STOUT STOUT 42. 42. 5 pk natuurboter!! a. brunstin& rz„ beilen. v c. 1. koorn, wierinsen. reparatiën spoég ei met paraitie. séi di SiHclissnii. de mie-levertraan, plaatsvervangers en nuiier verwisselaars. depót j. n. querelle, tüsschen kruis eu tempel DE ECHTE GEZUIVERDE COCOS-ROZEIZBEP. DtrecMsclie LerasmttaiiilaaMapjij. ZANDKOEKJES, ZANDKOEKJES, de Stier „ARNQLD," (Sripmte Ijooprm IJnafkm*. Jacob van Campenstraat 142, Amsterdam. Maatschappelijk Kapitaal f 100,000. UIT DE GEKROONDE VALK vervangt het buitenlandsch fabricaat. PRIN6ËS8I BII8EN in so®rt«n, 'VAN VOLLENHOVEN G°, Amsler""m fl fi fi fl w fi fi o 40 T0 40 40 40 40 40 40 z 40 J 40 O 40 N* 40 co 40 fO 40 H 40 f Üt 40 c 40 O 40 40 40 40 40 40 40 z 40 i Muziekhandel. BERKHOUT Co. Boekhandel. Zilveren Medaille. Druiven-Borstsiroop met Fenkel-Honig. Vraag de gerenommeerde bij J. KRIJNEN Jr., van 65, 80 en 90 Cent per H.L., vrij thuis. M. KLEUN. VRAAGT AARDEWERK G KRDEB. SWfSlWl. CAPE POLAK, 'QLZMULLEB. IUTOASIal FEUILLETON. ^sslonVGERNAAIIACHINES. 118. KANAALWEG I 118. Hoofd-Eau de Cologne. de gerenommeerde bij J. KRIJNEN Jr., FEUILLETON. Er biedt zich aan: een fatsoenlijke HUISHOUDSTER in een klein gezin. Adres BERKHOUT Co. i Beschikbaar gesteld waarvan de vader en moeder in liet N. R. f Stamboek zyn ingeschreven, bij K. HOOG- SCHAGEN te Koegras, gem. Helder. zij neemt door deze groote ver- den arm weg, waardoor men er op Dinsdag 19 Januari 1886, des voor middags 10 ure, ten overstaan van Notaris OBREEN te Wieringen, in het lokaal van H. MINNES, aan de Hauu8 alkaar, voor 6 jaren, van Eene Huizing, met Erf en Tuin, Bouw-, Wei- en Hooiland, te Wie- ringen op Westerland, groot circa 3 Hectaren. Toebehoorende aan Mejuffrouw AALTJE TAK ES, weduwe J. Vergat en H. Dijks hoorn. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. ENVELOPPEN, bedrukt met Adres, ƒ2. C. DE BOER JR., Koningstraat. Helder. In I >o^ Mdsfi fi taf» Bij de Wed. KOK, GASSTRAAT 186. i' a f 1.00 en 95 Cent per Kilo, la vaatjes al.m, 11 ei Si Kilo, loTfi t franco elk station, onder rembours iT Geld beschikbaar op HUIZEN en k LANDERIJEN, ad 4% EoHte g2 o Groninger Ontbijt- S en Sukade-Koek, :?u:: \u~a dii ucc Deze overtreft alle bestaande Naaimachines betering het lastige van weinig ruimte onder gemakkelijk grootere stukken onder kan brengen. Het onovertrefbare mechaniek, dat zich zuiver en geruischloos beweegt, is zoo eenvoudig, dat een kind er mede kan werken. Beleefd wordt men verzocht, alvorens tot den koop wordt overgegaan, eerst een origineele hoogarm Naaimachine te beproeven. KAUAAIj'WBG 3VE. HIIIjIDZEIRIISrö-. uit de fabriek „Het Klaverblad" te Haarlem, is te bekomen bij W. VERHOEVE BRUINVIS, te Helder. W. J. BLITZ, Tandarts, Tandheelkundige operatien en het plaatsen van Kunsttanden wordt verricht in het Hotel »DE TOELAST," Binnenhaven, lederen Donderdag van 1 tot 2 ure namid- Te Schagen Hotel »Vredelust" by den Heer BROERSMA, Donderdags, voormiddag». Te Alkmaar Maandags bij den Heer van der WAL, Kaasmarkt, en Zaterdags bij den Heer J. SPIJKMAN, Hotel >den Burg." Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 31 Maart 1876 No. 6 en 11 Augustus 1882 No. 78. Commissarissen de Heeren: J. W. Schubürt, Mr. H. Waller, Mr. D. J. H. van Eedln, te Utrecht, Jhr. J. E. van Heemskerk van Beest, te Dalfsen, J. W. Middelburg, te 's Hage. Directeuren K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen van kapitalen, uit te betalen bij overlijden, bij leven en na verloop van een bepaald aantal jaren, tijdelijke verzekeringen, verzekeringen op twee levens, enz. "Voor verzekeringen beneden f 200.kan de premie desverkiezende wekelijks worden voldaan. Inlichtingen hieromtrent, zooals over alle andere wijze van Levensverzekering, zijn te verkrijgen aan het Hoofdkantoor Ploinpetorengracht II 655, Utrecht, en bij de Correspondenten de Heeren D. V I E J O L' en C. S. J 4 III Si G. te flelder. onderscheidt zich door aangenamen smaak, wordt door tal van geneeskundigen aan bevolen, wegens rijkdom aan extract, d. i. voedende bestanddeelen, tegenover gering gehalte aan alcohol, is, met. ons I'RINCESSE DIER vermengd zelfs voor kinderen een uitnemend versterkende drank, Dordrecht. fi 0 fi MARSCHEN. WALSEN. GALOPPEN. 1 POLKA MAZURKA'S. REDOWA'S. RHEINLANDERS. TYROLIENNES, ESMERALDAS. o »o ci V enz. enz. enz. H, én O 0 fi in ei 7* m Arasterdam 1883. Antwerpen 1885. Gham. Fabriek van H. von Gimborn, te Emmerik a. d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Universeel - Zuiverings -Zout. In pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Medicinale Levertraan. In fl. van 25, 40 en 75 Cts. IJzer-Levertraan. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm, a flac. 40 Cts. In flesch a 30, 60 Cts. en fl. Spoorstraat. Banketbakker. Helder. Prima zuiverbrandende grove RUHR-HAARDKOLEN uit het Rijnschip bij de Mosterdbrug aan den Depothouder Maalsteed. bekroond Antwerpen 1883, van XV. J. S CII I T Dzn-, te Hoorn. De heele flacon f 0.95, de halve f 0.50. Friesch-, Goudsch-, Bergsch-, Keulsch- en Maastrichtsch- en alle soorten van LAMPEIMCLAZEN. Billijke pr(jren, ULanaalweg. Overhe<v»Fani"Sl; i dos v"vi Eon roman uit den tegenwoordigen tijd van 17. H. WI GIJ ART. Ja Manuel, ik heb er over nagedacht, waarom ge aan don eenen kant zoo kleingeestig en aan den anderen kant zoo grootmoedig, zoo tiranniek grootmoedig zijtl Ik heb nooit gehuicheld, alles wat ik ooit ondervonden heb. 't zij door ons kind, of in den niet gestemd om haarkloverijen uit ff Gij zegt, dat gij ontevredeiwÈ^lC^-Küfk»^ wil ik met u veranderd rredpHr1^ - depot voor Helder, Nieuwediep en Omstreken: dm rTn ons vorig feuillet' Vvan een paa herhaler4*'11' a fl.00 en 95 Cent per Kilo, lu vaatjes pl.m. 11 en 22 Kilo, levert franco elk station, onder rembours I. BRUNSTING Rz„ Beüen. De gemakkelijkste wijze van betalen; volkomen gratis onderricht. Uitsluitend en alleen te verkrijgen: .A-. SEinsriDE^nyc-^isr, X 118. Kanaalweg. X 118. Alle reparatiên worden door een drgeljjk Hechanlkns solide en inet den meesten spoed uitgeroerd. vragen voor de lichting van 1886 Aan te melden bij den Heer M. VAN PRAAG, in de Middenstraat, Helder. Vernietigt onmiddellyk alle levend hoofd- onreiu, zonder schadelijke gevolgen. Prys per flesch 50 Cent. in al Ie groote. definitief\_s HOOFDGRMLii/^k Belast zich speciaal met den on- derhandschen koop en verkoop van Huizen, het incasseeren van kwade posten en geeft advies in alle voorkomende Handelskwestiën, enz. V rang Spoorstraat. Banketbakker. Helder. Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 17. IJ. WIGHART. Hij sprong overeind en liep haastig de ka mer op en neer. Zij werd bang voor hem en trachtte toe te geven. Met aarzelende schreden liep zij hem na hij zag haar niet, hij zag slechts de puinhoopen van zijn ech telijk geluk, die verspreid lagen tusschen ijdcl- heid en gebrek aan liefde. Niet dc oorzaak ▼an dit alles maakte hem zoo wanhopend, maar de gedachte dat de vrouw, die hij zoo afgodisch beminde, zoo veranderd was, zoo onwaardig handelde, ja dat hij zich in Olga's karakter zoozeer vergist had. Toen hare kleine, blanke hand hem aanraakte, ging hij achter uit, als had een adder hem gestokkenhij schudde haar van zijne schouders Schei uit met dat comediespelen. Vergeef mij, Manuel, ik wilde u niet be- leedigen, zeide zij zacht. Nooit had zij hem vergiffenis gevraagd tot hiertoe was hij het altijd geweest, die hare kleine grillen met lichten spot verdreven had, die haar laatste woord van hare lippen wegknste, om allen twist in zijn beginsel te smoren. En nu, nu zij zeker geloofd had, dat deze ongewone ootmoedig heid hem treffen zou, nu stiet hij haar hand weg en toonde hij haar, dat hare nabijheid hem onaangenaam was. Zij voelde zich diep gekrenkt. Waar is nu uwe edelmoedigheid? riep zij toornig, kunt gij die overeenbrengen Met de liefdeloosheid van dit oogenblik? Wat verschrikkelijks heb ik gedaan, dat niet door een berouwvol verzoek om vergeving kan wor den uitgewischt? Maar gij wilt niet, gij wilt mij op dit oogenblik toonen, dat ik mij naar u schikken moet of een leven leiden waar ik een afkeer van heb of, herhaalde zij zeer op gewonden gelooft gij dat ons verder samen zijn benijdenswaardig voor mij zal zijn, zoo go niet verandert? IJet was alsof er een satan in haar hart was, die haar juist die woorden op de lippen legde, die hem doode- lijk krenken moesten. Ik wil meer genieten van het leven dan ik totnutoe gedaan heb mijn persoonlijkheid, mijne opvoeding ge ven mij hiertoe het recht! Zwijg! riep hij ongeduldig. Later zal ik dit doen, nu wil ik zeggen wat mij op het hart ligt gy kunt dan al tijd nog doen en laten wat gij wilt. Wat geeft mij uw roem als arts, het vertrouwen dat men in uwe kundigheid stelt, als ge u do plaats niet geeft die u toekomtdie u moest toekomen! In welke kringen verkeeren wij? Is er eene enkele familie onder waar ik sympathie voor gevoel? Neen! Neen! Gij hebt ze my aangewezen, gij geeft aan uwe jonge onervarene vrouw een mentor in elke echtge- noote uwer collega's en om de contróle nog te versterken moest uwe eigen familie het hoog ste gerechtshof vormen. Aan het valkenoog van uwen broeder ont ging geen enkele zwakheid, van mij, die nau welijks volwassen was en nog niets van het leven genoten had, toen gij haar tot u naamt. En nu, nu ik eindelijk gelegenheid heb, aan mijne behoefte te voldoen, en een natuurlijk gevoel voor mijne bloedverwanten wil volgen, om dat te vinden waar mijn hart naar haakt, nu sluit gij de kooi dicht, want, als ik mijne familie op moet geven, dan trek ik mij ge heel van de uwe terug. Doe wat u goeddunkt; wij zullen ons weten te troosten! Op dit oogenblik hoorde men stappen in de gang en dadelijk daarna werd er aan de kamerdeur geklopt. Binnen! riep de professor, met zijne gewone kalmte. Willem Goldstein waa het. Na een vluch- tigen groet aan zijn broer, keerde hij zich naar Olga. die als eene vertoornde godin voor hem stond, met hooggekleurde wangen en loshangende haren. Ik verzoek u verschooning, dat ik on geroepen dit heiligdom betreed, maar men stuurde mij hierheen. De zaak die mij zoo onbescheiden maakt, is ecnigszins dringend. Geneer u niet zeide zij, van uit de hoogte. Willem ging naar zijn broeder. Gij ziet er zeer slecht uit, Manuel, inderdaad. Ik ben den geheelen nacht door elkaar geschud, het is geen wonder, antwoordde de professor en trachtte te lachen. Wat komt gij doen? Eene zaak die het concert van gister avond betreft, zeide hij, een vragenden blik op Olga werpend, die met hare bloemen be zig was. Spreek vrij uit, wij hebben geene ge heimen. Ik ben voor de eerste maal mijns levens in opstand gekomen, tegen mijn willen en kunnen, en ik moet zeggen dat deze toestand mij buitengewoon neerdrukt. Het zou my aan genaam zijn zoo ge mij beteren raad kondt verschaffenHebt gij gezien dat Rachel gisteravond in de zaal was. De professor schudde het hoofd, terwijl Olga van hare bloemen opzag. Maar dat de familio Wolfling er was is n toch niet ontgaan? Reeds tijdens het con cert was mij de brutaliteit van dien luite nant opgevallen, die zijne voelhoorns naar de schoone bloem, Rachel, uit wilde strekken. Na afloop wenktet gij mij, zooals ge u wel herinneren zult, en toen ik tien minuten later Rachel inhaalde, vond ik dien onbe schaamde bij haar. Naar hare gewoonte ver telde zij mij niet, dat hij haar bcleedigd had ik was alleen in de gelegenheid om hem op to merken, dat zoo hij iets aan mijne nicht te zeggen had, hij dit door mij kon doen. En verder. Verder vroeg hij mijn naam. Gij weet dat ik in uniform was en hem dus te woord moest staan. Ware ik in burgertenue geweest, dan had de zaak zich heel anders toegedragen zoo echter. Olga begon te luisteren. Dc professor streek nadenkend over zijn goed onderhouden baard. Mijn raad zal u niet bevallen laat de zaak loopen, gij komt er toch niet verder mee. Gij hebt geen eigen lijk bewijs in handen, dat hij te ver gegaan is en hij zal u eenvoudig antwoorden dat hij niet wist wie hij voor had. Maar ik kan hem dwingen zich te ver ontschuldigen, zei Willem Goldstein, met on gewone drift. Op zijn best Ik kan den adjudant van ons regiment opzoeken en hem een opdracht over deze zaak aan luitenant Wolfling toevertrouwen. Gij vergeet echter dat graaf Monts de toekomstige zwager van dien heer is en dat er hem dus voel aan gelegen is, dat de zaak ten gunste van Wolfling beslist wordt. Wat hebt gp ook aan eene verontschuldiging, die gij door bemiddeling van een derde ontvangt Het kan alleen uitwerken, dat gij den vader door bemiddeling van den zoon tegen u in neemt en daar is toch al niet veel voor noo- dig, wijl ik, uw broeder, Olga's echtgenoot ben. Moeten wij het dan maar ongestraft aanzien, wanneer een brutale kwast onze vrouwen als gemeene meiden behandelt? 't Is Rachels eigen schuld waarom ging zij alleen antwoordde Manuel droogjes. 't Is te verwonderen, dat zij door hare eenzaamheid niet meer dergelijke onaange naamheden ondervindt. Wie is die Rachel? vroeg Olga,zich in het gesprek mengend. Onze nicht. Waarom hebt gij mij nooit over haar gesproken r Omdat zij de eenige van onze familie is, die mijn huwelyk met eene Christin niet vergeven kan! Olga trok haren neus op zij vond het heel goed, dat zulken menschen zoo iets over kwam. Het was toch altijd een eer voor haar, dat zij de opmerkzaamheid van haren neef ge trokken had. Willem bemerkte haar spottend lachen en werd er nog meer door geraakt. U kon zeker verheugd zijn, indien het gelukte de vriendschap van dit meisje te win nen. i Spreek er niet over, Willem, dat geeft toch niets viel de professor in de rede ook ik ben al aan Rachels vijandschap ge woon geraakt. Ik heb weinig hoop, dat zy hare stijfhoofdigheid veranderen zal. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij yan C. DE BOER Jr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4