T| jmi een irtfl mm w ^y^scli, Toilnis, lieer m. Heliler. \l'te DIENSTBODE, vi5;e partij Rood en beSel^ BESSENSAP, 200 flesschen in- Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van P. ABBO Jn. Heil en Zegeu in liet nieuw begonnen jaar toegewenscht aan vrienden en bekenden. D. VAN AMESFOORT en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. BAKKER, Kanaalweg. en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door S. VAN AMESFOORT Dz. en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. J. BRUIN, Mr. Broodbakker, en Echtgenoote. Kreng dit jaar in vreugde Rn gezondheid door. SSampen en bezwaren (F,omen nimmer voor. gjeb steeds schik in 't leven, ©pgeruiind van geest; Gword' iedre dag dan Hot een vreugdefeest, o n als zorg of kommer C eemt u in beslag, èsjjfer die gerust weg o p den Nieuwjaarsdag. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. DE BEURS, Spekslager. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van P. BOSCH en Eclitgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Wed. P. BEUKERS. Aan onze vrienden en bekenden de Com plimenten van den Dag. C. DE BOER, Vischafslager, en Echtgenoote. Corns. DE BOER. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en bekenden, bij de intrede van het jaar 1386, door J. BOOD en T. BOODGoole. Amsterdam, 1 Januari 1886. Abr. DE BOER. Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. DE BOER en Echtgenoote. Koster der Nieuwe Kerk. G. BURKUNK en Eclitgenoote wenschen by de intrede van het jaar 1886, hun plaatsgenooten een hartelijk geluk toe. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wensch ik een gelukkig Nieuwjaar. Wed. K. GOMES. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door P. DE BEURS en Echtgenoote. Middenstraat. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door J. DE BEURS Pz„ Vlceschh. en Spekslager. Binnenhaven, en Echtgenoote. P- f- R. K. L. TEN BOSCH. Amsterdam, 1 Januari 1886. Bij de intrede van het jaar 1886 roepen wij aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar toe. R. BOUWMAN, Vlamingstraat. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, van II. C. BETIILEHEM en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Jan. 1886. Bij de intrede van 1886, wenschen wij onze familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. P. J. BIERENBROODSPOT en Echtgenoote. Geluk wensch aan familie, vrieuden en ken nissen, met 1886. W. CORPORA AL en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden begunstigers van II. CAARLS en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door W. COLLET en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. V. C. DESPLANQUE en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door J. DIJKER en Echtgenoote. Pf 1 Januari 1886. DEKKER—SC IIUIJT. P-f- Wed. H. VAN GETSEN. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begun stigers. C. P. KEIZER. 't Zand, gemeente Zijpe, 1 Januari 1886. Heil wensch aan superieuren, collega's en vrienden van C. METS, Zeeloods. Heil en Zegen in het nieuw begonnen jaar toegewenscht aan vrienden en bekenden. J. GRAAFF en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. L. GELDER en Echtgenoote. 1 Januari 1886. f. Th. DE haas en Echtgenoote. P-f- Heil en Zegen in het nieuw begonnen jaar toegewenscht aan vrienden en bekenden. J. IIOOGENBOSCH en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij oen gelukkig Nieuwjaar. D. VAN HOOLWERF en Echtgenoote Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti gers van Wed. E. D. HARMS—NAMINK Zn., Stucadoors. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. HARJER en Echtgenoote. W. C. HENKES en Echtgenoote wenschen vrienden en bekenden, Gods besten zegen in het jaar 1886. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. HUIJSING en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie en vrienden van H. HAAN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. JONKER en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrieuden en begunstigers door C. DE JONG, Broodbakker, en Echtgenoote. Heil en zegen in het nieuw begonnen jaar toegewenscht aan vrienden en bekenden. J. DE JONG en Echtgenoote. J. P. J. BRACHTHUIZER, en Echtgenoote. 1 Januari 1886. D. IC. BAKKER en Familie. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van J. DIJKER Rz. 's Hoge, 1 Januari '86. en Echtgenoote. Een Hartelijk 1886 toegewenscht door S. DIJKER. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van L. DE JONG—VERBOOM. Gelukwensch aan familie, vrienden enken- nnissen, met 1886. P. MOOLHUIJSEN en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. C. MULDERS, Mr. Broodbakker, en Echtgenoote Wed. P. C. SAMWEL. gunsti- dez"~ _¥1"SWAAB, Photograaf, wenscht zijn be- iL .gers en vrienden, zoowel binnen als buiten vrie gemeente, een gelukkig Nieuwjaar. •na— i uwjaarsgroet aan familie, begunstigers, ^aen en bekenden. <ht J. STROOMER P- AoV Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers, van S. MIN, Spoorstraat. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan mijne geachte begun stigers en bekenden. Wed. M. J. MANHEIM Zoon. 1 Januari 1886. G. MOORMAN en Echtgenoote. P-f- Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van K. MIDDELKAMP en Familie. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door CAFÉ MOOR v. VLIET, Hoogstraat. P- f- P. MEIJNEKE en Familie. 1 Januari 1886. Aan zijne geachte begunstigers en vroegere plaatsgenooten, een hartelijke Nieuwjaarsgroet toegewenscht, door S. J. MANHEIM, 's Hage, 1 Jan. 1886. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van GEZ. MOORMAN. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van P. F. MARMELSTEIN en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door W. J. METZELAAR, Vleeschhouwer en Echtgenoote. en Spekslager. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van Wed. Jn. KUIPER. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door J. NIEUWENHUIZEN en Echtgenoote. Echtgenoote. bi. Ni SEVENHUIJSEN en Echtgenoote. begier Helder, 1 Jan. 1886. jrïj'wjaarsgroet aan familie, vrienden en N tigers van begu^n J- C. SMIT en Echtgenoote. llUwjaarsgroet aan familie, vrienden en N" tigers van begiAot J. J- SMIT en Echtgenoote. "Mwjanrsgroet aan familie, vrienden en Ni—-igers van begu C P. SCHILDER en Echtgenoote. Öiwjaarsgroet aan familie, vrienden en tigers van aan "f\ P- SCHAGEN en Echtgenoote. lukkigfl SpoiQ0 ,ntrede van het jaar 1886 roepen wij !®"ilie, vrienden en begunstigers een ge- jjjj g#'ieuwjaar toe. J. W. THIJSSEN, aan far^,raat- en Echtgenoote lukkif I intrede van het jaar 1886 roepen wij lie, vrienden en begunstigers eenge- Nieu/» ieuwjaar toe. be-nins' A-. VAN TWISK en Echtgenoote. f jaarsgroet aan familie, vrienden en Nieu ers van J P. THOMAS en Echtgenoote. begunst Stalhc laarsgroet aan familie, vrienden en Het c ers C. G. THIJSSEN, en beguiT^er) Hoofdgr. en Echtgenoote. -npliment vad den Dag aan vrienden Bij de intrede van het jaar 1886 roepen wij aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar toe. p. OETELMANS en Echtgenoote. R. C. DIJKSTERIIU Ti? 'itu-iiogen blik- I ïer-rer^èiimgnecBrfiSórirn verloop van ïterlfc I k£lijke bezorgdheid aanleiding te.jr- dranken, gehandhaafd. Voor het terugbrengen I 1 f 10* -4. bi Iftotj inJa-jWj 1 Januari 1886. W. BAKKER Hz. en Echtgenoote. f P- J- Borkeloo, 1 Januari 1886. p-/- 1 Januari 1886. F. BOON Jr. en Echtgenoote. 1 Januari 1886. P. W. BUSCH KEISER, p. en Echtgenoote. Het Complimeut van den Dag aan vrienden cn begunstigers van J. BAKKER, Spoorstraat. en Echtgenoote. Het Compliment van den Dag aan vrienden en begungstigers van J. H. BOON, Mr. Schoen- en Laarzenmaker en Echtgenoote. Bij de intrede van het jaar 1886 roepen wy aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar toe. W. BOELSUMS en Echtgenoote. Wed. P. BRUIJN en Familie. P- f Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van wa- O. BROERSMA en Echtgenoote. won. kilo Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. Jn. DE BEURS JOHz. en Echtgenoote. «Spekslager. Kanaalweg. Jb. BAKKER en Echtgenoote. P-f- Hartelijke Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden, door J. DE BUN JE cn Echtgenoote. Arnhem, 1 Januari 1886. s Nieuwjaarsgroet aan vrienden en begunsti- It gers van JAN BAKKER, lev Koningatr. Heerenkleeding Mantelmaker. _n Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers. Pe M. BLOM cn D. BLOM—Smit. - Cocksdorp, 1 Januari 1886. oii TJit Insullude. Nieuwjaarsgroet aan onzen leeraar, den Heer wei A. J. Leijer, familie, vrienden en bekenden van rot A. BLOMBERG cn S. DUINKER Dz., teg Officieren bij de Ned. Ind. Stoomv.-Maatschappy alda Nieuwjaarsgroet aan familie en kennissen van pena c BLOMBERG en Echtgenoote. B^e Amsterdam, 1 Januari 1886. Allen vrienden en bekenden hartelijk geluk- gewenscht door G. GILTJES. C. J. GILTJES—Leijer. Borkeloo, 1 Januari 1886. P- P- f J. KRIJNEN Jn. Spoorstraat. Nieuwjaarsgroet aan familievrienden en bekenden, van Amsterdam, A. W. DRIESSEN, 1 Januari 1886. en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van L. DUDIJ en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. DITO. J. DAARNHOUWER en Echtgenoote. P- f Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door G. DUINKER, Melkverkooper, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van E. G. VAN EDE en Echtgenoote. II. A. EGBERS, Plaatselijk Muziekonderwijzer. het compliment van den dag. Nieuwjaarsgroet aan begunstigers, vrienden n bekenden van H. L. ELTE, Mr. Broodbakker en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan rayn begunstigers en familie. J. VAN DEN ENDEN. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. ENGLANDER en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en be kenden wenschen wij een gelukkig Nieuw- jaar- A. FASOL cn Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken- ken wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. D. A. FLORIJN en Echtgenoots. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. DE LA FONTEIJNE en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van W. GOVERS en Echtgenoote. K. GOMES, Zeeloods en Echtgenoote, wen schen veel Heil en Zegen in het nienw begon nen jaar, aan familie, vrienden, kennissen en collega's. P- f- S. KRIJNEN en Familie. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken- den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. W. A. OVERTOOM .en Echtgenoote. HartcUKg"3 T»n 't Nieuwt VAN TWISK en Echtgenoote. he^Cafó^e0 gelukwensch bÜ hitrede van iaar aan familie, vrienden en be- p aangeboden door den Kastelein uit Aan aïB ,E Nieüwe Postiljon, wensch ik[ml- F. UELMAN en Echtgenoote. J F 'i u |t'. riertden, bekenden en begunstigers _ijjel Heil en Zegen in 't Nieuwe jaar. Veel Hei£_)LKERING. Schoorsteenveger, vrienden ef M o 1 e n e r f. n Zegen toegewenscht aan familie, ni uimindiinirti ilnnp Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van J. VAN OTTEREN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. KORFF en Echtgenoote. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. H. KAAN en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door A. KEET cn Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door P. KROON en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden cn begunstigers door J. KOCH en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van G. C. T. KOCH en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van R. KRAMER, gepensionneerd Loods, en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan vrienden en bekenden van Jb. KOK en Familie. P-f- 1 Januari 1886. G. E. KLOOSTERHUIS, en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door A. KOOMEN, Mr. Vleeschhouwer en Echtgenoote. en Spekslager. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van M. DE KLERK en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van A. E. KARST en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door PAUL LüRZ en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van K. C. LUITZEN en Echtgenoote. Mr. Timmerman. Bij de intrede van het jaar 1886 roepen wij aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar toe. N. VAN LEEUWEN cn Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door C. POSTMA en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door S. A. PRELLER en Eclitgenoote. P- f- J. N. QUERELLE en Familie. P-f N. J. RINNER, Photograaf. Hoofdgracht K 72. Aan familie, begunstigers, vrienden en beken den wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar. J. W. RAMLER en Echtgenoote, J. REISMAN en Echtgenoote, wenschen hunnen begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. Wed. P. C. RIEKELS. P-f Het Compliment van den Dag aan vrienden en begunstigers van P. STEEMAN. Het Compliment van den Dag aan vrienden en begunstigers van A. SENDERMAN en Echtgenoote. P-f 1 Januari 1886. P. SPRUIT en Echtgenoote. 1 Januari 1886. J. SCHAGEN en Echtgenoote. p. f. Loodsgracht. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en bekenden van A. E. SCHEURLEER en Echtgenoote. Amsterdam, 1 Januari 1886. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan familie, vrienden en begunstigers door J. SMIDS en Eclitgenoote. Bij de intrede van het jaar 1886 roepen wij aan familie, vrienden en begunstigers een ge lukkig Nieuwjaar toe. CORNs. SCHAGEN en Echtgenoote. Nieuwjaarsgroet aan familie, vrienden en begunstigers van C. SCHILDER en Eclitgenoote. P-f H. L. SCHRöDER en Familie. VeelHei jegunstigers door [Thltnn ^BEN en Echtgenoote. 1111 [lullZeg VERGADERING op i m e ten 7 uur, in het lokaal al. a opkomst wordt verzocht, af ggg^ atuens het Bestunr. Bij d' aan fanerijvneü. ^.f-iwjaar lukkig 1 I-N. DE IE vort de gemeente- Nieuwe ,r8groetbekend, dat in de plaats eguns ij yan tot opzichter bij den _F> benoemd P. BOS, woon- [sl-'i-|T.., pjestraat No. 100. IfEU WJhefc niet of niet gere«eld De omlk VUILNIS of BEER, UC oni4 f 1_ 1 vaux.u J wenschenl bf l*er ingezeteneni hunnen Jaar aanl„ ile Egre emden opzichter, schrif- en verde'A leden legedeeld aan de Com- WAAKT.JJqjj 'pijikuis der Gemeente, of bekenden geiujjen ju de aan de Politie- I a.ï klachteuboeken. ^Ssüdent vaari 1886. Nieuwja TIZP COMMISSIE voor de bekenden. Vfe Gemeenteremiging. IJmuide ichtj Janill p-f- Jall uuiuuull ,^den persoon of perso- c, welke de tuin wallen ^perceel No. 1 d*»- ^"ats- ,s Texel voor een ge- I lig hebben vernield. Nieuwjai>l.-3Xel, 1 Jan. 1886. Aan fam| den wenscl Nieuwjaaag-ARDT GEVRAAGD van Helderst in|jjke DIENSTBODE, de wasch kan omgaan. v_au van dit blad. Een zalig mille, vrieni lfa JVraRgd Amsterdam,_^f|HAGER, Kanaalweg. Veel Heilygl den en begu üoop Aan famii;c ,n POSTELEIN, C j?en)'js per flesch. Ter»chclliir-Zï,^den a 4 Ct. berekend. Boek-, Cc )ur<ir. 1 jaa ■RVSSV.WSAP l Hnke kortiüg a contant. Tuinman aan den

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4