't Vliegend Blaadje. IG KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. KEL r rslraai Illï TUSSCHEN KRUIS EN TEMPEL No. 1344. Vrydag 1 Januari 1886. Veertiende" Jaargang. lil» rereeiiijrii EEN GEMOEDELIJK WOORD. NIEUWSTIJDINGEN. X f 15.—. Aan het Nieuwe jaar. verkoch Haarler .DE GOE mers ei erbari g" •orstraat BB. FEUILLETON. S," 1 REE, prijs gr el 3." ï'/s ure ;oegan I. (J. i betalir UR. ivtjonnemont per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke numuisrs2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBEHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavertentlën vau 1 tot 5 regels25 Cent* Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, (Louwmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 10 m. Onderg. 4 u. 3 m. Zondag 3 Maandag 4 Nieuwe Maan. Dinsdag 5 "Woensdag G Drie Koningen. Donderdag 7 "Vrydag 8 Zaterdag 9 bij 't einde en den aanvang des jaars. Is 't u niet, lezers, te moede, alsof go van een vriend afscheid neemt, die lang u op de levensrcize vergezeld heeft en wiens uren ge teld zijn? Hij verlaat ons niet tengevolge van ziekte, maar omdat hij, zijn loopbaan volein digd hebbende, aan de algemeene natuurwet moet gehoorzamen, die 't oude, afgeleefde ge slacht gebiedend toeroept plaats te maken voor zijn opvolger. Als straks de torenklok haar twaalf dreunende slagen door 't lucht ruim laat weergalmen en ons 't middernach telijk uur aankondigt, staat al wat nog wak ker is op en wisselt handdrukken onder 't uitspreken van den zegenwensch. «Veel heil en zegen in 't pasbegonnen jaar." Weinigen denken dan aan hun ouden vriend, aan 't zoovcelste kind van Saturnus, dat door zijn vader werd verslonden. Nieuwe hoop, nieuwe verwachtingen be zielen ons bij 't begroeten van 't jeugdig wicht, dat ons lachend nadert en or.3 een vriendelijk gezicht toont, 't Schijnt ons te willen toeroepen: «Houdt maar goeden moed! Wat voor mijn voorganger te zwaar was, zal ik volbrengen! Wat mijn voorganger te kort kwam, zal ik bij u goedmaken!" Verheugt u in die beloften, we gunnen 't u gaarne; maar als de eerste vreugderoes voorbij is en de st rijd des levens weer al uwe krachten vor- dert, weer hevige inspanning eischt, laat dan de nuchtere werkelijkheid plaatsmaken voor de opgewonden feestelijke stemming en her inner u dan, dat vroegere jaren ook vaak be loften hebben gedaan, die nooit zijn vervuld geworden. Maar nog zijn we zoover niet. Nog teert de stervende grijsaard op 't overschot zijner krachtennog heeft hij kracht genoeg om ons op nadrukkelijken toon, terwijl hij op zich zelf wijst, toe te roepen «Memento mori!" Zullen we hem verwijten dat hij niet heeft beantwoord aan de verwachtingen, die we van hem koesterden? We willen wijzer zijn en hem niet wijten, dat onze illusiën verstoord zijnwe willen hem niet toerekenen, dat onze fantasiën geen werkelijkheid zijn geworden. Volgen we zijn levensloop, eer hij ons ver slaat voor altijd, en we zullen zien, dat ook hij 't wel heeft gemaakt. Zware rampen heeft hij ons niet gebracht en de rust in ons we relddeel er niet op ernstige wijze verstoord. Ons Koninklijk Huis is bewaard gebleven voor nieuwe slagen. Een overvloedige oogst mocht de landman inzamelen, waardoor de prijzen der eerste levensbehoeften laag zijn, iets dat duizenden dankbaar erkennen en als zegen voor de menschheid mag aangemerkt worden, vooral nu de verdiensten van talrijke huisvaders niet groot zijn. 't Koele, meestal gure zomerweder, waartegen vrij wat geprut teld is, was wellicht een krachtig raiddel om de epidemie, die ons dreigend aangrijnsde uit 't zuiden, te beteugelen en de noordelijk ge legen landen tegen hare gevreesde verwoestin gen te beschermen. Wel heeft ook 1885 zijne offers geëischten menig vader of moeder ziet voorzeker bij 't scheiden des jaars met weemoed naar de ledige plaats in den huiselijken kring, die kort geleden nog bezet was, menige brave vader of moeder, in den loop des jaars over leden, wordt door de nablijvenden een stille traan gewijd. Voor teleurstellingen heeft 't scheidende jaar ons niet kunnen bewaren. Vraagt 't maar aan de mannen, die hunne krachten wijden aan handel en industrie; vraagt 't maar eens aan onzen nijveren boe renstand. Volmondig zal men ons gelijk ge ven. Waar handel, nijverheid en landbouw gedrukt worden, breekt een bange tijd aan voor den arbeider, die meestal niet kan over sparen en bij den dag moet leven. Al kan men de omstandigheden niet dwingen, toch wordt haar druk gevoeld en gewoonlijk 't meest door hen, die van 't werk hunner han den moeten leven. Daaruit ontstond een geest van wrevel en ontevredenheid, die sterk werd aangeblazen door een kleine partij schreeuwers in den lande, onder den naam van sociaal democraten bekend. Dit heeft aanleiding ge geven-tot .opstootjes, waarbij de politie met kracht moest optreden. De werkeloosheid deed 't denkbeeld ontstaan van groote ondernemin gen, waaronder die van de droogmaking der Zuiderzee. Wordt met dit werk aangevangen, dan zal ook 't twisten over 't meerder of minder nadeel, dat door 't visschen met den zoogenaamden moordkuil ontstaat, weldra een einde hebben. Voor de bewoners van Noord holland is 't van belang, dat ook de steden Hoorn en Enkhuizen in 't spoorwegnet zijn opgenomen. De strijd op politiek gebied is in 't vorige jaar hier te lande vrij levendig ge voerd, zonder echter zijn beslissing nader te zijn gekomen. Door den minster van financiën word t te vergeefs dikwijls naar middelen ge zocht om evenwicht te brengen tusschen ont vangsten en uitgaven. Ook hier ter plaatse heeft men zijn deel gehad van 't lief en leed, dat op 't ondermaansche onafscheidelijk schijnt, ofschoon 't een zoomin als 't ander sterk is uitgekomen. Niettegenstaande de dreigende concurrentie van IJmuiden als los plaats voor de Noordzeevisscherij, blijft de aanvoer hier groot en geeft de vischhandel veel leven en beweging. De flauwe hoop, dat Nieuwediep in aanmerking mocht komen als aanlegplaats voor de stoombooten der Duit- sche Transatlantische lijn is verijdeld evenzeer als de meer gegronde van Rotterdam en Vlis- singen, want Antwerpen is als zoodanig ge kozen, tenminste voorloopig. Heel wat bewe ging veroorzaakten in onze gemeente de ma noeuvres der gecombineerde land- en zee macht, bij den aanval en de verdediging on zer forten en zeegaten, en naar men zegt is daaruit voor de strijdkrachten veel nut ge trokken. Hoewel er, zooals ieder jaar, van tijd tot tijd hevige stormen hebben gewoed, zijn er niet veel schepen op de naburige kus ten gebleven. Hier en daar zijn onze straten verfraaid, hetzij door sierlijke nieuwe huizen of door 't verbeteren vau bestaande gebouwen. Een vrijwillig brandweerkorps werd opgericht uit leden van de Scherm- en Gymnastiek Vereeniging «Oefening kweekt Kunst". De antieke nachtwacht alias «lieve klepper"1, is verdwenen en de nachtdienst wordt nu dooi de politieagenten waargenomen, wier aantal vergroot is. De reinigingsdienst, vroeger in handen van een pachter, wordt nu door de gemeente zelf geëxploiteerd. Ook is klaarge komen een inrichting tot 't controleêren van 't lichtgas, waarvan echter, naar 't schijnt, niet genoeg gebruik wordt gemaakt. Nog worden enkele publieke werken steeds drin gend begeerd, waaronder een brug over 't Heldersche kanaal, tegenover de Zuidstraat. Plannen zijn besproken tot verversching van 't kanaalwater, dat op sommige tijden aan de befaamde Amsterdamsche grachten doet denken; maar van de uitvoering wordt niet veel vernomen. De laatste Heldersche Ker mis toonde niet hetzelfde voorkomen als in vroegere jaren, en geen wonder, 't hart was er uitgesneden. Waar voorheen 't brandpunt dier volksvermakelijkheid was, ziet men nu een fontein, die.bij hoogst zeldzame gelegen heden haar water laat vloeien en omringd is door gazons, waarin jrier.en daar enkele jonge boompjes prijken. Meermalen zijn er pogin gen aangewend, om tusschen trein 3 en 4 een trein te laten loopen, even als op vrijdag en zaterdag, maar de II. IJ. S. M. kan tot heden dat verzoek niet inwilligen. Ten slotte willen we onzen lezers nog me- dedeelen, dat de uitgevers van «'T VLIE GEND BLAADJE" hebben besloten om hunne Courant een grootereu vorm te geven, zon der de kosten te verhoogen. Daarbij wordt 't feuilleton met eenigszins grootere letter gedrukt en komen zij tegemoet aan de klachten van sommigen, die, met min der sterke oogen, 't feuilleton vooral 's avonds moeielijk konden volgen. Ze hebben dus hun best gedaan om bij buitengewonen aanvoer van advertentiën meer plaatsruimte te ver krijgen en tevens tegemoet te komen aan be zwaren, die nu en dan geopperd werden, en willen blijk geven, dat ze niet van stilstand weten, maar met den geest des tijd3 meegaan. Men ziet dus, ook hier ter plaatse heeft het jaar 1885 veranderingen doen ontstaan; of ze allen verbeteringen zijn, wagen we niet te beslissen. We willen 't oordeel liever aan den tijd overlaten. Dit kunnen we echter con- stateeren, 't jaar dat weldra ten einde spoedt, behoort niet onopgemerkt voorbij te gaan en was ook hier niet van belangrijkheid ont bloot. Als straks de klokslag, die de intrede van zijn opvolger aankondigt, zich dreunend laat hooren, wijden we hem dan een dronk en treden we vol hoop en met opgeruimden zin den nieuwen jaarkring binnen. Als straks ieder zijne beste wenschen uit, roepen wij u insgelijks welmeenend toe: Veel heil en zegen in 't nieuwe jaar DE UITGEVERS. HELDER, '31 December 1885. Omtrent Z. M's. Ss. »de Rugter" schrijft de Soeï. Ct. Het schoöne stoomschip »de Rugter," dezer dagen liier gekomen om te repa- reeren, is alweder een treurig voorbeeld, hoe het bij onze marine maar al te dik wijls toegaat. Dat schip, ongeveer gelijk de Emma", is spiksplinternieuw en kwam voor een paar weken uit Holland. Dat het een schat van geld gekost moet hebben, be grijpt iederde machine alleen, te Fijen- oord gemaakt, kost de kleinigheid van 1/s millioen. Nu, die schuit zal hier thans ongeveer zes maanden moeten repareeren De machine is zoo deugdzaam, dat op de groote reis niet minder dan drie zui gerstangen braken, en men slechts met kunst en vliegwerk het schip tot Batavia heeft kunnen brengen. Zóó gaat het bij onze marine toe, schijnt het. Althans 't is niet voor de eerste maal, dat men van zulke feiten hoort. De ingenieur der marine J. S. van Veen wordt belast met het toezicht bij den bouw van stoomvaartuigen bij White te East-Corves. Het in 1886 naar Oost-Indië uit te zenden aantal militairen is vastgesteld op 2000 man, waaronder 4 sergeanten-staf hoorn blazers en 25 schrijvers van de mi litaire administratie. In hetzelfde jaar zullen naar Suriname 32 en Cura^ao 30 man snppletietroepen worden uitgezonden. Dinsdag is door de arrondissements rechtbank te 's-Hage op verzoek van den man, uitgesproken de ontbinding van het huwelijk van de Leidsche giftmengster, vrouw Van der Linden, wegens veroor deeling tot levenslangen tuchthuisstraf. Te Oud-en Nieuw-Beierland, wordt thans rundvleesch van de beste hoedanig heid, verkocht voor 35 cent het 1/s kilo. De politie te Steenwgk heeft Zon dagavond van hare sabels moeten gebruik maken om eene rumoerige menigte uiteen te drijven. De rijksveldwachters, die Zon dagsavonds gewoonlijk om 7 uur met den trein uit Heerenveen komen om de Steen- wijksche politie te versterken, werden af gehaald door een menigte schreeuwende en zingende opgeschoten bengels, die het later zoo bar maakten, dat de politie den sabel moest trekken. De bekende, 70 voet hooge bazalt- klip Munken (Monnik) in de Faroë-eilan- den, die 5 a 6 kM. ten Z van bet kleine eiland Suderö, onder 61° 22' 50" N.B. en 6° 45' 30" WL. Greenwich lag, heeft in den loop van het laatste jaar door de kracht der golven een gróote verandering ondergaan. De klip is voor het grootste gedeelte ineengezonken. Wegens haar vorm, van zee uit gezien gelijkend op een schip onder zeil en van het land uit lgkenc op een monnik, was de klip een belangrij' voorwerp voor de schepen, die in deze stre^. ken voeren om zich te oriënteeren. Oo heeft die klip in degeographischeliteratuu* eene belangrijke plaats ingenomen, door dien talrijke hypothesen over zeestroomin- gen, aansluitend aan de rondom de klip ontstaande wervelstroomingen, in het mid den zijn gebracht. De rots verheft zich toch nog slechts een 30 voet boven de watervlakte. Van haar geheel verdwgnen (zooals hier en daar is bericht) is du» geen sprake. n 4^13- Nu 't zulk een felbewogen tijd is, En overal op aarde strijd is, Is 't wel gewaagd van 't nieuwe jaar Zich aan de wereld te vertoonen Maar wat de tijd ook kan verschoonen, Geen jaarsverwisa'lingdat is klaar. Sterft de oude Koning, bij de ontmoeting Des nieuwen volgt dra de begroeting, En roept men 't „Leev' de Koning" uit. Zoo doet men ook staag met de jaren, En 't nieuwe moog' het dus ervaren, Dat men 't begroet met blij geluid. Wees, achttien-honderd zes-en-tachtig, Dus welkom Toon je flink en machtig Om te verbeet'ren wat niet deugt; Breng werk aan ieder die wil werken, En laat daarvan den zegen merken, Wees zoo tot veler steun en vreugd. Dat van U vragen, ja, dat waag ik, En daarbij ook verbet'ring, vraag ik, Van handel, landbouw, nijverheid, Van scheepvaart, visscherij alomme Opdat daardoor de klacht verstomme Van armoe, slapte en werkloosheid. Nieuw jaar, 'k zou meer nog kunnen wenschen, Alleen dit nog„Geef aan de menschen Een warm hart, met een helder hoofd En kloeke handen, om daarmede Te doen wat liefde, plicht en rede Hem voorschrijft en ons heil belooft. y ne oarti -.e man renc ich bevonc voor het den an de oog eer gedistn •theek toegi lezer Bisho ïd van twi .en had, m vorst in e( Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 16. H. WIGIIART. Olga, riep hij uit, nog meer verbaasd, welke nieuwe gril krijgt ge nu weer? Gril? Nu nog mooier, als of wij geene overtuiging mogen hebben dan de voorbij gaande ingeving van het oogenblikNu krijgt ge zeker geen kus, vooral niet als ge mij zoo boos aanziet, alsof ge mij straffen moest wegens hoogverraad. U moest ik hiervan beschuldigen, Manuel, omdat ge geen woord van lof hebt voor deze zij kreeg een kleurjapon die ik om uwentwil aangedaan heb. Als gij een comedie met mij gespeeld hadt, liefste, zoudt ge dit al lang gehoord hebben. Gij hebt mij anders nog nooit om lof gevraagd voor iets dergelijks waarom wilt gij het doen, nu ik met een bedrukt, met een zeer bedrukt hart, naar u toe kwam Dat is gek, mijn hart was van morgen zoo licht als van een vogel 1 antwoordde zij snel. Hij zag haar met een langen, droevigen blik aan, waarvoor zij hare oogen nedprsloeg maar de herinnering aan haar droom was te sterk. Ik ben blijde, dat gij dit onderwerp aan roert, zeide zyterwijl zij met de roos in haar haar speelde, ik wilde u gisteren al een onder houd vragen, om eens openhartig met u te spre ken, om te maken dat er een einde komt aan die onaangename geraaktheid en ik niet altijd zal behoeven te beven, wanneer de naam mijner bloedverwanten genoemd wordt. Wilt gij werkelijk deze zaak nog beplei ten riep de professor ongeloovig. Gij hebt er gisteren een voorproefje van gehad en ge schaamt u niet naar mij toe te komen en mij op de lichtvaardigste wijze hierover te spreken? Olga, Olga, welke demon strijdt tegen uw beter ik? Gij weet, dat ieder woord dat gij over deze zaak spreekt, eene beleediging voor mij is; ik heb u reeds meermalen gezegd dat uwe mee ning omtrent deze zaak zoowel in strijd is met het gezonde verstand ale met liet natuurlijke gevoel van reeht en toch waagt ge het op nieuw Ik kan niet in uw hart lezen, Olga, maar dat gevoel ik wel, dat eene nieuwe, tot hiertoe onbekende hartstocht, door de ontmoeting bij u wakker is geworden. Gij moet dien onder drukken, zoo ge niet wilt dat hij onze liefde ver teeren zal. En dit zal gebeuren, Olga, als ge u niet bedwingt. Ik wil niet verheeleu, dat mijn wil sterker wordt naarmate gij blijft volhouden. Zoo lang gij een lief, onschuldig kind waart, Olga, was ik slaaf en gij mijn meesteres! Maar is het edel een macht te misbruiken, die men te danken heeft aan de goedheid zijns vriends? Noemt gij het ontwakende zelfbewustzijn van uwe vrouw een misbruik? Hij sloeg haar aandachtig gadp; eindelyk zeide hij kalm Ik zou wel gewild, hebben, dat gij altijd zoo vrouwelijk onzelfstandig gebleven waart als vroeger, want het was mijn zoetste genot uwe schreden te leiden maar het is een egoïstische wensch, die misschien in strijd is met uwe waar digheid als moeder. Het is echter nog meer in strijd met deze waardigheid, zoo gy mij plotse ling tot iemand zonder eer of karakter wilt ma ken. Manuel! Ja, want ik noem iedereen eerloos die zijne overtuiging verkoopt voor den hoogsten prijs. Begrijpt ge dit niet? Niet? Ilc heb echter be grepen wat gij heden van plan zijt; gij wilt mij door uwe schoonheid verleiden uwe meening te huldigen. Is het niet zoo? Nu, gelooft ge wer kelijk dat dit de goede weg is om op ons gevoel te werken? Ik weet niet wie u wijs gemaakt heeft, dat eene vrouw op deze wijze iets van haren man gedaan kan krijgen wat hij door ware, oprechte liefde niet toegestaan zou heb ben ik weet niet wie u ophelderingen gegeven heeft, die gij noch aan uwe opvoeding, noch aan uwen omgang met mij te danken hebt, ophelde ringen, Olga, die het onschuldige geluk onzer liefde ten gravc zullen sleepen. De vrouw die nu zoo koppig voor mij staat, kan nooit weer dat onschuldige kind worden, waarvoor ik, enkel uit liefde tot haar, het onmogelijke had trachten te bereiken. Zijne stem was bij deze laatste woor den zeer zacht geworden en liet ook niet na in druk op Olga's hart te makenzij boog over zijne hand, maar hij trok haar terug, Deze weigering, vereenlgd met de voorafge gane beschuldiging, maakte haar bitter, De professor was een paar malen de kamer op en neer geloopen en bleef daarna voor haar staan. Gy zeidet zooeven, dat gij over uwe bloedverwanten spreken wildet, ga uw gang. Ik behoef u geen verlof te geven volkomen op recht te zijn, voegde hij er spottend bij. Olga kreeg een kleur bij deze uitnoodiging. Zij was bang voor een heftigen woordenstrijd hoe zou hij hare verklaring opnemen, nu hij reeds tè voren zoo slecht geluimd en zoo verbol gen was Ik ben bang, dat gij u op zult winden. Ik mij opwinden? riep hij verbaasd. Hoe komt ge toch in Gods naam aan zulke dwaze ge dachten Hebt ge mij ooit opgewonden gezien Als ik u niet voor mij zag staan zou ik u waar heid tekort te doenmaar ge zijt niet blind en hebt een veel te goed oordeel. Dat is tenminste nog iets goeds dat gy mij laat behouden, lachtte hij bitter. Manuel, riep zij innig, en het scheen alsof de oude liefde opnieuw te voorschijn komen zou, hoe kunt ge dit nu op u zelveu toepassen Het is immer3 maar eene schaduwzijde van uw goed en voortreffelijk karakter, die ik tracht te verbeteren? Voelt ge niet dat ikuondanks al deze onaangenaamheden liefheb en vereer? En moet nu maar dadelijk al ons echtelijk geluk verdwijnen, als men eens door verschil van mee ning een paar woorden heeft? Oneenigheden als dezen kunnen niet door woorden worden bijgelegd; gewoonlijk worden zij slechts later beslecht door de een of andere noodlottige gebeurtenis, in het gunstigste geval, wel te verstaan in de andere gevallen spreekt men er niet meer over cn blyft men mokken. Gij moest mij te goed kennen om niet te weten dat de wonde die gij my slaat, niet meer te ge nezen is. Als het niet te treurig voor mij was en ik er het overbodige niet van inzag, dan zou ik u herinneren aan den tijd toen mijne liefde u alles was, en waarvoor gij uwen naam volgaarne wildet opofferen. Zij werd rood van kwaadheid. Manuel, ik wil niet dat ge met minachting over onzen naam spreekt hij is edel en goed. De naam is goed, maar niet allen die hem dragen. Zij keek hem strak aan. Hier meent ge mij mede. U en allen die hem nog indirect dragen de "YVölflings! Maar dat is eene bijzaakik ben niet gestemd om haarkloverijen uit te pluizen. Gij zegt, dat gij ontevreden op mij zyt; hierover wil ik met u spreken. "Wat wenscht of wilt ge veranderd hebben? Niet veel! hernam zij. Gij moet uw hate lijk vooroordeel tegenover de mijnen opgeven, gij moet niet meer luisteren naar de inblazingen' uwer familie, daar dit alleen voorkomt uit de vrees, dat zij u verliezen zullen en gij moet niet langer koppig genoeg zyn om eene kennisma king met mijne familie tegen te werken dat is alles! Hij keerde zich om en ging uit het raam staan kijken, waar een heldere zonnestraal doorvicl.^ van 30 £t. 8 Cent. met Franje 16 Cent. ït per El. ent per El. Cent. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1