'T VLIEGEND BLAADJE. KLEINE COURANT VOOR HELDER. HIEUWEDIEP EN TESSEL I No. 1077. Dinsdag 12 Juni 1883. Elfde Jaargang. Verschijnt Dinsdag- en Vrijdagmiddag. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente 50 Cent. >8 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 Uitgevers: BERKHOUT Co. te Helder. Braam: SPOORSTRAAT ea ZUIDSTRAAT. Aavertentldn van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlyk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 12 Juni 1883. Mej. M. M. C. van Bruggen, leerlinge bij bet pharmaceutisch on derwijs van den heer P. Boon alhier, heeft 7 Juni 11. te Utrecht met goed gevolg examen afgelegd voor Apo thekersbediende. Bij koninklijk besluit van 8 dezer is de opening der stembriefjes, die op 12 Juni a. s. in het hoofd kiesdistrict Alkmaar ter verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal zullen worden in geleverd, verdaagd tot 14 Juni daar aanvolgende. Naar wij vernemen, zullen wel dra doelmatiger plakzegels in gebruik worden gesteld, van dezelfde kleur als de tegenwoordige */s centspost- zegels en iets korter en breeder dan het bestaande model, dus in nagenoeg zuiver vierkanten vorm. Zooals men weet, is eenige maanden geleden de boei, vanwege de marine op het wrak van de Ad der geplaatst, weggeslagen. De vis- schers ondervonden daarvan de na- deelige gevolgen. Een Scheveningsche stuurman, Zaterdag aangekomen, be weert de juiste plaats weergevonden te hebben, en heeft daarop een boei gezet. Te Scheveningen is door schip per A. de Ruiter aangebracht een standaard van een vuurpijl, gemerkt No. 22, afkomstig van den veronge lukten rammonitor Adder." De volgende jongelieden, die voldaan hebben aan het examen voor machinist-leerling 2e klasse bij de marine, worden geplaatst bij de op leiding te HellevoetsluisJ. Van Koetsveld, G. G. Flinterman, J. H. Yan der Laag, J. C. De Keijzer, B. B. Nanning, J. K. Bakker, D. Ede- ling, A. N. Langereis, E. J. Koch, W. E. Schravesande, J. Hardebol, J. Van Pelt, W. H. Yan der Heul, C. C. Plasberg en P. G. H. Haverhorst. De makers van de valsche bank biljetten van f 100 zpn, naar men verneemt, allen Amsterdammers. Toen drie er van, genaamd: Doorenbosch, Exter en Ylietstra, te Amsterdam gevat waren, wist de eigenlijke ver vaardiger der biljettenBenjamin David Lopez Salzedo, lithograaf, wo nende in de Dijkstraat aldaar, naar Parjjs te ontsnappen. Vóór zijn vlucht, dit bleek later, had hij toestellen en verschillende voorwerpen, die tegen hem bewijzen konden, in de door vaart tusschen Spui en Singel ge worpen. Daar heeft men er naar gevischt, met het gevolg dat Dinsdag nacht de meesten en Donderdagavond het laatste der in het water gewor pen voorwerpen gevonden zijn. De vluchteling had echter niet lang wil van zijne vrijheid. Zaterdag (2 Juni) te Parijs aangekomen, en onder een voorwendsel bij een zijner kennissen op den Boulevard Voltaire Charonne zijn intrek genomen hebbende, werd hij Maandag (3 Juni) door de in specteurs-rechercheurs Diederiks en Vreede, met behulp der Parijsche politie, gearresteerd, juist toen hij 't huis van zijn vriend zou binnentreden. Bij hem werden eenige effecten en lithographische gereedschappen ge vonden. Spoedig bekende hij de vervaardiger der valsche biljetten te zijn, maar omtrent het getal kon hij geen inlichtingen geven. Daar tusschen de Eransche en Ne- derlandsche regeeringen nog over zijne uitlevering moet onderhandeld wordenzal het nog eenigen tijd aanloopen alvorens de gesnapte vogel hier achter de tralies wordt gezet. De werkplaats tot het vervaar digen. van de valsche bankbiljetten was in de Laurierstraat te Amsterdam, op een zolder. Daar kwam het be ruchte viertal des nachts bijeen. Door de wanden van het vertrek te be plakken en de glazen te besmeren, werd het doel dier samenkomsten verborgen voor het oog der buren, die de zaak sinds lang niet voor goede munt opnamen. Het onderzoek in de doorvaart van Spui naar Singel wordt nog voort- Het pleit voor de oplettendheid aan ons spoorweg-station, dat, op de eerste navraag, men het signalement van Salzedo, die naar Parijs vertrok ken was, bevestigde of nader aan duidde en wist dat zijn bagage be stond in een grijs koffertje. (Hbl.) Yogeltje Kip, woonachtig op de Oude Schans te Amsterdamdoor haar huwelijk indertijd Yogeltje Blom gewordenmag zich op den naam van bet-overgrootmoeder beroemen. De kleine, fleurige Blom, aan wien zij dit voorrecht to danken heeft, werd Donderdag geboren. De ge slachtslijst van deze welig bloeiende familie Blom is als volgtYogeltje Blom, geb. Kip, bet-overgrootmoeder, 88 jaren, haar zoon, Salomon Blom, overgrootvader, 70 jaren, de zoon van dezen Nathan Blom, grootvader, 44 jaren, Salomon Blom, de vader, 23 jaren, en de jong-geboreneNathan Blom, 5 dagen oud. De bet-óver- grootmoeder mag zich in het bezit van 125 klein- en achterkleinkinderen verheugen. Op de burgerlijke begraafplaats te Heemstede worden een grafkelder en een kapel gebouwd, die p. m. f 10,000 zullen kosten. Alles wordt zoo netjes gemeubeleerd en smaakvol ingericht, dat velen hunne begeerte hebben doen kennen het gebouw,onder genot eener behoorlijke toelage, wel te willen bewonen. De stichter, die in de stellige meening verkeert schijndood te zullen worden, laat een toestel maken, dat aan zjjn ljjk zal worden verbonden, waardoor hij bij de min ste beweging een klok doet luiden, hetzij in de kosterswoning of op de kapel. Zoodra zjjn lijk zal zijn bij gezet, zullen wachters eenige dagen en nachten stipt moeten luisteren of er alarm gemaakt wordt. Donderdag 31 Mei, 's morgens omstreeks 5 uur, hoorden de hr. v.R. en zijne echtgenoote, wonende op 't Muusterkerkhof, naast de studenten sociëteit te Utrecht, een geweldig rumoer op straat. De heer v. R. lag nog te bed, doch mej. v. R., gewoon vroegtijdig op te staan, was met huishoudelijk werk bezig.Door nieuws gierigheid gedrongen, om te zien wat er gaande was, opende zij de voor deur. Terstond kwamen eenige jon gelieden op haar af. Zij trachtte de deur te sluiten, hetgeen echter door hen verhinderd werd, door er een wandelstok tusschen te steken. De indringers stieten de deur open en mishandelden de arme vrouw. Op 't hulpgeschrei zijner echtgenoote snelde de heer v. R. in onderkleederen toe. Ook hij werd aangerand en met stok ken geslagenterwijl zjjne vrouw zich aan hem vastklemde. Zoo werden beiden hun eigen huis uitgeworpen, en het schandaal werd op straat voortgezet, ten aauschouwe van eenige burgers, van welke twee den heer v. R. hielpen, zijne in zwijm gevallen vrouw in huis te brengen. Nadat nog de glazen bij den heer v. R. waren ingeworpen en het tumult van even vóór 5 uur tot over 7 uur had geduurd, maakte eindelijk de politie er een einde aan. De echtgenoote van den heer v. R. is Woensdagavond jl. overleden. De justitie heeft zich de zaak aangetrokken en wij wachten met volle vertrouwen het resultaat van haar onderzoek af. Het lijk van de ongelukkige vrouw is in tegenwoordigheid van den offi cier van justitie en van den rechter van instructie, gerechtelijk geschouwd door prof. Koster en dr. Lamping. Uit Utrecht wordt nog geschreven De geruchtmakende zaak der stu denten blijft hier nog altijd het on derwerp uitmaken van alle gesprek ken. Er worden eenige namen van bekende familiën genoemd, die in het proces-verbaal voorkomen, maar voor al die van den student Btreedt als van den vermoedelijken hoofd dader op den voorgrond. Prof. Koster en dr. Lamping, die de gerechtelijke schouwing hebben verricht, moeten niet hebben ver klaard dat de dood het rechtstreeksch gevolg was van de mishandelingen. Dit oordeel wijkt dus af van dat van den dokter, die haar onder behande ling heeft gehad. Maar hoe dit zij, ongestraft zal de verachtelijke daad van jongelieden uit de hoogste standen niet blij ven en wellicht geeft dit geval aanleiding dat de doofpot op ons politiebureau buiten gebruik worden gesteld. Men heeft hoop, dat het ijs in het Noorden spoedig los zal laten en dat men dan iets van onze Noord poolreizigers vernemen zal. In Ham- merfest heeft men een practisch mid del bedacht om den zoekgeraakton zoo spoedig mogelijk aan bericht van huis te helpen. Alle telegrammen van de familieleden heeft men bij elkander op één blad laten drukken en elk schip dat nu van Hammerfest naar't Noorden gaat, krijgt zoo'n af druk mede. Vindt het dan de verlore nen, dan hebben dezen onmiddellijk bericht van hunue bloedverwanten. Een Hollandsche familie, zoo verhaalt de Cobl. Volksz., maakte verleden week op reis lang den Rijn kennis met een schijnbaar hoogst fatsoenlijk jong heer, die te Coblenz in hetzelfde hotel als zij zij n intrek nam. 's Nachts hoorde de dame van het reisgezelschap gedruisch aan haar ka merdeur en op haar geroep»een dief«ontwaakte haar man, die on middellijk per huistelegraaf alarm maakte. Bij onderzoek vond men den dief, die een cassette met geld gestolen en onder een traplooper verborgen had, en die niemand anders bleek te zjjn dan de nieuwe vriend der fami lie, een oplichter van de fijnste soort. Hij moet zich voor het uur van ter ruste gaan in een der kamers onder een bed verborgen hebben. Men vond verschillende gouden horloges bij hem, waarschijnlijk ook gestolen, alsmede een zijden ladder die gemakkelijk in den zak gedragen kan wórden. De dief werd geboeid en den volgenden morgen aan de po litie overgeleverd. Over kunstmatige nieuwe" aardappelen heeft de Landb. Ct. van 7 Juni een mededeeling, ontleend aan den Landman van Brugge, waaruit blijkt, dat de klacht, dat nieuwe aardappelen soms zoo slecht zijn, eenvoudig daaraan haar ontstaan heeft te danken, dat men aan oude aardappelen op verschillende manieren het voorkomen geeft van nieuwe. Men schrijft uit Venendaal: De naweeën van oproer en werk staking beginnen zich te doen gevoe len, daar de justitie zich thans be gint te laten gelden. Allereerst zul len zich den 23en dezer maand v(ijf fabrieksarbeiders voor de Rechtbank te Arnhem te verantwoorden hebben, wegens het maken van oproer en drie wegens het afdwingen van geld van een medemakker, dien zij daarna in het water wierpen. Zij, die voor het Hof zullen terechtstaan, zijn nog niet gedagvaard. Wilskracht en volharding, het waren onder meer, wel de aantrek kelijkste eigenschappen, welke voor ons, Nederlanders, in den laatsten worstelstrijd van het Transvaalsche volk aan het licht traden. Wat een enkel persoon door haar vermag, getuigen op welsprekende wijze de twee kanonnen, waarvoor Krupp zich schamen zou, maar die wij met een zekeren eerbied beschou wen, nu zij, door de zorgen van den heer Bell, naar ons land overgebracht en in een afdeeling van het gebouw der Zuiderzee-droogmaking tentoon- steld zijn. Met weinig meer gereedschappen, dan een hamer en een ijzeren tang, zijn zij door burger Martinus Ras gevormd, en dat zij tegen vuren be stand waren, werd bij het beleg van Rustenburg bewezen. Hij was maar een eenvoudige boer, die het zoover gebracht had, dat hij zelf de wielen van zijn wagens herstellen kon, en toch wist hij door rusteloozen arbeid hoe zal het zijn hart goed hebben gedaan uit de ijzeren wielbanden van op de E n g e l s c h e n ver overde transportwagens, de vuur roeren te smeden, die hen op 3000 en 4000 yards afstand treffen konden. Steeds band om band leggende, tot vijf en zes opeen, was hij met het eene kanon in 14, met het andere in 10 dagen gereed. Bij gelegenheid van het huwe lijk in de familie Rothschild te Parijs, bevat de Figaro een groot artikel, dat aan de geschiedenis dezer fami lie gewijd is. Nadat het blad een uitvoerige beschrijving van het ka rakter, leefwijze etc. dezer familie ge geven heeft, eindigt het als volgt Men schat de zes paleizen, waarin de zes vrijheeren, die ik genoemd heb, wonen, op 35 millioen francs, en hun vermogen op meer dan honderd millioen. De leden der familie Roth schild zijn Franschen van geboorte en in hun hart, verteeren in Frankrjjk hunne inkomsten, moedigeu aan en ondersteunen de kunstenaars, hunne weelde komt de industrie ten goede, de vele aalmoezen, die zij geven, ver zachten den nood. Hunne gewoon ten en hunne manieren zijn echt Fransch. Over het eergisteren plaats gehad hebbende huwelijk tusschen een doch ter van Alphonse Rothschild met den heer Ephrussie geeft het blad de volgende bijzonderheden Om 1 uur verzamelde zich de gehee- le Israëlietische geestelijkheid van Parijs, met den opperrabbijn van Frankrijk en van Parijs aan het hoofd, in de groote synagoge. Hier na trad het bruidspaar, door fami lieleden gevolgd, binnen en begaf zich naar het altaar. Het koor, dat uit 150 personen bestond, zong in- tusscken een psalm. De heer Lassal- le, de eerste tenor aan de groote opera te Parijs, zong daarna een lof lied, dat door den componist David voor deze gelegenheid op muziek ge bracht was. Hierna begroette de op- perrabaijn van Parijs het jonge paar, dat door een redevoering van den opperrabbijn van Frankrijk gevolgd werd. Yervolgens werden door 300 zangers uit alle Parijsche synagogen eenige liederen gezongen, terwijl in- tusschen voor de armen werd inge zameld. Het paar, dat onder het baldekpa stond, wisselde de trouw ringen en gebruikte van den door den rabbijn gewijden wijn. Daarop volgde een solo van Emile Jonas, gezongen door den tenor Felix Lévy. Na het uitspreken van den zegen, werd de kerkelijke plechtigheid onder gezang gesloten. Het onderstaande adres is aan Zijue Excellentie den Minister van Marine toegezonden door mindere geëmploiëerden en werklieden van 's Rijks werf te Hellevoetsluis. Aan Zijne Excellentie den Minister van Marine te 's Gravenhage. Geven met verschuldigden eerbied te ken nen, de ondergeteekenden, allen mindere geëmploieerden en Werklieden aan 's Rijks werf te Hellevoetsluis; dat zij met erkentelijkheid de groote be langstelling waardeeren, door de Hooge Regeering bij verschillende gelegenheden aan den dag gelegd, in het lot van 's Rijks werkman dat zij met spanning hebben gadegesla gen eene poging van de Hooge Regeering, om dat lot afdoende te regelen en te ver beteren, door de benoeming eener commissie tot het regelen der pensioenwet voor 's Rijks mindere geëmploieerden en werklieden; dat zij evenwel voor de goede uitkom sten van de werkzaamheden dier commissie zijn gaan vreezen, omdat de benoeming van meerbedoelde commissie reeds ongeveer drie jaar geleden plaats had en van den uitslag nog volstrekt niets is vernomen. Gesterkt door de ondervinding dat de Hooge Regeering het mogelijke wil aanwen den tot het behartigen der belangen van den werkman, wagen de ondergeteekenden het Uwe Excellenties aandacht te vestigen op de treurige positie, waarin de werkman gebracht is door de wet van Juni 1854, waardoor hem het uitzicht op pensioen bijna geheel is ontnomen. Zonder onderscheid zien zij allen, hoe dankbaar ook voor aangewende lotsverbe tering, den ouden dag met angst tegemoet, den dag die eenmaal komen moet» dat zij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1883 | | pagina 1