200 kleine en middelbare tongen, p. st. 15 tot 25 ct.7 beugers met 150 tot 300 schelv., p. 100 fll tot f 11.50; 18 Mei vm. 10 vletten met 20 tot 60 roggen, p. st. 28 tot 33 ct.16 korders met weinig vangst, 15 tot 45 tongen, per st. 50 ct.; 2 tot 4 mandjes kl. schol, per mand f2.30 tot f3.80. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins van Oranje vertrok 15 Mei van Suez naar Amsterdam. Het stoomschip Conrad passeerde 16 Mei Poict de Galie van Amsterdam. Het stoomschip Voorwaarts vertrok 16 Mei van Soutbampton naar Batavia. Markt-Berichten Schagen, 17 Mei. 5 Paarden f70 a 140, Ossen 150 a 250, Stieren f 200 a 325, Geldekoeien f180 a 340, 450 Kalf koeien f160 a 250, Vaarzen f140 a £00, Hokke- lingen f 90 a 120, nucht. Kalveren f5 a 16, 825 Schapen f24 a 38, 1160 Lammeren f 10 a 19, 10 Bokken en Geiten fl a 13, 40 magere Varkens fll a 17, 55 Biggen f5 a 10, Boter p. kop f 0.85 a 1, Kaas p. kilogr. f0.40 a 0.55, Kip-eieren f 2.70 a 3, Eend-eieren f3.60 a 3.70 per 100. 312<i° STAATS LOTERIJ. 3de Klasse. 1ste Lijst, No. 1244 f25.000. Nos. 4801 en 12267 f1500. Nos. 4124, 3958 en 19496 f 1000. Nos. 1543, 2952 eu 10900 f400. Nos. 1142 en 5939 f200. Nos. 165 en 13645 f 100. 2de Lijst. No. 12841 f5000. No. f19037 f2000. Nos. 10503 en 12256 f1000. No. 19155 f 400. Nos. 7350 en 9541 f 200. Nos. 1214, 1978, 3019, 4267, 8034, 10672, 11262, 11558, 13675, 15609, 18976 en 19067 f100. 3de Lijst. No. 6901 f400. No. 5886 f 100. De weerkundige waarnemingen, die in de verschillende dagbladen vermeld en door vele lezers met belangstelling gevolgd worden, dienen volgens ons inzien, een nadere toe lichting, wat betreft de getallen 1, 2, 3 enz., die de kracht van den wind aanduiden Op de verschillende Observatoria in Europa is men kortheidshalve overeengekomen, voor te stellen door 0 de winddrukking vau 0 tot 1 1 1 4 1 3 9 16 4 16 25 5 25 36 -"Cl 6 36 49 CL, 7 49 64 O 8 64 81 i a 1 :3 9 81 „100 1 io 100 „120 Burgerlijke Stand Helder. Van 15 tot 18 Mei 1883. ONDERTROUWD M. Dijker, winke lier, en P. H. Brautigam. GEHUWDH. Kuiper en A. Stoll. P. de Bruin en E. W. Leeuwens. BEVALLEN M. W. Touw, geb. v. d. Poll, d. W. Pronk, geb. Been, d. G. Huisken, geb. Hagenaar, d. J. Driessen, geb. Neijts, z. J. H. Jongkees, geb- de Beer, z. P. J. Radijs, geb. Schmidt, z. OVERLEDEN J. P. Moolhuijsen, 54 j. Een levenloos aangegeven. Burgerlijke Stand Tessel. Van 10 tot 16 Mei 1883. ONDERTROUWDJohannes Adams Klaassenvan Amsterdamen Snzaone Sweers, alhier. GETROUWDEranciscus Maria Ver- berne en Antje Huisman. GEBOREN Simonzoon van Willem Boon en Trijntje Boon. OVERLEDEN Pieter Blom10 m., zoon van Abram Blom en Pietertje Hoog heid. Dieuwertje Verberne, 78 j., weduwe van Tijs Zijm. Vervolg der Berichten Het Fransche barkschip St. Jean Baptiste is gisteren uit de hand verkocht om te varen ouder Boek houderschap van de heeren van Gijn Co. alhier. Het wetsontwerp tot naturali satie van denhr. G. T. vou Oterendorp alhier, is door de Tweede Kamer met algemeeue stemmen aangenomen. De plechtige prijsuitdeeling aan de Koninkl. Academie van Beeldende Kunsten te Antwerpen, heeft 14 Mei jl. plaats gehad. Aau het gedrukt verslag ontleenen wij, wat betreft de loffelijke onderscheiding aan Jan Dun selman, geboren alhier, te beurt ge vallen, het volgende: Voor afdeeling schilder- en teekenkunst" werd het gouden eere-metaal uitgereikt ten eerste aan Jan Dunselman en ten e aan Jan van Aerschot, geb. te Herentbals. Van de twaalf on derdeden, waarin genoemde afdeeling verdeeld is, verwierf hij, behalve de gouden medaille, in tien daarvau een eervolle vermelding. Het feit, dat de bekroonde nog niet den ou derdom van 20 jaren bereikt heeft, doet schoone verwachtingen voor de toekomst koesteren. Nog wordt in genoemd verslag ver meld Willem van Oenen, geboren te Helder, die in de afdeeling bouw kunst" een zilveren medaille als prijs van uitmuntendheid verwierf. De korporaal-tamboer Reijner van het 1ste reg. infanterie alhier, heeft voor 24 jaren trouwen militairen dienst de zilveren medaille Het meermalen gemelde vau Tersehelliug alhier binnengesleepte wrak, later door middel der mastbok op 's rijks werf op kiel gebracht, is door de centrifugaalpomp van de sleepboot Hercules "leeggepompt en Woensdagmiddag naar de binnen haven gehaald om op een der ter reinen nabij de werf »de Hoop" de lading te kunnen opslaan. Enkele kolders zgn gemerkt A, WF, WC enz. doch overigens wordt niets ontdekt waaruit de naam of nationaliteit zou kunnen blijken. Aau de matrozen R. Heidelberg eu J. Göbel dienende a/b. van Z. M. wachtschip alhier, is de bronzen medaille van 12-jarigen eerlijken en trouwen dienst toegekend. Door Z. Exc. den Minister van marine is bepaald, dat bij de eerst volgende indieuststelling van Z. M, rader-stoomschip Valk, met dien bo dera een stabiliteitsproef zal worden genomen. Een voormalig bewoner van Tessel, de heer van der Kloot, mr. smid, die vóór 15 jaar Eierland heeft verlaten om zich in de Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika te vestigen is gerepatriëerd, met het oogmerk om ziine naaste betrekkin gen. 4e bezoeken, voigens zgne meüè- deelingen is de fortuin hem gunstig geweest in de Nieuwe Wereld werkt hij met 60 knechts te Chicago. Naar zijn uiterlijk te oor- deelen, ziet de man er zeer welva rend uit. De toestand van prinses Mari- anne der Nederlanden is zoozeer verergerd, dat prins Albrecht van Pruisen (die zijne reis naar Moskou tot dusver uitstelde) zijne zuster, prinses Alexandrine per telegram naar het slot Reinhardtshausen ont bood. Men vreest het Gisteren bepaalde de president der strafkamer bij de arrondissements rechtbank, dat de behandeling der zaak tegen Jaantje Cornelia Struik (de zoogeuaamde »millioenen juf frouw") eu hare medebeschuldigden zal plaats hebben op Maandag 11 Juni a. s., des voormiddags ten 10 uur. Vanwege het O. M. zullen in deze zaak 66 getuigen worden gedagvaard. De beruchte Bernardus Zweers, die een paar jaar geleden Arnhem en Amsterdam door zijn inbreken zoo onveilig maakte, is in de gevangenis te Leeuwarden overleden. David Hendrik van Emden, wonende te Amsterdam, stond Woens dag voor de correctioneele kamer der arrondissements-rechtbank aldaar terecht, beklaagd van op 15 April 11. den heer Dr. Dunner, opper-rab- bijn zijner gemeente, in het rabbi- naat te hebben uitgescholden voor »aap en kwajongen.* Bovendien zou hij hem later op den dag voor de Portugeesche kerk een slag hebben gegeven. Bekl. beweerde de woorden niet tot den opperrabbijn te hebben gericht, maar tot eenige menschen die zich wilden mengen in den strijd, dien hg had met dezen over een verongelijking, die zgn zoon van den opperrabbijn had ondervonden. Zich hierover beklagende, had de heer Dr. Dunner hem eerst onaangenaam bejegend. Van het toebrengen van een slag kon hij zich niets herinneren, omdat hg op dat oogeublik eenige borrels had gedronken. De opper rabbijn had alleen het woord »aap« gehoord, terwijl een der getuigen be daagde inden gang had hooren zeggen: de opper-rabbijn is een aap en een kwajongen. Het Openbaar Ministerie, bij monde van Jkr. Mr. H. F, de Koek, achtte de feiten voldoende bewezen vroeg de veroordeeling vau be- wegens bespotting van een dienaar van den eeredienst in functie en het toebrengen van slagen zonder verhindering om te werken van meer dan 20 dagen, tot een celstraf van 3 maanden en betaling van twee boeten ieder van f 8. De uitspraak volgt later. Iu het loggerschip Adriaan Heudrik, van den Scheveningschen reeder J. Parser, is Maandagmorgen, terwijl het in de haven te Vlaar- dingen lag, een poging ontdekt om dat schip in brand te steken. Kwaad willige handen hadden, terwijl de bemanning,die te Scheveningen woont, derwaarts vertrokken was, brandende turven bg bet houten beschot legd. Had de waker het vuur niet ontdekt, dau zou stellig het schip geheel verbrand zijn. De politie doet onderzoek. Te Utrecht is in beslag geno men een valsch bankbiljet vau f 100 gedateerd 21 Mei 1880, met de let ters B. D. gemerkt. De voornaamste kenmerken van valsckheid zijn het vrouwenfiguur is grof van teekening de nommers zgn lichter van kleur dan de overige drukhet woord se cretaris is onduidelijkhet getal hon derd en het netwerk is in dorso on volkomen weergegeven. Woensdag j 1. heeft het Gerechts hof te 's-Hertogenboseh uitspraak ge daan in zake: lo. Adriaan De Dreu, oud 29 jaren, wissel wachter, geboren te Go63, wonenende te Breda; 2e Cornelis Dirk Jansen Yan Leeuwen, oud 32 jaren, spoorwegarbeider, boren te Lienden, wonende te Tete- ringen, en hen schuldig verklaard aan moord eu moedwillige mishan deling met voorbedachten rade eu ge leider lage gepleegdveroordeeldden eerste tot een tuchthuisstraf van zeven jaren, eu den tweede tot eeue tuchthuisstraf vau tien jaren en ieder in een geldboete van f25, te vervan gen door drie dagen gevangenisstraf. Nog altijd is de toevloed van landverhuizers naar Amerika minder dan verleden jaar. In April 11. kwa men er dit jaar 78.475 aau, tegen 104.274 iu April 1882. Het aantal emigranten van de Britsche eilanden nam toe, dat uit Duitschlaud, Scan dinavië en Canada daarentegen werd aanmerkelijk minder. Op Madagascar wapent zich de bevolking tegen een verwachten aanval van Frankrijk. De veront waardiging over de overdreven eischen dezer Mogendheid is groot en prik kelt de inboorlingen, terwijl ze alle partij-twisten vergeten, tot hardnek- kigen tegenstand. Reeds kan de koningin beschik ken over 20.000 man die een ge weer kunnen kanteeren, en over 50.000 lansiers, een legermacht waartegen de Franscben waarschijnlijk met de zeer bescheidene, totnutoe door hen uitgeruste strijdkrachten, niet veel zullen vermogen. Men leest in het Handelsblad Donderdag, 19 April, liep het Nederl. oorlogschip „Tromp" Tafelbaai binnen. Toen het de baai binnenkwam, werd de vlag van het kasteel geheschen, waarop de „Tromp" het gebruikelijke saluut vuurde, hetwelk door bet geschut op het kasteel beantwoord werd. Met leedwezen zag men, toen de „Tromp" binnenkwam, dat zijn vlag half stok geheschen was, en weldra vernam men dut Luitenant G. T. Blum, een jongmensch van 20 jarendie zijn eerste reis gemaakt had, na een kortstondig ziekbed van drie dagen, aan de Malaccakoorts overleden was. Donderdag, ten omstreeks 1] ure, zette een lange reeks booten van de „Tromp" naar het strand koers. In de eerste boot, de kapiteinssloep, bevond zich de lijkkist. De overledene was aan boord gebalsemd en in een looden kist gekist. Na de kapiteins sloep kwam de whaleboot, waarin de com mandant zat, gevolgd door de officierssloep waarin een aantal officieren evenals in de reddingssloep en in de jol, die langzaam 't lijk volgden. Daarna volgden een Engelsche en Amerikaansche boot, waarin de comman danten van de thans zich daar bevindende oorlogsschepen „Boadicea" (Eugelsch) en „Entreprise" (Amerikaansch). Op de la&. (liugsplaats verdrong zich een menigte per. sonen, waaronder de Nederlandsche ooasu| en de vicc-consul. Even over elven word het lijk geluud, en schaarde men zich in volgorde, om de op het lijk wachtende lijk koets te volgen. De slippendragers waren de adelborsten Japikse, Zeeger, Rijser, Ro mein en Broers. De kapitein had in het rijtuig van den consul plaats genomen, terwijl de overige officieren en vertegen woordigers in andere rijtuigen volgden, Vóóraf ging er een pijper en een tromsla ger, die den doodenmarseh uit Saul speelden, De Nederlandsche consul hnd, naar een dagblad daar ter stede verneemt, om de plechtigheid nog indrukwekkender te maken, het muziekkorps van het Eng. regiment "willen verzoekenhet lijk te volgen, maat de tijd daartoe was ta kort. De stoet wend de zich langzaam, door een groot aantal Hollanders gevolgd, naar het Nederduitscli Gereformeerde kerkhof. Toen de kist bet hek doorging, vuurden de mariniers een salvo. Aan de geopende groeve wachtte ds. Steytler, predikant alhier, o:n den lijk- dienst te verrichten. Nadat deze het ge- bruikelijke doodsformulier voorgelezen en een krachtig gebed gedaan bad, hield hij een fraaie rede. Hij wees er op, hoe men hier als vreemden tegenover elkander stond, om de laatste hulde te bewijzen aan iemand, wiens vaderland zoo verre verwijderd, en wiens leven in den bloei zijner jaren afge sneden was. Toch moest het een aangename gedachte zijn, dat dit lijk toevertrouwd werd aan een laad, waar de taal der Nederlan ders geacht en het oude moederland nog hoog gewaardeerd werd. Hij sprak eon hartelijk woord van deelneming uit in het verlies, door de ouders geleden, wier eenige zoon hun ontvallen was, en hij wees op de broosheid en vergankelijkheid vau dit leven, Do kapitein bracht een woord van hulde aan de nagedachtenis van den ontslapene, die in de verrichtingen van zijn dienst wm weggemaaiden bedankte den predikant voor zijn hartelijke toespraak en den aan wezigen, ook uit naam van de betrekkingen van den overledene voor hun tegenwoor digheid. Toen vatte hij de spade en wierp de eerste aarde op de kist, welk voorbeeld door alle officieren gevolgd werd. De ma riniers vuurden hierop nog een salvo, waar mede een treurige plechtigheid voleindigd was, die der bemanning van de „Tromp" voorzeker" niet licht uit het geheugen zal gaan, en hoe zwaar de slag voor de ouderj en betrekkingen in het moederland zal zijn, zal het hun toch tot een troost verstrekken, dat het lijk van hun lieveling op de voor schreven wijze aan de moederaarde is terug gegeven. Mogen zij kracht en moed heb ben, den Blag met lijdzaamheid te dragen! De „Tromp" wordt voortdurend door een zeer groot aantal personen bezocht, die op de meest voorkomende wijze ontvangen worden, en de spreekwoordelijke Holland- sche zindelijkheid aan boord kannen opmer ken. De „Tromp" is het grootste van dc drie oorlogsschepenzich thans in die haven bevindende zijnde zij 15 el langer dan de „Boadicea" en veel grooter dan 'I Amerikaansche schip „Enterprise." Op Zondag 20 Mei a.s. ho- pen wij de 25jitri<re Eclitver- jj eeniging te herdenken van onze geliefde Ouders: Karei Koningstem en Antje Verberne. Uit naam hunuer dankbare kinderen JAN KON1NGSTEIN. PIET KONINGSTEIN. WILLEM KONINGSTEIN. i Helder, 18 Mei 1883. Door Gods goedheid hopen wij den 20n Mei a. s., den I 70n Geboortedag te herdenken van onzen liefden Grootvader j ARIE DE VROOME. Uit naam v.ARIE de VIIÓOME.; CORNELIS PIET dkVROOME. I l PIET CORNELIS deVROOME. Helder, 18 Mei 1883. Ondertrouwd M. DIJKER en P. H. BRAUTIGAM. Helder, 17 Mei 1883.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1883 | | pagina 2