42. 42. Registers TOSSGEEN KRUIS EN TEMPEL, ||üoprm JJaaimacfóitt. gdto gilamtenkur. CONCERT ffiiiü LEONTINE YON DÖTSCSER, REPARATIËN spoeiii en met parantie. LOGEMENTHOUDERS, KOOPLIEDEN, GOUD- en ZILYER- KASHOUDERS. tal Müa" 11181= nee] omgaan; zij vreten \rat een werkman is, zij weten wat een werkman toekomt, zij kannen dus het meest de belangen van den werkman bevor derlijk zijn. Het zijn slechts denkbeelden, die ik aangeef en die ik aan meer verlicht oordeel onderwerp. "Wie neemt nu verder de zaak op zich, wie lokt een vergadering of bijeenkomst uit om tot het gewenschte doel te geraken Helder, Januari 1886. J. H. VISKER Sr. CORRESPONDENTIE. Door X. wordt gevraagd, of er nu eindelijk niet eens gevolg wordt gegeven aan het ver langen van velen, om te vernemen tot welke uitkomsten het onderzoek leidt van het aan de gemeente geleverd gas. Wij kunnen X. op zijn vraag wel geen be paald antwoord geven, doch meenen hem te kunnen verzekeren, dat het onderzoek door den contróleur reeds onderscheidene malen heeft plaats gehad, en dat het verslag daarvan bij 't gemeentebestuur berust. Te gelegener tijd zal daaraan zeker openbaarheid worden ge- £eTen- Redactib. Stoomvaartberichten. Het stoomschip PrinB Alexander, van Amster dam naar Batavia, vertrok 12 Jan. van Suez. Het stoomschip Voorwaarts, van Batavia naar Amsterdam, passeerde 12 Jan. Colombo. Het stoomschip Soenda vertrok 13 Jan. van Amsterdam naar Batavia.. Het stoomschip Prins Frederik is 13 Jan. van Batavia vertrokken naar Amsterdam. Marktberichten. Purmerend, 12 Jan. Aangevoerd 9 Paar den, 61 Melk- en vette Koeien, hooger in prijs, 82 vette Kalveren, f0,80 a 1 per P., handel vlug, 88 nucht. dito f 10 a 24, handel matig, 1101 Schapen en Lammeren, minder in prijs, handel vlug, 134 vette Varkens f0,40 a 0,48 per P., handel vlug, 138 Biggen f 5 a 8, han del stug, 353 Ganzen f 1,75 a 2,25, 72 Zwa nen f6 a 6,50, Kipeieren £4.50 a 5 per 100, 601 P. Boter, f'1,25 a 1,35 per P. Klleine Kaas f 30, Middelbare f 25,50, aan gevoerd 162 st. Schagen, 14 Jan. 7- Paarden f 30 a 70; 5 Geldekoeien f 155 a f 195; 18 nuchteren Kalveren f 11 a f 20; 590 Schapen f 12 a f27; 12 magere Varkens f 12 a f 19; 16 Biggen f 5 a f 7; 30 Kippen f 0,40 a f 1,50; Boter Der kop 70 tot 80 ct.; Kaas per kilogram 0 tot 35 ct.; Kip-Eieren per 100 stuks f3,5" f 4,50.150 Eenden f0.90 af 1.00 Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 12 tot 15 Januari. ONDERTROUWDJ. F. Klok, stuurman bij de marine, en H. J. Bout. A. Kok, torpe- dist en C. de la Court. D. Arends, korporaal der mariniers, en J. M. van der Wel. GEHUWD: A. van der Bent en E. Darp- horn. G. Adrianï en C. J. Verschoor. BEVALLEN: C. Snoeck, geb. Willems, d. A. Westerhof, geb. van der Toorn, z. P. Jon- gejan, geb. Roos, d. J. Jonker, geb. Dito, d. I. Schagen, geb. de Jonge, z. C. C..Korvi"~- de Vries, d. ën O VERLEDEN'" u aerskamei p Nederland. Postf. met geïllustreerden Oudeschild, 15 Januari. Voor de leden der sociëteit »Neptunus" trad gisteren als spreker op de heer Koppen, me| Justus van Maurik's »Een pleizierige nacht." De heer Kroon leverde daarna een bijdrage, en welThijs de Smid," van Cremer. Beide stukken wer den met aandacht gevolgd en met ge noegen gehoord, evenals de bijdragen, welke door eenige andere leden der ver- eeniging werden gehouden. In April zal een vergelijkend onder zoek plaats vinden van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij het vak der posteryen, waartoe vyftien plaatsen ter vervulling zijn opengesteld. De adspiranten behooren zich vóór 1 Maart tot den Minister te wenden. De voorwaarden van aanmelding zijn vermelds in de Staatsct. van 14 dezer. Meldt uit Heenvliet: Woensdag omstreeks 11 uren werd het stoffelijk overschot van de vermoorde vrouw van S. Kwak, onder een toevloed van honderden belangstellenden, ten grave gebracht. Na de begrafenis werd in het raadhuis door den predikant een toespraak gehou den. Voor het gerechtshof te Arnhem heeft deze week de geruchtmakende zaak om trent ds poging tot ontvoering der kin deren van den heer Hoek plaats gehad, waarvan we indertijd een uitvoerig ver slag hebben gegeven. Na een uitvoerig getuigenverhoor nam de officier van ju stitie zijn requisitoir. Hij hield vol, dat er een begin van uit voering der poging tot ontvoering is ge schied. Het Openbaar Ministerie eischt voor de twee eerste beklaagden (Mevr. Bulkley en Kloppers) 2 jaren en voor den derde (Noordhoff) 4 maanden celstraf. Uit Amsterdam meldt men ons Het lijk, Zondag aan d» Prins Hendrik kade opgehaald, bleek heden te zijn dat van de heer J. K.Leidsch student. De in den nacht van 1 op 2 Jan. op de Willemsbrug te Rotterdam gevon den hoed «n parapluie, die bij de politi» gedeponeerd waren, zijn thans herkend als behoorende aan een sedert vermist persoon. Giiteren is op de Hoogstraat te Rotter dam gearresteerd een persoon, die even te voren in een winkel aldaar diefstal pleegde en vroeger meermalen in de ge vangenis is geweest. De Board of trade heeft aan schipper Zacharias van Hoogtellingen, van den Ned men. Thans is dan ook een politiemaat regel genomen, die voorschrijft dat in de laken- en wolfabrieken, de gasvlammen met ijzerdraad moeten omgeven worden. Evenals in bijna geheel Europa, hebben ook in Noord-Amerika in de eerste dagen van het jaar hevige sneeuwstor men gewoed, welke de spoorwegen ver sperden, de telegraafdraden vernielden en allerlei ongelukken veroorzaakten. In het westen is het geducht koud en daalde het kwik tot 40° onder het vriespunt. In do prairiën had het vee veel te lijden van de koude en de sneeuw. Te Louis- ville brak onder het woeden van den storm een hevige brand uit, waardoor eenige menschen het leven verloren, en te Wilmington in Delawara kwamen vier reizigers om, daar twee treinen in botsing kwamen. Op de kust woedde een storm uit het Noord-Oostea, heviger dan in jaren daar het geval was, en op verschillende plaat sen door donder en bliksem vergezeld. Door den bliksem getroffen, geraakte de schoener Mary Farr bjj Long Branch (New-Jersey) in brand en ging met de geheele bemanning verloren. Meer dan 60 vaartuigen leden schipbreuk, meest op de kust ten oosten van Sandy Rock. De reddingsbooten waren overal druk in de weer en de bemanning van menig schip werd gered, maar toch verdronken, voor zoover nu bekend is, meer dan 20 zeelieden. Hevige branden gingen met den storm gepaard. Te Philadelphia brandden drie groote molens af en te Ohio werd het Oberlin Female College door de vlammen vernield, doch gelukkig werden de 130 meisjes en onderwijzeressen, die in het bouw waren, allen gered. Van de brand weer kwamen er drie mannen om het leven. In Alabama bezweek een spoor wegbrug. Kortom, de Amerikaansche bladen bevatten kolommen bijzonderhe den over ongelukken en rampen, door den geduchten storm in het geheele land teweeg gebracht. Op de keizerlijke werf te Kiel zal eerstdaags een begin gemaakt worden met den bouw van een klein drjjvend dok voor torpedobooten. Het dokken van de ze kleine vaartuigen in de grootp' mari ne-dokken is te tjjdroovend an gaat met te groote kosten gepaarddaarom wordt de bouw van het kleine dok noodzakelijk geoordeeld. De kosten zyn berekend op 65,000 mark. De Deensche ingenieur Kelfler heeft een w onderzeeseh tnrped^-^iartuig uitgevon- vischlogger Noordster, van Vlaardir-.v^^4Ult^^!J^^^''ftaaüvr a r Ain een gouden zakuurwerk en aap-^V-i Sa manning geldelijke belooj^-^S™ ge'"etd d°°r Geboren ALIDA MARGARETHA. Dochter van J. SLOP en N. SLOPTienstra. Gouda. 13 Januari 1886. Geboren JAN, Zoon van H. DOGGER en GUURTJE MEIJN. Oudeschild (Texel), 14 Jan. 1886. Bevallen van een Zoon mijn geliefde Echtgenoote I. SCHAGEN'geb. dm JONGE. C. SCHAGEN. Helder, 13 Jan. 1886. Strekkende tot algemeene kennisgeving. Heden werd ons ouderhart opnieuw getroffen, door het overlijden van onze eenigste lieveling ANTJE AN- TONIA, in den aanvalligen leeftijd van circa vijf jaren. IJmuiden, 13 Januari 1886. Haar diepbedroefde Ouders, P. DE WIJN. C. F. BUT. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Heden overleed te 's Gravenhage, onze lieveling BAREND FOKKO OTTO, in den jeugdigen leeftijd van 6 jaar en 8 maanden. Zwaar treft ons deze slag, doch wij hopen in Gods wijzen wil te berusten. Zijne diepbedroefde Ouders, Broeder en Zuster en verdere familie, B. F. OTTO en Echtgenoote. Helder, 15 Januari 1886. Algemeene kennisgeving. Door het ongeluk van jl. Zondag te Koegras, overleed, na een droevig ljjden van vijf dagen, onze geliefde Zoon JAN WAL, in den jeugdigen leeftijd van bijna 10 jaren. Wijzjjne diepbedroefde ouders, brengen onzen dank, aan den Wel EdelZeergel. Heer PELTZER, onze familie, buren en vrienden, voor de liefde en bijstand, in deze droeve dagen a^n ons bewezen. ïoegras, gem. Helder, 15 Jan. '86. K. WAL Jz. K. WALWitvliet. Efe stul boe.V*iuéic.. "T-Tijtu órieven werfai^ '-'(3 gv-iutiyat uciuuuj^'' a a ais erkenning 'Cov„efc B^rachf hoek Keizersgracht 36, flmsteEdam. Tan holiliondcUjke artikelen, Brandnsanrantic. Zondag 17 en Zondag 24 Januari a. t. Geen Godsdienstoefening. Vrije Geref. Gemeente, HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 en 's namidd. 5*/$ uur, Ds. Versteeg. DE KERKERAAD. aan vrienden en bekenden van F. J. HOGÉ en Echtgenoote. 15 Januari 1886. (Wegens afwezigheid eerst nu geplaatst.) op Woensdag 20 Januari 1886. Soliste Groszhl. Meclenb. Kammersangerin en van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam. KENNISGEVING. Door de vele inteekenaren voor de Liefdadigheids-Voorstelling van den Bur gerkring Harmonie, op 18 Januari a. s., zal die op twee avonden plaatshebben; alsdan zullen de roode kaarten uitslui tend geldig zijn op MAANDAG IS JA NUARI en de witte kaarten op DINSDAG 19 JANUARI; er zullen tevens op beide avonden nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar zijn. Namens het Bestuur, BURGERKRING HARMONIE." Vaderland en Oranje. In stede van Maandag 18, op Dinsdag 19 dezer gewone vergadering. Punten van behandeling: Bekening en Verantwoording. HET BESTUUR. 'J/ S a .s., geo in dez»* Omslag. Prijs Een Gnlden. Bijdragen van A. J. deBull; J. M. E. Derksbn L. F. J. Hassels J. Nolet de Brouweue van Steeland E. Latjrillard W. M. Terwogt; G. v. d. Schrapt; den Controleur; W, E. N. Muskeijn; D. F. van Heijst; H. J. Hein; P. Louweese; J. F. Sikken, A. J. Servaas van Rooijen F. F. C. Steinmets P. C. J. Meis A. L. Thierens; L. A. J. Kettmann en anderen. Deze overtreft alle bestaande Naaimachineszij neemt door deze groote ver betering het lastige van weinig ruimte onder den arm weg, waardoor men er gemakkelijk grootere stukken onder kan brengen. Het onovertrefbare mechaniek, dat zich zuiver en geruischloos beweegt, is zoo eenvoudig, dat een kind er mede kan werken. Beleefd wordt men verzocht, alvorens tot den koop wordt overgegaan, eerst een origineele hoogarm Naaimachine te beproeven, KAïrAALWEO- ZMZ. HIIIjIDIEIRnsrCh. GlMterzekerfng. voor Billijke prijzen. Verkrijgbaar aan de Drukkerij van dit Blad. KONINGSTRAAT 511. JonjflinKg-Colleitie Een goed erken»- 1T,ERING 0 middel tegen - Hoest en Verkoudheid zijn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLH, Apothekers te Zeist. Prijs per fleschje 20 Cent. Te Helder bij den Heer L. JELGERSMA Gz., Apotheker. Te Schagen W. A. HAZEU, Apotheker. FEUILLETON. E»n roman uit den tegenwoordigen tijd van 20. H. WIGHART. Hij ging voor liaar staan en dwong haar naar hem te luisteren. Ieder mensch heeft eene bijzondere voorstelling van zijn levens doel zonder dit leidt men een planten leren! Wat wilt gij doen, o Rachel, met alles wat u overblijft? Ik weet wat gij antwoorden wilt, maar die gedachte is zondig, onuitvoer baar. Welke bevrediging kunt gij er in vin den een edel mensch ongelukkig te zien wor den! De eenzaamheid is de vijandin der be droefden! Gij moet iemand hebben die uw verlangen naar wraak wegkust, wiens liefde de plaats inneemt van zijns broeders vriend schap. Ik heb u lief, Rachel! Willem, gij weet niet wat gij zegt! viel zij hem verschrikt in de rede. Ik zou niet weten wat ik voor u ge voel? riep hij hartstochtelijk en nam hare handen in de zijne. Ja, dierbare Rachel, ik weet dat; en sedert de drie jaren waarin gij mij wreed verliet, is mijne liefde dieper en overtuigender geworden. Gelooft gij, dat ik het oogenblik ooit vergeten zal waarin gij u in mijne armen wierpt: wYan u houdt hij innig veel, Willem; verhinder het, red hem en ons?" Haar lichaam sidderde toen hij zoo sprak, maar zij lachte weer koud en scherp. Kan ik het helpen dat mijn hartstocht mijn verstand benevelt? ging hij voort. Zult gij het zwakheid noemen, dat ik het op dit oogenblik nog beter gevoel dan vroeger? Wie bemint, Rachel, geeft om geen verstand de zoete dwaasheid zijns harten acht hij de hoogste wijsheid der wereld. Hoe gelukkig zou ik zijn, zoo gij dit met mij gevoeldet. Gij vordert het onmogelijke! zeide zij somber. Dit mag u nu zoo voorkomen, maar uwe eigenzinnigheid zal niet weerstand kun nen bieden aan het kloppen van uw hart. Er zal eens een dag komen waarop gij u eenzaam en verlaten zult gevoelen. Een on bekend verlangen zal u aangrijpen en uwe tegenwoordige onnatuurlijke rust zal plaats maken voor een natuulrijk gevoel. O, Willem, zwijg toch, gij weet niet hoe gij mij pijnigt! Raak ik werkelijk met mijne woorden een wondeplek in uw hart? Rachel, ziet ge wel dat ge uzelve verloochent! Dat is het begin tot toenadering liefde zonder smart is niet denkbaar. Zij zag hem verwonderd aan: Neen, Wil lem, ik bemin n niet! Maar ik, dierbare Rachel, ik bemin u! riep hij vurig, en deze liefde is opgewassen tegen uwe stijfhoofdigheid. Gij zoudt het mij noch uzelve voor niets ter wereld willen be kennen, dat gij in den strijd met de natuur het onderspit gedolven hebt zoo goed ken ik u reeds. En zoo gij werkelijk slechts vriend schap voor mij gevoelt, dan zult gij bij de ruiling niets verliezenik geef u voor deze koele doorzichtige genegenheid mijn vlam- menden hartstocht en zal geduldig wachten, tot uw hart door het mijne ontvlammen zal. Gij kunt mij uw geluk gerust toevertrouwen, ik zal tevreden zijn zoo ge mijne kussen duldt gij behoeft niet mee te gevoelen. De tijd zal spoedig komen, dat gij naar het hart van een vriend verlangt. Zij rukte zich los en ging naar hare plaats voor het raam terug, waar zij het hoofd liet zakken en lang in hare handen verborg. De wind speelde met de gordijnen en telkens als ze openwaaiden, bescheen een heldere zonne straal de schoone, gepijnigde vrouw. Eindelijk stond Rachel op en gaf haren vriend de hand, die hare bleeke, koude vin gers hartstochtelijk kuste; daarna zeide zy met bevende stem: Juist omdat gij mijner waard zijt, Willem, wil ik voor ons beiden denken ik kan niets beloven wat ik niet houden kan. Uwe liefde zou mij dooden, en mijne onverschilligheid u ongelukkig maken. Stil stil! gij hebt van mijn hart niets te hopen, het is dood! en zonder liefde is het huwelijk iets onwaardigs, een slavenjuk, waar myn geest noch mijn lichaam zich onder bui gen kunnen zonder mij te sehamen over mij- zelve en over u. Gij zult er andera over denken, als gij weet dat ge met mij verbonden zijt, fluisterde hij over haren schouder heen, zoodat zijn voorhoofd haren slaap raakten. Wanneer gij eenmaal gewoon zijt aan de gedachte iets voor mij te zijn, dan zal uw edel hart weldra trachten mijne liefde te vergelden, die gij minstens uwe achting niet ontzeggen kunt. En denkt gij hiermede de groote kloof te kunnen dempen? Achting zou op moeten wegen tegen uwe liefde? riep zij heftig. Ik heb u altijd geacht, Willem. Blijf myn vriend uwe vrouw kan ik niet worden! Neen, neen, riep hij hartstochtelijk en wierp zich voor haar op den grond, gij kunt niet verlangen dat ik opgeef wat gij als on mogelijk beschouwt. Eene nuchtere vriend schap kan de plaats niet vervullen van dit koortsachtig verlangen. Ik brand yan begeerte naar nw hart en gij reikt mij uwe koude hand; ik smacht naar uwe lippen en gij geeft mij slechts een mat lachje; ik noem u met de zoetste woorden der liefde en gij noemt mij afwijzend uw vriend! Rachel, geliefde, ik heb dit oogenblik gevreesd, daar ik mij onwaar dig keurde, tegenover uwe overweldigend» be koorlijkheden, maar een bloera mag niet ver welken, zonder geplukt te zijn, al ware zij nog zoo zeldzaam. Wat vreest gij te zullen verliezen? uwe vrijheid? Rachel is het dan beter de onvruchtbare ketenen van zinneloo- zen haat te dragen dan de vruchtbare gevol gen der liefde? Zijt gij nu iets anders dan de slavin van uw hartstocht? Zij legde smeekend hare handen op zijn heet, neergebogen voorhoofd. Neen, Wil lem, gij doet mij pijn als ge zo» spreekt. Gij hebt volmaakt gelijk in alles wat gij zegt, maar gij vergist u tochik ben uwer onwaar- dig. Zij zeide dit betooverend lief. Zeg, dat ik ondankbaar, gevoelloos ben, of no»m mij evenals utf broeder verschrikkelijk behaagziek, ik zal liet geduldig dragen, maar ik wil niet dat gij denkt, dat ik de waarde uwer liefde niet weet te schatten. Als ik er niet zoo van overtuigd was, dan lag mijne hand reeds in de uwe, eene ruiling die gij mij later als eene groote lafheid voor de voeten zoudt kunnen werpen. Kan een huwe lijk gelukkig zijn, als het op onwaarheid ge bouwd is? Als ik uwen kus niet beantwoor den kan, wilt gij mij dan dwingen dat ik hem vrees? Zij bedekte hare oogen. Weent gij, Rachel? riep hij verschrikt. Zij zag hem aan met benevelde oogen. Neen, de tranen liggen versteend in mijn hart. Als andere menschen hunnen kommer kunnen beweonen, voel ik een gloeiend vuur branden op de plaats waar ik mijne tranen begroef. Zelfs leed van dit oogenblik kan die schat niet opdelven; als dit gelukken mocht, geloof ik dat ik een nieuw leven zou kunnen beginnen. Wilt gij mij toestaan mijne hoop aan dat oogenblik vast te knoopen, vroeg hij, uit zijne knielende houding opstaande. Zijn mond krulde smartelijk toen zij haar hoofd schudde. Weenen zou leeren vergeten! Wat bedoelt gij, Rachel? vroeg hij haastig. Dat ik er aanspraak op maken kon ge lukkig te worden, zeide zij zacht, en steeds sneller en bitterder ging zij voort: Maar het noodlot was geheel tegen mij en legde mij eene taak op die aan eene ver smade en levensmoede toekwam; zij leeft in eene gelukkige atmosfeer, ik adem de bedor ven lucht in van een zondigen haat. O! riep zij snijdend, hoe haat ik haar die de plaats innam welke God voor mij bestemd hadHoe bespot zij, van uit de hoogte, mijne onmacht en prijkt met de schatten die zij wegwerpt, en minacht. Bij deze laatste woorden hield Rachel eensklaps op, als ware zij van zich- zelve verschrikt. Willem sloeg haar uiterst bezorgd gade. Gij zijt ziek, Rachel, als gij uwen min naar niet in mij wilt erkennen, dan zult gij toch de zorg van uw vriend niet afwijzen. Ik Ik ben ongerust over uwe gezondheid, Ra chel; sta mij toe wat ik n vragen zal. Wat is het; ik zou gelukkig zijn, zoo ik u een dienst kon bewijzen, zeide zij, zich met geweld kalmeerend. Sta mij dan toe dat ik Manuel bij u zend; hem alleen vertrouw ik de zorg toe voor het liefste wat ik bezit. Als ware zij door een adder gestoken, zoo sprong zij op. Zijt gij gek? Van u ver wachtte ik steun en gij wilt het verraad bij mij brengen? Denkt gij dat ik, na alles wat er gebeurd is, zijne kunst zou willen aanne men als een aalmoes mij van de tafel zijner vrouw toegeworpen? Ik heb zijne wijsheid niet noodig ik kan zonder haar leven, ik zal ook zonder haar kunnen sterven. Krank of behaagziek! Bi'avo! Gij weet het, geloof ik, niet genoeg naar waarde te schatten. Welk een menschenkenner is toch uw beroemde broeder! Een toornig scherp lachje liet zij op deze honende woorden volgen. Hij noemt ons ijdel en zijn geslacht spreekt hij hiervan vrij. Wie was ijdeler dan hij? Al zijne liefde is niets dan eene armzalige ijdelheid. Niet waar, het streelde zijne zelfvergoding zich te zien aanhalen door een engel uit een oud, adellijk geslacht! Het opzien dat zijne keuze verwekte, vergrootte slechts de bekoorlijkheid dezer liefde. Ha, ha, wat speelden zij beiden mooi comedie met elkander! Wordt v»rvolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2