Adverte Stoomvaartberichten. Het stoomschip Sumatra arriveerde den len Jan. te Amsterdam. Het stoomschip Madura is 3 Jan. van Suez vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Prins Alexander is 1 Jan. van llarseille vertrokken naar Batavia. Het stoomschip Prins Hendrik is 1 Jan. Point de Galle gepasseerd naar Amsterdam. Het stoomschip Prinses Amalia is -1 Jan. te Southampton aangekomen van Amsterdam. Marktberichten. Alkmaar, 2 Jan.. Aangevoerd 4 Paarden f50 a 150, 4 Koeien en Ossen f150 a 250, 14 nacht. Kalveren f14 a 22, 2 Ezels f35, 205 Schapen f 20 a 28, 77 magere Varkens fll a 16, 157 Biggen f6 a 8, 14 Bokken en Geiten f4 a 10, Boter per kop f0,65 a0,8f Hoorn, 2 Jan. Tarwe f 6.50 a 7,50, Rog^ f6,25 a 7. Gerst f4 a 5, Haver 13 a 4, Witte Erwten f8 a 10, Groene f9 a 12, Grauwe £11 a 13, Vale f10 a 12, Bruine booneu f8al0, aangevoerd 9 Paarden f40 a 150, 88 Sehapen f22 a 27, 100 Lammeren f14 a 19, 14 Kal veren f10 a 24, 26 .Varkens f 12 a 18, 2 Zeu gen f30 a 35. 143 Biggen f 5 a 8,50, 75 Kip pen f0,80 a 2, 3200 Kip-eieren f5 v 6 per 100, 1585 koppen Boter f0,55 a 0,571/s per kop. vermeenen te mogen afleiden uit we gezien hebben, dat Pro Patria een goede toekomst tegemoet gaat. Zondagavond werd in Tivoli door eenige diilettanten, met medewerking van den beer Nieuwenbuis 't melodrama «De Tijgerjager" opgevoerd. De titelrol werd verdienstelijk gespeeld en ook de overige medewerkers deden bun best. Jammer dat de entre-actes zoo lang duurden. 'tWas zekeraan onbekendheid met het gezelschap toe te schrijven, dat de opkomst van 't publiek niet grooter was. Texel, 4 Jan. Gisteren is aan de Vliehors een flescli gevonden met een briefje er in. Op dat jriefje was met potlood geschreven William Thompson Verry Ruff Weather 320ste Staatsloterij. 4de Klasse. 1ste Lijst No. 3385 10720 f1000. No. 2507 10422 f400. No. 10311 13921 15753 f200. No. 7078 15304 19891 f100. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Van 31 December tot 4 Januari. ONDERTROUWD: a GEHUWD: Geene' BEVALLENM. Scheffler, geb. Scherpen- zeel, d. C. van Es, geb. Wagemaker, z. W. Flens, geb. Dral, z. D. Winkel, geb. dn Porto, d, OVERLEDEN: A. Biegel, 2j. P. J. Drab- ben, 3 w. W. Schendelaar, 69 j. J. ter Wolbeek, 11 m. T. G. Lijding, geb. Erkamp, 50 j. J. T. Craset, 15 ra. J. M. Blom, 2 w. C. Abeln, geb. Nobbes, 44 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. van 24 tot 30 December. ONDERTROUWDKlaas Zeeman, wonende "le Anna Paulowna en Geertje van Scbarenburj GEHUWDGeene. GEBORENPietje, dochter van Melle Zegel n Oetske De Vries. OVERLEDEN Johannes Cornelis Bakker, -dagen, zoon van Cornelis Bakker Wz. Jr. en Annaatje Witte. UE, au ten Raadhuize, wwBpWBKiiBttTfiiBin -cifroé^craat gevoncnnrvrcrc^Eri-Y Canbra 85 near London." Terschelling, 2 Januari. Volgens rapport van de visschers is de Eng. stoom boot Tynemouth of op zij geslagen öf heeft de masten verloren. Zooals men weet is door den minister van financiën de hand geslagen aan de her ziening der wet op de personeele belasting. Naar wij vernemen wordt dit vrij om vangrijk werk o. a. naar de volgende hoofd beginselen uitgewerkt: De belastbaarheid zou eerst aanvangen by een huurwaarde van f 100, in plaats van de belastbare opbrengst van f 67, thans aangenomen. De deuren en vensters zouden als grond slag van belasting vervallen. Daarentegen zou voor het mobilair een hooger tarief van belasting voorgesteld worden en zouden de klassen van dienst- en werkboden of paar den, thans onbelastbaar of Jager belastbaar, in de belasting begrepen wordeu. Hoofd doel is den druk voor den middelstand zoo veel mogelijk te verlichten en meer gelijk matig te verdeelen. De eerste vergadering van afg< digden tot bespreking van de droogmaking der Zuiderzee, beeft gisteren te Amster dam plaats gehad. De vergadering werd geleid door de hee- ren Buma en Van Diggelen. Er wérd dooi de vergadering besloten lo. dat er een vereeniging worde opgericht, die ten doel heeft: het doen instellen van een volledig en grondig (technisch en financieel) onderzoek naar de wijze waarop en de middelen waardoor een af sluiting (mede ter voorbereiding eener latere gelei delijke drooglegging) van de geheele Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee, wenschelijk en uit voerbaar is 2o. dat de kosten van dit onderzoek ">r- J. Wittebol, gesignaleerd in een buitengewoon Politieblad als ontvlucht bij zijn overbrenging naar de cellulaire ge vangenis te Gorinchem, is Zaterdag te Velsen gearresteerd en naar Gorinchem overgebracht. Men leest in de Bat. Hand. In Atjeh zijn wij meer dan ooit geblok keerd, zoowel door den vijand als door de berri-berri. Dóór het overloopen van een Fransch onderofficier zijn de Atjehers in staat ge steld een artillerie te organiseeren, welke, hoewel niet bereden, toch zeer mobiel daar de stukken verplaatsbaar zijn en nachts verplaatst worden. Bovendien is er telkens verraad van de zoogenaamde kam pongs binnen onze stellingen. Dat zal wel zoo blijven, zoolang die daar geduld worden. De concentratie der troepen is dan ook niet als voltooid te beschouwen, oolang er nog Atjehsche ingezetenen bin nen onze liniën ziju. Een schoorsteenveger te Leeuwar den is Donderdag in den vroegen morgen aan een groot gevaar ontsnapt. Nadat hij volgens afspraak des morgens om 6 uur ten huize van een inge: aldaar de keukenkachel had schoonge maakt, en na volbrachte bezigheden het huis wilde verlaten, loste de zoon des hui die meende met inbrekers te doen te hebben, in de gang een revolverschot op hem, 'twelk gelukkig zijdelings in den muur terecht kwam, zonder hem te raken. Men had reeds des nachts gemeend, eenig verdacht rumoer in huis te hooren en dit heeft het vermoeden, dat werkelijk inbre kers in huis wareD, zeker versterkt. In' ons stadje, schrijft iemand uit Wiborg in Finland, aan het Berl. Tagebl, woont een welgesteld schrijnwerker, die zich van een klein beginnertje tot zijne tegenwoordige hoogte wist optewerken, Toen hij een arni ambachtsman was huwde hij met een evenzeer arm meisje dat geheel aan zijn toenmalig ideaal vol deed. Toen hij echter tot gezetenheid kwam, was zijn vrouw niet goed genoeg naar zijn zin en hij liet zich dus van haar scheiden, maar behield de drie uit het huwelijk gesproten kinderen bij zich, Daarop trouwde hij met een vrouw beteren stand en tot zoover bevat het ver haal niets ongewoons, maar thans volgt iets zeer eigenaardigs. De schrijnwerker nam, toen hij in zijne nieuwe huishoudig was, zijne eerste vrouw als dienstbode in dienstzij is tot groote tevredenheid van haar mijnheer en me vrouw en van dier enhaar eigen kinderen werkzaam. hangen. Bij opening kind van een paar', vatten Heldersche VERZACB Dame. Zeg eens,.w De kleine. Ja ze Dame. In de keukei De kleine. Zij duellt o-, -J GEVEN EN ON Ik kan u onmogelijk bi ontvangt niet! Dat doet er niet toe 1 te ontvangen, als hij Getrouwd C. RIED1 en' A. WATE Helder, 31 Dec. lfcl Algemeene ker Door Gods goedhei* DochterM geliefde Echtgenoote IJmuiden, 3 Janua Algemeene kt Ingezonden. Liefdadigheids-Voorstelling op 21 Januari *«8,6, 's avonds 7l/3 ure precies. c gevende aan het verzoek om hulp in aen zeer benarden toestand, waarin de voormalige matroos lste klasse J. P. van Dongen en zijne vrouw verkeeren, hebben wij, overtuigd als wij zijn van de armoede dezer mensehen, volgaarne op ons genomen door eene liefdadigheids-voorstelling, in de behoef ten dezer menschen te voorzien. Hopende dat onze pogingen om de voorstelling te doen slagen, krachtig door Helders ingezetenen mogen worden onder steund, zoo geven wij de verzekering dat door de op voering van „De Boodschapper, of Loevesteinin 1570", de avond van den 21 Jan. a. s. ruimschoots vergoeding zal schenken aan II. II. bezoekers en hunne dames. Eet orchest, hetwelk geheel be langloos zijne welwillende medewerking voor dien avond heeft toegezegd, zal zijn saamgesteld uit de bekwaamste artistcn van het stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine. Entrée-prijs voor een heer f0,99, voor een dame f 0,49. De inteekenlijsten voor kaartjes en liefdegaven, getuigen al van een goed succes en zullen voorloopig nog Helders ingezetenen wor den aangeboden. 't Bestuur van - „Eexdbacht maakt Maciit." Vervolg der Berichten. De heer A. G. J. de Vries, presi dent der vereeniging «Ontwaakt bij Tijds," heeft op Nieuwjaarsdag met eenige leden, namens de vereeniging, aan de Koninklijke familie een gelukwenseh gezonden. Den zelfden dag ontving de president het te legrafisch antwoord, waarin de Koning voor die intentie zijn dank bracht Op de eerstvolgende vergadering zal aan alle leden der vereeniging het Koninklijk antwoord worden voorgelezen. Zaterdagavond gaf de Gym nastiek en Exercitie-Vereeniging «Pro -Patria", onder leiding van den bekwamen onder wijzer Grootendorst, een uitvoeriug in Musis Sacrum, die door een groot aantal leden en genoodigden werd bijgewoond. Meermalen mochten de executanten bij 't verrichten van oefeningen, waar kracht en vlugheid toe noodig is, of die door netheid uitmuntten, blijken van bijval en ingenomenheid ontvangen. Hoewel 't voor deskundigen blijkbaar was, dat de heer Kampers een uitmuntend wielrijder is, liet de beperkte ruimte niet toe, dat ten volle te doen uitkomen. Gaarne stemmen we in met den wensek van den president in zijne toespraak, dat 't aantal leden en belangstellenden moge toenemen en den gedragen door die vereeniging; 3o. dat tot deze vereeuiging alle belanghebbende en belangstellende corporatiën en personen, volgens regelen daaromtrent vast te stellen, zullen kunnen toetreden. Met de eerstvolgende Staatsloterij zullen de loten volgens een nieuw model worden uitgegeven. Elk lot is een coupon blad, bevattende twintig 20ste gedeelten. De classicale loten zullen voor iedere klasse een verschillende kleur krijgen, ter onderscheiding vau de doorgefourneer de briefjes. De nieuwjaars-telegramkaarten heb ben groot succes gehad. De verzending en ontvangst was naar we vernemen zoo groot, dat zelfs pakketten per spoor werden aangebracht, om vertraging door ophooping te voorkomen. Toch werden alle kaarten op Nieuwjaarsdag besteld. Terwijl Zondagavond de vrouw van P. Dekker, te Heerhugowaard, alleen thuis was, viel de petroleumlamp omver. Er ont stond brand en de geheele woning is tot den grond toe door de vlammen vernield. Zaterdagavond maakte te Amsterdam een dienstmeisje een beetje gekheid met een haar onbekend man, die haar in de Utrechtsehestraat had aangesproken. Toen ieder zijns weegs was gegaan, ontdekte het meisje dat de man haar bloedkoralen ket ting met medaillon had geroofd. Door den krijgsraad te Haarlem, rechtsprekende over de garnizoenen Helder en Willemsoord, Hoorn, Haarlem, Amster dam en Naarden, zijn, blijkens de H. C., in het afgeloopen jaar gewezen 128 von nissen tegen 143 beklaagden, waaronder 3 onderofficieren, 5 korporaals, 85 vrij willigers, 22 miliciens en 28 miliciens plaatsvervangers en miliciens—nummer- verwisselaars. Vijf beklaagden werden vrijgesproken, aan 95 der veroordeelden werden militaire, aan 43 niet-militaire straffen opgelegd. Op 64 hunner is celstraf toegepast en 43 zijn bij het vonnis tevens uit de gelederen verwijderd. Vau 9 vonnissen is de advocaat-fiscaal voor 's Konings zee- en landmacht in hooger beroep gekomen, terwijl in 16 ge vallen de veroordeelden zich in appèl hebben begeven. Nog heeft de krijgsraad twee dispositiën gegeven op klachten van minderen over hun opgelegde straffen, welke klachten ongegrond zijn bevonden. De man, die tot in 1872 als kassier werkzaam was aan de Belgische Bank te Brussel, Eugène 't Kiudt, en in deze be trekking 23 millioen franken aan genoemde inrichting ontvreemdde, heeft Zondag jl. zijn straftijd afgezeten. Hij is echter niet op vrije voeten gesteld, omdat hij tevens werd veroordeeld tot betaling der gerechts kosten het bedrag hiervan klimt, met verloopen intrest, tot 45,000 fr. Niet in staat zijnde tot betaling dezer som, blijft hij nog zes maanden gevangen. Een verschrikkelijke ramp heeft on langs in de haven van Rouaan plaats ge had. De Furet, een klein stoomschip, varende van Boïeldieu naar Bouille, nam een 40-tal werklieden aan boord. Eenige andere reizigers hadden insgelijks op de Furet plaats genomen. Er heerschte een dikke mist op de Seinede Furet had haar lichten ontstoken en voer den stroom zeer lang zaam af. Bijna terzelfder tijd stak een andere stoomboot uit de haven langs den linker oever van wal, op de hoogte van Mont- Riboudet, voor het overbrengen van de noodige materialen van de nieuwe brug. Het is onverklaarbaar hoe de stuurman van dit vaartuig de Furet niet heeft be merkt maar er had een aanvaring plaats. De botsing was verschrikkelijk. De Furet werd aan het linkergedeelte van haar voorsteven geheel verbrijzeld en het water stroomde iu het schip. De andere boot werd beschadigd. Er ontstond een onbeschrijfelijke ver warring aan boord der Furet. Het wan hopig kermen van de passagiers werd op grooten afstand gehoord. De werklieden kwamen op de ongeluk kige gedachte om de reddingsbooten te water te laten. Twee mannen van het. scheepsvolk wilden dit beletten, maar zij werden met geweld omver geworpen. Eenige personen, door een ware paniek bevangen, sprongen toen over boord om heil in de bootjes te zoeken. Maar door hun al te groote haast en onvoorzichtig heid kantelden de bootjes en allen die er in zaten verdwenen in den afgrond. Alle pogingen om hen te redden, bleven vruch teloos. Dicht bij Vichy is Zaterdag een kind van een boom geplukt. Eenige werklieden van den spoorweg zagen aan de takken van een acacia een pak linnen GeborenBAle Dochter van P.!e en G. Amsterdam, 2 Jais' Bevallen van een^ Echtgenoote van Helder, 3 Januari^ Op den 18d< 11 overleed ten onza duldig lijdenc^e* en Behuwdmoeme MEL, wed. va* in den ouderdoi maanden. Helder, 5 Jai"\ Namens KiQgl KleJ ril H. Algemeen<,mr Wegens buitenla,e> eerst ht^<-/ Heden overlet, droefheid, na een i s lijk lijden, mijn ii genoote en onze THEODORA GEI KAMP, in den ou; 51 jaar. Zij die I gekend hebben, zui treffend dit verlies Helder, 2 Janua L. 1 Nieuwjaarsgroet aa en begunstigers van Jb. DE BEUR Varkensslachterij, Spot] Helder, 1 Januari *j Veel Heil en Zegen onze vrienden en begi H. B. BIENHOF Helder, 1 Januari 1 Bij de intrede van 1 familie, vrienden en gelukkig Nieuwjaar to. Wet Helder, 1 Januari 1< Nieuwjaarsgroet aan itigers en bekenden. DE WAi 1 Januari 1886. Veel Heil en Zegen familie, vrienden en be N. J. KIN Dl en Ec Helder, 1 Januari lv{ Nieuwjaarsgroet aana en begunstigers van i] B. OOSTERBAANe en Ett Helder, 1 Januari 181 Nienwjaarsgroet aan d den van J. KAAN en L Helder, 1 Januari 188 Nieuwjaarsgroet aan J kenden. G. LAMMERS" Koog op Texel, 1 Jan Nieuwjaarsgroet aan gunstigers. P. BOON en Burg op Texel, 1 Jam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2