W.V. BRUINVIS BIDDII TE HUUR w» h, mw&wwwm, BOERENPLAATS, IMfffitl IlLlTil-VÊÏZEiERING Openbare Vertoon. twee Me Texelsclio BLAZERS, Vraag de tieKenda mm peil wMntt STÖFTHHE, KapuR 50 Gents ser balf Kilogram ECHTE ORIGINEELS SINGER NAAISAGBINES. ÏUSSCHEN KRUIS Ei TEMPEL SPEELKAARTEN. GeDrs. J. en S. VAN DAL, Garnalen-Visschers J. PRONK. lij TISMEER, YMiarit No. 234, Alleen verkrijgbaar in het Magazijn „DE KLOK." Westgraclit. FASOL. Helder J. E. HAUËT, Makelaar en Practizijn HOOFDGRACHT K 57. Het Bedden-Magazijn, Hoofdgracht K 78, is ruim voorzien van BEDDEN, MA TRASSEN, DEKENS, LEDE KANTEN, enz., tot lage prijzen. HOLZMULLER. Thee van E. Brandsma, I 118. KANAALWEG I 118. Militieplichtigen 1886. van de Weduwe J. MAAS. J. W. HATTINGA RAVEN, Meubelen en Huisraad Hectaren 9 Aren 80 Centiaren. FEUILLETON. Diverse Lekkernijen, Wegens gebrek aan werk! TIMMERWERKEN. De Rijtuig-Maatschappij Zilveren Medaille. ChEm:j^6::Sj&n^orn," Hoofd-Eau de Cologne. DepQt J. N. QÜERELLE, Kanaalweg. Haarlemsche Meisjes, PLAATSVERYANGERS fil NUMMERYERWISSELAARS. Medicinale Tokaijer Wijn van J. G R 0 S Z Worden gevraagd: otu te visscben a. f4,50 per mand. AdresMej. de Wed. GROEN. Te üoop voor billijke prijzenSLOOPHOUT, eiken PALEN,'van 4 tot 15 voet, PLANKEN, van 6 tot 30 Amst. duim breed, lengte tot 30 voet, eeu partij eiken BRAND HOUT, nieuw en gebruikt TOUWWERK, HIJSCH BLOKKEN, voor alle doeleinden geschikt. Voorts alle soorten IJZER WAREN, OLIE en VERF. Alles uiterst billijke prijzen, bij Jb. N. PRINS, Bin nenhaven No. 76. De ondergeteekendeSchilder, Glazenmaker en Kamerbehanger, be richt, dat hij is VERHUISD van de Koningstraat naar de KONINGS DWARSSTRAAT I 491. Aanbevelend, naast de Bewaarschool. HOOFDGRACHT 49. 16. ao en 24 Cent, met Joosjes, Groene of Bloemen gemêleerd. Kantoor definitief gevestigd Belast zich speciaal met den on- derhandschen koop en verkoop van Huizen, het incasseeren van kwade posten en geeft advies in alle voorkomende Handelskwestiën, enz. TRAD C HARK Kalverstraat 158, Amsterdam. Alleen in verzegelde pakjes, voor zien van boveustaand gedeponeerd han delsmerk, verkrijgbaar te Helder bij J. KOR VER, ZuidstraatMej. C. ZUNDER- DORP, Koningstraat; Mej. J. CAARLS, Kanaal weg Mej. L. SCHRöDER, Hoofd gracht; W. II. BURGERS, Middenstraat; G. OTTO, Kanaalweg; Mej. KOR VER, Spoorstraat »DE THEEBOOM," Spoor straat; M. TISSENG, Spoorgracht; T. STEEMAN, Middenstraat; B. WEIJENS, Middenstraat D 233-234 J. HONDIUS, Kanaalweg; Wiukelvereeniging, Koning straat; P. v. d. OORD, Laan, hoek Pijl steeg; J. KRIJNEN, Spoorstraat. Te Texel bij J. M. DEKKER; Mej. de Wed. JOH. ZIJM; Mej. ANNA BAKKER. In het bijzonder wordt de aandacht ge vestigd op S0UCH03 THEE f 1.30 per 5 ons. Hoogste ia rijs, Eere-Dipioma, Amsterdam 1883. Eenig depót voor Helder, Nienwediep en Omstreken: De gemakkelijkste wijze van betalen; volkomen gratis onderricht. Uitsluitend en alleen te verkrijgen -A_. SB1TDBE1EA1T, I 118. Kanaalweg. I 118. Alle reparatiën worden door een degelijk Hechanikns solide en met den meesten spoed uitgevoerd. De firma der bovenstaande Militie-Verzekering heeft bij deze de eer aan belang hebbenden ter algeraeene kennis te brengen, dat zij zich evenals vorige jaren blijft belasten met bet stellen van PUATSYEItVAXGERS en KCMUEIIVER WISSELAARS. De gunst en bet vertrouwen, baar gedurende ruim vijftig achtereenvolgende jaren zoo ruimschoots te beurt gevallen, zoowel wegeDS soliditeit als aannemelijke betaling en voorwaarden, doen haar ook ditmaal zich minzaam aanbevelen. Belanghebbenden worden aan het nut eener vroegtydige verbintenis herinnerd, waartoe dagelijks gelegenheid bestaat aan bet kantoor St.-Jaosstrft&t 73, tegen over het Gouvernementsgebouw te Haarlem. 8^"" Gelieve wel op bet adres te letten, daar de Wed. J. SI A A S, te Haarlem, niet met anderen in compagnieschap handelt. DE NOTARIS te Nieuwediep, zal op l)0.\DERDAG 11 FERRUARI1886. voormiddags 10 uur, vóór het buis bewoond door Mej. Wed. PARO aan de Hoofdgracht te Nieuwediep, publiek verkoopen Groote partyen LAKEN, DUFFEL, BUCKSKING, BEVER, KAMGAREN, LINNEN, PIQUÉ, DRILL, ZANELLA, HANDSCHOENEN, BOORDEN, UNI FORMJASSEN,PANTALONS,JEKKERS, GALONS, KNOOPEN, INSIGNES eu verdere Militaire Équipementen, eenige en hetgeen verder ten verkoop zal wor den aangeboden. Nadere informatiën ten kantore van Notaris HATTINGA RAVEN, voornoemd DE NOTARIS J. W. HATTINGA RAVEN te Nieuwediepzal op Woensdag 3 Fe bruari 1886, vooruiiddags 11 ure, in de .Vlas eu Korenbeurs" te AnnaPaulowua, PUIILIEK VERKOOPEN oen Kapitale bestaande uit BOUWMANSWONING met aanhoorig- heden SCHUREN ERF, WERF, AR- r.:jDERSWONINGE^..Hj*M--^f< WEILAND Jifed«'^üOMGAARD, l'aulowua tiOUWLAND, te Anna p, ier gezamentlijke grootte van Eigendom van den Heer A. M. SCHAGEN VAN LEEUWEN te Delft. Breeder bij billetten en nadere informa tiën ten kantore Tan Notaris HATTINGA RAVEN voornoemd. lES?»—1^— Een roman uit den tegenwoordigen tijd van 20. H. WIGHART. Hoor eens, Rachel, dergelijkcn smaad kan ik niet aanhooren, zelfs niet van u! Denkt gy dat zij iets anders bemind hoeft dan zijn rijkdom en zijne positie? Dan zal zij er voor boeten! Gelooft gij dat er een tijd zal komen, dat hij haar niet meer bemint? vroeg zij, haren adem inhoudend. Als zij zijn geduld nog langer op de proef stelt, zonder twijfel! Zij maakt misbruik van hare macht en zijne zwakheid. Dat is voorloopig genoeg, viel zij hem kort in de rede, en zich omkeerend liet zij er op volgen. Ik zou nu gaarne alleen zijn. Onverbiddelijk als altijd! zeide hij, met een gedwongen lachje. Jaagt ge mij weg, om voor altijd van mij af te wezen? Zij keerde haastig terug en reikte hem hare beide handen. Met volle overtuigende harte lijkheid in haren blik, zoowel als in haren toon, zeide zij: Tot weerziens! ZEVENDE HOOFDSTUK. Mevrouw von Wölfling bracht haar stillen avond door. Zij beweerde sedert cene reeks van jaren, dat haar gevoelig hart wekelijks eene kleine afzondering noodig had en zij had het consequent doorgedreven, dat dit geeste lijke uur door gèene nituoodigingen gestoord werd. Op die dagen had de oude dame, be halve hare dagelijksche waardigheid, nog iets over zich dat aan een glans van heiligheid deed denken en het gevolg er van was, dat men haar huis als een voorbeeld van Christe lijkheid en zedelijkheid roemde. Booze tongen beweerden wel, dat deze Zondag-afzonderiug haren grond had in eene belofte, door de zorgvolle echtgeuoote afgelegd, toen haarman tegen billijke prijzen. verzoekt de ondergeteekeude zeer beleefd de gunst en recommandatie en door hem te laten verrichten alle voorkomende Yoor zeer nette eu billijke uitvoering wordt ingestaan. Adres: D. SCHENK, Dijkweg 224. te Helder, levert LIJK-, VOLG- en TROUWKOET SEN, ook LIJKKISTEN en DRAGERS; naar verkiezing gekleed, in costuum als in grootere plaatsen gebruikelijk is. Alles voor zeer billijk tarief. Bestellingen worden alleen aangenomen bij de Leden, welke zijn J. VISSER. J. KLEES. Th. TERRA. C. ROODT Cz. G. JANNES. S. KONING. L. A. HARTSINCK. D. DEKKER. J. STROOMER. Concnrreerende prijzen. De autorisatie's tot begraven worden bij alle Leden aangenomen en gratis Amsterdam 1883. Antwerpen 1883. rsb"te Emmerik a. d. Rijn en 's Heerenberg (Gelderland). Universeel - Zuiverings -Zout. In pakjes a 18, 33 en 60 Cts. Medicinale Levertraan. In fl. Tan 25, 40 en 75 Cts. IJzer-Levertraan. Een eetlepel bevat 0.15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm, a flac. 40 Cts. Druiven-Borstsiroop met Fenkel-Honig. In flescbjes a 30, 60 Cts. en f 1. de scherpe majoorsklip gelukkig omgezeild was maar hoe het zij zooveel is zeker, dat de geheele familie, ieder natuurlijk om ver schillende redenen, 's zondags naar de kerk ging, om er een droge preek te hooren, en behalve op eene kleine wandeling in den nanoen, niet meer te zien was. Buitendien had mevrouw von Wölflling er steeds voor gezorgd, dat zij een geestelijken raadgever tot haar huisvriend maakte, met wiens vriendschap zij coquetteerde en dien zij gaarne gebruikte om haar op nare, stille avon den te verstrooien. Zij disputeerde dan soms hevig over kerke lijke toestanden en was vaak nog strenger dan de geestelijke zelf. In de kleine garnizoensplaatsen, waar zij tot nu woonde, had zij hiervoor altijd den garnizoenspredikant gebruikt, maar in deze groote stad waren er velen, die veel meer talent hadden en onder dezen was een jong tlieo- loeg, die door zijne welsprekendheid en voor komen de harten der aristocratie zeer spoedig gewonnen had. Het was mijnheer Leimann... In het groene boudoir was alles wat stoor nis of leven kon maken verwijderd. Geene der gaskronen was ontstoken, geen wereld lijke prachtband was op tafel te vinden, ver trouwelijk werd de kamer door eene eenvou dige lamp verlicht, terwijl alleen een gods dienstig boek en hetpalmboek, dat hedenmor gen gebruikt was, op tafel lagen. In de kussens harer causeuse weggedoken, luisterde mevrouw von Wölfling naar de zen- delingsbcrichten van mijnheer Leimannzij was namelijk lid van een gezelschap, dat de kleine, zwarte negerkinderen met alle geweld bekeeren wilde, al liet zij een blank bedel kind onbarmhartig van de deur jagen. Haar ijver ging zelfs zoover, dat zij een kunstig, biddend negerkind had laten vervaar digen, dat bij iedere gave die het ontving, denkend het hoofd boog. Dit beeldje werd in kleine gezelschappen door mevrouw zelve rondgedragen. Een jong levenslustig officier stelde echter geen belang in deze overzeesche zaken en gaf' de zwarte Venus een flinken opstopper, zoodat liet hoofd geweldig naar achter vloog. Dit helpt evenveel!" Beleedigd en ver baasd wierp zij hem een vernietigenden blik toe. Nu lachte zij echter. Leimann had zijne rede besloten, met de woorden: Zoo wordt de vonk eene vlam, die haar licht laat vallen in de duisternis waar de arme Kaffers in rondwandelen. De liefde van onze barmhar tige dames vliegt als een electrische stroom over de zee, tot in de harten der onwetenden. Haar werk is het zaadje te strooien, dat na derhand een rijken oogst zal opleveren. De wil is goed, maar het vleescli is zwak glimlachte mevrouw von Wölfling, gevleid. Men kan niét alles tegelijk verlangen. Evengoed als de veldheer zich met alle recht den roem der behaalde overwinning toeeigent, ook al is hij niet onder de strijdenden ge weest, zoo komt ook u de dank der onzen toe. Men moet iemand hebben, die het voorbeeld geeft aan een groote menigte. Uw invloed, mevrouw, geeft op vele plaatsen den toon aan. Ik wilde wel, dat ik altijd mijne woor den zoo bij de hand had als u, om bij iedere goede gelegenheid een lans voor de heilige zaak te kunnen breken. Ik geloof niet, dat iemand u weerstaan kan. Ik acht tenminste niemand verloren, iedereen is te bekeeren. Ik vind licht een kwetsbaar plaatsje in bun hart; is het niet het tegenwoordige dat hen betreft, dan is liet toch het verleden. Als een mensch maar eerst week is, dan neemt hij de goede indrukken ook gaarne in zich op. Daarin ligt dan ook uw grootste kracht! De jonge geestelijke richtte zicli half op en het wezenlijk aangename in zijn voorkomen bewees, dat hij de rechte man was om iemand in te nemen. Zijn rond, welbesneden gelaat en kleine neus, zijne levendige oogen en zachte baardelooze kin pasten voortreffelijk bij zijn krullend haar, dat ongedwongen over zijn hoog voorhoofd vieL Daarin ligt uwe grootste kracht! her haalde mevrouw von Wölfling zuchtend. Ik heb reeds sedert lang gehoopt u in de gele genheid te stellen een verdwaalde te redden. Gij weet toch wie ik meen? Uwe niclit, niet waar, over wie u on langs sprak? Juist! Ik heb haar laatst gezien ach, de uitdrukking van haar gelaat heeft mij dagen lang gemarteld, want gij moet weten dat mijn man, die in vele zaken zoo onbuigzaam is, au fond zeer week van hart is. Zeer zeker, mevrouw, haastte de ander toe te geven. Toen mijne nicht wees werd, voer zij eenigszins gemaakt kuchend voort, waren wij door omstandigheden verhinderd haar in huis te nemen. Wölfling begreep dit; buitendien had hij zich in de laatste jaren met zijn zwa ger niet bemoeid. Naderhand heeft hij zoovele gewichtige zaken om handen gehad, dat hij haar bijna vergeten heeft, toen hij plotseling door haar te ontmoeten aan de ongelukkige geschiede nis herinnerd werd. Hm, hm! kuchte Leimann eveneens. Nu verbeeldt mijn man zich, dat Olga ons aanzag met een stnartelijken blik, waarin een duidelijk verlangen naar onze kennisma king te lezen was en dit laat hem geen rust. Hij klaagde zichzelven en mij aan, dat alleen wij de schuld dragen, dat zij zulk een onge past huwelijk aanging, hoewel hij het toch niet veranderen kan, al schaamt hij er zich nog zoo over, dat de dochter zijner zuster getrouwd is met een Joodschen arts en dus eene afhankelijke positie inneemt. Het is zeker een zeer onaangenaam ge val, dat aan niets dan aan de onwetendheid van het jonge meisje te wijten is. Ziet ge, dit is het ook wat wij zoo kwalijk nemen, ging zij driftig voort, dat een man zoo min kon zijn, om van hare eenvou digheid en deugd misbruik te maken, om haar tot dezen stap te verleiden. Wölfling kan er niet over zwijgen, dat hij het, door zijn hu welijk met Olga, zou kunnen beproeven, om zich bij enze familie in te dringen. ESolite w o Groninger Ontbijt- en Sukade-Koek, jff bij de Wed. B U H S E, W Weststraat L 10, CD O bij den Kruisweg, r? Vernietigt onmiddellijk alle levend hoofd- onrein, zonder schadelijke gevolgen. Prijs per flesch 50 Cent. Niets beter! Niets goedkooper! Niets voordeeliger DAN DE GERESUMEERDE A 50 Cent de 5 Hectogram. Overtreft elk koekje door zyn lichtheid in het gewicht. H A HEIJBLOM. vragen voor de lichting van 1888 Aan te melden by den Heer M. VAN PRAAG, in de Middenstraat, Helder. Gedeponered. Wynbergbezitter teERDÖ-BÉNiJO bij Tokay (Hongarije). Verkrijgbaar by: H. RIESSELMANN, Nieuwediep. A. en R. C. SL00S, Winkel, Wijnhandelaren. N. B. Attesten van Scheikundig onder zoek ter inzage. Dat zou ik niet denken, hij zal eerder zijn best doen om haar van hare bloedver wanten verwijderd te houden, merkte Lei mann met meer menschenkennis op. Dan kent u die menschen slecht; het wapen zijner vrouw zal hem den toegang tot ons huis moeten verschalïen eu dan hoopt hij van hieruit zijne kennissen uit te breiden, maar de sluwe slang heeft zich vergist. Dit. fait accompli zal ons dwingen onze over tuiging te veranderen; integendeel, zonder dit huwelijk hadden wij geen notitie van hem genomen, nu haten wij liem! Wij zijn echter verplicht onzen even- mensch als onzen broeder te behandelen, luidde het langzaam uitgesproken antwoord, al geef ik ook toe dat u reden heeft, om u over het gedrag van den Joodschen echtge- noot van uwe nicht te beklagen al was het alleen omdat hij niet kerkelijk met haar verbonden is en de slechte vruchten van dezen eersten stap""zullen dan ook steeds grooterl worden. Kan ik er iets aan doen vroeg mevrouw von Wölfling, door dit laatste verwyt, inder-' daad verontrust. Leimann trok de schouders op. Help ons aan een middel, waardoor wy onze overtuiging geen geweld behoeven aan te doen, Wölfling zal er u zeer dankbaar; voor zijn. Tracht eene ontmoeting met uwe nicht uit te lokken, al bestaat er weinig hoop dat zij veel geven zal, daar zij waarschijnlijk te veel onder den invloed van haren man staat om zijne plannen tegen te werken. Een zachte, aarzelende voetstap deed zich in de voorkamer hooren liet kraken van den grond klonk alsof eene aarzelende liand haar sleep opnam, al ware zij bevreesd voor eigen geraas. Wordt vervolgd. Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij TAN C. DE BOER Ja.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 4