't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1348. Zaterdag 16 Januari 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. S franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. AUvertentiën van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, (Louwmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 2 m. Onderg. 4 u. 7 m. Zondag 17 Maandag 18 Dinsdag 19 Woensdag 20 Volle Maan. Donderdag 21 Vrijdag 22 Zaterdag 23 HELDER, 15 Januari 1886. De sociëteit >Mars" zal Dinsdag 19 Jan. a. s. een buitengewone vergadering houden in Musis Sacrum. Helders Mannenkoor zal Woensdag 20 dezer een buitengewone nitvoering geven. Dien avond zal als soliste op treden fraulein von Dötscber, opera-zan geres aan de Hoogduitsche opera te Rot terdam. De korporaals-vereeniging Eendracht maakt Macht, zal, ten voordeele van een behoeftig oud zeeman, die stram van ljjf en leden, en door ouderdom niet in staat is, om iets voor zijn gezin te ver dienen, een tooneelvoorstelling geven. We hevelen dit doel ten zeerste aan en wen- schen hun een goed succes. (Zie verder annonce in dit blad.) ^—Gedurende het jaar 1885 ziavJ uie oonen moc>, - MgS ,^uaar ±iUK. Adres Binnenh ven No. 110. tegem Fortuin, wegens een lasterlijk ar tikel in het blad Recht voor Allen. Een jeugdige vrouw te Renkum werd Dinsdag door een jonge*, die met sneeuw ballen wierp, zoodanig in c jn harer oogen getroffen, dat zij bewusteloos neerviel en voor altjjd het gebruik van haar oog zal moeten missen. OniuRnun Unuk«l beTOnden, min of meer ernstig, doch gelukkig niet gevaarlijk, gebrand. Zjj werden allen per rjjtuig naar hunne woning vervoerd. De Rijkstelegraaf te Arnhem beeft gedurende het proc#3 Bulkley de hauden vol gehad. Alleen aan telegrammen naar de ver schillende dagbladen werden overgeseind: den 12en Januari 11335 woorden. 13en 14076 Hen 10597 15en 5330 Totaal 41358 woorden. Het eerste dagbladtelegram werd ie- deren dag aangeboden ten ongeveer ll1/# ure, het laatste was gewoonlijk vóór 5 ure overgeseind. De gewoonte van vele vrouwen, om zittende op het raamkozijn, den buiten kant der vensterglazen schoon te maken, eischte te 's-Hage wederom een offer. De jeugdige huisvrouw De W. stortte, bezig zijnde de ruiten te zeemen, van bare boven-achterkamer in de Nieuwe Molstraat, door het uitvallen van het ge- heele raamwerk, van een tamelijke hoogte naar beneden op een binnenplaats, met het hoofd door de ruiten van het vallen de raam. Niet alleen dat de glasscher ven haar hoofd verwondden, maar aan verschillende lichaamsdeelen kreeg zjj kneuzingen. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het uitvallen van het raam pleit voorzeker niet voor den hechten toestand van het huis. Op de secretarie der gemeente Slie- drecht deed zich de vorige week een dwaas tooneel voor. Een werkman wilde in on dertrouw opgenomen worden. Op de vraag van den seeretaris naar den naam zijner aanstaande vrouw verklaarde hij dien niet te kennen. Zijne bruid woonde in Rotterdam. Gelukkig was ze op dien dag juist te Sliedrecht, zoodat de bruide gom slechts even naar huis behoefde te gaan om een papiertje te halen, waarop zij haar naam geschreven had. Toen kon de zaak voortgang hebben. Te Hellevoetsluis is Dinsdag j. 1. een brief ontvangen, gedateerd Dord recht 16 Mei 1871." Hjj was afgestem peld Amsterdam den llen Januari 1886. Het zal moeielijk zjjn uit te maken, waar die brief gedurende 15 jaren is geweest. Even buiten Groningen is het ljjk van een 17-jarig jongeling, die waarschjjn- lijk door koude en vermoeienis is omge komen, gevonden. Bestrijding; der dronkenschap. Een internationaal congres ter bestrij ding der dronkenschap is tijdens de ten toonstelling ten vorige jare te Antwerpen gehouden, en daaraan ook door Neder land deelgenomen. Op dat congres werd besloten, een commissie gedurende twee jaren aan het werk te stellen, ten einde voor deze zaak propaganda te maken, in briefwisseling te treden met de matigheids genootschappen in alle landen, en de grondslagen aan te geven van een alge meen bond, opdat op een volgend congres, in 1887 te houden, omtrent de grondves ting van dergelijk bond een nader besluit genomen kan worden. Onder leiding van dr. Houzeau de Lehaie heeft dat comité onlangs zjjno eerste ver gadering te Brussel gehouden. Daaron beslotenlo. de verslagen JorJ- -wrijfpunten drukken sen stoomer Ivd den nacht, voor dat de stoomer van Lahoean naar Singapore zou vertrek ken, kwam mevrouw Neubronner op dek met haar kindje van twee jaar in hare armen. Hetzjj iets de aandacht van het kind trok, dan wel uit zuivere rus teloosheid, op een oogenblik, dat de moe der er niet op bedacht was, sprong het uit hare armen en viel in"zee. Eén in genieur van Sandakan, de heer James Sampson, zag hst kind valltn en, zonder zich een oogenblik te bedenken, sprong hij geheel gekleed over boord en had de onuitsprekelijke zelfvoldoening het kind te grijpen. Door den sterken stroom het schip niet kunnende bereiken, zwom hjj met het kind naar de werf, waar hjj het aan de herig ontstelde moeder weder- g»f. De moed en menschenliefde van dezen heer zijn te grooter, daar het stikdonker was, toen hij in zee sprong en de plaats, waar de stoomer lag, van haaien en alli gators wemelt. Een minderjarige, die Zaterdag middag door de politie te Amsterdam naar de ouderlijke woning zou worden teruggebracht, wist nabjj de Westelijke Viaduct haren geleider t® ontloopen en sprong in het water. Hoewel de recher cheur niet zwemmen kon, sprong hij het meisje acht®rna, maar noch hem, noch den ter hulp toegeschoten schippers mocht het gelukken de drenkelinge te redden. Zjj werd levenloos opgehaald en de re chercheur niet zonder moeite gered. Volgens de Asser Ct." zijn de cipier in het huis van arrest en bewaring te Assen, de h®er A. J. Oudijk, en de bewaarders G. Hommes ®n H. Lunshof, naar aanleiding van de ontvluchting uit de gevangenis van den kok Dittmer, m®t ingang van 15 dezer voor onbtpaalden tijd door den minister van justitie in hunne betrekkingen geschorst. Hunn® fanctiën zullen worden waargenomen door den eersten bewaarder uit de ge vangenis te Rotterdam, en door G. Bos man en A. Martjjn, te Assen. Betreffende een geval, waarvan reeds kortelijk melding gemaakt is in een vorig nommer, schrjjft men uit Tietjerk aan de »N. Rott. Ct.": Heel lang geleden, in den eoogenaamden „Franschen tijd" (1795), woonde er ergens in Frijnwouden een jongmensch, B. van der Kooi genaamd, die in de eonscriptie viel en soldaat moest worden. Onaangenaam vooruitzicht veel gevaar en ver van knie, om missokien in den zette. In haren angst liep zjj de deur uit en sprong in de sloot, die vlak voor hare woning ligt. Haar echtgenoot snelde haar na en hielp haar uit haren ontzet- tenden toestand, hetgeen hem niet dan met veel moeite mocht gelukken. De vrouw is vreeseljjk met brand wonden overdekt en verkeert in een deer- niswaardigen toestand, terwjjl de man ook eenige brandwonden, vooral aan de hand, bekwam. Omtrent den moord te Heenvliet, wordt nog het volgende gemeld Tusscben Heenvliet en Zwartewaal ligt bene- dendijks een oade hofstede, toebehoorende aan den heer C. Kwak te Heenvliet. Deze wordt bewoond door den bedrijfboer van den genoem den heer Kwak, en door een arbeider 8. Kwak, met diens jonge vrouw en huisgezin. Zaterdagavond verspreidde zich in de buurt het gerucht, dat de vrouw van genoemden S. Kwak met afgesneden hals in de schuur gevon den was. De rijksveldwachter van Nienwersluis, een buurtschap onder Heenvliet behoorende, stelde een onderzoek in en waarschuwde den burgemeester, die terstond de justitie te Rotter dam kennis gaf. Daar geen spoor van een moordenaar te ontdekken was, dacht men eerst nog eenigszins aan zelfmoord, ofschoon de ver schrikkelijk verminkte toestand van het lijk dit vermoeden eigenlijk geheel bniten sloot. De justitie kwam Zondagmorgen ten 10 nre, deed het lijk schouwen, ondervroeg den bedrijf boer en zijn vrouw, die samen met Kwak de hoeve bewoonde, maar ontving geenerlei licht, en ging das Zondagmiddag onverrichter zake terug, behoudt/ jat jjjj p&rtum" van het lijk, genaturaliseerd Èng^ériu V, c ^verscheen er na zijn verscheiden in de Britsche bladen ren oproeping geplaatst door tnsschenkomst van h,t ministerie van koloniën, waarin de erfgenamen van sir Charles Smith werden verzocht zich bij de regeering aan tc melden, aangezien de erflater kinderloos was overleden. Niemand verscheen om zijne rechten te bewijzen. Ingelicht door den Neder]andschen gezant, bleek later dat v. d. Kooi en Charles Smith een en dezelfde persoon geweest waren. Alzoo verscheen er in de voornaamste Hollandsche dagbladen een nieuwe oproeping. Groote cou ranten, evenwel, worden, om financieele redenen, niet door iedereen gelezen, en zoo geschiedde het dan ook, dat van het aanzienlijke aantal erfgenamen slechts één de oproeping onder de oogen kreeg. Zorgvuldig verzweeg hij voor de overige belanghebbenden de gewichtige ontdek king, verschafte zich intusschen de noodige legi timatiepapieren en palmde op vertoon daarvan stillekens de millioenen in. Tot zoover ging alles goed. Later schijnt men achter die boevenstreek te zijn gekomen, althans een der mede-erfgenamen riep door middel van de „Leeuwarder Courant" de verwanten VHn wij len B. r. d. Kooi op, ten einde pogingen aan te wenden, om over een en ander het volle licht te doen opgaan. En toen kwamen zij bij elkaar, voor het meerendeel zeer behoeftige lieden. Er werd gesproken, drak gesproken, en het resultaat was, dat men, zoo mogelijk, tot een proces diende te geraken. Opgewonden gingen de lieden uit een. B. v. d. Kooi, alias Charles Smith, werd vergeleken bij Monte Christo. Zal het werkelijk tot een proces komen F Of zal men, wanneer de eerste opwinding voorbij is, de zaak blanw blauw laten F Hoe het zij, de geschiedenis verwekt hiar in den omtrek veel sensatie, natuurlijk het meest bij hen, die wanen, dat weldra de gulden tijd voor hen zal aanbre ken. Wat het laatste betreft, ik hoop van harte, dat zij in hunne blijde verwachtingen niet te leurgesteld worden, want daar zijn onder de belanghebbenden (naar ik meen een goede 70) menschen, die, èn om hun rechtschapen wandel èn om hunne noeste vlijt, verdienen, dat znlk een onverwacht geluk hun ten deel valt. Bremerhaven, 14 Jan. Omtrent het verongelukken van het te Hamburg te huis behoorende stoomschip Feronia, kapt. Paulsen, waarvan veertien personen door het stoomschip Berlin werden gered en alhier aangebracht, zjjn de volgende bijzonderheden bekend geworden. De Feronia, geladen met stukgoed en machinerieën verliet Maandagochtend Hamburg met bestemming naar Singapore en Yokohama en passeerde denzelfden middag Cuxhaven. In den beginne had men gunstig weder, maar tegen den avond nam de wind toe en ging over in een storm uit het N. N. W. met geweldige zeeën. De stortzeeën, welke over het schip sloegen, maakten schoon dek, het roer werd beschadigd en des middernachts was het niet meer te besturen, waardoor Perthus, Zaterdagmorgen op de Rebben bij Hellevoetsluis gestrand, wordt aan de »Amst." geschreven, dat de Brielsche reddingboot, na eerst door de pas aan gekomen passagiersboot »Maasnymph naar buiten te zijn gesleept, het schip niet langs zij kon komen van wege de verschrikkelijke branding, en zij toen de equipage één voor één gered heeft door vóór het schip heen en weer manoeu- vreerende telkens één man op te pikken, daarbij gebruik makende van de ankerreep. De bemanning bestond uit 13 man, zjjnde 11 man equipage, een Hollandsche en een Engelsche loods. Een man had met een jol het schip verlaten om te zien door de branding te komen de jol was omgeslagen, waarop de schipbreukeling op de kiel was gaan zitten. Aldus drij vende was hij door een Stellendamsche blazerschuit opgevischt, die hem aan de terugkeerende reddingboot overgaf. De bemanning van de reddingboot, die het kunststuk der reddingvolbracht, bestond uitB. 't Hart, schipper en de sloeperlieden T. Verhagen, H. de Valois, S. Fasol, C. Dorsman, J. Kans en P. 't Hart. De namen dier wakkere mannen ver dienen algemeene bekendheid. Het volgend geval van oplichting werd dezer dagen behandeld voor de recht- band te Assen; Een loopjongen bij den apotheker, R. te H. stal eerst eenige ge lukkig geheel onschuldige, pillen van zijn deed die in een doosje, dat hij laten dó»?1 - '^aanwijzing der pillen voor zoodat de zich daarin vv M|jk;<(yan den dokter nen verdronken. De lading toen met 2350 ton goederen, waaronder zeer veer lichte koopmanschappen, terwijl hetstoom- schip bij het vertrek een diepgang had n 20 voet. Op het landgoed Fahrenhotz, bij Marlow, in Mecklenburg, is Zaterdag een brand uitgebroken, waarbij 77 koeien en 160 schapen in de vlammen zijn omgeko men. Verleden jaar kwam te Philadelphia zekere professor King, uit Boston, die in vertrouwelijke circulaires aan de dames wereld verkondigde, dat hij voor de som ma van tien dollars kunstmatige kuiltjes in de wangen kon maken, die van na tuurlijke niet waren te onderscheiden. Een jonge dame, die er allerliefst uitzag, maar helaas geen kuiltjes in de wangen bezat, besloot na langen tjjd te hebben geaarzeld, van de kunstvaardigheid van professor King gebruik te maken. Toen zij bjj hem kwam, verzocht hij haar te gaan zitten en te lachen. Eensklaps sprong de jonge dame jam merend op, omdat zij ontzettende pijn in haar linkerwang gevoelde en dat niette genstaande de professor had verzekerd dat de operatie hoegenaamd geen pijn deed. Met heel veel moeite liet zij zich er toe bewegen de operatie ook aan de rech terwang te ondergaan. De professor" wiesch daarop het bloed af, en legde pleisters op de wonden. Den volgenden morgen was het gelaat der jjdele dame op ontzettende wijze ge zwollen en wekenlang leed zjj de afschu welijkste pijnen, totdat zjj eindelijk bij een werkelijk ehirurg hulp zocht. De arme jonge dame heeft tegenwoor dig wel een kuiltje in de linkerwang, maar de rechterwang wordt door een leelijk litteeken ontsierd, dat het gelaat bij het spreken zelfs misvormt. John Majee, die aan den Prins van Wales een dreigbrief heeft geschreven om hem geld af te persen, is tot 7 jaren gevangenisstraf veroordeeld. In de kerk te Schwarzenstein, in de nabjjheid van Rastenberg, dus deelt het Leipz. Tagbl. mede, hangen twee hoefijzers, waaraan de volgende legende verbonden is die, door eeuwen heen, door de vaders aan hun zonen verteld wordt. De kasteleines te Schwarzenstein had Wel is door het Departement van Marine ge zorgd, dat alle mindere geëmployeerden voortaan een vaste aanstelling kunnen bekomen, terwijl werklieden aan het Nederlandsch Werklieden- Pensioenfonds deel kunnen nemen. Wij wenschen echter eens na te gaan in hoe verre het nemen van een vaste aanstelling of het deelnemen aan het Nederlandsch Werklieden- Pensioenfonds, in het belang van mindere geëm ployeerden en werklieden gewenscht ia en komen dan, met de tabellen in de hand, tot dc over tuiging, dat alleen voor jeugdige persoren daar van te profiteeren is; menschen op middelbaren leeftijd kunnen weinig, ouden er hoegenaamd niets van genieten, daarbij komt nog dat mindere geëmployeerden, die zich van een vaste aanstel ling voorzien, neemt aan dat zij hun tractement in tijd van 5 of 8 jaren gestort hebben en hun bet ongeluk treft van te overlijden, dan zijn al hunne gestorte gelden verloren, de achtergeblevene weduwe of kindereu hebben hoegenaamd geen1 recht op restitutie, dat is treurig, na zooveel ontbering geleden te hebben, een belangrijke som verloren te zien, dat is hard, bitter hard Het Nederl. Werklieden-Pensioenfonds is, zooals ik reeds gezegd heb, goed voor zeer jeugdige personen, voor menschen (werklieden) van mid delbaren leeftijd niet aan te bevelen, ten minste niet voor personeel van 's Rijks werven, omdat men in dat fonds te hooge contributiën moet betalen, vooral als men zijn gestorte gelden niet j wil zien verloren gaan. Het ligt ook voor de hand, dat de Directeur en verdere beambtea uit dat fonds moeten bt. taald worden en dat die salarissen nogal bedui dend zijn. Daarom kom ik tot de overtuiging, dat het spreekwoord„Help U zelf," door de mindere geëmployeerden en werklieden aan 's Rijks werf te Willemsoord en ook bij andere werven, in toepassing dient gebracht te worden. Ge weet wat uw toekomst is; wanneer ge niet meer werken kunt, wordt ge doodeenvoudig ont slagen, zonder meerge hebt op niets meer te hopen. Zijne Exc. de Minister kan u nog een gratificatie toeschikken, maar daar kunt ge in De zakken "waïeu ™n 1«™.roep ik u i -n v i ,-Mtó;cnsioenfonds op, onder de tefeuille en het horlogFS^i^,, wen'' nen* 7^-^ïfiëm pl o>i e en Aangaande de moordenaars is noj^o* i# bekend. Men veronderstelt dat zjj stoord werden, toen zjj hun buit telden. Ten minste er werd nog een beurs met geld in den zak van den vermoorde ge vonden. Het was bekend dat de prefect Parjjs verliet met een groote som geld in de portefeuille, welke nu vermist wordt. Volgens de geneesbeeren is de slag, den prefect toegebracht, terstond doodeljjk ge weest. De politie beeft de zaak aan de meest ervaren Parjjsche detective» toe vertrouwd. De prefect Barrème was 46 jaar oud. Als advocaat en raadsheer had hjj een gunstig verleden en allengs was hjj op geklommen, totdat hjj in 1881 tot pre fect van het departement 1'Eure werd benoemd. De heer Barrème was ridder van het legioen van eer. De nationale wedstrijd op schaatsen, welke gisteren te Hamburg zou plaat» hebben, is wegens het ongunstig weder uitgesteld tot heden Dinsdag. De internationale wedstrjjd zal dan Woensdag plaats hebben. M Heldersche Moppen. OP EEN BOERENPLAATS. De heer van Btot juffrouw Hispania: Welnu, ik zal je toonen, dat ik ook inschik kelijk kan wezen, als 't er op aan komt. Ik zal u niet langer het bezit van Karlientje, de groote koe, betwisten; wat meer is, gjj zult haar mogen voederen, ik voor mij verlang niets meer dan haar te melken. o DIEET. Zekere kostschoolhouder komt met een zij ner leerlingen een dokter raadplegen. Dat ventje is zwak, zegt de esculaap, ik zou u raden hem dagelijks versterkende middelen te geven, zooals: bouillon, eieren, biefstuk, dikwijls zeevisch Zeevisch, dokter, is die zoo goed? vraagt de instituteur. Zeker, is het antwoord. Tehuis gekomen, ontving de lijder eiken morgen bij zijn ontbijt: twee garnalen. Een examinator vroeg aan een jongmensch, waaraan men een krankzinnige herkennen kon. Aan de vragen, die hij doet, was het haastig gegeven antwoord.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1