Fliegend Blaadje. ÜLDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. fG m m- NKEL -■ssSr-jï-ns as irstraat Woensdag 6 Januari 1886. Veertiende Jaargang. No. 1345. >t half Januari, =e Dienstbode, itlit Dimiiti», ju gevraagd: DIENSTMEISJE, jit Co. NIEUWSTIJDP' R. zijn. ^^Slri-P'BERKuUT r^™^'^Wgeendek8"eHje 4 2de KL0liE®*v i.5-eigenaars tot slopen «Noveen Potige «Xel!^ li '1 ereeiiinir. toegang, T. C. DE betaling UR. f 15.—. 16 B<utbb:! .JSSÏS-i.t— verkocht t Haarlem ERDE GOE- ^ïers en rbare rstraat. ixe. ÉE, .jaar. Wasch buitenshuis, van dit blad. v ABERSOlS, ■oodnulp, ii voorzien. -a 23 jaar, zoeken plaat- "n klein gezin. J. H. MOOJEN. Texel. of buiten. Wasch bui- Abonr per 3 maanden binnen de jlSSEN, KcizCrStrGcltj >3 franco per 1 Februari een Afzonderlijke nummers (Jjj P (j A.l.rC,.f0^ s avonds na 8 uur. JONGE VROUW biedt X XX. 'iüRKHOUT Co. HELDER, 5 Januari Met het begin der. loterjj zijn o. a. benoemd tOTut g'evi'RRg'Cl te Heider de heeren M. ikoenmakersj ongen, en A. L. Leuw, te Alkm, h^eni Loo Jongh en zoon en wed. A. I™ L ELBEKS, Ba: De heer J. H. Jullien,(g machinist 1ste kl. der mari-^ jaren ingenieur bij de Sto«r© "V schappij Nederland," leg H®!!} j WALRAVEN, Bassi^racbt. Tennissen, opvolger van de;j(J ygOP KOSTGANGERS P. Langeveld, ada.-ingenieu^,. bij de Marinewerf. enSchenck,hoofdmachmiste11ICO-brieTeili jetter K, Bureau zyude stoomschepen der vereenigden zich Donderd^ alle machinisten in het aftredenden chef en overb.-n CiliHdCT-Horloge met Kickel JK^et een toepasselijk woordTegen belooning terug te be- #'eunissen, als een bewijs n het Advertentie-bureau Sta- Jrachting en waardeering eeHelder. schenk, als aandenken as king, die bij zoovele ©I*lül'ÖH vuld. »n norlogie-Ketting. De eerlijke Het geschenk bestaat ui goed beloond worden. zilveren theeservies uit de BERKHOUT Co. heer Van Santen, beslagen album :ne courant VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavortentlën van 1 tot 5 regels25 Cent- Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. les DINSDAGS- en VKIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd met «gevonden bevattend; rrnuü** »e dienstbode vreese- ^ekwara. Haar toe- ^r een paar voorbij- ^scht. be Panopticum werd Ir 90,000 personen iond een twist tus- n onderling op de t. Daarby moet de oldaat O. een klap una hij op de straat kendragersteeg. De kort daarop mede i de veronderstel- was. Dienzelfden deden- Er wordt fd naar de oorzaak e de gerechtelijke aeft plaats gehad, laat O die den waarbij deze strui- i viel, is een krijgs- inge&teld. jvrouw Bulkley c. s. aari a. s. voor de worden behandeld, lie zal worden waar dhuis, sub. off. v. b r Vfarum schrijft men rt.Geen potje zoo van steeaëj u u 0ve ae dienst- dwergachtig, ofan altoos nog zpn C. I vrouwtje vinden.-es aan Noordwyk, van Nnnni in deze gemeentar de bruid woont. Tl£e?e°nscM" N is de dochti den bier wrjd en Een Wf schriJ" zijd bekenden .IJan" en is, op bet met 4 Ka d haven I °°g gemeteQ. stniet grooler dan 1 Een W, T nieter. De bram moet in lengte met 6 Kc,t ;J j December nog aI wat voor» schoone onderdoen, Ben SShooger dan het kniegew^ van een volwassen mensch. Hij bJrt in de gemeente agen, eper zyn het jv ojMac-t» wendt zij zich PU uitgestalden kaas^%e, knN,trig gezicht l gfcpfe t&cnïAïdVfO •Jtl In de corr. zitting van 't Gerechts hof te Leeuwarden, gepresideerd door den heer mr. W. Terpstra, is een hooger be roep behandeld, ingesteld door A. N., oud 24 jaren, timmermansknecht, geboren te Noordhorn, wonende te Niekerk, gera. Oldekerk, van een vonnis der Rechtbank te Groningen, waarbij hij ter zake van moedwillige mishandeling is veroordeeld tot 2 maanden celstraf en f8 boete Hij heeft nl. in den avond van 27 Sept. ouder Noordhorn, D. Zijlstra met een pistool in liet gelaat geschoteu, tenge volge waarvan deze het gezicht van zijn een oog verloren heeft. Uit de behan deling der zaak bleek, dat bekl. 14 dagen te voren bij bet meisje geweest is, waar mee Zijlstra verkeering heeft gehad en dat bekl. hem toen verbood, weer bij dat meisje te komen. In den avond van 27 Sept. ontmoetten Zijlstra en 3 kameraden bekl. met zyn broer ea zyn meisjeer ontstonden woorden tusschen bekl. en Zijlstra, welke laatste aan een zijner makkers toeriep, om hem 't geweer over te geven toen schoot bekl. zijn pistool op Zijlstra af. Volgens Zijlstra en zijne makkers is er anders niets voorgevallen en dat roepen om het geweer, was slechts om bekl. te maken, want geen van allen had een geweer bij zich. Volgens bekl. en zyn meisje had Zjjlstra den bekl. ge dreigd, als hij weer bij haar kwam, dat dit hem dan zijn leven zou kosten, wat men naar Hamburg om geneeskundigen hulp. Meu hoopt twee der gekwetsten in het leren te zullen behoudeu, maar men vreest dat een derde zal bezwijken. Men beeft slechts vermoedens omtrent de oorzaak van bet onheil, aangezien de arbeiders, die er bet leven afbrachten, op het oogenblik van de ontploffing niet in het lokaal waren, waar die ontstond. Zij stonden juist gereed om de fabriek te verlaten toen de explosie plaats vond. Volgens een gerucht bad een Engelscb- man zich als arbeider weten te doen aan werven, die van dc directie van een En- gelscbe buskruitfabriek opdracht had ge kregen om te trachten achter de gehei men der Duitsche wijze van fabriceeren te komen. Meer dan waarschijnlijk is onvoorzich tigheid de aanleidiug tot het ongeval ge weest. Merkwaardig mag het worden ge acht, dat de overige gebouwen der fa briek geheel ongedeerd zyn. Vroeger hadden aan de fabriek »Duuaburg" reeds twee ontploffingen plaats. De lijken der slachtoffers werden, ouder groote deelne ming van de bevolking, ter aarde besteld. Op de scheepswerven van de heeren Vuik en Kalmau te Kappelle a/d IJsel zijn binnen 14 dagen uit gebrek aan werk ruim 80 werklieden ontslagen. Het armbestuur aldaar voorziet zooveel moge lijk in de behoeften van die broodelooze werklieden en hunne gezinnen. tSFJ<rr«ntieerc li^L&neden en zich vei -j «»an Uit vrees uit 'y hadden meegede.,.. - met i09 TOO,ZOrgeladen en bij zich geatok™^ waargenomen :en particulieren brief uit Trans- raar ioi cBevewri** <3rrr'? vaaCdistrïct Rustenburg wo«H m^ege- kruid December A99C jaar-) Minste Een L:leniUS' 6 TeXel' week. f3.00j"Jf"en twintig) Een E' kaarsen elec- Hoofdgrreza inrichting Te be1'^landsche fa- TIJDGreflrma Willem reer. 1 verklaringen der getuigen, Le ten gunste ran bekh moeten uitgelegd worden, en zag daarin Helmond wordt gemeld wcnscben kostte lner het bijgenaamd Go- snelheid als manoeuvreervaardigheid aan gaat, zeer goed voldaan. De laatste ei genschap is voornamelijk verkregen door een dubbel stuurtoestel, een uitwendig en een inwendig, die tegelijk werken en waarvan een voldoende is om de boot te besturen voor bet geval, dat het andere onbruikbaar geworden mocht zyn. De van deze inrichting voorziene booten hebben den naam »turn abouts" ontvan gen. Deze torpedo-jager heeft een lengte van 150 Eng. voet, is 17 voet 0 duim breed, 9 voet 6 duim diep en heeft een deplacement van 125 ton. De boot is geheel van staal, heeft een sterk gewelfd verdek, waarop zich een toren bevindt, van waaruit bet vaartuig bestuurd wordt, en eeu ram. De besturing vindt plaats door middel van stoom. I11 bet geheel kunnen 35 ton kolen geborgen worden. De grootste snelheid, zijnde 22.43 knoop, werd met 1387 geïndiceerde paarden kracht bereikt. Met hard bakboordroer werd in 1 minuut 17 seconden eeu kring van 1.5 bootslengte middellijn beschreven. De winter is naar het zuiden van Europa verhuisd, waar de blanke sneeuw vlokken en haar grillig spel op den adem des winds, de verbazing wekken van de bewoners van Sicilië en andere zuidelijke streken van Italië. Giog bet slechts niet gepaard met zooveel bezwaren, met zoo veel leed, men zou er zich in leeren schikken, maar de woningen en de be woners zyn allen ingericht op den zomer zijn zelden en strn en op zelden had aanschouwd. van den Hen Dec, s, V» ure, O. i-^S. In den nacht ^vvi bevond zich-ecj' de Lagune bg Venetie - - de vier personen vaartuig op ae. - <laarin be,011. -„o- de Tier Personen' „eTroren en bij de drie Na zijuea medemenscben I ^ellj 1S een dood g jn„, nanwen- DiverssP?®rweKs'lation I Grootegast thuis kwam dus a q aa vuf-eu twinf,Vi I üjk met Z1jne gcbe in kennis, met het niuebcu 0 1 dan ook de reden dat bekl len get. voor zijn leven onge- i,t hwft. door de Eechtbank loopen scboots. komen. irSpkirgemaakt beeftn l met het zoo licht rs gestraft. Spreker 1 Dea 29sten Dec een te Venetië een vrij sterke schok^ Uit Het nieuwjaar- leven aan zeker persoon, I!pest Na zijnen meaemeu,...-aen, i» .iPPhto door aanwen- lsHS, d. "w. - avonds laat werd gevolg, dat het"eten bruiloft gaat uit- bevestiP^Jf"^etm™T'Wolfflegde want de»-en hebben zg ruim- De jerde.«g^, Yerklariug af, dat t Ook df^ostwicning zal wel I Natuur" zal de jonge man feit en de ernstige gevolgen voor postlooper j deugen en o°ok voor I leu'get. 'van zijn een ttt,-—frX" stukrijder of duider ongescbikt zymlber beroofd p .rrestanM.it het I maar veel bekijKjillen ze ongetwyfe.d I oog m0edwil i" jnrrftnbf. to Wvind«n pn lip» «a bet over dien 1 dat hier geen i ten zeerste aardbeving waargenomen. uoa u nlaatsen van ltane ^-y i froegen morgen I stukrgder of duider "ongeschikt zgo, 1 bezou"' hahhe^teroofd0 Pleiter betoogde, - E getwijfeld) oog tok.»e be ova lader kwaad te doen; hoogstens is ongeluk door onvoorzichtig- de omstandigheden dagen belan^ke schietproef werd onlangs op AdrejrSrac^1'; ont- I vinden, en daarc-uilen ze het over ïdel te schuiven I boeg wenden, nag£Uien zegt. Reeds by liet 'ïegelsehe schiet- Door betl een men hem verze- voorbaat verzeker! de berichtgever, dat 1 bet werkelijk een held, door 1 opgerichte luchtballon-detachement 1 e^n .ballon eaptif" tot een hoogte IS. |1 U ^iet politiebureau I bet de moeite waa.l en t Ij Ij i maakte hij zich I wonderlijke speliui.der natuur" "P uniformjas en Te Smilde vdil, bg het scheppen van Aldus nitge- water, een gehnwi- vrouw in de hoofd- sclmone^o( beTe3ligde ket vonnis. de minste moeite p^rzoes: bleek. een gouden Yo&agjM- Om zich houde maken, liet KAN'^B °nmiddellijk ir het bureau gen er>eCJ' voorzi\ujza^er volgden laden, ggj^teling heeft weinig a jbeid kunnen of MC^-ob weldra weer Te n met meer in gef en te; jemeren heeft TIJD j hij zich op ï.deSevein. den Stads- waarv^e,'e Fet hoofd Te'eP stalles trof. KoopiJR^ofd, die niet vaart. Hare drie .oons sprongen haar na, doch slaagden jer niet in haar te re - deu. Na veel mo.-te bracht een buur-1 n0< man baar nog be rnden aan wal. Het aantal j r jg overgebleven vete- p0 is wederom met een lisse overleed de oud- .g, in den ouderdom 'dg jaren. Dinsdag op ranen van Water verminderd. Te strijder P. Vrijbu van drie-en-neger In den n Woensdag beeft Maastricht uit d station Maastrich ontwricht, met J trein te doen ont' de toeleg bij tij wissel vóór de t hersteld worden.r onderzoek ingest/ Een zeker" tabakshandelaar •ffen jonkman I Donderdagmiddag u bij een fa- ^i®^^de bezig was en, sloeg de ïvreesd voor AdresM-.), nam toen ien op den ong uiteen, jaar. gement met afg. vonden. Op bet f C00. Nadere Ir nog niet. Door de maatschappij wei passagiers. [ebt van te ver-1 was een "^7 en naar dit doel van 4UU ai. "Fo i-ii rje van zes reed een batterij - 2Q() Uhikken op een afstand, uie op Een brngknecht in dienst van de'M geschat werd. He'eerste lededeeling omtrent een ontplof- j dat 0p 1300 M. en met fine in de buskrnitfabriek .Dünaburg in de nabijheid van Geesthacht, een sta tion van den spoorweg Berlgn- Vijf werklieden werden bg de katas trophe onmiddellijk gedood en "rscbel" dene personen werden zwaar gekwetzt:.k, Hoe hevig de uitbarsting was, blgkt T"enho0oPfdwissel aan het het feit. dat va°n liet lokaal, ^fcuUtrin de hydraulische per3j zich bevond. tn twee gzeren et misdadig doel .poren. Gelukkig werd l, ontdekt en kon de lukonist van den trein De justitie heeft een E beer G iit het derde, aar. op M- -g g I werd. Eerst bg b< 1500 M. afgegeven, - tatSrv:rer«: n^er. later bleek, was Aangezien de ont- I gon re _d plaatsen doorboord. - - plaats deze op yerscherden _p ?ekerbeid ïer. belang, aar 111 Hil-soort van ballons 's Hertogenboscb, is 1 nlct kerkenbaar waren. Twee der 0 te Venloo in een lo- de werklieden waren gehuwd sneden bals dood ge- Het gejammer der nabestaanden die 1U lijk was nog ongeveer. aar d" jlel va0 het onge' «bgzonderheden zijn er I was hartverscheurend. Het gemeen B 'stuur verscheen nog in dennachtop het Omnibus «terrein, maar men kon' ■den vervoerd; 9,863,9611 aangezien de geneesheer worden, en nu een die verkenningen te be- bruikt zal bekend is moeilgken. def uieuw Engclsche - UC onlangs te Portsmouth zoowel watl- 10,606,699 in Wanneer het vlas op 'sjonglines Un, Zoo min of meer ontspruit, Dan riet hij nu en dan eens schuin, Naar lie.c meisjes uit. En vindt hij dan rijn ideaal, Zie hoe rijn oog dan l»»!'. Als tij hem weerimnt, en bij ook Door haar wordt aangehaald. Aanhalen is voor minnenden Iets, dat heel prettig u. Maar voor niet iedereen kan dat Zoo prettig rijn gewis. Laatst onderrond een alniker dat, nii was hij nacht verdwaald, En werd door de commieten dra. Heel leelijk aangehaald. Doch erger kan het woord nog rijn, Zooals eenmaal een vrind Van mij eens ondervonden heeft Hij had een maagd bemind, Die hij aanbad hij trouwde haar En dacht ik ral bepaald Gelukkig rijn. Maar ach, hg icht ,,'k Ben met haar aaagehaald. De Atjehnees had al voor lang, Een fli„k pak slaag verdiend^ Met moed trok Batokroost er heen, En dacht: „ik straf je, vriend Maar an de tuchtiging niet baat En 't middel wel eens faalt, Denkt Nederland in stilte soms ,,'k Ben er mee aangehaald „Mama," rei 't jonge vrouwtje laatst Met^ijn" gevoelen.^6 ,,'k Ben er mee nnngehsald. Viert men een bruiloft of ecu feest, Dfln zii 't een vaste wet Houd orde en regel, relfs ook nog Te midden van de pret Maar als dan somtijds vtonw of man, Door Bachns geest verdwaald, 't Genot vergalt, klaagt ment «wij *1" Met jou roooi aangehaald ,A.jne uartij Deze man rencx zich bevond, trpor- .,1de Nf^ ;et den an de oog ?er gedistin- theek toege- ezer Bishop, d van twee ien bad, niet ;tzorst ia een lWb^j0 7< elf, i 30 Ct. Cent. jiet Franje 5 Cent. per El. per El. it. el

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1