KANTOOR VIII VERZEKERING VIN WONINGEN. G-evraaad voor 1 a 2 flap per weel: een Bailerstroi en Braai w Een net KAMER De Wei. P. MOOR, ASTMA. GATARBBE. ei Practizijn J. E. HAUÊT, HoofflaracïïT 57, ff I P. OETELMANS, bü ie NienweDrne- van af 60 Ct. ie Mtoliter en hooger- tiil Mi va af It Spurtat „DE ALLEMANSGADING." COMMADRE-VIJGEN, Geen grijs Daar meer!! PUIKE STEENKOLEN, DE GOEDKOOPSTE WINKEL Aan k Leden der Ben. Keft Zondag a.s. BAL. IN DE KLEINE WINST. 65 Cent. Extra, extra looi! DAIES-CORSETTEN. 65 Cent. SALONBLUMEN. Hartelijk dank Vrije Geref. Gemeente, Burgerkring Harmonie. Zevende Winter-Concert MUSIS SACRUM een flinke DIENSTBODE. Een nette DIENSTBODE H. v. Elburg, Broodbakker, een knappe NAAISTER, KONINGSTRAAT, MELKSTAND Zeer werkzaam middel. DRILL JASJES f 1 60. LUSTRE JASJES van f2.25, f4 50, f6.50. DEIVII-SAISONS f 7.—, f 8.—, f 12.—, f 15.— ULSTERS van af f 9.—. WINTER-JASSEN (beste) f22 00. CHAMBRE CLOAKS f12 00. PARAPLUIES van af 75 Cent. tegen wanbetaling en uitwoning, voor H.H, Huiseigenaren, GELDERSCHE P. SELDERBEEK, Bij A. LENGERS, Varkensvleesch. R. MAAS, Kanaalweg I 18. WEEZENSTBAAT, Van af Zater dagavond wordt tot spotprijzen verkocht een partij AARDEWERK, POR CELEIN en GRANIET. Matten nieuwe RUNDVLEESCH. bij Jacqnes van Rosendael. toBjj vonnis der Arrondissements- Rechtbank te Alkmaar, dd. 7 Januari 1800 zes-en-tachtig, bij verstek gewezen, is het huwelijk, den 7 September 1865 te Helder voltrokken tusschen MINA MESTJE, zonder beroep, wonende te Hel der, en ARIE BIJL, mede zonder beroep, aldaar, ten verzoeke van eerstgenoemde, door echtscheiding onthouden verklaard, met alle gevolgen van dien. Voor extract conform, De Procureur der Eischeresse, A. P. DE LANGE. aan allen, voor hunne belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van ons geliefd Dochtertje. G. HARJER. G. HARJER—Kater. te HELDER (Palmstraat.) Zondag SI Januari 1886 des voormiddags ten 10 ure zal, D.V. als Spreker optreden de WelEerw. Heer Dr. BARGER, van Haarlem. HOOGSTRAAT. ZONDAG a. s., voormiddags 10 eu 's namidd. 51/, uur, Ds. vosrsteeg. DE EERKERAAD. Reworie Vergadering op DINSDAG 26 JANUARI a. s., des avonds 8 ure, in het bekende lokaal. HET BESTUUR te geven door het Symplionle-Orchest van het Stafmuziek korps der Kou. \ed. Marine, onder directie van den Kapelmeester J. KONING, op DINSDAG 26 JANUARI 1886, aanvang 's avonds 8 uur. FlltPPP' voor een Heer 76 Ct. Ë'ülludi voor eene Dame 50 P®*" Men wordt beleefd verzocht in de zaal niet te rooken. T I VOL I. Zond a g' 24 J a 11 u a r i Splinter nieuwe Wordt ffevraaafd; o o te Amsterdam, een fatsoenlijke DIENST BODE, niet beneden de 20 jaar. Men vervoege zich bij Mejuffrouw E. G. VAN EDE, Binnenhaven. G-evraaga een flinke DIENSTBODE, die goed met de wasch kan omgaan. Adres de Heer N. DE JONG, Hoog straat 358. Wordt gevraagd: Adrea Mejuff. tan GELDER, Binneuh. wordt gevraagd, die met de wasch kan omgaan. Adres BERKHOUT Co. ▼raagt een QlnKen 3f ongen, die met de Bakkerij bekend is. AdresMiddenstraat D 242, Helder. hoofdzakelijk voor Verstelwerk. Adres: DIJKSTRAAT H 393. *T ongeiingen boven de 18 jaar, die in 't smidsvak wenschen te worden opgeleid, ver voegen zich bij G. KOE DIJKER, Smid, Breestraat 327, Helder. Iemand vraagt te huur een ge- meubeleerde Kamer met Stookplaats Hcfst iu deu omtrek vau het Molenplein. Fr. brieven, letters I P R, Weezen- straat Q 3219. Iemand vraagt, in het centrum der stad, bij nette burgermenschen, Kost en Inwoning, met gebruik van vrije Kamer. Brieven franco, met opgave van prijs, onder lett. K, bureau vau dit Blad. Een gehuwd persoon, zijne avonduren beschikbaar hebbende, biedt zich aan tot het verrichten van Schrijfwerk, opmaken van Re- questen, enz. AdresMiddenstraat No. 197, Helder. De ondergeteekende be richt zijn geachten plaats- genooten en begunstigers, dat hij VerllUiSCi is naar de in het Winkelhuis, vroeger bewoond door den Heer J. PRONK. De winkel zal geopend worden op Morgen, Zaterdagavond, en ruim voorzien zijn van GLAS-, PORCELEIN- en AAR DEWERK, benevens vele soorten van SUIKERWERK en BISCUITS. Zich beleefd in ieders gunst en recom mandatie aanbevelende, IP. KEOBB. Verloren een gouden OORBELLETJE, in de Spoor straat. Verzoeke terug te bezorgen in den Boekh. van Mej. de Wed. P. C. SAMWEL, Spoorstraat. Verloren Zondagavond, een R. C. KERKBOEKJE met zilveren Slootje. Tegen belooniog terug te bezorgen bij P. v. d. SLUIS, Bloemsteeg D 224a, Helder. V erloren een gouden MEDAILLON, op den Kanaal- weg. De vinder zal beloond worden. Adres Bureau van dit blad. Te koop gevraagd Adres met brieven onder letters LPV., aan het Bureau dezer Courant. Te bevragen bij Mej. de Wed. P. SAMWEL, Boekh., Spoorstraat. Uit de hand Ie koop: oen VISSCHUÏT, groot 20 ton, met ZEIL en TREIL en compleet VISCHTUIG met 5 KORREN, voor billijken prijs. Adres BERKHOUT Co. wordt verlangd te koop of te huur. Gegadigden vervoegen zich fr. brieven, onder lett. P, Hulpkantoor te A. Paulowua. in de Koningdwarsstraat, bericht dat zij weder een vet Paard heelt geslacht, Lapjes 12l/s» Rollade 15, Biefstuk 227« Ct. Tevens dik vet VAR- KENSVLEESCH, tegen 30 en 32% Ct. de 5 ons. VR.AAO de CIG.4RETTEN van KRAEPELIEN HOLM, Apoth. te Zeist. De inademing van den rook geeft terstond verlichting. Iedere Cigarette is met handteeke- ning Kraepelien Molm'' voorzien, prijs per étui 80 en 50 centsverkrijgbaar in de Apotheken. Te Helder bij den Heer L. JELGERS- MA Gz. QBBES. LsT-A-S. Heeren Handschoenen met veeren sluiting 75 Ct. Fijne witte Over hemden met linnen borst en manchetten f 1.50 per stuk. Band. V. Inhtad Fantaisie u. ThêmeAllem. J. Leijbach. Mendelssohn's Lobgesang. Marsch. Galop de Bravoure. Die Kapelle. Air de Ballet. Gute Nacht. Wanderlied. Alle Banden in Per Band Smitm. H. Lichner. L. Gobbabrts. G. Lange. Pascal. Herfürth. A. Hennes. voorraad, fl.-. Verkrijgbaar in den Boekhandel van BERKHOUT Co., Zuidstraat. Halder. Boekhandel. Jikëi» De directie stelt zich ten doel, de door haar verzekerden in den striktsten zin te waarborgen tegen elke eventueel te beloopene sahade dosr wanbetaling of wel slechte bewoning. Zonder medewerking der eigenaren zelf geene afdoende controle denkbaar zijnde, is géén ver zekerde gerechtigd, zonder een gedrukt bewijs, omtrent soliditeit in betaling en bewoning van den huurder, afgegeven door de Directie, een woning te verhuren, gerende dit bewijs tevens het recht aan den verzekerde, de Directie voor de te beloopen schade te doen interveniëeren. De verzekerden verbinden zich, bij de eerste acbterwegeblijving van betaling, evenals bjj geen richtige bewoning, als bedoeld bij Art. 1596 B. W. enz., biervan onmiddellijk de Directie in kennis te stellen. De directie van bare zijde verbindt zich, bij wederzijdsche nakoming der bepalingen, alle even- tueele vervolgingskosten, als uitzetting, enz., alléén te dragen. De varzekering wordt aangegaan voor één jaar, beginnende primo Januari, eindigende ultimo December. Aangegane verzekeringen vóór of op primo October niet schriftelijk aan de Directie opgezegd, worden gerekend door ta gaan. Eigenaren, welke hunne woningen in den loop van bet jaar wenschen te verzekeren, betalen de premie als voor bet geheele jaar verschuldigd; mocht dit echter plaats hebben na 15 Augustus dea jaars, is slechts de halve premie verschuldigd. De verzekering ven ééne woning, tegen wanbetaling en uitwoning geschiedt tegen een premie van één Gulden 's jaars. De storting der premie, alsmede de betaling der polis, zal bij de uitreiking derzelve, ten tijde der verzekering moeten geschieden. Eene polis is slechts benoodigd voor 't grootst aantal woningen. Uit de hand te koop: op zeer billijke voorwaarden, een BI TT IS aan de Zuidstraat, met twee Beneden en Boven-Kamers, Keukens, groote Regenwa terbak met Pomp,[grooten Kelder, vrije Achteruitgang enz., zeer geschikt voor alle Affaires. Adres BERKHOUT Co. T|© Eiuur twee perceelee WEI- ef HOOILAND, geleoen onder de gemeente Helder, te zamen groet cirea 3 bunders. Te bevragen bij H. SMIDS, Onrust. Te huur een florissant HUIS, in de Koningstraat, a f 13.'s maands. Adres W. A. OVERTOOM, Spoorstraat. Varkenskluiven a 16 Ct. de 5 Ons. Hammetjes - 27 5 Ossenvet - 24- 5 Reuzel - 30 5 Vischmarkt, is alle dtqrcn verkrijgbaar: le kwaliteit dik vet RUNDVLEESCH: Lapjes 377ti Rollade 40, Biefstuk 45 Cent. VARKENSVLEESCH Lapjes 377i Carbonade 35 Cent. Alles per 5 ons. Ligplaats der schuit bij de Molen brug:. M. KLEIN. «ag is verkrijgbaar: vet KOE VLEESCH, Biefstuk 40, Rollade 377s en Lapjes 327# Ct. Alles per 5 ons. in de Breestraat is verkrijg baar vet SPEK 30, KARBONADE 321/,, Lapjes 35, BLOEDWORST 25 ct.alles per 5 ons. Opruiming van alle nog voorhanden zijnde WINTER-ARTIKELEN, tegen spotprijzen. De ondergeteektnde bericht, dat hij het R. U IICl- VleeSOtL beeft afgeslagenLAPJES 35, ROLLADE en KLOMPSTUKKEN 427„ BIEFSTUK en HAAS 55 Cent per 5 ons. Jb. DE BEURS, Weststraat bij den Krniswef. Als men zich da rvan {zelf niet over tuigt, dan is het ongeloolbaar voor welke prjjzen men thans onderstaande goederen verkoopt; als: Emmers 45 Ct., Poken 16 Ct., Strijkbouten 32 Ct., Akers 26 Ct. compositie Lepels 8 Ct., Tafelmessen 8 Ct., prachtige Zeep 8 Ct., Lucifers 47§ Ct. per^p^; L^mpenglazen, alle soorten 2 Ct., Bezems 25Smeerders 6 Ct. Zeemleder, Oaren, BanJj"^^®^- Boezel bont, blauwe geëmailleerde PaiiS^l1' Zeep- koppen, Soeplepels, enz. enz. VRIESLANDER. f2.50 per Mat. K O R V E R, ZUIDSTRAAT. Bij den ondergeteekende is verkrijgbaar eerste kwaliteit LAPJES 37'/,, ROLLADE en STUKJES 42'/„ BIEFSTUK en HAAS 50 Ct. VARKENSVLEESCH 35 CU. Alles per 5 BROERSMA. Helder. Lentestraat No, 149. De nieuwe London is de beste der Par fumerieën om 't gryze haar te doen rerdwjjüen, is on schadelijk voor de huid, verft niet eu is te Nieuwediep alleen verkrijgbanr Prjjs 85 Cent per flacon en fl.ÖO de dubbele flacon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 3