N( 27 KEI BAANDEIJKSuE UITVERKOOP VAN LAPPEN OP MAAWDA6 EN DINSDAG IN „DE BAZAR. ER. irsirai ULSTERS, WINTERJASSEN EN DEHI-SA1S0NS IN GROOTE KEUZE EN SPOTPRIJZEN IN „RE RAZAR."° Tut air lillii nu erj Salon dB EafraicMs^int. ZANDKOEKJES, r in£ Militiepljlitigen 1886. NATIONALE M lTIE-VERZERERING van de '~duwe J. MAAS. MARINE. Café „PASSA^e," Heldersche en Nieuwedieper Melkinrichting. Groote voorraad van: heerlijke ROLPENS, Vinei Copac II fin. Claipap Copac Ii. (Chateau Copac smidstraat £,15. J. Daarnhouwer, ire, f 15.- P. OETELÏT*NS, van 65, 80 en 90 ('ent per H.L., vrij thuis. m KLi'IJN. de gerenommeerde bij J. KRIJNEN Jr., j» verkoc] Haarle (DE GO mers i -erbar ting-," oorstraa I REE, De firma der bovenstaande ^tie-Verzekering heeft bij deze de eer aan belang hebbenden ter algemeene kennis Lrengen, dat ep zich evenals vorige jaren blpft belasten met het stellen van PLI^yERVAXGERS en NdJMÏIERVERWISSELAARS. De gunst en het vertrouwen, haaf «durende ruim vijftig achtereenvolgende jaren zoo ruimschoots te beurt gevallen^ ,ovrei wegens soliditeit als aannemelijke betaling en voorwaarden, doen haar ook d-^i zich minzaam aanbevelen. Belanghebbenden worden aa^ nut eener vroegtijdige verbintenis herinnerd, waartoe dagelijks gelegenheid be^t aan het kantoorSt.-Jailltnuit 7S, tegen over het Gouvernementsgebouw 15 AARLM1£# iW* Gelieve wel op het adr e letten, daar de Wed. J. II A A S, te Haarlem, niet met anderen in compagnie^ handelt. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van W. S. J. BEEK en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers, bij het intreden van het Nieuwjaar 1886. De Wed. J. BUSKELMANN. Nienwjaarsgroet aan familie, vrienden en vele bezoekers ten mijnen huize. Huisduinen, 1 Januari 1886. Wed. P. BEUGELING. OPENBARE VERROOPING bfteriiï- schrijving aan 's Rijks Werf te ^ieulg_ oord, op WOENSDAG den 20n JAqARI 1886, des voormiddags ten 11 tuf,nan; De oode Ketels van Zr. lis. ^roef- stoomschip 3de klasse bevattende 366 stnks (pl. 4390 KG.) reel koperen Vlampy,"6. Welke Ketels op de twee, den'doop dag voorafgaande werkdagenjnnen worden bezichtigd, zullende van—heden tot en met 20 Januari aanstaanw 0p de werkdagen, gedurende de gewj-ig kan tooruren, gelegenheid zijn om I y00r_ waarden te lezen ten Kantore ~n (jen Hoofdingenieur. De Iuschrjjvingsbiljetten op gezegeld papier, bevattende de namen dt jnschrjj- vers, de Sommen in cpfers en (>hrift en onderteekend door den Inschrijf en zyne Borgen, moeten gesloten bezor^ wordcn op den dag der Verkooping vó be paalde uur, in de daarvoor geRatgte hu8 in het Directiegebouw. Willemsoord, 28 Dec. 1885.a De Vice-Adr- "Directeur en der Mar iENNEP. "W. K. VAN Kanaalweg, tegenover jjv0|j. Eerste optreden van het z.j v Versche ROOMBOTER 75 Ct. p. half kilo. Belegen idem 60 Versche Edammer KAAS 90 Ct. per stuk ZOETE WEI V, Ct. per liter. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van P. J. BAKKER, Zeeloods, en Echtgenoote. IJmuiden, 1 Januari 1886. FIJNE METWORST. Prima SAUCYS DE B0L0GNE. Versch GEROOKT VLEESCH. Prachtige MAGERE HAMMEN. Mooie KINNEBAKKEN. DIK GEROOKT SPEK. Ontvangen Spoorsl. H. RIESSELMANN, Looilsgr. COGNAC. per flesch f 1.50 4 7y.r oniR taf, Nieuwjaarsgroet aan bekenden van 1 Januari 1886. familie, vrienden en G. KIKKERT, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. L. BUTER Wz. Nieuwjaarsgroet aan mijn geachte plaats- genooten van G. J. BOSCH en Familie. J. BETHLEHEM en Echtgenoote. 1 Januari 1886. P- f' Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van A. DIJKER Rz. en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en bekenden van den Stoker le kl. J. L. DINGLER, Hellevoetsluis, Echtgenoote en Kinderen. 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet van H. DAARNHOUWER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van Amsterdam, S. ESBACH. 1 Januari 1886. I. ESBACH—Bakker. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. GOVERS Spoorgracht. en Eclitgenoote. HET COMPLIMENT VAN DEN DAG aan vrienden en bekenden. P. C. J. GROEN, Binnenhaven 80, Aan onze vrienden en bekenden de Com plimenten van den Dag. M. E. DE GRAUW en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan vrienden, bekenden en begunstigers. Jou. DE GRAAF De Cocksdorp (Texel), en Echtgenoote. 1 Januari 1886. met afwiMdênd tl onder directie van dt,JLL. T i 'tl T. S. O.&.Isr'TWR, op Vrijdag Janc Tt Aanrang 7x/a uur. H5 Cent. N. B. De kaarten 2i)C^,.,_0jjoor den geheelen nacht Wat KOEK moeten wij vNor het Oude en Nieuwe jaar h^en? Haal een pond SPECULAASBROK KEN voor 30 Cent, of TAAI-T lAI voor 14 Cent. Het is het goedkoo pte wat men kan kalen. Allerhande (an men het heele jaar nog eten. VerK.OOpHU;is a Bij P. SELDERFEEK, jVischmarkt, hoek Orrajestraat, is alle daren verkrjjgf aar, lste kwaliteit dik vet RUNDVLEES^ H, Lapjes 371/,, Biefstuk 45, Rollade ,4dvelent. Alles per 5 ons. leldei Tan Mflisctty, Firma BAKKER. Dijk, Helder. E. GRAAT, Ridder der Militaire Willemsorde. D. KUNST Jr. en Echtgenoote. 1 Januari 1886. Heil en Zegen in 't nieuw begonnen jaar, toegewenscht door Mej. de Wed. T. KRAMER, Amsterdam, 1 Januari 1886. en Zoontje. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van C. N. VAN KONINGSBRUGGE, en Echtgenoote. Aan onze geachte begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. J. KORFF, Mr. Timmerman, en Echtgenoote. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden bij den aanvang van het jaar 1886. P« KRAMER, Echtgenoote en Kinderen. Hellevoetsluis, 1 Januari 1886. Aan familie, vrienden en bekenden een jaar van Geluk en Zegen toegewenscht door G. KOE DIJKER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden door I. H. LANGE en Echtgenoote. Smaakt veel genot, veel zegen Eu voorspoed met elkaar Die heilwensch klinkt U tegen Den eersten dag van 't jaar. En straal uw aanschijn, menschen, Van vreugde als een zon, Dat wil Landmeter U wenschen, Dan gaat 't U, geloof ik, bon! C. G. LANDMETER, Kruisweg. Nieuwjaarsgroet van Spoorgracht. J. LAK, Schilder, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van Amsterdam, D. LEIJEN. 1 Januari 1886. M. LEIJENEsbach. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. VAN MUIJDEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van L. SCHILDER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers. P. STEIJAART, Timmerman. fl Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van A. J. SCHUSZLER en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Januari 1886. H. A. STADERMANN, p. f. en Echtgenoote. 1 Januari 1886. Aan al onze Heldersche en Nieuwedieper vrienden wordt een gezegend Nieuwjaar toe gewenscht door S. SIMONS, Echtgenoote en Kinderen, vroeger Bakker van het beroemde «Bosscher Roggebrood," in de Breestraat te Helder, thans te Antwerpen. Antwerpen, 1 Januari 1886. i O'/ü ur Veel Heil en Zegen aan familie, begunsti gers en bekenden van H. B. VAN STEENBERGEN. Hartelyk geféliciteerd door G. SCHOL en Echtgenoote, aan familie, vrienden en bekenden. Zeeloods, Spoorstraat. Aan familie, vrienden en bekenden een ge lukkig Nieuwjaar toegewenscht door J. D. TISMEER en Echtgenoote. W. THIE Fz. en Echtgenoote. Januari 1886. De bewoners van «De Allemansgading," Weezenstraat, 5de buis van de Spoorstraat, wenschen "hunnen begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. VRIESLANDER en Echtgenoote. Bij de intrede van 1886 aan onze familie en vrienden, Hebreen 12 14. Zaandam, 1 Januari 1886. A. VENNIK en Echtgenoote. i toegai J. c. betali TUR. so. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van F. A. MOORMAN. A. W. MOORMAN-Esbach. Amsterdam, 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van Wed. C. MOOIJ en Zoon. sgroet van At. GOVERS. C. GOVERS—Bakker. I Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. NOBBES, 1 Mr. Timmerman. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van A. BAKKER en Echtgenoote. Haarlemmerliede, 1 Januari 1886. Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers J. BURGER en Echtgenoote. Nieuwstraat. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. BELS en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1886, roepen wij aan familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar toe. C. BAKKER, Mr. Schoenmaker, en Echtgenoote. Voor de a.s.J |j Itdagen hammees, Wil S i joJuhló, a 52*7 ct- 5 Ons. BINlCO-SHAVEN. Prima zuiverbrandenci^ grove RUHR-H AARD K'JL E N, uit het Rijnschip bij de Moiterdbrug V r a a i|. Spoorstraat. Banketbakker. Helder. L. VAN BERK, Oud-Opzichter by de Marine. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. BAKKER Jr., Stuurman a/b. SS. «Hercules," en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan alle vrienden en be gunstigers van G. DE BEURS en Echtgenoote. 1 Januari 1886. Bij deze heb ik het genoegen om mijne begunstigers, familie, vrienden en bekenden te feliciteeren met het feest van den dag. Deze is strekkende voor binnen en buiten deze ge meente. A. C. BAKKER, Mr. Kleermaker, Kanaalweg No. 1 Naast den Heer Visser (Diligentia). 1 Januari 1886. P B. J. BAKKER en Echtgenoote. 1 Januari '86. Hartelyke Nieuwjaarsgroet toegebracht aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel bui ten als binnen deze gemeente. L. DE BRUIN, Kanaalweg No. 35.en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van H. BAKKER Dz. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van R. BAKKER Dz. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, zoowel buiten als binnen deze gemeente. W. VAN DER VIS en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie en vrienden, zoowel buiten als binnen de stad, bij het intreden van het Nieuwjaar 1886. C. VOS. H. VOSReinderman. Amsterdam, 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. S. VRIES en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aau familie, vrienden en begunstigers van A. L. VAN GELDER en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan de Heeren Leden van de Sociëteit «Harmonie," van F. HUVERS, Kastelein. Aau alle bewoners van Helder, Nienwediep en omstreken wordt een zegenrijk Nieuwjaar toegewenscht door OUDKERK VAN PRAAG. «De Kleine Winst." Nieuwjaarsgroet aau familie, vrienden en begunstigers van J. DE VRIES, Mr. Schilder, "Züiustraat. en 'Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. C. HIN Cz. en Echtgenoote. Veel Geluk wordt toegewenscht aan begun stigers, iamilic, vrienden en bekenden. J. POOL en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. E. HAUËT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, begunstigers van J. N. PRINS en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. J. N. HOOGENBOSCH Dz. en Echtgenoote. p. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. Hellevoetsluis, 1 Januari 1886. D. HORN, Vuurstoker b. d. Kop. Ned. Marine. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden. J. HORN Ransdorp, 1 Januari 1886. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Jb. HOOGERDUI.TN en Echtgenoote. Het compliment van den Dag aan vrienden en bekenden. H. I. HOOGERVORST en Echtgenoote. Weener Bazar, Dordrecht. Het Compliment van den Dag wordt aan geboden aan familie, vrienden en bekenden, door W. A. H. JANSEN, Onderofficier der Artillerie. Helder, 1 Januari 1886. P-A. GERRIT JANSEN en Familie. Heilgroet aan mijne begunstigers. Dank voor het oude en aanbevolen voor 't Nieuwe jaar. R. JONGKEES, Koopman. Heil en Zegen toegewenscht in het nieuw begonnen jaar, aan familie, vrienden en be kenden. P. KAMP. Paterson, N.-Jersy (N.-Amerika), 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan vrienden, bekenden en begunstigers. E. C. KWIST, 1 Japuari 1886.en Echtgenoote, NIEUWJAARSGROET. Aan familie, vrienden en begunstigers onze beste wenschen in 1886. J. J. KUIPER. Oosterend (Texel), N. KUIPERBlom. 1 Januari. Wed. M. BLOM. vrienden en J. H. POLAK, Onderwijzer b/h. Kon. Instituut, en Plaatselijk Dansonderwijzer. «Musis Sacrum." Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. RETE MEIJER en Echtgenoote. Aan mijn vrienden, begunstigers en keunissen wensch ik een gelukkig Nieuwjaar. Amsterdam, 1 Januari 1886. B. J. II. REEKERS. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Wed. C. ROODT en Familie. Heil en Zegen bij den aanvang van dezen nieuwen tydkring 1886, aan vrienden en be gunstigers. L. ROOG, Goud- en Zilversmid. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van K. RAN. P- f- J. SCHAGER en Echtgenoote. 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan familie en kennissen, van de Kanaalweg. Wed. G. SPIGT. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. P. SMIT en Echtgenoote. Aan vrienden en begunstigers een hartelijke Nieuwjaarswen8ch toegeroepen door P. SELDERBEEK en Echtgenoote. F. SNEL on Familie. P-f- 1 Januari 1886. Veel Heil en Zegen in het Nieuwe jaar 1886 aan familie, vrienden en bekenden. J. VOLDER en Echtgenoote. Am sterdam, 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van A. B. K. VOGEL, Konst.-majoor v.c. a/b. Zr. Ms. S.S. «Marnix," te Hellevoetsluis. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. P. DE VROOME en Echtgenoote. De Complimenten van den Dag aan vrienden en bekenden van H. van der VELDEN Co., in Scheeps-Victualiën. Amsterdam, 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van L. VERMEULEN en Echtgc-uoote. Nieuwjaarsgroet aan mijn medebestuurderen en leden van den «Burgerkring Harmonie." L. VERMEULEN, president. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, familie, vrienden en bekenden. Jb. WIGBOUT en Echtgenoote. 1 Januari 1886. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van «Concurrent." J. VAN WILLIGEN. Het Compliment Tan den Dag aan familie en bekenden, door P. VAN WIEKERA en Echtgenoote. Rotterdam, 1 Januari 1886. P>f A. WONDERIEGEM en Familie. 1 Januari 1886. zJL J. E. VAN DER WEDDEN. K. ZWART, Zeeloods, en Echtgenoote, wenschen veel Heil en Zegen in het nieuw begonnen jaar aan familie, vrienden, kennissen en collega's. ie nar man ren ch bevoi VQ< deTSjEi ,et den V; |n de oog er gedist heek toe !zer Bish - d van ti in had, zotst ia 2 CS," Nieuwjaarsgroet door de Rijtuig-Maatschappij «Gemeenschappelijk Belang." J. VISSER; Th. TERRA; G. JANNES; L. A. HARTSINCK; J. STROOMER; J. KLEES; D. DEKKER; S. KONING; C. ROODT Cz. Bij de intrede van 't jaar 1886 wordt aan begunstigers en vrienden een genoegelyk jaar toegewenscht door L. M. ZACHARIASSEN en Echtgenoote. OF van 30 C ER 8 Cent. :1D met Franj Nieuwjaarsgroet aau vrienden en begunsti gers^ A. J. VAN ZWEDEN. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, en vrienden. J. ZWANENBURG. EN 16 Cent. Cent per El. Cent per E familie 12 Cent. ingen: otprijs per el

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3