JiiHti 16. Prijs-Opgaaf „De Tijdgeest" DE ROCHESTER LAMP. W. V. BRUINVIS. Pantoffels iet ïiltzelee. WINTERMANTELS, Schouwburg TIVOLI. Liefdadigheids-Voorstelling, Na afloop fler Voorstelling „TURNEN," LOEVESTEIN IN 1570. TURNEN. VAN HET MAGAZIJN AAHBSSTEDIH6. Hoofdgracht No. 80. Hoofdgracht No. 80. Opruiming der nog voorradige Hoofdgracht No. 80. Hoofdgracht No. 80. Diverse Lekkernijen, H0LZMULLER. KAÏOEIIH KLEBMIGSTOïFEH. DAMES W OLLEN KLEEDINGSTOMN Koppen's Verkoophuis. TIMMERWERKEN. J. en S. VAN DAL, NUMMERYERWISSELAARS. .tayrijs ter meer!! fraai I taHa pirip pal vtttMnit STOFTHEE. TÜSSCHEN RROIS EN TEMPEL. ten voordeele van den oud-matroos U kl. J. P. B. VAN DONGEN, en Echtgenoote, op Donderdag den 21 Januari 1886, te geren door de Korporaals- Vereeniging van Land- en Zeemacht «Eendracht maakt Macht,» met geheel belanglooze en welwillende medewerking van het Groote Strijk orkest der Kon. Nederl. Marine, onder leiding van den Heer L. A. SCHOUTEN. onder leiding van den Hr. J. A. Donk. op tb voeben stukken t Historisch Drama in vijf Bedryven, door H. KROON Dz. Mise en Scène van J. P. de Graauw, en een Slot-Tableau door B. J. D. Bosch. Costame» vaa den Hr. NIEUWEXDUIS. DAARNA OP VERZOEK: Tot gemak van het publiek zijn in de zaal tafeltjes geplaatst. Na afloop BAL. KÜTRÉE Tf0r een Hcer 99 Cent' eene Dame 49 KAARTEN zijn te bekomen bij de HH. Dinijs (Café Passage), Kan aal wegBak ker, id.de Jong, id.Beugeling, Loods- gracht, en verder aan het Lokaal, alwaar eok plaateen zyn te bespreken, a 10 Ct. KERKVOOGDEN DER HERVORMDE GEMEENTE te Oosterland op Wierin- gen, zullen op Dlnidag den 26a Januari 1886, des middags te 12 uren, in het lokaal C. VERFAILLE, te den Oever, aanbesteden: Het afbreken en bouwen van de Kerk te Oosterland op Wieringen. Het bestek met de teekeniug ligt ter inzage in genoemd lokaal en is op franco aanvrage tegen betaling van fl.per exemplaar te bekomen aan de Pastorie te Oosterland en bij den architect T. C. VAN DER STER te Hoorn, door wigp nadere inlichtiugen Aanwjjzif^aen gegeven, dingjl$a Geer^, ^en dag vóór de beste- middags ten 2 ure. benevens alle WINTER-ARTIKELEN, BAAIEN, BEVEBS en FLANELLEN. F. TH. LTTIJCKZ, Se ll« HOOFDGRACHT 49. tefeo billijke prijzen. Het Bedden-Magazijn, Hoofdgracht K 78, is ruim voorzien van BEDDEN, MA TRASSEN, DEKENS, LEDE KANTEN, enz., tot lage prijzen. Afdeellug Gekleurde en pa»r«e KATOENTJES, echte kleuren, ran 7, 10, 12'/, en 15 Cent. Gekleurde Fantasie-KATOEN'EN, spotprijzen ran 10, 15 en 20 Cent. Gekleurde effen ZANELLAS of SATINS, diverse kleuren 15, 20 en 25 Cents. Gekleurde gedrukte ZANELLAS of SATINS, ran 10, 15, 20 en 25 Cent. Rouw-Katoenen en PERCALS, van 15, 20 en 25 Cents. Gedrukte gestreepte Overhemden PERCALS, van 10, 15 en 20 Cents. Getverkts en effen klenren PIQUÉS van 15, 20, 25 en 30 Cents. Gedrukte DRILLS, geruit, gestreept en gewerkt, Tan 10, 15 en 20 Cents. ZEPHYRS of TOILE DU NORD, gewerkt en geruit, van 71/,, 10 en 121/, Cents. OXFORDS, gestreepte echte kleur, 5/4 breed, van 7'/i, 10 en 15 Cents. Gedrukte gestreepte KEPERS, voor Nachtgoed, van 12'/„ 15, 20 en 25 Cents. Afaeollng Wollen kleine ruitjes STOFFEN, 8, 10, 121/, en 15 Cents. Wollen SERGES FOULE, extra koopje, effen bronze, marine en leverkleur, 15 Ct. Wollen KOORD-RIPS in 5/4 breedte van af 15 Ct. en 6/4 breedte van af 20 Ct. Wollen gewerkte STOFFEN (Diamantés) effen kleuren, van 15, 20 en 25 Ct. Wollen SICILIENNES of ALPACCA'S, diverse kleuren, van 17ys en 20 Ct. Wollen Rouw-STOFFEN, van 121/,, 15, 20 en 25 Cts. 6/4 breed van af 30 Ct. Wollen CRÊPES, prachtige stof in alle kleuren. 7/4 breedte van 45 Cts. Wollen effen kleuren 2-Els THIBETS, van af 35 Cents, extra zwaar 70 Cts. Wollen SCHOTSCHE RUITEN, 5/4 breedte van af 15 Ct. 2-Els breedte van af 35 Ct. Wollen DIAGONAAL-STOFFEN, effen kleuren, 6/4 breed, 30 en 35 Ct. Wollen ZOMERSTOFFEN, prachtige kwaliteiten, om op te ruimen tot 15 en 20 Ct. Wollen, zware TRICOT-STOFFEN, effen en jaspé kleuren,5/4 breedte, 171/» 25 Ct. Zware, solide kwaliteit DAMESLAKEN, diverse kleuren, 25 Cent. Wollen gekleurde FLANELLEN voor Peignoirs, effen en gewerkt, van 20 tot 70 Ct. Zwarte LUSTERS,^PARAMATTAS Zwart. TCV?,'"6"1 breedten 5/4, 7/4, 9/4 en 10/4. Zwjr'- C "ï/4 breedte, ran 30, 40, 50, 60, 75 en 90 Ct., prachtigs klsur zwart. --7T! -ïf-nlts, PRINCETTA en MOIRÉE, van 15, 20, 25, 30 sn 40 Cents, •n Groote stalen van alle bovengenoemde goederen, ziju op aanvraag binnen deze gemeente verkrijgbaar. Tijdsomstandigheden en toenemende concurren tie, hebben ons doen hesluiten een belangrijke wij ziging in de winstberekening op alle onze goederen te brengen, welke van af 1 Januari is ingegaan. De enorme sorteeringen in alle genres Katoenen en Wollen Dames- en Kinder-Kleedingstoffen, stellen ons in staat aan alle billijke verlangens te kunnen voldoen. B9** De volgende week volgt de prijsnoteering AFDEELING WITTE GOEDEREN. Spe'cialiteit van het magazijn, door uitsluitend solide bewerkte grondstoffen en de meest uitgebreide sorteering in alle in den handel voorkomende breedten en kwaliteiten, van het meest gewone tot in de fijnste soorten. Ruime sorteering Schuier- en Borstelwerk. ENGELSCH en LEIDSCH Zeemleer en Sponsen. BLIK.WERK.. IJzeren, Houten en Rieten VOGELKOOIEN, enz. Te Helderbij den Heer L. JEL- GERSMA Gz., Apoth.Schagen: W. A. HAZEU, Apoth. Wegens gebrek aan werk! verzoekt de ondergeteekende zeer beleefd, de gunst en recommandatie en door hem te laten verrichten alle voerktmende Voor zeer nette en billijke uitvoering wordt ingestaan. Adres D. SCHENK, Dijkweg 224. vragen voor de lichting van pmmmé ei Aan te melden by den Heer M. VAN PRAAG, in de Middenstraat, Helder. De nieuwe London is de beste der Par- fumerieën om 't gryze haar te doen verawynen, is on schadelijk voor de huid, verft niet en is te Nieuwe diep alleen verkrijgbaar bij Jacques van Rosendael. Prys 85 Cent per flacon en fl.ÖO de dubbele flacon. Deze l^p^fél4^ o\00tstë*vérA)ef'eriDg op het gebied der petroleumverlichting, zoo wel om haar eenvoudig mechanisne Hals om het minimum van olieverbruik en het groot 1 lichtgevende vermogen. Deze lamp'^Sê&êenjdchtsterkte ran vjjf en zestig knarsen en kan onder het branden zonder het minste gevaar g«vuld,wordenxij g»cf,t niet den minsten reuk of walm. Wegens het minimum olieverbruik (nog geen cent per uur) en het heldere licht, worden deze lampen in vele hotels, koffiehuizen, door winkeliers en particulieren boven het gebruik van gas verkozen. Deze lampen breken nooit glazen en laatstgenoemde blijven bij eventneel walmen, door het te hoog opdraaien der pit, steeds heldermede is de genoemde lamp onont- plofbaar. Genoemde lamp kan zonder de minste kosten op elk bestaand gas- ornament geschroefd worden en is ook verkrijgbaar als HANG- en VOETLAMP en wel in vier diverse kleuren, te wetenin gepolijst koper, brons, nickel en vergald. Vervangt met het oog op de lichtsterkte twee a drie gewone gasbranders en is bekroond met de hoogste onderscheiding op de tentoonstelling te Antwerpen. Voorloopig te zien en te bevragen bij J. W. THIJSSEN, Spoorstraat, alhier en worden in den kortst mogelyken tijd franco geleverd door A. C. REUS, Leliegracht hoek Keizersgracht 36, Amsteedam. HugazUa van halshondciyke artikelen. py ie. 2Q en 24 Cent. met Joosjes, Groene of Bloemen gemêleerd. Alleen verkrijgbaar in bet Magazijn „DE KLOK." Westgraolit. FASOL. Helder FEUILLETON. Ban roman uit den tegenwoordigen tijd van 19. H. WIGHART. Zijn zoon! mompelde Rachel tusschen hare op elkander geklemde tanden. Wie zal loochenen, riep Willem, dat ons vroeger geminacht volk tegenwoordig de wetenschap en de kunst beheerscht, ten spijt van hen die ons tegenwerken? Hoe diep moot de rassenhaat in het hart zyn gegrift! sprak Rachel met een won- denrollen opslag van haar schitterende oogen, tot inde laagste klassen, die niets anders van ons volk weten dan dat het handelt, liegt en bedriegt. Men noemt ons zelfs niet bij den naam. Daar komt de Jood! zegt men en de vrouwen komen nader en loven en bieden, daar zy ons niet vertrouwen. De man van stand bespot ons, beschouwt ons als paria's en wyst ons de deur, hoewel hij ons geld ge bruikt als hy het noodig heeft. Manuel wist dit alles en toch kuste hij de hand, die zijn volk pijnigt! Zij was overweldigend schoon, de toon harer stem zette Willems haft ge heel in vuur. Gij kunt mij niet doen boeten voor liet geen gij hun ten laste legt, zeide hij, hare neerhangende rechterhand grijpend. Zij zag hem onderzoekend aan. Na zoo langdurig stilzwijgen stroomde haar gevoel voortdurend over. Gij zijt de eenige, wien ik rekenschap wil geven van hetgeen ik in den vreemde ge daan heb, daar gij ook de eenige zijt, die mij niet miskent om mijne hardnekkigheid. Zij denken allen dat ik gevlucht ben om mijne woede te vergeten, zij dachten dat on der Italië's zon, in Gods schoonsten tuin, myne vyandschap verstikken zou en ik als een her horen Rachel terug zou keeren. In Italië ben ik wel geweest, maar van het schoone heb ik er weinig gezien; ik ben er heengegaan om myne kennis te vermeerderen. Ik wilde de reden leeren kennen, waarom ik zyn drem pel niet meer overschijden konIk ging naar Rome. Denkt gij, dat ik nieuwsgierig was naar de pracht der processiën of de won deren van het verleden? Neen, naai- de oude Jodenhoeken ben ik gegaan, daar, waar de Tiber zijn vochtige, giftige dampen onder de ellendige bewoners dezer donkere straten ver spreidt. Het Ghetlo van Rome is de ware plaats niet om verzoening te prediken. Gij hebt hen niet gezien, onze, zijne geloofsge- nooten, die door de onbarmhartigheid dei- Christenen als melaatschen in de smerigste hoeken teruggedreven werden en daarin treu ren nu evengoed als vroeger. Ik dacht niet dat ge zoo sentimenteel waart om u te kunnen verkwikken aan den kwetsenden indruk, teneinde uw gevoel vleien. Gij hadt beter gedaan er aan te den ken dat die pauselijke barbaarschheid voorbij is; dat weten de bewoners van het Ghetto eveneens en zij troosten zich met de gedachte, dat hun geloof sterker is dan alle godsdien stige secten. De gele schandhoed van vroeger heeft plaats gemaakt voor zeer vele doctors hoeden en eereteekenen. Iedere boom wortelt in de diepte het Ghetto is de donkere, smerige grond, waaruit een breedgetakte stam ontspruit, die zijne bloesems en takken tot in de hoogste kringen verspreidt. Het grootste gebrek van ons volk is zijne ijdelheidgij ziet het niet, dat alleen berekening u daar brengt. De magneet die de deuren voor u opent, is het goud! Den rijkdom huldigt men, niet den bezitter van een Joodschen naamal zijn zij nog zoo hoog gestegen, laat hen wederom arm worden en in het Ghetto zult gij hen terugvinden. Denk niet dat ik deze uitspraak aangenaam vindmet tranen in de oogen heb ik vaak de ellende van ons volk aanschouwd. Zij drukte hare handen tegen hare borst, die door hare opgewondenheid op en neder ging. Hare stem beefde, toen zy zacht voort ging. Zie Willem, menigen nacht bracht ik door op de puïnhoopen van onzen roem en gaf daar lucht aan mijne bitterheid; mijne phantasie zweefde door het tegenwoordige, de smadelijke beelden van het verleden. De maan teekende ze aan mijne voeten en het kwam my voor of zij mij den ontrouw van mijn broe der verweten. Ik zag het met bloemen ver sierde dak, waarop de kerkvorsten lachend naar hunne menschenjachten zagen en toen het zilveren licht der maan den purpe ren troonhemel bescheen zag ik een zeer schoone vrouw staan, met blauwe oogen en blond haar, zijne vrouw was het, Manuels geliefde. Rachel, kom tot uzelve! riep Willem Goldstein verschrikt. Zy duwde hem terug. U hebt haar lachen niet gehoord, dien wilden honenden lach, waarmede zij de vermoeiden vervolgde haar blanke hals schitterde in het bevende licht, toen zij ver vooroverboog. Een kwam er achteraan loopen, het was de laatste ontzet hield ik den adem in hij zag zoo innig naar boven, naar het blonde wijf en zij? Met de borst vooruit schudde zij hare lokken terug terwijl zij jubelend en ver achtend in de handen klapte hij wankelde verder, met de handen voor het gelaat het was Manuel! Rachel, goddelijke verkondigster der haat, waarom bekent ge mij uwe heiligste gedach ten? Waarom draagt ge voor het oog dei- wereld een masker, dat gij voor mij afneemt? Gij kunt niet boos zyn, als ik dit oogenblik beschouw als den hoeksteen van mijn geluk! Zij zag hem verstrooid aan. Zijn geluk, zegt ge? Zijn geluk is zijne eer, zyn welver diende trots. Denkt ge dat mijn droombeeld geen waarheid bevat. Ben ik dan de eenige onder u, die de gevolgen zie, of zijt gij om zijnentwille bevreesd de dingen bij hun wa ren naam te noemen? Leest ge dan geen kinderachtige halsstarrigheid en verwaand heid in hare trekken? Neen, wat meer is, er ligt verachting en geringschatting tegenover onze geloofsgenooten in hare zinnelijke oogen 1 Let op, er zal een oogenblik komen, waarin zij zich over haren man schamen zal! Alles wat gij zegt heb ik reeds lang geloofd. Wien heeft zij meer kwaad gedaan dan my, die rustverstoorster? Tegen haar moogt gij uw rechtmatigen toorn botvieren, maar Manuel moet gij ter wille zyner liefde beklagen. Liefde, zeide zij koud, dit gevoel ken ik niet! Gij kent het wel! zeide hij warm. Wie zoo haten kan, moet een onuitputtelijke bron van liefde in het hart dragen. Rachel trad naar het venster en schoof de zware gordynen weg, zoodat eene breede zon nestraal eensklaps het vertrek en hare ko ninklijke figuur bestraalde. Verblind door het licht, vielen hare oogleden dicht, over haar zooeven nog vlammend oog, hare lippen beef den niet meer het was alsof de zee, door een stormwind beroerd, plotseling tot hare ge wone kalmte terugkeerde. Vertrek! zeide zij, zonder om te zien ik ben niet te helpen! Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij tan G. DE BOER At.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4