't Vliegend Blaadje. KLEINE COURANT VOOR HELDER, NIEUWEDIEP EN TEXEL. No. 1351. Woensdagr_27 Januari 1886. Veertiende Jaargang. NIEUWSTIJDINGEN. Atoonnement per 3 maanden binnen de gemeente50 Cent. >3 franco per post75 Afzonderlijke nummers2 VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaux: SPOORSTRAAT en ZUIDSTRAAT. Aavortentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezoigd zijn. HELDER, 26 Januari 1886. De liefdadigheidsvoorstelling, door den Burgerkring Harmonie op Maandag en Dinsdag van de vorige wesk in Tivoli gegeven ten voordeele van de wed. de Graaf en haar gezin, heeft, na aftrekjder onvermijdelijksts onkosten, de belangrijke som van f514,735 opgebracht. Wel zijn we van Harmonie, wanneer dit gezelschap voor een dergelijk doel optreedt, aan een ruime opbrengst gewendmaar de tijds omstandigheden in aanmerking genomen, heeft dat aanzienlijk bedrag onze ver wachtingen overtroffen. Om dat cijfer te verkregen heeft men tijd noch moeite moeten ontzien. Zij, die werkzaam zijn geweest tot dat doel, hetzjj door 't pre senteeren der lijsten of door hun optre den als spelers, mogen dan ook de vol doening smaken, dat ze de nablijvenden van èen vroegeren medebroeder van den kring op ruime wijze kunnen ondersteu nen, en hoewel de blijken van goedkeu ring, die zoowel aan 't voorstuk als aan 'tnastukje geschonken werden, aangename gewaaarwordingen mochten wekken, de grootste belooning vinden ze voorzeker daarin, dat hun edel en menschlievend doel bereikt is. De machinist der 2de kl. M. A. J. Hartman wordt met 16 Febr. a. s. geplaatst bjj de conservatie op 's Rijks werf te Hel- levoetsluis. De torpedoboot Etna, welke in En geland wordt ingericht tot het lanceer en van vischtorpedo's, zal hoogstwaarschijn lijk binnen 14 dagen gereed zijn om naar't vaderland terug te keeren. De loodstrans- portstoomboot Coertzen zal alsdan het vaartuig, evenals zulks met de Hekla is geschied, convoiëeren. Blijkens een bij het Departement van marine ontvangen telegram is Zr. Ms. schroefstoomscbip der 1ste klasse »Atjeh," onder bevel van den kapitein ter zee C. H. Bogaert, den 30steu Dec. 1885 te Cura^ao aangekomen. Aan boord was alles wel. De marinier K. S.die eenige we ken geleden den provoost v. S.aan boord van het wachtschip te Nieuwediep tegen een kist wierp, is door den zeekrijgs raad aldaar schuldig verklaard aan fei tetijk insubordinatie en veroordeeld tot twee jaar celstraf. Zr. Ms. stoomschip Condor," aan gebouwd bij de Kon. fabriek van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam ten dienste der gouvernements marine in N.- Indië, is Donderdag van IJmuiden naar Oost-Indië vertrokken. De equipage, onder kapt. Dijker, bestaat uit matrozen, niet in 's lands dienst, doch het machineper- soneel behoort tot de Kon. Ned. Marine. Wieringen, 20 Jan. Door het meentebestuur van Wieringen werd °de vorige week aanbesteedhet afbreken van de bestaande en het bouwen van een nieuwe school te Westerland. Laagste inschrijver was de heer W. Hermans te Wieringen, voor f2958. Van Terschelling wordt i.(d. 21 Jan. gemeld Hedenmiddag om drie uur kwam hier de torpedoboot V 12 binnen, van Stettin naar Athene, laatst van Kopenhagen naar Athene. In 46 uur heeft dat bootje de reis van Kopenhagen naar hier, de Noordzee over, gemaakt. Volgens het getuigenis der opvarenden komt er zelfs bij hol water geen water op het dek van achteren ligt het 20 dM. diepalles is buitengewoon netjes ingericht, maar uiterst bekrompen. Het stuurtoestel is bjjzonder krachtig en vaardig en het werptoestel kan 100 paardekrachten ont wikkelen. Deze torpedoboot kwam binnen om haren voorraad steenkolen aan te vullenzij is met twee andere dier boo ten van Kopenhagen vertrokken, doch meu weet niet, waar die zich thans be vinden. Door het Gerechtshof te Arnhem is P. A. D., oud 53 jaren, kleermaker te Nijmegen, wegens het omkoopen van 3 getuigen in de bekende zaak van het frauduleus vervoeren van gedistilleerd, veroordeeld tot 7 jaar tuchthuisstraf, terwijl het vonnis der rechtbank te Arn hem, waarbij hij werd veroordeeld tot een geldboete van f 786 of 1 jaar sub. gevangenisstraf en een geldboete van f 50 of 2 maanden sub. gevangenisstraf, wegens het vervoeren van gedistilleerd in grootere hoeveelheid dan 1 liter, dat door geenerlei document was gedekt, alsmede vregens het verhinderen van visitatie door commiezen, van welk von nis door P. A. D. werd geappelleerd, werd bevestigd. Bij de voorlezing van het vonnis der rechtbank te Arnhem in de zaak Bulkley c. s. was alleen Kloppers tegenwoordig. De rechtbank verklaart allen schuldig aan het ten laste gelegde, omdat er een begin van uitvoering gegeven was aan het plan tot ontvoering van kinderen, en veroordeelt mevrouw Bulkley tot 18 maanden, Kloppers tot 1 jaar, mej. Schlin- geman tot 45 dagen celstraf. Een 80-jarig behoeftig grijsaard, in een zijgang van de Laurierdwarsstraat te Amsterdam woonchiicr. wM Vrijdajr- des jigercu .r.~ morgen Vokeu. Door een gevallen vonk ontstond brand, waarop de onderburen op 's mans hulp geschrei boven kwamen en hem in deer- niswaardigen toestand aantroffen. Zijn kleederen stonden in brand en hij zelf was ernstig gewond. De braudweer, te hulp geroepen, bluschte bet vuur en gaf den armen man de eerste verpleging, waarna zij hem naar 't gasthuis bracht. Uit Zwolle wordt gemeld De socialist J. G. Hartdorff, stond we gens nachtelijk burengerucht op 10 De cember voor 't kantongerecht alhier terecht, en werd veroordeeld, niettegenstaande zijn getuigen a decharge, de 18 jarige kopergieter C. C. Ester, verklaringen af legde, lijnrecht in strijd met de verkla ringen van den inspecteur van politie Fundter en den hoofdagent Visscher. Door Hartdorff werd appèl aangetee- kend en hij wilde Ester met nog 5 an dere personen als getuige a decharge la ten dagvaarden, maar Ester kreeg nu be rouw, en verklaarde aan de politie dat hij op 10 Dec. op verzoek van J. G. Hart dorff een valsche verklaring had afgelegd. Dientengevolge werd C. C. Ester op last der justitie gearresteerd en naar het huis van arrest overgebracht. Aan het Centraal-Station te Am sterdam kan men zich vermaken met de eigenschappen van een hond. Deze hond is een zwerver, gelijk er zoo velen van dat soort worden aangetroffen en Jules Verne zou zeker dezen zwerver reeds in zijne romans hebben opgenomen, zoo hij er mee bekend was geweest. Wanneer het dier ontdekt dat de por tier aan den ingang der 3e klasse wacht kamer de stationsnamen afroept, rijst hij onmiddellijk op, plaatst zich voor den portier en luistert voor welken trein kat oogenblik van vertrek is aangebroken. Terstond begeeft dan de zwerver zich naar den betreffenden trein, zoekt den trein- smid op en gaat met dezen van wagen tot wagenhij overtuigt zich als het ware of de boel in orde is. Daarna begeeft sinjeur zich naar de locomotief, en wacht daar, behoorlijk neergezeten, het oogenblik af dat de trein wordt afgeluid. Zoodra de machinist de stoomfluit doet hooren, geeft onze zwer ver als teeken zijner tevredenheid een driewerf geblaf ten beste en gaat dan, overtuigd, dat de trein, behoorlijk is ver trokken, weer naar de 3e klasse wacht kamer terug, in afwachting van een vol genden trein. Wanneer het dier zich in de wachtkamer (zijn gewoon verblijf) be vindt is hij de vriend van allen, die uniform dragendan is hij vroolijk en behoorlijk te spreken, maar aan den trein is hij gaarne zoo min mogelijk gestoord. Hij is dan in het volle besef van zijn on misbaarheid; geen wonder dat hij aan het station algemeen bemind is en den naam van vijfden opzichter" heeft ver worven. Een persoon, die het vorig jaar door den kantonrechter te Oud Beierland we gens dronkenschap tot 50 ets. boete was veroordeeld, had zich thans weder voor een dergelijke feit te verantwoorden. Toen de ambtenaar van het O. M. f 1 boete ciscbte, zette de man een verbaasd ge zicht en vroeg of het opgeslagen" was. Als mijnheer met twee kwartjes te vre- den was, dan zou hij maar dadelijk be talen. Van de stoomboot »Maassluis I" sprong Vrijdagmiddag, tusschen Vlaardin- gen eu Schiedam, een passagier, genaamd v. d. M.overboord. De kapitein, die bet ongeval zag, liet terstond stoppen en alle pogingen aanwenden om den dren keling te redden. Toen dit met veel moeite geschied was, bleek de drenkeling het bewustzijn verloren te hebbtn, doch de equipage slaagde er in door toepassing der voorschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen, het leven we der - op te w§kkeji.. zoodat de man behou den te Schiedam aan val werd gebracht. In de crimineele zitting van het gerechtshof te Leeuwarden, gepresideerd door den heer mr. W. Terpstra, heeft terechtgestaan Gerrit Oosterveen, oud 22 i jaar, boerenknecht te Veeningen, gem. Zuidwolde, thans in hechtenis, beschul digd dat hij den 18en October 1885 den onbezoldigden rijks veld wachter De Weerd, toen deze hem op een jachtovertreding betrapte, met zijn jachtgeweer in de borst geschoten en daarna, toen De Weerd voorover op den grond was gevallen, den hals afgesneden heeft. De adv.-gen. requireert, dat beschul digde zal worden schuldig verklaard aan moedwilligen manslag, voorafgegaan door een wanbedrijf en moetende strekken om de ontdekking daarvan te voorkomen, en dat besch. zal worden veroordeeld tot tuchthuisstraf voor deu tijd van25jareu. Een eigenaardige combinatie van vechtende lieden is te Dordrecht waar genomen. Twee pontonniers, een schoor steenveger, een paar politie-agenten en een sergeant leverden slag daarmee ein digende dat de beide pontonniers werden °pgepakt. En wat was wel de oorzaak een paar eenvoudige sneeuwballen. Eenige jongens gingenniettegenstaande her haalde aanmaning, voort de pontonniers te gooien, wat een van hen zoodanig in drift bracht, dat hij den bengel een ka stijding gaf. De schoorsteenveger, daar voorbij gaande, maande den soldaat den jongen los te - laten. In tegenstelling daarmede ontving nu ook de medelijdende man een oorveeg en toen waren de pop pen aan het dansen. Een toesnellend hoofdagent ontving ook nog een paar likken uit de pan en de strijd was niet eer bijgelegd, voor dat meerdere agenten en de sergeant te hulp kwamen. Te Leiden is een 17-jarig jongeling, die zich, niettegenstaande herhaalde waar schuwingen, op de Singelgracht, tegen over het Plantsoen, met schaatsenrijden vermaakte, door het ijs gezakt en voor de oogen van eenige toeschouwers ver dronken. Vruchteloos heeft men pogingen aan gewend om de levensgeesten bij den drenkeling weder op te wekken. Voor eenige dagen kwamen aan het station Belostock, waar de spoorweg St.-Petersburg—Warschau met de Zuid westelijke lijnen samenkomt, twee kisten, aan het adres van Friedrich Guttman, Chersenskajastraat te Odessa, welke blij kens den geleibrief, aardewerk en linnen goed bevatten. De politie kreeg achter docht, maakte de kisten open en vond noch aardewerk noch linnen, maar een uurwerk en een aanmerkelijke hoeveelheid ontplofbare stoffen. Bij nader onderzoek bleek, dat te Odessa geen Friedrich Gutt man bekend was, zoodat vermoedelijk weer het plan bestond om een misdaad te plegen. Snelhefd-vermeerderlnjj: van Stoom schepen. De snelheid waarmede sommige der Trans-Atlantische stoomers tegenwoordig hunne reizen volbrengen, mag voorzeker groot worden genoemd. Terwijl nog niet lang geleden een reis van 9 dagen naar Amerika groote voldoening gaf, wordt tegenwoordig een overtocht van 7 dagen lang genoemd. Een der bekendste snel- stoomers, de Oregon, maakte onlangs de reis van Fastnet in 6 dagen 10 uren en 10 minuten. Hoe groot de snelheid der tegenwoor dige nieuwste stoomers nu ook zij, stelt men zich van zekere zijde voor de toe komst een nog veel snellere vaart voor. Volgens den Scientific American toch meent de Amerikaansche kapitein John Giles door een andere plaatsing van den schroef de vaart ongeveer te kunnen ver dubbelen. Hij wil namelijk den schroef niet ach ter aan het schip, maar onder den kiel geplaatst hebben, iets of wat voor de bezaansmast en met eene helling van 45 gfadëfi-.- Dog: dezejflaatsing der schroef denkt hij den stoomêï*4?*' T4ia] van 40 knoopen te kunnen brengen, ter wijl de raaximumvaart tot dusverre 21 knoopen was. Als motief voor zijn systeem haalt hij de bewegingen aan, die door visschen en zwemmers in het water en door de vogels in de lucht worden gemaakt. De man, die te Luik in den nacht van 3 op 4 Januari zijn ontrouwe echt- genoote op de gruwelijkste wijze ver moordde, en ook getracht heeft haar medeplichtige om het leven te brengen, is tot slechts één jaar gevangenisstraf veroordeeld. De verleider der vrouw heeft dezelfde straf gekregen. Eenige bijzonderheden omtrent het verbrande papier, in het kabinet van Bar- rême, prefect van Eure. gevonden, zijn aan 't licht gekomen. Door een der em ployés van den vermoorden prefect zijn eenige notities verbrand over ambtenaren van het departement Eure, welke de em- polyé niet noodig oordeelde, dat in handen van den opvolger van Barrême kwamen. De Commissaris van politie van Nantes, waar men meende den moorden- uaar gezien te hebben, heeft den volgen den zonderlingen brief ontvangenWan- gy dezen brief leest, zal ik er niet meer zijn, zoek den moordenaar niet. Na mijn vronw beleedigd te hebben, is Barrême voornemens geweest het ook mijn doch ter te doen. Bij tijds kreeg ik van dit plan keunis en ik besloot mijn eigen rech ter te zqu. Geloof niet dat het in zijn slaap is geweest, dat ik hem heb ver moord. God laat znlke lafheden niet toe. Ik heb hem tien minuten gegeven, na dien tijd heeft hij geweend en mij van zijne vrouw en kinderen gesproken. Maar mijn laaghartig beleedigde vrouw en dochter, eischten zij geen wraak? Daarna heeft hij de oogen geslotenik heb hem gedood. Mijn vrouw en mijn dochter keeren naar Amerika, hun vaderland, terug. Mijn lijk zal ook terruggevonden worden, maar aan de menschelijke wraak is voldaan. Men gelooft dat deze brief afkomstig is van een krankzinnige, echter is hoofd der veiligheidpolitie toch bezig met de op sporing van den schrijver. De sSoleil" deelt mede, dat mevr. Barrême, de weduwe van den vermoor den prefect, na lang aarzelen, een harer bloedverwanten heeft aangewezen, als de moordenaar van haar man. In de maand Februari van verle den jaar leed het Spaansche stoomschip Alfonso XH met 3,000,000 frs. goud aan boord, op de reis van Cadix naar het eiland Cuba schipbreuk in de nabijheid der Ka narische eilanden. Thans is het den be roemden duiker Lamberto met een door hem zeiven geconstrueerd duikertoestel gelukt, het wrak te doen springen en het goud uit een diepte van 46 M. naar bo ven te brengen. In een ziekenhuis te Berlijn werd dezer dagen een 27-jarig werkman bin nen gebracht, die verklaarde de oudste van 22 kinderen te zijnzijn vader, een gepensioneerd spoorwegwachter, heeft-uit zijn huwelijk met éen vrouw 18 zoons en 4 dochters. Hoe de vader met zijn karig baanwachters-weekgeld een gezin van 24 personen heeft kunnen voeden, zal wel voor velen een raadsel zijn. Nieuwe torpedobooten. Op de torpedoboot-werf van Yarrow, in Poplar, worden thans, voor rekening van Oos tenrijk, twee torpedobooten gebouwd, die door Engelsche vakbladen worden genoem modellen ten aanzien van constructie ca snelheid. Een van die booten beeft reeds haar proeftocht gedaan en heeft een ge middelde maximum-snelheid van 227-j knoopen in 't uur bereikt. (Volgens con tract zou de snelheid 22 kn. zijn.) De steven der booten is zeer sterk gebouwd en kan tevens als ram dienst doen. Het deplacement was op de proeftocht 88 tons, dp diepgang vóór 2 vt. 3 dm. en achter 5 vt. 6 dm. De belangrijke verbetering is de door Yarrow uitgevonden nieuwe inrichting van den ketel, door middel "Waarv aft-Yort^ dat er water in den vuurhaard"drïtfgV^!» de ketel lek geraakt of anderszins beschadT^k™®0^ worden. Een soortgelijke moor^-van tjen prefect der Eure, is dezer dagénTTv'^wtic11 nachttrein tusschen Rome en Bolog^p gepleegd, maar gelukkiger dan de Fran-' sche politie, heeft de Italiaansche den moordenaar spoedig in handen gekregen. Aan het station Riolo, waar de nacht trein gewoonlijk niet stil houdt, maar Dinsdag 11. toevallig een oogenblik had moeten wachten, sprong een passagier uit den trein, toen deze zich reeds weder in beweging had gezet. De ambtenaren, hierover verwonderd, vroegen den reizi ger hieromtrent opheldering, omdat hij in strijd met de reglementen gehandeld had. Zijn antwoord, dat hij geslapen en te laat bemerkt had dat dit het station Riolo was, wekte achterdocht, omdat hij voor dezen trein onmogelijk een biljet voor Riola kon hebben uit het onder zoek bleek dan ook, dat hij in het bezit was van een biljet voor Bologna. De stationschef liet dientengevolge den pas sagier bewaken en waarschuwde de politie. Kort daarna meldde een telegram aan alle stations langs den weg, dat er in een der tunnels bet lijk gevonden was van den koopman Pietro Padovani, van Anguillara, by Venetië. De aangehoudene werd daarop door de politie gefouilleerd, en op hem werden gevonden een 6-loops revolver, waarvan nog 4 loopen geladen waren, twee horloges, twee brieventas- schen, waarvan een gevuld met bankpapier en een portemonnaie met veel goud- en zilvergeld. Tegenover al deze bewijs stukken bekende de aangehoudene spoedig, dat bij in den coupé een medereiziger doodgeschoten en beroofd had, en daarna het lijk uit den waggon had geworpen. De moordenaar heet Armando Dolce en is nog een jong mensch. Wedstrijd op schaatsen te Dambnrg. De wedstrijd te Hamburg is Zater dag afgeloopen. Axel Paulsen is over winnaar gebleven op de baan van 1600 meter. Ziehier de uitslag. Paulsen 3 min. 52/s sec., De Vries 3 min. 6 sec., Bruins- ma 3 min. 6ljB sec., Van der Berg 3 miti. 17 sec., VeniDga 3 min. 17s/5 sec. Op de baan van 3600 meters, was de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1886 | | pagina 1