„de Allemansgading," „DE KLEINE WINST, NIEUWJAARS-BAL. als Nie Vraag t Meie urn oei w&teMMÊ STOFTHEE, Voorradig god partij Scdaeaiioipaa, tat spotprijzea. «W* NAAR DE „ALLEMANSGADING,'' WEEZENSTRAAT, Zesde Winterconcert, Advertentiën. Ds. Ter Haar Romeny, Vrije Geref. Gemeente, Zesde Winter-Concert, J. KONING, op DINSDAG 5 JANUARI 1886, TIVOLI. MUSIS SACRUM. Lokaal Diligentia. BAL. Doiilerdas 31 Dec., Yrjjdai 1 Jan. ei Zonflai 3 Januari a.s„ MUZIEK VOOR DEN DANS DE DANSLES DAHSLES Heden Donderdagavond 7 uur, S. J. MANHEIM. Aan Helders Ingezetenen. Het Magazijn DE TIJDGEEST Alleen verkrijgbaar in het Magazijn „DE KLOK." Westgracnt. DE GOEDKOOPSTE WINKEL; vijfde huis van af de Spoorstraat, wordt Zaterdagavond geopend. Overtuig u van deze aanbieding, ter wijl de prijzen ongekend laag zijn. WEEZENSTRAAT, vijfde huis van af de Spoorstraat. Lokaal 1IVOLI. ZONDAG 3 JANUARI. DE TIJGERJAGER of de Vrijbuiters van Mexico. Een Dienstmeisje gevraagd, een antieke KAST met Snijwerk. Verkrijgbaar in de Slijterij van OUDKERK VAN PRAAG. C. M. KOORN, Wierinp. Glas-, PorcelÉ- ei Aardewerk, A. BRUHSTING Rz, Beilen. Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins Alexander, van Amsterdam naar Batavia, passeerde 28 Dcc. Kaap San Roca. Het stoomschip Prinses Marie, van Batavia naar Amsterdam, passeerde Aden den 30n dezer. Marktberichten. Purmerend 29 Dec. Aangevoerd 27 Paarden, 92 Melk- cn vette Koeien, prijshoudend, handel stug, 94 vette Kalveren f 0.60 a 0,90 per P., 89 nucht. dito f10 a 25, beiden handel vlug, 1607 Schapen cn Lammeren, vette Schapen hooger in prijs, 8chapcn prijshoudend, handel stug, 92 vette Var kens f0,38 a 0.47 per P., handel vlug, 178 Biggen f5 a 8, handel stug, 653 Ganzen f 1,75 a 2,20, 40 Zwanen f 5 a 7, Kipeieren f 5 a 6 per 100, 782 P. Boter, fl,05 a 1,15 perP. Kleine Kaas f30,50, aangevoerd 112 stapels. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 29 tot 31 Dec. 1885. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: C. Riedeman en A. Waterman. BEVALLEN: C. Wessel, g*b. de Wijn, d; A. Assendorp, geb. Visser, d. OVERLEDENGeene. op Dinsdag 5 Januari 1886, 's avonds te 8 ure: 1. Kriegsmarsch der Priester aus „Athalia", llendelssohn Bartholdy. 2. Ouverture zu der Opec: Oberon C. M. ron Weber. 3. „L'Arlésienne" Suite e* quatre parties, Géorges Bizet, (a. Prélude, b. Meauetto. c. Adagietto, d. Carillon.) Pauze. 4. Ouverture„Rübezahl", Flotow. 5. „Gruss aus der Fcrne Intermezzo, J. H. Verhulst. 6. Bonguet des Melodies" C. Taust. 7. „Wo die Citronen blük'n" Walzer, Joh. Strauss. Vervolg der Berichten. De zitting van den Raad dezer gemeente, jl. Dinsdagavond gehouden, werd door een vrijtal- rijk publiek bijgewoond. De beëediging van 't onlangs gekozen raadslid, den heer Oudenhoven, kon, tengevolge van zijne ongesteldheid, niet plaats hebben. Herkozen werden als leden *an 't Burgerlijk Armbestuur de heeren G. J. Tan HoolwerfF en C. J. Verheijgekozen tot •gent van 't Algemeen Weeshuis, de heer W. lakker Hz., die aanvankelijk had bedankt en tot ommissaris van 't Gemeente-Ziekenhuis en van e Apotheek, ter vervanging van den heer H. Bitter, de heer dr. P. Bakker. Verordeningen werden vastgesteld op het heffen van rechten wegens het tijdelijk gebruik van gemeente-gronden en van den kraan op 't Moleinplein, en op de invordering dier rechten. Een regeling der tractementen van de onderwijzers en de onder wijzeressen aan de gemeentescholen, door B. enW. ter tafel gebracht, werd in handen gesteld van de plaatselijke schoolcommissie. De onderwijzers •n onderwijzeressen worden, volgens dit plan, in 4 klasien verdeeld, met jaarwedden van f 500, f600, f700 en f800. Met 8 tegen 6 stem men werd, na een levendige discussie, de bepa ling, in de vorige zitting gemaakt, betreffende het vergunningsrecht voor den verkoop van sterke dranken, gehandhaafd. Vdor het terugbrengen van dut recht tot een bedrag van f10 van iedere f 50 huurwuarde, stemden de heeren Maalsteed, Hoogenbosch, Braaksma, Van Gijn, Groen en de Voorzitter. De vergadering ontving o.a. mede- deeling, dat Z. M. de Koning de besluiten vnn den Raad tot het heffen van een hoofd, omslag en van een plaatselijke belasting op 't gedistil leerd heeft goedgekeurd. De Voorzitter be richtte de ontvangst eener missive vnn den heer H. Daarnhouwer, die, onder mededeeling, dat hij op 6 April a.s., gedurende 50 jaren, als hoofd eener school in deze gemeente, zal zijn werkzaam geweest, tegen primo Mei e.k., eervol ontslag vraagt uit zijne betrekking. Na eene zitting met gesloteue deuren, tot onderzoek van een in gekomen bezwaarschrift, beloofde de Voorzitter, in de volgende zitting te antwoorden op twee door den heer Korver gedane vragen a. naar 't aantal niet-betalende leerlingen op de gemeente scholen en b. naar opheldering omtrent een in gezonden, maar niet ter tafel gebracht adres van den heer Roukens. Blijkens een bij het departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomschip der late kl. Koningin Emma der Nederlanden den 29aten dezer, onder bevel van den kapt.-Luit.-ter-zee H. Quispel, van de reede van Batavia naar zee vertrokken, ter opvolging zijner be stemming naar Nederland. De minister van financiën heeft dezer dagen een voordracht ingezonden, waarbij o. a. bet invoerrecht op petroleum wordt verhoogd van 55 centen op f 1 per 100 kilo (of 125 kan). De beer mr. M. Mees merkt in de N. R. Ct. op, dat deze verhooging voor een werkmansgezin, dat 6 kan per week noodig heeft, gelijkstaat met een belasting van f2.49 'sjaars, terwijl thans slechts f 1,37 betaald wordt. Zeer gemakkelijk! De heeren Eickelberg en Geveke heb ben het voornemen opgevat tot oprich ting eener Amsterdamsche petroleumver lichting-maatschappij, welke zich ten doel stelt het schoonhouden, vullen en contro leeren van lampen en toestellen, met bij levering der petroleum. De Maatschappij zal zich belasten met het in orde houden en. vullen der lampen, zoodat men geen petroleum in voorraad behoeft te hebben. Yoor de branders zal het beste stelsel worden toegepast, terwijl ook zuivere olie zal worden geleverd. Voor het gerechtshof te Amsterdam werd Maandag behandeld het hooger be roep van R. F. Fiègé te Haarlem, van't "tegen hem gewezen vonis van de rechtbank aldaar, wegens verzet tegen de gewa- 1 pende macht bij gelegenheid van de jong ste oproerige beweging te Haarlem. De advoc.-generaal vroeg aan het gerechtshof bevestiging van gemeld vonnis, strekken de tot veroordeeling tot een gevangen- nisstraf van vier maanden en een geld boete. Te Berlijn leeft de jongelingschap in sommige kringen recht vroolyk en verdraagt manmoedig de verdrietelijkheden, die op den levensweg worden ondervon den. In een vereeeniging, welker leden tot de zeer vermogende klassen behooren en waar grof gespeeld wordt, verloor een jongeling, die als eenjarige vrijwilliger in de hoofdstad in garnizoen ligt, in eenen nacht 160,000 Mark, behalve bet geld dat hij bij zich bad. Zoo spoedig doenlijk zond hij per telegraaf het bericht hiervan naar de ouderlijke woning en vóór hij den volgenden middag zijn mili tairen dienst hervatte, was de speelschuld vereffend. Het Berlynsche blad, waaraan bovenstaande mededeeling is ontleend, voegt er bij dat de vader van dezen hoop- vollen zoon milliocair is. Door het gerechtshof te Londen is dezer dagen arrest gewezen in een zaak, welke heel wat opzien beeft gebaard. In Augustus jl. voerde de stoomboot»Eliza- beth" te Huil een partij balken uit Ham burg aan. By bet lossen daarvan ondekte men, dat een gedeelte dier balken was uitgeboord eu volgestopt met tabak, siga ren, sterke dranken en andere artikelen, welke men op die wijze hoopte binnen te smokkelen. Degeen aan wien de bal ken waren geconsigneerd, werd deswege vervolgd en veroordeeld, en in hoogste in stantie verwees hem het gemelde hof tot betaling eener geldboete van 1943 of f23,316, en in alle gerechtskosten. In Brazilië, bet beloofde land der luiheid, treft men bedelaars aan die te paard of op een ezel zitten, ja die zich in een draagstoel laten rondbrengen. De Franscbe reiziger Max Radiguet vertelt, dat hij op zekeren dag te Rio- Janeiro door een man werd aangesproken, die op zijn hamak lag en door twee negers zijne slaven werd rondgedragen. De man vroeg om een aalmoes. Ver koop je negers," antwoordde de Fransch- man. »Sennor," sprak de bedelaar op trot- schen toon, »ik heb u om geld, maar niet om advies gevraagd." Men schrijft, uit Rome van 25 December De gezondheidstoestand van den Hei ligen Vader, zonder nog tot oogenblik- kelijke bezorgdheid aanleiding te geven, laat inderdaad veel te wenschen over. Leo XIII lijdt aan een pijnlijke aan doening van de blaas, en bovendien aan een maagkwaaldie hem dwingt zich bij het genot van voedsel zeer te beperken. Het gevolg hiervan is een groote zwakte, welke zich dikwijls openbaart in een ge voel van afmatting, zoodat zelfs bet spreken van weinige woorden den lijder inspanning kost. Bij het een en ander komen nu nog rheumatiscke pijnen, die, zoo al niet le vensgevaarlijk, dan toch uiterst kwellend en hinderlijk zijn. Men heeft daarom uwen vermaarden landgenoot dr. Mezger naar hier ontboden, om te trachten, den Paus al thans van zijne rheumatiek te verlossen. j 12v»-jarige Echtvereeniging f van SIMON HARTOG LAPIDAIRE en HEINTJE DE HAAN. j Amsterdam, 2 Januari 1886. J Algemeene kennisgeving aan vrien den en bekenden, j Receptie: Zaterdag 2 Januari, Recht Boomsloot 36. Ik ondergeteekende betuig mijn harteiijken dank, aan de binnenlandsche stokers P. A. REDIJS, J. KOLLEJAN en aan den stucadoor D. GERDES, voor de vriendelijke hulp en bijstand, aan myn geliefden min naar D. STUUN bewezen. Helder, 26 December 1885. D. BAKKER en verdere Familie. Aan de leden der Hervormde Gemeente, wordt by deze kennis gegeven, dat de Diakenen voornemens zijn zich dezer da gen aan hunne woningen te vervoegen, tot het doen der Winter-Collecte voor hunne armen. De Diakenen nemen de vrijheid, die inzamelingen met den meesten drang aan te bevelen. P. SCHAGEN, President. J. SEVENHUIJSEN, Secretaris. Helder 31 Dec. 1885. TIVOLI. Het is aan bezoekers (wien het moge aangaan) streng Terboden, eenigen sterken drank of likeur in onze lokalen mede te brengen en zal zelfs bet bezit van een entrèekaart geen beletsel zijn, aan overtre ders het verblijf te ontzeggen. DE DIRECTIE. Geboren DIRK JACOB, Zoon van JAN BAKKER en ANNA C. BAKKKER- Klaversteijn. Helder, 30 Dec. 1885. Bevallen van een Zoon G. DA LMEIJER—Vroon. Uitgeest 29 Dec. '85. te HELDER (Palmstraat.) Zondag 3 Jannari 1886: des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer Emeritus Predikant te 's Gravenhage, HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., Toormiddags 10 en 's namidd. 51/, nur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. te geven door het Sympkonie-Orchest van het Stafnmzlek- korpg der Kon. ft'ed. Marine, onder directie van den Kapelmeester aanvang 's avonds 8 uur. voor een Heer 75 Ct. voor eene Dame 50 Men wordt beleefd verzocht in de zaai niet te rookea. VRIJDAG 1 JANUARI 1886 ZONDAG 3 JANUARI Vrijdag en Zondagavond in de „Lindeboom," te Helder. in de Muziek- en Dansschool, van M. P. P., Kanaalweg, zal hedenavond bij gelegenheid van betOnde en Nieuwe. aanvangen om *7 uur» precies. bij Er biedt zich aan: een fatsoenlijke HUISHOUDSTER in een klein gezin. Adres BERKHOUT Co. brengt van af heden de navolgende wijziging in zijne wijze van verkoop Sedert ruim 10 jaren werd in bet vroegere Magazijn (Hoofdgracht) en in het thans bestaande (Molenplein) geregeld netto contant verkocht. Van af X iTCLXX d.£t>X*X geschiedt dit voortaan voor solide bekende per sonen op drieniaandeiyksche rekening, betaalbaar binnen één maand na inzending der rekening. Voor koopers k contant wordt voortaan weder twee procent korting toege staan. De toenemende concurrentie en de tijdsomstandigheden verplichten ons in de winstberekening op alle Manufuctureu van af heden een belangrijke reductie te brengen. Wij verzoeken beleefd voortaan van onze prijsooteeringen en uitstallingen ken nis te nemen en die te vergelijken bij anderen, zullende men een belangryk ver schil ontdekken. Van de meeste Manufacturen zijn geregeld groote stalen voorbanden; de prijzen daarop aangegeven, hebben in de laatste dagen een groote vermindering ondergaan. Wij verzoeken derhalve beleefd dezelve te willen ontbieden. 16 2Q en 24 Cent. met Joosjes, Groene of Bloemen gemêleerd. FASOL. Helder Deze winkel biedt uitsluitend goederen aan, welke ongeregeld worden ge kocht en welke thans voorradig zyn, als: verschillende soorten BORSTELWERK, als: Stoffers, Boenders, Bezems, Schuiers, enz. Een partij solied BLIKWERK, als Emmers, Waskommen. Theestoven, Koffie- en Theebussen, Trommels, enz. IJZER WAREN, als: gegalvaniseerde Emmers, Akers, Koekepannen, Draadnagels, Grendels, Sloten, enz. Een partij fijn LAKWERK. Een partij KLEEDEN en LOOPERS- GOED, ZEIL, CANAPEKLDEDJES. Een partij GAREN, BAND, SAJET, KOUSEN, VETERS, WOLLEN GOEDEREN, ZAKDOEKEN, VAATDOEKEN, KNOOPEN, ZIJDE, enz. enz. Ook een party solide lederen DAMES-PANTOFFELS en een fijne partij MEISJES-LAARSJES, enz., enz. enz. VRIESLANDjaR.. Buitengewone Toonfflvoorstelling op Met medewerking van den Heer H. W. NIE U WENH UIS. Op te voeren: In vier bedrijven met een Voorspel in twee tafereelen. INT ct afloop Bal EBtrée voor een Heer 49 Cts. y eene Dame 25 Aanvang 7'/j uur. Kaartjes zyn te bekomen bij de H.H. J. DE JONG, Café, Kanaalw., Café CAARLS, id., Wed. JONKER, Loodsgracht, A. G. J. DE VRIES, Zuidstraat, BAKKER, Ka- paalweg van 7 tot 2 uur. Adres C. WIGMAN, Breestraat No. 276. T© Koop Te bevragen by K. B. KALF, in de Breestraat. p. Flesch. p. Liter. SIROP DE PUNCH, f 1.— f 1.25 SIROP DE PUNSCH AU RUM - 1,25 - 1.50 SIROP DE PUNSCH A L'ARAC - 1.50 - 1.75 COGNAC FINE - 1.50 - 1.75 VIEUX COGNAC FINE - 1.75 - 2.10 JAMAICA RUM - 1.— - 1.25 OUDE JAMAICA RUM - 1.25 - 1.50 p. Fl. DUBBELE LIKEUREN f 0.50 - 1.10 FIJNE DUBBELE LIKEUREN - 0.60 - 1.40 MADEIRA, PORT a PORT. BORDEAUX en RIJNWIJNEN, SPAANSCHE en CHAMPAGNE WIJNEN, in gewone en fijnste merken, tot de billijkste prijzen. Fijne ADVOCAAT, in heele en halve flesschen. Kanaalweg Jioels. Kolonsteeg Verloren een onderstuk van een gouden Oorbel, gaande van de Lindeboom," langs den Kanaalweg, tot het Zilveren Kruis." De eerlijke vinder, die hetzelve terugbezorgt in de Lindeboom," zal beloond worden. T© Koop voor billijke prijzen: SLOOPHOUT, eiken PALEN, van 4 tot 15 voet, PLANKEN, van 6 tot 30 Amst. duim breed, lengte tot 30 voet, een party eiken BRAND HOUT, nieuw en gebruikt TOUWWERK, HIJSCHBLOKKEN, voor alle doeleinden geschikt. Voorts alle soorten IJZER WAREN, OLIE en VERF. Alles uiterst billijke prijzen, bij Jb. N. PRINS, Bin nenhaven No. 76. Geld beschikbaar op HUIZEN en LANDERIJEN, ad 4s/« In de Breestraat te Helder is verkrijgbaar eerste kwaliteit Ri:\DVLEESCII, tegen de laagste prijzen, LAPJES 321/,. STUKJES 35, ROLLADE 37»/.BIEFSTUK 42'/, Cent per 5 ons. A, "Lengers, Spoed TT2 Wegens de veel voorbanden goederen en verandering van woonplaats, moet het beneden fabrieksprijzen worden opgeruimd, by M. WA 48, Spoorgrucht. a f 1.00 en 95 Cent per Kilo la vaatjes pl.m, 11 en 22 Kilo, levert franco elk station, onder rembours

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2