't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1350. Zaterdag 23 Januari 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. •s&jy Abonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. 3 franco per post75 Afsonderlyke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Advortontlën van 1 tot 5 regels 25 Cent Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. JANUARI, (Louwmaand) 31 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 52 m. Onderg. 4 u. 27 m. Zondag 24 Maandag 25 Dinsdag 26 Laatste Kwartier. "Woensdag 27 Donderdag 28 Vrijdag 29 Zaterdag 30 HELDER, 22 Januari 1886. Aan bet Westerstrand op Texel is een zeepaling aangespoeld, wegende 26 halve K.G. en 2 meter lang. De heer d. H., te Meersen, wilde Zaterdagavond een hem als onontplof- baar verkochte petroleumlamp uitblazen, waarvan het gevolg was dat de vlam in den bol sloeg en er een ontploffing volgde. Het brandende vocht vloog hem -in 't aangezicht en op de handen en veroorzaakte hevige brandwonden. Aan vankelijk geloofde men, dat hij het ge zicht had verloren, doch gelukkig schijnt dit niet het geval te zyn. Alleen zijn de oogleden gebrand en daardoor gezwollen. Het hof te Amsterdam deed Dins dag uitspraak in een strafzaak, die ge lukkig betrekkelijk zelden voorkomt. H. N. S. was opzichter bij de stadsreiniging te Amsterdam. Als zoo^mig was hij o.a. belast met het opmaken van de lijsten, die aanwijzenhoeveel uren ieder werk man heeft gearbeid. De werklieden ont vangen betaling voor 't aantal werkuren, dat zij, volgens door den opzichter inge- leverden staat, gewerkt hebben. S. nu had veertien malen valsche lijsten inge leverd, door nl. voor sommige werklieden meer uren op te geven, dan zij werkelijk gearbeid hadden. Die werklieden ont vingen zoodoende meer loon dan waarop zij aanspruak hadden het slimste van de zaak was evenwel, dat zij het te veel ontvangene aan den opzichter uitkeerden. Bij arrest van Dinsdag verklaarde het hof hem aan de beschreven feiten schul dig en werd de ontrouwe opzichter ver oordeeld tot een celstraf van 183 dagen en 27 geldboeten van f 50, subs. twee dagen cel voor iedere hoete. Wegens de in de jongste dagen bij het regiment grenadiers en jagers voor gekomen gevallen van hersenvlies- en longontsteking, waarvan verscheidene met doodelijk gevolg een verschijnsel dat vooral bij de wachthebbenden wordt waargenomen is besloten, de wacht lokalen en de slaapzalen te ontsmetten. Bij de 2e comp. van het 4e bat., waar voornamelijk bedoeld® gevallen waarge nomen werden, wordt het nachtleger vernieuwd. De arrond. rechtbank te Dordrecht heeft Dinsdag naar de Dord. Ct. mede deelt, in raadkamer vergaderd, rechtsin gang verleend met bevel tot gevangen neming tegen den deurwaarder bij die rechtbank W. G., ter zake van misbruik van vertrouwen. Bedoelde persoon heeft zich Zaterdag jl. zonder kennisgeving of verlof uit de gemeente verwijderd. Naar de N. R. Ct. meldt, is hij reeds te Rotterdam aangehouden. Uit Amsterdam schrijft men aan het Rott. Nieuwsbl. Iu een circulaire deelen de heeren El- lerman, Harras Co. mede, dat zij de uitgave van de Amsterdammer" zullen moeten stakeu, wanneer er niet f 200,000 nieuw kapitaal komt. Het blad heeft dus, met de f150,000 van verleden jaar, ??rÏTaaÜ0 kek driejarig bestaan 'nu reeds f650,000 gekost. De ontvluchting uit de cellulaire gevangenis te Amsterdam heeft op de volgende wijze plaats gehad. De open plaats, waar de gevaDgenen gelegenheid hebben lucht te scheppen, is rond, zoodat de muren, die op die plaats straalsgewijze uitloopen, en waartusschen telkens een gevangene zich bevindt, el kander dicht naderen. Toen de bewaarder de plaats, waar Wedemeijer zich bevond, voorbij was geloopen, wist deze zich met de handen tegen den eenen muur en met de voeten tegen den anderen om hoog te werken en zoo over den muur in den tuin te geraken, van waar hij verder ontkwam, alles terwijl de bewaar der den omgang deed en hem den rug toekeerde. De ontvluchting is dus bevorderd door den bouw van de gevangenis en ook door het niet plaatsen van schildwachten op verschillende punten huiten de gevan genis of zooals het elders geschiedt boven op den muur. De strafwet bedreigt tegen een gevan gene, die ontvlucht, enkel straf als hij »door middel van uitbreken of door ge weld" ontkomt of tracht te ontkomen, wat hier niet heeft plaats gehad. De bewaker, door wiens onachtzaamheid de ontvluchting is mogelijk gemaakt, is vrij van gevangenisstraf, ingeval de ontkomene binnen vier maanden weder gevat wordt, en geen ..nder misdrijf intusschen heeft gepleegd. Nu W. weder gevat is, zal de zaak dus geen ernstige gevolgen hebben. Een knaapje van 8 jaren viel dezer dagen te Arkel in het water; zijn broertje van had de tegenwoordigheid^-- geest een stok te halen om hem aaar- mede te redden maar ongelukkig was de stok te kort en verdween de redder ook in de diepte. Eerst na eenige mi nuten werden beiden door clen spoorbrug wachter voor levenloos opgehaald. Door den hr. Backer, stationschef, werden ech ter dadelijk de voorschriften der Maat schappij tot redding van Drenkelingen toegepast, en hij mocht de voldoening smaken, de levensgeesten bij beiden weder op te wekken. By den jongste werden genoemde voor schriften een half uur, bjj den oudste een geheel uur toegepast, voor men teeke nen van leven bespeurde. Petroleum als brandstof voor stoomschepen. Omtrent dit onderwerp, waarop reeds meermalen werd gewezen, vermeldt het tijdschrift Iron, dat men tegenwoordig in Californië met zeer bevredigende uitkom sten de petroleum aan boord van stoom schepen tot brandstof bezigt. Door een stoomschip werd daardoor in den tijd van vijf maanden op een ge lijk tijdvak in het vorige jaar, toen steen kolen gebruikt werden, 7000 dollars uit gewonnen. Buitendien bezigde men 4 stokers minder: waardoor 240 doUars per maand aan gagie werd bespaard. In een ander geval was de besparing aan brandstof 17 percent. Naar men zegt, zou ook de Central Pacific Spoorweg-maatschappij'' al hare stoombooten daartoe willen inrichten waardoor sij zich niettegenstaande de groote kosten van aanleg, belangrijke he sparingen voorstelt. De gemiddelde prjjs per stoomkolen wordt in Californië op 7 dollars per ton e* die van petroleum op 4 dollarcents de gallon geschat. Daar nu 100 gallons petroleum evenveel dienst doen als 1 ton kolen, zoo wordt op genoemde hoeveel heid 3 dollars bespaardongerekend nog het mindere arbeidsloon. De werkman Daniël Smith, te Lon den kreeg, toen hij in de vorige week des avonds tehuis kwam, twist met zijne vrouw, die weldra in een vechtpartij ont aardde. Smith greep de brandende pe troleumlamp en wierp die naar het hoofd zyner vrouw; de ongelukkige werd zwaar getroffen, de lamp ontplofte en de vrouw stond in een oogwenk geheel in vlam. Er kwam spoedig hulp opdagen en de vlammen waren weldra gebluscht, maar de vrouw had zulke zware brandwonden gekregen, dat zij een paar dagen later in een der hospitalen overleed. Smith werd dadelijk na zijn gruwelstuk gearres teerd en zeide op weg naar de gevange nis met een vloek »het is maar heel goed dat ik haar van kant heb gemaakt." De verklaringen der vrouw omtrent het gebeurde, moest de rechter in het hospi taal opnemen; de ongelukkige poogde, tot op het laatste oogenblik toe, haren onmenschelijken echtgenoot in bescher ming te nemen en fluisterde met nauwe lijks verstaanbare stem>Ik geloof dat het een toeval was." De 31 Dec. trad de bankier Ro- bert Spreege te Londen met een 16 jarig meisje, Mary Ann Johnsen genaamd, in 't huwelijk. Des morgens na het huwe lijk zat het jonge paar aan het ontbijt en de jonge vrouw beweerde, dat zjj van de wederzijdsche familie zulke kostbare geschenken bekomen had, dat thans niets meer in staat zou zyn haar in verruk king te brengen. Dë echtgenoot ging echter de weddenschap om een snoer paar- len tegen een half dozijn kussen aan, dat hij binnen het half uur zijn vrouwtje zoo verrassen zou, dajb zij sprakeloos zou blij ven staan. De jonge man ging daarop in een aangrenzende kamer, doch toeu hij ongewoon lang weg bleef en het jon ge vrouwtje op haar kloppen geen ant woord bekwam, werd zij angstig. De denr "werd met gew.dd geopend en men vond den heer Spreege stijf en koud aan een haak van den spiegel hangen. Óp de tafel lag een briefje met de woorden >Een weddengschap moet betaald worden, zelfs ook wanneer mijne lippen eenmaal koud zullen zijn." De reden dezer wan hopige daad is onbekend. Dejongehuw- de vrouw werd daarna ernstig ziek en men vreest voor haar leven. Aan Berthold Auerbach is het vol gende door de Zw. Ct." ontleend: Wacht maar, de tyd komt dat wij je het wandelen met een rotting met gou den knop wel zullen afleeren." Van een sociaal-democratisch straat slijper kwam deze broederlijke groeten is tot een oud heer, die in een der hoofdstraten van Frankfort langs de winkels flaneerde. Broertje hernam de geduldige oude heer myn stok bevestigt het oude spreek woord 't is al geen goud wat er blinktwant dat blinkend hondekopje aan mijn stok is niet van goud; het is maar verguld ik heb betrekking op den rotting, want hij is een gedachtenis van een mijner vrienden; edoch, indien wij er doorkwa men waar wij wezen moeten, ik zou hem gaarne offeren op het altaar des vaderlands, en ik zoo zeggen vriend, hier is miju stok. Maar, wat zoudt gy er mee uitvoeren opeten kunt gij hem niet; opdrinken ook nieter een jas van laten maken, ook niet; derhalve, gij zoudt hem te gelde moeten maken; gij zoudt aan Pi«t of Klaas moe ten vragen of hij den stok van u wil koopen; maar die koopt hem niet als hij er niet mee wandelden mag, en koopt hem wel, ach, lieve tijd! dan loopt er een ander langs de straat met den mooien rotting; misschien geeft die er je een pak slaag mee." Wederom heeft te Parijs een moord gevolgd door diefstal, plaatsgevonden. Een persoon uit den demi-monde, Ma- rie Arquetant, had in het Eden-theater kennis gemaakt met een zeer elegant ge kleed jongmensch, die haar naar haar woning volgde. Haar minnaar, de kas sier van den »Cercle franco-américain," een zekere Blis, die met haar samenwoon de, drong des nachts om 3 uur, niettegen staande de weigering van het dienst meisje, tot de kamer zyner geliefde door en vond haar met afgesneden hals te bed liggen. Een som van 6000 fr. en de juweelen der jonge dame, een waar de van 25000 francs vertegenwoordigende, waren verdwenen. Bij onderzoek bleek, dat de geleider der ongelukkige zich reeds tegen middernacht verwyderd had. Een dynamietontploffing te Lessen heeft drie slachtoffers gemaakt. Een werk man werd het hoofd geheel van den romp gescheiden, een ander werd aan de bee- nen gekwetst en de derde zal het gezicht verliezen. Uit de gevangenis van St. Gilles (Brussel) heeft een Franschman, die in zijn vaderland tot 20 jaren dwangarbeid veroordeeld was voor schriftvervalsching, diefstallen, enz., getracht te ontsnappen door twee tralies van zijn cel doorj te za gen met een zaag, die een meisje hem tusschen den zool van een pantoffel had weten te bezorgen. Gelukkig heeft men de poging nog bijtijds kunnen verijdelen, De Oostenryksche minister van oor log heeft besloten de verplichte inenting in het leger in te voeren. In 't be;_" van October van elk jaar zullen de re- cruten, 93000 in getal, onmiddellijk na aankomst in hunne garnizoensplaatsen in geënt worden. In het afgeloopen jaar zijn in En- gelsche steenkolenmijne* 16 gasontplof fingen voorgekomen, waarvan 10 met een verlies van 322 menschenlevens. Drie ontploffingen alleen veroorzaakten den dood van 300 mijnwerkers. Een zonderling geval van overlyden wordt" hit Red Hil gemeld. In het Earlswood krankzinnigen-ge- sticht stierf d 23en December-, de twin tigjarige Wi_ Arthur Hawley, een idioot, die zich sedert anderhalfjaar in het gesticht bevond, en wiens"iD0?sfan{^ van den beginne af, hopeloos rr-* vefï klaard; niet enkel ontbrak hem het ver stand geheel, maar ook zijn lichaam was zwak, het water liep hem voortdurend uit den mond en hij moest worden aan- en uitgekleed alsof hij een kind was. Bovendien was hij zoo mager als een ge raamte, maar toch buitengewoon gulzig en hij at alles op, wat hij maar kon krij gen-.. Bij de lijkopening vonden de doktoren tot hunne groote verbazing, in de maag van den ongelukkige, groote bundels menschenhaar, kokosvezels, lappen van kleederen, knoopen en allerlei vreemde zaken, die onverteerd waren blijven liggen en eene maagontsteking veroorzaakten, die den dood tengevolge had. Het bleek dat de idioot, wanneer hij een oogenblik onbewaakt was, zijne haren uittrok en die opat, en zijn hoofd was dan ook geheel kaalbij het vlechten van matten, had hy de kokosvezels opgeslikt en toen hem dat werk was afgenomen, had hy zijne kleederen «tuk geplukt en de lappen er van verslondenook spij kers,stroohalmenen andere artikelen waren van zijn gading geweest. De jury verklaarde dat het overlijden van den ongelukkige verhaast was gewor den door het opeten van onverteerbare voorwerpen De nihilisten hebben wederom een stout stukje uitgevoerd. In den nacht van 2 'dezer braken zij in het postkan toor te Rostow, aan den Don, in, en maakten zich van belangrijke correspon- dentiën en dertienduizend roebels mees ter. Een verschrikkelijke ontploffing heeft Vrydagavond in een myn te Wyo- ming (V.-S.) plaats gehad. De ontplof fing geschiedde juist, toen een trein wa gens de schacht binnenkwam, en wel met dit gevolg, dat de wagens met de dertien mijnwerkers, als uit den mond van een kanon werden geschoten. De wagens werden verbrijzeld en de dertien roynwer- kers, allen Mormonen, kwamen om. Op grooten afstand van de schacht vond men nog enkele hunner ledematen. Zondagmorgen geraakte te Lemberg een groote hooiberg in brand, die aan een leverancier van het leger in eigendom toebehoorde en waarop vagebonden des nachts een toevluchtsoord tegen vorst en sneeuw hadden gezocht. Aanvankelijk werd gemeld, dat van zestig dier menscken, die zich op den hooi berg bevonden, slechts twee waren omge komen, maar volgens latere berichten kwamen niet minder dan twintig om, wier verkoolde lichamen met moeite wer den te voorschijn gehaald; de overige mannen waren half gestikt. De dikke rook maakte het werk van de brandweer zeer moeielijk; men vreest dat het onheil van nog grooter oinvaug zal Mijken te zijn geweest, dan voor het oogenblik nog geloofd wordt. In de Anthropologisch Yereeniging te Moskou is deu 21sten December jl. een belangwekkende mededeeling gedaan over kleurblindheid. De Keiz. Maatschap pij tot bevordering van het zeewezen te Moskou heeft nl. in Mei 1885 een circu laire gezonden aan alle 42 zeevaartscho len en besturen van havens in Rusland, houdende de aanwijzing, om kleurenblin de leerlingen op genoemde scholen tot het examen niet toe te laten, en om maat regelen te beramen, dat ook in Rusland het onderzoek van loodsen, matrozen euz. op kleurenblindheid worde toegepast. Uit de onderzoekingen van Ljabinski betref fende de kleurenblindheid sedert 1879 on der de voor de oorlogsvloot bestemde ma trozen enz. naar de methode van Holui- green bewerkstelligd, is gebleken, dat b. v. onder de recruten van het woudryke gouvernement Wologda niet minder dan 7.7 pet. kleurblinden voorkomt, terwijl het cijfer voor het aangrenzende gouver nement Onega slechts 3.9 pet. bedraagt. Met het oog op het feit, dat de kleuren blindheid enkel met betrekking tot het roode^ê?- groene licht voorkomt, en dus feitelijk'tot die °P spoorwe- gen, stoombooten, licnt!£H&® bezigd worden zich I heeft de Moskouer 1L het handelszeewezen voorgesteld, die bei<\e lichtkleuren op schepen en spoorwegen af te schaffen en door blauw en geel licht te vervangen. Prof. Sternow is het met dit voorstel eens. Intusschen is die zaak evenmin eenvou dig uit te voeren, als zij voorshands in 't reine is. Nieuwe onderzoekingen zullen noodig zijn, om prachtisch uitte maken, of blauw en geel voor het doel inderdaad even goed zijn als groen en rood, welke laatste kleuren niet zonder grond tot dus ver alom zijn aangenomen. Toch is de zaak alleszins nader onderzoek overwaard. Heldersche Moppen. STRAAT-LOGICA. //Schaamt ge U niet, zoo'n kleinen jongen te slaan!? Ik begrijp niet, hoe je dat doen kunt «Nu, als je het niet begrijpt, bemoei je er dan ook niet mee o NAïEF. Een Schot reed op een ezel over een schapén- weide. Toen kwam hij aan een vondertje, waar langoor niet over ■wilde. De man reed een eind terug, wendde toen weer en gebruikte eens duch tig de zweep, natuurlijk denkende dat de ezel als hij een flinke vaart had, wel over het vondertje zou springen. Maar nief alzoo. Toen de ezel er vlak by was, bleef hij eensklaps staan, wierp den man over zijn kop en deze kwam aan de overkant terecht. Dadelijk was hij overeind en toen zijn ezel vlak in de domme oogen ziende, zei hij«Dat heb je heel netjes gedaan, maar hoe kom je er nu zelf over?" —o VERZACHTENDE OMSTANDIGHEID. Rechter. Bekentge den kasteuiaker Lijmgraag opden grond geworpen met een knuppel geslagen en vervolgens met uw voeten getrapt te hebben Beschuldigde. Ja, mijnheer de rechter, maar ik vraag een genadige straf, want dit is zoo mijne gewoonte als iemand mij ergert. o EEN RAADSEL OPGEHELDERD. Een eenvoudig man ging naar de stad en zag' aan den toren twee wijzerplaten. Hij begreep niet, waarom dat zoo was, en vroeg iemand, die dicht bij hem stond, waarom men daar twee wij zerplaten had geplaatst. De ander antwoordde «Dat is gebeurd, opdat niemand zou behoe ven te wachten, wanneer een ander op de klok kijkt."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1