GR00TE OPRUIMING Bazar's Kleedermakerij. De Allemansgading, Greuiirende de maand Januari MANUFACTUREN. Kanaalweg. J. SCHAGER. K GOEDKOOPSTE WINKEL --it vijfde tinis Tan af de BEDDEN TE HUUR J. KOHYER, Zmdstraat. KANAALWEG NI 1. Zie de uitstalling EIKEN- EN GREENENHOUT, Meubelen, Huisraad, Inboedel Eerste Groote f 5000 op No. 18853, J. DE BEURS, DRILL JASJES f225, f450, f650. DEMI-SAISONS f7—, f8—, f 12.—f 15.— ULSTERS van af f 9.00. WINTER-JASSEN (beste) f 22 OO. CHAMBRE CLOAKS f 12.00. PARAPLUIES van af 75 Cent. diverse fijne ZADEN. Door aankoop van een Winkel te Haarlem in BLAUWE en BRUINE GEEMAILLEERDE GOE DEREN Akers, prijzen verkocht. Naar „De Allemansgading," Més ii pM, N alsook 100 dozijn gegalvaniseerde Emmers en s, wordt dit van at woensdag tot wonderbare ,ONNOOZELE SCHAAPJES," ZWART MO I RÉE, Gevraagd inet half Januari, een flinke Dienstbode, liefst boven de 18 jaar. Wasch buitenshuis. Adres Bureau van dit blad. Mevrouw ABERSGN, verlangt een INTOOdllUlp, van goede getuigen voorzien. P. G., oud 16 en 23 jaar, zoeken plaat sing, liefst in een klein gezin. Adres Boekh. J. H. MOOJEN, Texel. Direct gevraagd: een flink DIENSTMEISJE, liefst van Texel of buiten. Wasch bui ten's huis. Adres Berkhout Co. Mevrouw JANSSEN, Keizerstraat, vraagt 1 Februari een nette dienstbode van de p.g. Spreekuur 's avonds na 8 uur. Een gezonde JONGE VROUW biedt zich aan als HYH i dsr. Adres BERKHOUT Co. Wordt gevraagd: een Schoenmakersjongen, eenigszins met het vak bekend. Loon naar bekwaamheid, bij L. ELBERS, Bas- singracht 569. Gevraascl een Loopjongen. AdresWALRAVEN, Bassingracht. Gelegenheid voor KOSTGANGERS, dicht bij de Marinewerf. Adres franco brieven, Ietter K, Bureau vbu dit Blad. "V erloren een zilveren Cillndïï-Horloge met Mckel Ketting. Tegen belooning terug te be zorgen aan bet Advertenlie-bureau Sta- dermann, Helder. "V erloren een gouden norlogle-Kettlng. De eerlijke vinder zal goed beloond worden Adres BERKHOUT Co. Gevonden een KAN (Liter) en een TREC Adres BERKHOUT Co. - w».! cineiH van de KUIPE 2de MOLEN? WÊÊÊÊÊtSk r"" uvw ue Spoorstraat. C. troost, !lr. Kleermaker. To koop een Piano en een Viool, elk voor tien gulden. Adres Bureau van dit blad. Te huur gevraagd Adres BERKHOUT Co. De Vendumeester B. B. BORGART zal, op Donderdag;, den 11 Januari a.s,, des namiddags te 2 uren, in het Verkoop- Lokaal van den Heer ABRAHAMSEN, in de Wagenstraat (Spoorgracht), ten overstaan van den Deurwaarder J, \V. VAN DER WAL Cz., pnbliek verkoopen: en YMileiÈ andere artikelen. Alles te zien op den verkoopdag, vóor- middags van 10 tot namiddags 2 uren. Tot bijvoeging van goederen voor deze verkooping, vervoegen men zich intijds bij genoemden Deurwaarder of bij den Vendumeester. aan let Zanfl op Woensdag gemeente Zijpe, 13 Januari 1886, afkomstig van het in 1853 gebouwde Barkschip „Geertroida Cornelia," zooals 25 Eiken DEKBALKEN, zwaar 10 a 12 duim, lang 20 tot 26 voet; 4 a 5 Greenen BALKEN, zwaar 10 a 12 duim, lang 48 tot 50 voet; 1 zware Greenen BOEGSPRIET, lang 80 voet; 2 Greenen RA'S, lang 52 voet; 4 dito 40 en 2 dito 30 voet1 Greenen GAFFELBOOM, lang 48 voet; 1 splinternieuwe KLUIVER BOOM, lang 39 voet; 4 Grenen STEN GEN, 2 lang 30 en 2 lang 26 voet; 80 a 100 stuks Green N^EKPLANKEN, 18 tot 40 vot V^iken VER- VSINGSTIJLENzwaar 5 a 8 duim, 4 stuks Eiken RIBBEN 28 a 30 voet zwaar 5, VAN Eeu beer en een ezel, Wat zijn dat een paar lieve diertjes, die (voor een prooi staan. Maar als een heer zegt, Watben je toch eengroote onbeschofte ezel, Dan moet jij je er niet aan storen Maar als 't er meer zeggen dan één, Leg dan je zadel op den rug En steek omhoog je ooreu. En al wie speelt bij De Beer, Die wint hoe langer hoe meer. Alweder is bij mij in de 4e kl., 2e lijst, der Staats-Loterij gevallen de kapitale prijs van zijnde hiervan verkocht twee halve loten onder bandteekening van den Heer A. L. LEUW. B. P. DF. HE FR. C-feï-gfff De ondergeteekende bericht atgafF* hiermede, dat hij, in staat gesteld zijnde door eenige weiwillenden hier ter plaatse, van af lieden voort te kuunen gaanmet het leveren van best RUXDVLEESCII, tegen zeer lage prijzen, hierna vermeld. Lapjes 377i Cent. Rollade en Stukjes 42'A Cent. Biefstuk en Haas 55 Cent. Alles per 5 ons. Hij belooft door "een flinke bediening zich een ieders gunst waardig te maken. WESTSTRAAT L No. 6. Niets beter! Niets goedkooper! Niets voordeeliger I DAN DE GEIIESOJIHEEKDE TTITV OEEINC3- DBE Zangvereeniging „Zingt den Heere," op ZONDAG 10 JANUARI a.s., des avonds ten 67s ure, in het lokaal voor Evangelisatie, Palmstraat, tü plepnM eener Menpvone veitferii tier Cbrist. Jonptinp-Vreiiw. Programma's, tevens strekkende tot bewijs van toegang, zijn verkrijgbaar van af morgen (Woensdag) bij J. G. de üuisOiNjé Zn Boekhandel Hoofdgracht, tegen betaling van tien cents. HET BESTUUR. GEBRS. TJE ZEETTTTZR: Een WOONHUIS, Hoofdgracht K 69, met 4 Kamers, Keuken en Tuin. Een WOONHUIS, naast 't Centrum, met 6 Kamers, Keuken, Kelder en Tuin. Een WOONHUIS, Sluisdijkstraat, a f2.25 per week. Een Idem, Japzenstaat, a f 2.25 per week. Diverse WOONHUIZEN, Nieuwstraat, a f3.00 per week. Een BO VEN-W O O N H U ISachter Hoofdgracht K 94, a fl.75 per week. Te bevragen aan het Magazijn »DE TIJDGEEST." t© Huur si WOONHUIS in 4 Adres Advertentiebureau Boekh. Stader- ïann, Helder. 25 Dretixv^ tot 14 voet en PLANKEN, lang 18 'totrw KAJUITSDEUREN, 1 Glazen KAJUITS- KAP, 1 KOKSHUT, 1 groote IJzeren WATERKETEL, 4 WATERVATENbe nevens een groote partij Greenen- en Eiken Brandhout. En onmiddellijk daarna, in het lokaal van den heer A, J. ZWAERTS, te het Zand, van: Scheepsbenoodigdheden, zooalaPANNEN, KAARTEN, BOEKEN, VLAGGEN. CANAPÉ, SECRETAIRE, TAFEL, FORNUIS, OLIE- en AZIJN STELLEN, BORDEN, FLESSCHEN, GLAZEN, KOFFIEKETELS, enz. Tot vervoer zeer geschikt liggende aan het Noordhollaudsch Kanaal. J. VAN DER MATEN, Rem Iqj TISMEER, Vischmarkt No. 234, naast de Bewaarschool. Te Koop "Voor f60.00 een solied en goed onder houden en gemakkelijk te verplaatsen KANTOOR, met houten plafond, behan gen en met drie ramen met luiken voor- voorzien, verder met Kasten, Tafel met laden, enz. Alsmede voor f 50.00 een nog weinig gebruikte (nieuw model) KALK- of MORTELMOLEN. Te bezichtigen op het terrein, Yoeêer in gebruik door wijlen Th. MOOftMAN en te bevragen aan het Magazijn >DE TIJDGEEST." Te koop voor 18 Gulden waarvan 12 Netten zoo goed als nieuw. Te bevragen bij JOHN K R U G It, Koopman te IJmuideu. Uit de hand te koop: nieuwe Veêren en Kapok ken Bedden. Adres M. DE WIT, achter de Zusterschool. Een partij Mans- en Jongei.» SCHOENKLOMPEN zullen voor een koopje opgeruimd worden. LAN GESTRA AT 100. KANNEWASSER. Bij W. in de Janzenstraat, best Pi tRDEX VLEESCEI. Lapjes 121/2, Rollade 15, Biefstuk 20 Ct. de 5 Ons. MOOJEN i weder verkrijgbaar Weder ontvangen een partij puike Friesche Jammen, van kwaliteit en prijs als de vorige. Ook nog in voorraad de pnlkste Zecuwsche Aardappelen. C. STEEMAN, Kanaalweg. Bij de Wed. MOOR, t de Koningdwarsstraat, is verkrijgbaar best VARKEXSVLEESCH, tegen 30 en 32*/a cent per 5 ons. Heden ontvangen: nieuw rooi Saksiscli VOGELZUü Voorts ruim gesorteerd ia MAIS voor Kippen, per Mui f 5.15 ZWARE GERST- 6.80 HENNEPZAAD, - 3.00 TL Kt. Wegens de groote concurrentie der Confectie, heeft de ondergeteekende de prijzen zooveel mogelijk verminderd, Het Men van oen BEMI-SAISON f 2.50 PALETOT 2.50 BROEK -1.00 VEST -1.00 Alles wordt sterk en volgens het laatste model afgeleverd. U BAKER Ir. lleortóer. KANAALWEG No. 1. Bestellingen worden voor TEXEL aan genomen door den Heer DOGGER, Kinder voor de KLÉÊDJfe», WASCH KOMMEN, Phiuulu.. Overtuigt U van de prijzen, zulks ongeloofbaar. De Mans-, Vrouwe. GEKLEURDE] KLOMPEN worden verk<F helft der gewone prijzen. WEEZENSTRAAT, vijfde huis van af de Spoorstraat. VBIBBL.AITDB1B. Galantine 4e Va fle Volaille. nitgesneden per flectogram. WilH-Pasteien en Terrines 4e foies prijzen van f 1.50f2.25; f2.50 en f4.—. A. vermakelijke (Scheurkalender met 3 blokken, voor dertig centen, hij HiOT l Go., Milt IN DE KanaalwegHelder. Met den aanvang van het jaar Beginnen de Schaapjes te grazen. Het is wel wat raar, Maar je moet er van verbazen, JAPONSTOF 10 Cent per El! Och, dat geloof ik niet. Nou hoor, geloof het wel. Kijk voor de glazen en ziet ZWART FLUWEEL per El 35 Cent. De maat is goed en men geeft niet te kort, Zij meten het uit tot het end. ZOOALS: KETTINGBONT met gekleurden rand, voor Boezelaars, 20 Cent per el. Witte gezoomde ZAKDOEKEN 5 Cent. OXFORD voor Overhemden 10 Ct. p. el. Zwaar Miks JAPONSTOF van 30 Ct. voor 16 Cent. ONGEBLEEKTE KEPER 8 Cent. Manilla GORDIJNGOED met Franje 20 Cent per El. ZEEMLEEREN LAPPEN 16 Cent. BLAUW KATOEN 18 Cent per El. 7/4 breed KATOEN 12 Cent per El Wit DAMAST per El 12 Cent. Zoo eren ontvangen: spot, spot, spotprijs: J20 oent per el

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3