Ir. D. ÏAS KIM, Zevende Winterconcert, Dankbetuiging. f Stoomvaartberichten. Het stoomschip Prins van Oranje is 19 Jan. te Batavia aangekomen van Amsterdam. Het stoomschip Voorwaarts is 20 Jan. Aden gepasseerd naar Amsterdam. Het Stoomschip Prins Frederik, van Bata via naar Amsterdam, passeerde 21 Jan. tc Galle. Marktberichten. Purmerend, 19 Jan. Aangevoerd 9 Paar den, 136 Melk- en vette Koeien, lager in prijs handel stug, 105 vette Kalveren f0,80 a 1 per »P-, 80 nucht. dito f 12 a 29, beiden handel vlug, 812 Schapenen Lammeren, prijshoudend, liandel vlug, 71 vette Varkens f0,40 per 0,48 per P., handel vlug, 182 Biggen f5 a 8, handel stug, 69 Ganzen f2 a 2,50, 24 Zwanen f5 a 6, Kipeieren f4 a 5 per 100, 1216 P. Boter, f 1,20 a 1,30 pef P. Kleine Kaas f29, Middelbare f26, aange voerd 125 stapels. Schagen', 21 Jan. 5 Geldekoeien f 160 a f 220; 3 Katfkoeien 85 a f 125; 12 nucht. Kalveren f 12 a f 20; 260 Schapen f 14 a f 20; 10 magere Varkens f 10 a f 14; 28 Biggen t 5 a f 7; 10 Kippen f 0,60 af 1,25; 30 Eenden f 1 a f 1,10; Boter per kop 75 tot 80 cent; Kaas per kilogram 30 tot 35 et.; Kip-Eieren per 100 f 3,50 a f 4,50. 320ste Staatsloterij. 5de Klasse. 2c Lijst. No. 18154 f1500. No. 851 6839 20255 f1000. No. 6330 7399 13077 13617 18496 f400. No. 8778 9697 f200. No. 1179 5038 6347 7143 14146 15154 17179 f100. 3e Lijst. No. 10930 f50000. No. 5985 6877 8092 8194 f1000. No. 8691 12519 12525 12989 14778 f400. No. 2816 4995 12547 17203 f200. No. 6940 6957 12870 13624 20026 f100. 4e Lijst. No. 12141 16290 19289 f 1000. No. 3328 14751 f 400. No. 17844 f 200. No. 2346 4504 5959 7779 9116 12866 17462 18063 19506 19606 f 100. op Dinsdag 26 Januari des avonds te 8 uren. 1. Ouverture zu der Oper.: „Die Zauber- flöte", W. A. Mozart. - 2. Symphonie No. 4 (A Dur), Felix (Italienisehe), Mendelssohn- Burtholdy. - a. Allegro vivace. - b. Andante con moto. - c. Con moto moderato. - d. Sal- tarello-Presto. - 3. Ouverture de 1'Opéra //Orphed aux Enters", Jacques OlFenbach. - 4. a. Gebett, W. A. Mozart. - b. Unterm Balcon, Serenade (fiir Streichquintett,) Richard Wüerat. - 5. Mijosotis (Vcrgiss inein nicht) „Walzer". Caroline Lowthian, (op verzoek.) - 6. Allemal fesch, Grosscs Humoristisches „Marseh-Potpourri". Michaelis. Burgerlijke Stand, gem. «L Van L? W-SifrAilêlder. fanil 22* Januari. ONDER^p,5 leerl ""^9'eil S. Visser. J. Bakker, torpedist, en ïiJüÜWD: P. Diesbergen, loods- de Leeuw. D. H. Stoekenbroek, korporaal, en H. Smid. W. van Hommeien, zeeman, en "VV. F. van Es. J. F. van Niele, stoker, en C. E. Kolder. J. Bonneke, matroos, en G. van Wel. GETROUWD: M. Stigter en A. M. Seif- fers. G. Menijn en A. Kok. G. W. Bovendeert en M. Boerstua. BEVALLENG. J. van der Struijs, geb. Koningstein, z. J. Roeffel, geb. Straghouw z. G. Oostenbrug, geb. Kwinkelenberg, z. A. Ma kelaar, geb. Vlaming, z. H. van Duin, geb. Keij- zcr, z. K. Wiering, geb. Verver, d. J. G. Luij- ters, geb. Gieseler, d. C. M. Zijfers, geb, Slijkerman, z. OVERLEDEN: E. J. Franken, 36 j. C. Brouwer, 26 j. Burgerlijke Stand, gem. Texel. van 14 tot 20 Januari. Geene. ONDERTROUWD GETROUWD: GEBORENNanning, zoon van Jan Maat en Marijtje Duiuker. Jan, zoon van Hendrik Dogger en Guurtje Meijn. Elisabeth, dochter van Pieter do Porto en Jantje Krijnen. Klaas, zoon van Klaas Dogger en Hendrika Dijker. OVERLEDEN: Neeltje List, gehuwd met Frederik Van der Vis, 55 jaren. Ballet, de Beriot, die opnieuw bewees dat hij zijn instrument meesterlijk weet te bespelen. Hebben we gaarne voor de zangnummers van 't koor een woord van lof over, in 't bijzonder maken we melding vau 't slotnummer »Hollandscli Glorie," dat met vuur en goed genuanceerd werd ten gehoore gebracht. Woensdagmorgen haalde men 't lijk van den sergeant-majoor F. op uit een der grachten van 't fort Erfprins. Eenige oogenblikken te voren had deze onder officier zijne woning verlaten om zich naar 't appel te begeven. De torpedoboot groot model Hekla, die in Engeland voorzien is van lanceer- inrichtingen voor Withead torpedo's, is Woensdag onder bevel van den luitenant ter zee der le klasse P. Zegers Veeekens in de haven van Nieuwediep teruggeko men. Dit vaartuig werd geconvooieerd door 't loodsinspectievaartuig Coertzen. Het voornemen bestaat, om in het begin van de maand Maart eenige machi nisten der Kon. Ned. zeemacht per parti culiere gelegenheid naar Oost-Indië uit te zenden. De oefenings-divisievoorbiunenland- schen dienst, die gedurende de zomer maanden wordt in dienst gesteld, zal, naar men verneemt, manoeurreeren in de stelling Amsterdam. Donderdagmorgen om 11 uur werd te Amsterdam het stoffelijk overschot van den aldaar overleden kapt. luit.-ter-zee P. J. Zaal, ridder der Militaire Willems orde 4de klasse, met militare eer op de begraafplaats Zorgvliet, aan den Amstel, ter aarde besteld. De verschillende korpsen, tot de land macht behoorende, waren daarbij door deputatiën van officieren vertegenwoor digd, terwijl door den kolonel-commandant van het 7db reg. infanterie de stat ui uziek was afgestaan om de lijkstoet te begeleiden. Bij de aaabestediug aan het dep. van waterstaat voor werken op het sta tion Enkhuizen, ten behoeve van den spoorweg ZaanstreekEnkhuizen, was de minste inschrijver Chr. Eckhardt te Al- meloo voor f194.765. Men bericht, dat de lieer Rahusen, voorzitter van het college van de zee-- visscherijen, ingevolge opdracht des-Ko- nings een verslag heeft uitgeb.r&eht om trent de wenschelijkheid .^Sner vissclierij- haven te Scheveningei* ook in verband met de mogelijk1 kortst l haar dienstbaar te maken 3f£iiQ -»1 vissev mcuTv*példen tak van het jnersbedrijf. I Tessel, 21 Jan. Gisteren dreef hier eenig wrakhout aan tegen den Z O. telij- ken zeedijk. Ook werd een scheepstrap opgevischt. Tessel, 21 Jan. Door de Tesselsche blazerschuit T. X. 14 is hier gisteren een zwarte zeeton met kettingen en twee an- kers aangebracht. Aan deze voorwerpen was hij met zijn net vastgedreven en had een en ander zoo van den bodem der zee moeten opdraaien. Oudeschild, 21 Jan. 1886. Aan het hulpkantoor alhier werden in het afgeloopen jaar ontvangen en ver zonden 84,064 brieven, briefkaarten en gedrukte stukken. Gemiddeld bedroeg dit ruim 230 stuks per dag. Aan geldswaarden werden in het geheel f86.263.64 verhandeld. Het getal der ontvangen en verzonden postpakketten beliep 1613 stuks. Volgens telegram uit Londen, bij de Vereeniging van Assuradeuren ont vangen, is het schip Aurora, van Pasoe- roean met een lading suiker naar Cadix voor order, te St. Helena in de haven in brand geraakt en totaal weg. POLITIE. Gedeponeerd aan Bureau I een MAN TEL in »Tivoli" achtergelaten; een Kin- der-OORBELLETJE en een ZAKDOEK op de straat gevonden. Aan Bureau II twee EMMERS en een OORBELLETJE, mede op de straat ge vonden. Vervolg der Berichten. Woensdagavond werd door Helders Mauuenkoor" aan de ledeu in Tivoli een niet alledaagsch muzikaal genot be reid. Men had Fraulein von Dötscher van de Duitsche opera geëngageerd. In de door haar voorgedragen nummers deed zij zich kennen als een uitstekende zan geres, in 't bezit van een zuivere, hel dere en krachtige stem, die daarenboven een goede school doorloopen heeft. Tal rijk en luid waren dan ook de bijvals betuigingen die ze mocht ontvangen. Ook de directeur, de heer Egberts, vergastte onze ooren op een viool-solo, Scène de In het aanstaande voorjaar vertrek ken eenige gezinnen van Oosterschelling naar Noord-Amerika. De overbevolking in dit gedeelte vau 't eiland noopt deze gezinnen hunne fortuin elders te beproe ven. Jeanue Lorrette schijnt zich in de gevangenis te Arnhem uitstekend te ge dragen. Door de zorg van eenige dames houdt zij zich onledig met allerlei hand werken en haar poes, waaraan zij blijk baar zeer gehecht is. Tijdens haar ver blijf in Den Haag had zij aldaar een tam gemaakte muis in een flesch, doch deze heeft hare gevangenis niet met de nienwe willen verruilen. De milicien der artillerie Daum, beschuldigd van stroopeu en van het ver wonden van een jachtopziener des koning3 te Baarn, is veroordeeld tot 2 jaar celstraf. Volgens telegrafisch bericht uit New- York kan er tusschen 22 en "25 Jan. stormweder verwacht worden op de Eu- gelsche, Fransche en daarbij liggende kusten. Blijkens het jaarboekje „Staat der Ne- derlandsclie Zeemacht en Koopvaardijvloot" op lo. Januari 1886, zyn gedurende het jaar 1885 tengevolge van schipbreuk, zinken, af keuren, vermist geraken, afbranden en sloo- pen uit de vaart geraakt: 35 zeil- en stoom schepen, metende 11,758 tonnen en doorver koop naar het buitenland: 9 zeil- en stoom schepen, metende 3,530 tonnen, te zamen 44 zeil- en stoomschepen, metende 15,288 tonnen. Daarentegen kwamen in de vaart: 16 zeil en stoomschepen, metende 13,888 tonnen. Zoortat de Nederlandsche koopvaardijvloot met 1,400 tonnen is verminderd. Voor Nederlandsche rekening waren op 31 December 1885 in Nederland in aanbouw: 3 zeilschepen, en in het buitenland 1 stoom schip, te zamen een inhoud zullende hebben van ongeveer 3000 tonnen, waarvan de zeil schepen allen bestemd zijn voor de groote vaart. Uit Hamburg wordt van gisteren gemeld: De internationale schaatsen wedstrijd is door het slechte weder feitelijk in het water gevallen. Reeds gisteren kon men niet meer van een ijsfeest, maar wel van een zwemfeest spreken. De hardrijderij is tot morgen uitgesteld. Te Brussel had iemand in het bu reau van de »Société Générale" een som van 10000 frs. ontvangen. Op de trap werd hij door drie kerels omvergeloopen en toen hij van den schrik bekomen was, bemerk te hij dat zijne portefeuille met de zoo- even ontvangen 10000 frs. verdwenen was. Onmiddellijk werden de dieven nagezet, waarvan men eon inhaalde, doch die na eeu worsteling weder wist te ontsnappen echter met achterlating van zyn jas. Tot groote vreugde van den bestolene werden in een der zakken van de jas de 10000 frs. gevonden. In het Belgisch dorp Mechelen, na bij Maastricht, heeft bij een twist tusschen twee broeders de een den ander een slag met een schop op 't hoofd toegebracht, die onmiddellijk den dood tengevolge had. De dader is gearresteerd. Naar aanleiding van den moord op den prefect Barrême in den spoortrein, geven de Fransche bladen allerlei middelen aan de hand, waardoor de veiligheid der reizigers kan worden verzekerd. Figaro vestigt de aandacht op een even practisch als goedkoop middel. Waarom vraagt het blad wordea-de Verschil len/Ie afdeelingeïr*van elksn waggon door dikke houten wanden gescheiden Wan neer men het bovenste gedeelte van de afscheiding verving door spiegelglas, dan zouden wagen JüJT g5le!S3orkijken en werd een misdaad onmogelyk, omdat terstond getuigen en helpers aanwezig zijn. Daarbij is een gla zen afscheiding voldoende om den tabaks rook te keeren en te verhinderen dat de gesprekken, in een coupé gevoerd, in de andere worden gehoord. Een aautal werklieden in desteen- groeven bij Valkenburg zyn Dinsdagavond aan een ontzettend gevaar ontsnapt. Een twintigtal hunner waren werkzaam met het uitkappen van mergelblokken in de groeve, die aan de gemeente Oud Val ken burg (dorp Sibbe) toebeheort. Naar het schijnt is men op eigen gezag verder gegaan dan op aanwijzing van den ingenieur der mijnen mocht geschieden en zijn er steunpilaren weggenomen, die bestaan moesten blijven; althans Dins dagavond omstreeks 7 ure, hoorden eeni ge werklieden een ongewoon geraas en gekraak in den berg. Met achterlating van hunne gereedschappen vluchtten zij zoo spoedig mogelijk en vlak achter hen stortte de berg met donderend geweld in. De aardmassa, waaronder de gang bedol ven is, is niet te berekenenmen schat den ingevallen grond op meer dan 3000 karren. Behalve hunne gereedschappen, hebben de bergwerkers een groot verlies geleden aanuitgekapte blokken, die in den berg waren; enkele hunner hebben voor eenige honderden guldens schade. Toen de tijdiag te Valkenburg bekend werd, bemerkte men dat nog een drietal mannen in den berg waren, die van het gevaar onbewust schenen. Op een flink initiatief van den heer E., hotelhouder te Valkenburg, die niet rustte voordat de bergopzichter K. verklaard had, dat hij die werklieden zou gaan waarschuwen, en besloten had het gevaarvolle werk zelf te ondernemen, indien de opzichter weigerde te gaan, werden ook die drie arbeiders nog tijdig gewaarschuwd; maar het was ook de hoogste tijd, want kort Da hun vertrek had ook daar een aardstorting faut. Zijn klanten worden zoo beleefd be handeld als de passagiers door de stoom boot-maatschappijen zijn artikelen zijn even talrijk als in een biblotheek; zij worden verzonden met de snelheid van een kauouskogel, en ingepakt met dezelfde zorg, die een miuueude vrouw haar echt genoot bewijst. Bij zulke reclame zinken de advertenties zelfs van het »Sau Frau- cisco Journaal" is het niet. Een dergelijke moord als onlangs te Heenvliet heeft plaats gehad is dezer dagen in het Belgische dorpje Lebbeke gepleegd. Een jonge man, die sedert kort uit de gevan genis ontslagen was, vervolgde een twintig jarig meisje, dat met hare moeder alleen woon de, voortdurend met liefdesverklaringen. De jonge dochter wilde echter niets van hem weten. De jonge man is daarop eenige dagen geleden, terwijl de moeder uit was, het huis zijner aangebedene binnengedrongen en heeft haar vermoord. Een poging om zich zelf van kant te maken mislukte den moordenaar; hij viel levend in handen der politie. Omtrent een rechterlijke dwaling wordt het volgende door een Brusselsch blad mede gedeeld. In de maand Mei 1.1. werd de knecht van een leerlooier te Brussel door zijn patroon beschuldigd 12 kalfshuiden, ter waarde van 100 francs ontvreemd te hebben. De knecht hield zijn onschuld vol, verzekerende dat zij bij vergissing bij een der klanten afgegeven waren, doch men vond echter niemand die ze ontvangen had. De knecht werd dientenge volge tot 2 maanden gevangenisstraf en 50 francs boete veroordeeld. Drie dagen na de veroordceling kwam een klant den leerlooier verzoeken, 12 huiden, die, terwijl hij op reis was, bij hem bezorgd waren, terug te laten halen. De leerlooier, in plaats van zijne ver gissing aan de justitie bekend te maken en de veroordeeling te doen vernietigen, bewaarde het stilzwijgen. De werkman onderging zijn straf en zijn gezin verviel in de diepste ar moede. Men zou het geheim niet ontdekt hebben, zoo niet een bediende, die om een on beduidende reden weggezonden was, om zich te wreken de zaak had bekend gemaakt. Thans wordt door de rechtbank een onderzoek inge steld. Advertenliën. Den 24en Januari hopen onze geliefde ouders hunne lj572-jarige i Echtvereeaiginjf te gedenken. Hun liefhebbende Kinderen 1GEERTRUIDE ij SUSANNA MARMELSTEIN. j =1AUGUSTA -Ondertrouwd WILHELMUS VAN HOMMELEN, Gepensionneerd onderofficier v. d. Marine, van Schijndel en WILHELMINA FREDERIKA VAN ES, Weduwe Tan J. Pol, van Helder. Nieuwediep, 21 Januari 1886. Eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd P. DIE 5 BERGEN S. VIS S E R. Helder, 21 Januari 1886. Ondertrouwd J. F. VAN NIELE en C. E. KöHLER. Helder, 21 Januari 1886. Algemeene kennisgeving. Ondertrouwd: J. BAKKER en M. DE LEEUW. Helder, 21 Januari 1886. Algemeene kennisgeving. Gehuwd: M. STICHTER A. M. SUFFERS. Helder, 21 Jan. 1886. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een dood Meisje N. GROOFF, Echtgenoote van R. J. SMIT. Helder, 21 Januari 1886. Nog treurende over het verlies van mijn Echtgenoot, den Heer E. DE VRIES, trof ons thans weder eeu gevoelige slag, door het over lijden van onze geliefde Zuster AGATHA HARKES, Echtgenoote van den Heer J. ALTHOF, vroeger Wed. van den Heer W. STAM. De Wed. E. DE VRIES, geb. Harkes en verdere Familie. Amsterdam, 16 Januari 1886. Een zware slag trof' mij en mijne 3 jeugdige kindereu den 20n dezer, door het plotseling overlijden van mijn geliefden Echtgenoot en hun liefhebbenden Vader, EG BERT JOHANNESFRANKEN, in den ouderdom vau 36 jaren, in le ven Sergeant-Majoor bij het le Reg. Infanterie alhier. Helder, 20 Jan. 1886. Wed. E. J. FRANKEN, geb. Martens. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Bij mijn vertrek naar Nederl. Indië, roep ik aan familie, vrienden en beken den een hartelijk vaartwel toe J. KAAN, 3e Stuurman, by de Gouvernements Marine. De ingenieur der mijnen werd Woens dag te Valkenburg verwacht. De »Pall Mali Gazette" weet te verhalen van een Japausch boekhandelaar, die zijn waren aanprijst met de volgende reclame. Zyn prijzen zijn zoo laag als die van de loterijzyn boeken zoo sier lijk als een zingend meisje; zyn drukwerk zoo klaar (duidelijk) als kristalzyn pa pier zoo taai als de huid van een oli- Na een langdurig lijden, overleed te Amsterdam, den 7n Januari 11., in den krachtvollen leeftijd van 41 jaren, mijn geliefde Zuster COR- NELIA PLOEG, geb. Nieman, diep betreurd door haren man, kinderen, broeder, zuster, en verdere familie. Helder, 22 Jan. 1886. F. NIEMAN. en Echtgenoote. Heden overleed te 's Hage, ten huize van haar behuwdzoon C. Koop man, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der stervenden, onze geliefde moeder en behuwdmoeder, ANNA EVERS, wed. van P. Lip- htjijzen, in den ouderdom van 74 jaren. Helder, 19 Januari 1886. J. N. LIPHUIJZEN. Mede namens broeders, zusters en verdere familie. Nog treurende over 't verlies van onzen zoon en broeder, CORNELIS BAS, trof ons heden opnieuw een zware slagdoor het afsterven van mijne geliefde Echtgenoote en der kinderen zorgvolle moederNEELTJE LIST, in den ouderdom van 55 jaren en 7 maanden. Oosterend op Texel, 19 Jan. '86. Uit aller naam, F. VAN DER VIS. Algemeene kennisgeving. In den morgen van 3 Januari overleed, na een langdurig en smar telijk, doch geduldig lijden, mijne geliefde dochter AAFJE LINDE MAN, in den ouderdom van ruim 22 jaren en 4 maanden. Grand Rapids, Mich. (N.-Amerika), 3 Januari 1886. Uit naam van haar geliefde MoederBroeders en Zusters. Wed. J. LINDEMAN. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, uiten wij onzen iniiigen dank aan allen, die zoo liefderijk hun moeite en bijstand hebben verleend gedurende de ziekte, aan mijn geliefde echtgenoote en der kinderen onmisbare moeder bewezen, inzonderheid aan den Weledelen Zeergel. Heer Dr. BAKKER, voor zijne hulpvaardigheid en tevens aan den Binnenloods P. BLOM, den Loodsschipper J. DE WIJN en Echt genoote en Mej. de Wed. BLOK, en ver der aan allen, die getoond hebben blijken te geven van belangstelling bij het graf waarts brengen van het stoffelijk over schot. Helder, 20 Jan. 1886. A. J. BUT, Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen, Mede namens Broeder en Zusters. Degene, die op Dinsdagavond w■«- in »Tivoli" in vergissing een verkeerden MANTEL heeft medegenomen, wordt vriendelijk verzocht dien terug te bezorgen bij den Heer J. KAAN, Zuidstraat. Bij de aanstaande verkiezing voor eeu Liil van deu Gemeenteraad, ter vervan ging van den Heer HATTINGA RAVEN, wordt den kiezers ten zeerste aanbevolen Kantonrechteralhier een man, die door zijn humanen omgang en door zijne capaciteiten ten volle het vertrouwen zijner medeburgers verdient. EEN AANTAL KIEZERS. P. B.l Ik heb uw brief ontvan gen. Vervoeg u maar aan mijn adres.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 2